ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

27 Şubat 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB

  -46. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

TMMOB Yönetim Kurulu Temsilcilerimiz

Kayıt Bulunamadı

 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Temsilcimiz

Kayıt Bulunamadı

 

TMMOB Denetleme Kurulu Temsilcimiz

Kayıt Bulunamadı

 

    TMMOB TÜRKİYE MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

İli:

ANKARA

Telefonu:

+90 (312) 4181275

e-Posta:

Web:

www.tmmob.org.tr/

KURULUŞ VE AMAÇ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 31.12.2005 tarihinde Oda sayısı 23‘e, üye sayısı ise 280.293‘e ulaşmıştır.

TMMOB çalışmalarını 23 Oda, bu Odalara bağlı 194 şube ve 33 İl Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. 15 Mayıs 2006 tarihi itibarı ile Oda ve Şubelerine bağlı olarak 13 Bölge Temsilcisi, 293 İl/İlçe Temsilcisi, 11 İrtibat Görevlisi, 71 Mesleki Denetim Görevlisi ve 63 Oda Temsilcisi ile TMMOB toplam 1232 birimi ile görev yapmaktadır. TMMOB‘ye bağlı Odalara 70 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.

TMMOB Yasası‘nda Birliğin amaçları şöyle sıralanmıştır.
- Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.

- Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

- Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir.

TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak; bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek ve bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır.

TMMOB‘nin Kuruluşuna Kadar Örgütlenmeler
Avrupa‘da ve ABD‘de 19. yüzyılın ortalarında başlayan mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2. Meşrutiyetle birlikte başlamıştır.

1908‘de İstanbul‘da çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi de Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyetidir. Cemiyet 1912 yılında etkinliklerini askıya almış ve 1919‘da yeniden çalışmalarına başlamış ve varlığını 1922 yılına kadar sürdürmüştür.

Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmeler Mayıs 1926 yılında kurulan ve merkezleri Ankara‘da bulunan Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği adı altında gerçekleşmiştir.

Birliklerin amaçları arasında "memleketin ilerlemesine ve milli iktisadın inkişafına ve kuvvetlenmesine hizmet emeli ile mesleğin yükselmesine çalışmak", "meslek haklarını ve azanın ihtiyaç ve menfaatlerini temin ve himayeye, mühendisler arasında tanışma ve tesanütün artmasına hizmet etmek", "başka memleketlerden mühendis getirilmesine ihtiyaç kalmayacak derecede meslektaşların yetiştirilmesi için gençliğin mesleğe karşı rağbetini artırmaya; sermaye getirme mecburiyeti olmadıkça, memleketimizde yapılarak inşaatın Türk Mühendis Müteahhitlerine yaptırılmasını ve memlekette yerli ve ecnebi müesseselerde Türk Mühendislerinin çalıştırılmasını temine çalışmak" yer almaktadır.

Bu örgütü Şubat 1927 tarihinde kurulan Türk Yüksek Mimarlar Birliği izlemiştir. Birliğin amacı "Türk Yüksek Mimarları arasında fikri ve mesleki dayanışmayı temine, memleket içinde ve dışında Türk mimarisini ve mimarlığını tanıtmaya, Türk mimarlık sanatının ve inşaat bilgisinin beynelmilel terakkilere göre inkişafına ve Türk yüksek mimarlarının mesleki, iktisadi ve hukuki menfaatlerini korumak" olarak belirtilmektedir.

Daha sonraları bu örgütlere çeşitli tarihlerde uzmanlık dallarında örgütler eklenmiştir. Bu örgütler arasında, kurulduktan sonra başka örgütlerle birleşenler de bulunmaktadır.

Bu örgütlerin tam bir listesi henüz çıkarılamamıştır. Bilinen örgütler şunlardır: Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek Mühendisler Birliği, Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti, Türk Maden Mühendisleri Birliği, Türk Yüksek Maden Mühendisleri Birliği, Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği, Türkiye Jeoloji Kurumu, Türkiye Harita ve Kadastrocular Cemiyeti, Türk Yüksek Mimarlar Birliği, Orman Mühendisleri Cemiyeti, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği.

TMMOB‘nin ve Odaların Kuruluşları

6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra, 1. Genel Kurul 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu Genel Kurul, yukarıda belirtilen örgütlerden bazılarının delegelerinden oluşmuş, TMMOB Tüzüğü kabul edilmiş ve Elektrik M.O., Gemi M.O., Harita ve Kadastro M.O., İnşaat M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makine M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu Genel Kuruldan sonra kurulan Odaların adları ve kuruluş tarihleri şöyledir:
Gemi Makinalerı İşletme M.O. 1960, Şehir Plancıları O. 1968, Fizik M.O. 1970, Metalurji M.O. 1970, Meteoroloji M.O. 1970, Petrol M.O. 1970, Jeoloji M.O. 1974, İç Mimarlar O. 1976, Jeofizik M.O. 1986, Çevre M.O. 1992, Tekstil M.O. 1992, Peyzaj Mimarları O. 1994, Gıda M.O. 1996.

Kuruluşunda 10 Odası ve 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 31.12.2005 tarihinde Oda sayısı 23‘e, üye sayısı ise 280.293‘e ulaşmıştır.

TMMOB‘NİN TEMEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI

Temel İlkeler

TMMOB ve bağlı Odaları;

 • Mesleki demokratik kitle örgütüdür.
 • Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
 • Emekten ve halktan yanadır.
 • Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.
 • Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.
 • Barıştan yanadır.
 • İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.
 • Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.
 • Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.
 • Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.
 • Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.
 • Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.
 • Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder.
 • Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.
 • Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

Çalışma Anlayışı

TMMOB ve bağlı Odaları;

 • Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,
 • Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme , birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen,
 • Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren,
  Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten,
 • Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan,
 • Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloğa ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan,
 • Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,
 • Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan,
 • Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,
 • Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışların aksine, mesleki- demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren,
 • Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan,
 • Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren,
 • Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren,
 • Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.

TMMOB'ne Bağlı Odalar

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Ataç 2 Sokak No:66/9 Yenişehir / ANKARA
Tel: 0 (312) 430 64 34   Faks: 0 (312) 430 64 35

e-Posta:

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Ihlamur Sokak No:10/1 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 425 32 72   Faks: 0 (312) 417 38 18

e-Posta:

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

G.M.K. Bulvarı, Onur İşhanı, Kat 4, No:12/90 Kızılay-Ankara
Tel: 0 (312) 418 61 09   Faks: 0 (312) 418 31 56

e-Posta:

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

Caferağa Mah. Damga Sk. İffet Gülhan İş Merkezi No: 9 D.7 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0 (216) 348 81 44   Faks: 0 (216) 348 81 06

e-Posta:

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Altıntepe Galip Bey Cad. No:5/1 Gökşen Apt. 34843 Maltepe-İSTANBUL
Tel: 0 (216) 388 50 27 / 0 (216) 388 27 51   Faks: 0 (216) 388 62 94

e-Posta:

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

Sümer 2 Sk. No:36/15 Demirtepe-Ankara
Tel: 0 (312) 232 40 39   Faks: 0 (312) 232 40 39

e-Posta:

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Sümer 1 Sokak No:12/10 PK:06430 Yenişehir/Kızılay/ANKARA
Tel: 0 312 232 57 77   Faks: 0 (312) 230 8574

e-Posta:

İÇ MİMARLAR ODASI

Bağlar Caddesi 209/3 Büyükesat/Ankara
Tel: 0 (312) 436 58 99   Faks: 0 (312) 436 58 99

e-Posta:

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 419 38 82   Faks: 0 (312) 417 06 32

e-Posta:

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Milli Müdafa Caddesi No:10/7 Kızılay / Ankara
Tel: 0 (312) 418 82 69   Faks: 0 (312) 418 83 64

e-Posta:

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Bayındır Sokak No:7/7 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 432 30 85   Faks: 0 (312) 434 23 88

e-Posta:

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Karanfil Sokak No:19/5 Kızılay-Ankara
Tel: 0 (312) 417 35 63   Faks: 0 (312) 418 20 51

e-Posta:

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Cad. No:19/3 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 425 10 80   Faks: 0 (312) 417 52 90

e-Posta:

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Sümer 2 Sokak No:36/1-A Demirtepe-Ankara
Tel: 0 (312) 231 31 59   Faks: 0 (312) 231 31 65

e-Posta:

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

Meşrutiyet Cad. Hatay Sk. No:10/9 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 425 41 60   Faks: 0 (312) 418 93 43

e-Posta:

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Bayındır Sokak 2 No:49/16 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 419 56 04   Faks: 0 (312) 419 57 05

e-Posta:

MİMARLAR ODASI

Konur Sokak No:4/2 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 417 37 27   Faks: 0 (312) 418 03 61

e-Posta:

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

Necatibey Cad. No:16/13 Sıhhiye-Ankara
Tel: 0 (312) 229 20 09   Faks: 0 (312) 229 86 33

e-Posta:

PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI

Necatibey Caddesi No:38/26-27 Yenişehir-Ankara
Tel: 0 (312) 232 06 47   Faks: 0 (312) 232 06 47

e-Posta:

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Şehit Adem Yavuz Sokak 14/17 Kızılay-Ankara
Tel: 0 (312) 419 64 27   Faks: 0 (312) 418 15 06

e-Posta:

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Hatay Sokak 24/12 Kızılay-Ankara
Tel: 0 (312) 417 87 70   Faks: 0 (312) 417 90 55

e-Posta:

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

Anadolu vad. No:40 Kat : 3 D:310 Tepekule İş Merkezi Bayraklı Karşıyaka-İzmir
Tel: 0 (232) 462 77 16   Faks: 0 (232) 462 76 48

e-Posta:

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Karanfil Sokak No:28/19 Kızılay-Ankara
Tel: 0 (312) 425 05 55   Faks: 0 (312) 418 51 98

e-Posta:

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri