ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KİTAPLAR

      TÜRKİYE`NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2016


 

Yayın No:

659

Yayın Yeri:

ANKARA

 

Sunuş

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel bir enerji politikası olmak zorundadır. Elektrik enerjisi; insan yaşamının zorunlu bir ihtiyacı, ortak bir gereksinim olarak toplumsal yapının vazgeçilmez bir öğesidir. Sosyal devlet anlayışında enerjinin tedarik ve sunumu kamusal bir hizmeti gerekli kılmaktadır. Elektrik enerjisinde üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri arasında organik bir bağ söz konusudur. Bu nedenledir ki, bu üç faaliyet alanının eş zamanlı ve merkezî bir planlama anlayışı içinde yürütülmesi zorunludur. Elektrik enerjisi faaliyetleri toplum çıkarının gözetilmesi gereken bir kamu hizmetidir.

Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacını esas olarak yeni enerji arzıyla karşılamaya çalışan bir politika izlemiştir. İletim ve dağıtımdaki kayıplar ve nihai sektörlerde yer yer %50`nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkânları göz ardı edilmiştir. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere genelde ithal enerji kaynağı kullanılmış ve fosil kaynaklı ithalata dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmış, dışa bağımlılık Türkiye için ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Diğer yanda, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının sınırlanabilmesi için enerji üretiminde öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara değil, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi gerekmektedir.

Toplum çıkarını gözeten demokratik bir enerji planı ve programı için, sektörde bütünleşik kaynak planlaması zorunludur. Toplum yararını gözetecek olan bu planlama; enerji üretiminin dayanacağı kaynakların seçimi, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik ve ağırlık verilmesi, enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, talep tarafı yönetim uygulamalarının üzerinde yoğunlaşma, enerjinin daha verimli kullanımı, çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması, iklim değişikliğine olumsuz etkilerin sınırlanması, yatırımın yapılacağı yörelerde yaşayan insanların hak ve çıkarlarının korunması vb. ölçütleri gözetilerek demokratik katılım mekanizmalarını kapsamalıdır.

Planlama çalışmalarına; kültür ve tabiat varlıklarını koruyan, çevresel ve sosyal etkileri itibarıyla sorunsuz, bireysel ve toplumsal haklara karşı saygılı, nükleer macera peşinde koşmayan, özelleştirme, taşeronlaştırma ve iş güvencesinden yoksun çalışma koşullarından arınmış, toplumsal yararı gözeten ve yeniden etkin kamu varlığını öngören bir anlayış egemen olmalıdır.

Türkiye enerji sektörünü böyle bir bakış açısıyla irdelemek amacıyla, Odamız tarafından 2010 yılından bu yana her iki yılda bir yayımlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporları, enerji sektörü için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Türkiye Enerji Görünümü 2016 Raporu, Odamızın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin, Elektrik Mühendisleri Odası`nın, Petrol Mühendisleri Odası`nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının (TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, EPDK, TKİ), sektördeki derneklerin (PETFORM, GAZBİR, TUREB), ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu`nun ve sektörde faaliyet gösteren birçok uzmanın, enerji alanındaki çalışmalarının sonuçlarından hareketle hazırlanmıştır.

Raporda; ülkemiz enerji sektörünün durumu ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında mevcut durum ve değerlendirmeyi bekleyen potansiyel vurgulanmakta, Türkiye`nin enerji görünümü detaylı bir şekilde ve güncel verilerle anlatılmakta, enerji sektöründe toplum çıkarlarını gözeten enerji politikalarının uygulanabilmesi için, planlı ve programlı bir yaklaşımla hazırlanan kapsamlı önerilerde bulunulmaktadır.

Enerjiye ilgi duyan, bilgiye ihtiyacı olan herkesin Odamızın web sitesinden indirerek başvurabileceği bu Raporun, sektör çalışanlarının, üniversite ve tüm yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri ve öğrenciler için ciddi bir başvuru kaynağı olmasını bekliyoruz.

- Raporun hazırlık çalışmalarının yöneticiliğini ve editörlüğünü üstlenen ve bazı bölümlerini hazırlayan MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Enerji Çalışma Grubu üyesi Şayende YILMAZ‘a,
- Raporun redaksiyonu için yoğun emek harcayan MMO Enerji Çalışma Grubu Danışmanı, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesi maden mühendisi Mehmet KAYADELEN`e,
- Raporun "Türkiye Enerji Talebindeki Gelişmeler" bölümü için çalışmalarından yararlandığımız Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi`nin 2011-2014 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel ÖZDEN ve Denetim Kurulu üyesi Çetin KOÇAK‘a,
- Raporun "Elektrik Üretimi" bölümünü Oğuz TÜRKYILMAZ ile birlikte hazırlayan, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesi matematikçi Yusuf BAYRAK`a; bu bölümde yer alan, "Elektrik Özelleştirmeleri ve Getirdikleri" başlıklı TMMOB Enerji Sempozyumu bildirisini bizimle paylaşan elektrik mühendisi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Çalışmaları koordinatörü Olgun SAKARYA`ya; bu bölümde yer alan, "Yatırım Döngüsü ve Arz-Talep Dengeleri Konusunda Bir Değerlendirme" başlıklı makalesini bizimle paylaşan, elektrik yüksek mühendisi, emekli Enerji İşleri Genel Müdürü, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesi Budak DİLLİ‘ye,
- Raporun "Doğal Gaz" bölümünü hazırlayan elektrik mühendisi ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Başkanı Erdinç ÖZEN`e, bu bölümde yer alan, "Uluslararası Boru Hatları Siyaseti ve Türkiye" başlıklı makalesini bizimle paylaşan EPPEN (Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü) Başkanı Dr. Volkan ÖZDEMİR‘e,
- Raporun "Petrol" bölümünü hazırlayan Yöneylem Araştırmacısı-İstatistikçi Ülker AYDIN‘a ve kimya yüksek mühendisi Hülya PEKER‘E; bu bölümde yer alan, "Türkiye‘de Petrol Sektörü ve Özelleştirmeler" başlıklı TMMOB Enerji Sempozyumu bildirisini bizimle paylaşan TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı petrol mühendisi Necdet PAMİR‘e,
- Raporun "Kömür" bölümünü hazırlayan maden yüksek mühendisi,  Dr. Nejat Tamzok‘a,
- Raporun "Nükleer Santral Projeleri" bölümünü hazırlayan nükleer yüksek mühendis Dr. Benan BAŞOĞLU‘na,
- Raporun "Hidroelektrik" bölümü için çalışmalarından yararlandığımız Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi`nin 2011-2014 dönemi Yönetim Kurulu üyesi inşaat mühendisi Ayla TUTUŞ`a,
- Raporun "Rüzgar" ve " Yenilenebilir Enerji Teşvikleri" bölümlerini hazırlayan, elektrik mühendisi, kamu yönetimi uzmanı MMO Enerji Çalışma Grubu danışmanı Zerrin Tac ALTUNTAŞOĞLU`na,
- Raporun "Jeotermal" bölümünü hazırlayan petrol mühendisi, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesi Tevfik KAYA`ya,
- Raporun "Güneş Enerjisi" bölümünü hazırlayan endüstri yüksek mühendisi, MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şenol TUNÇ`a,
- Raporun "Biyoyakıtlar" bölümünü hazırlayan kimya yüksek mühendisi, Temiz Enerji Vakfı Koordinatörü Dr. Figen AR`a,
- Raporun "Enerji Verimliği" bölümünü hazırlayan makina mühendisi, Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı   ve MMO Enerji Çalışma Grubu üyesi Tülin KESKİN`e,
- Raporun "İklim Değişikliği" bölümünü hazırlayan maden yüksek mühendisi Dr. Çağatay DİKMEN‘e,
- Raporda yer alan, "Enerjide Toplum Yararı" başlıklı TMMOB Enerji Sempozyumu bildirilerini bizimle paylaşan, MMO Enerji Çalışma Grubu Danışmanı, ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu üyesi maden mühendisi Mehmet KAYADELEN`e, Prof. Aziz KONUKMAN‘a, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ`a,
- Raporda yer alan görüş ve önerilerin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik tartışmaları ve katkıları için ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu`na,
- Kısıtlı bir sürede yoğun ve özverili bir çalışmayla Raporu yayına hazırlayan MMO Yayın Birimi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Dosyalar

TÜRKİYE`NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2016 (18900 KB)

 

Tüm Kitaplar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

 

YAYINLAR

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri