ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 YAPIT HAZIRLAMA, BASIM VE DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

01. KAPSAM

Bu Yönetmelik, ülkemizde eksikliği duyulan Türkçe teknik literatürü zenginleştirerek Oda üyelerinin gerek kendi dallarındaki, gerekse genel konulardaki bilgilerini arttıracak özgün, derleme, çeviri yapıtlarının veya etkinlik kitaplarının hazırlanması, basılması ve dağıtılmasındaki esasları kapsar.02. TANIMLAR

Bu Yönetmelik‘te yer alan tanımların karşılıkları aşağıda açıklandığı gibidir.

02.01. Özgün Yapıt: Yazarın kendi bilgi, görüş ve düşüncelerini içeren veya yazarın çeşitli kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgilerle hazırlanmış yapıt ve yazılardır.

02.02. Çeviri Yapıt: Yabancı dil ile yazılmış bir yapıtın Türkçe‘ye çevrilmiş, kaynağı ve yazarı belirtilmiş yapıt ve yazılardır.

02.03. Derleme Yapıt: Türkçe veya yabancı dildeki yapıtlardan bölümler alınarak düzenlenmiş ve bu kısımlar arasına yazarın görüşleri yerleştirilmiş yapıt ve yazılardır.

02.04. Etkinlik Kitabı: Oda tarafından Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği ya da herhangi bir etkinlik kapsamında hazırlanmış ve etkinlikle ilgili bildiri, panel vb. çalışmaların yer aldığı kitaptır.

02.05. Oda: Makina Mühendisleri Odası

03. Oda tarafından yayımlanacak yapıtlar, Oda Yönetim Kurulunun Oda kitap yayın politikaları çerçevesinde saptadığı konularda, şu yollarla sağlanır.

03.01. Oda üyeleri ile üye olmayan kişiler tarafından hazırlanan özgün, derleme ya da çeviri yapıtların Oda tarafından yayımlanmasının uygun görülmesiyle,

03.02. Oda‘nın gereksinim duyduğu konularda, Oda tarafından yapılan duyuruya gelen özgün, derleme veya çeviri yapıtlarının yayımlanmasının uygun görülmesiyle.

03.03. Oda‘nın gerekli gördüğü kitapları derleme ya da çeviri yapıt olarak hazırlattırarak, yayımlanmasının uygun görülmesiyle,

03.04. Oda‘nın Kongre, Kurultay, Sempozyum Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklerinde sunulan bildirilerin, panel çözümlerinin, tartışmaların yayımlanmasının uygun görülmesi ile,

03.05. Şube Yönetim Kurulları veya Oda Komisyonlarının önerisinin uygun görülmesi ile,

04. Yapıtını 03.01. madde gereği Oda yayını olarak yayımlatmak isteyenler, Oda‘ya dilekçe ile başvurmak zorundadır. Dilekçe ekinde söz konusu yapıtın iki nüsha kopyası ve yazarın kısa özgeçmişi bulunmalıdır. Çeviri yapıtlarda, çevrilen yapıtın aslı; derleme yapıtlarda, derlenen yapıtların listesi, yayımlanması istenen yapıtla birlikte Oda‘ya verilir. Oda gerek duyduğunda yazardan bu listede yer alan kitapları isteyebilir.

05. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda uzmanlarından oluşan komisyon kurarak yayımı talep edilen yapıtları incelemek üzere komisyon kurabilir veya yapıtları ücret karşılığında ilgili uzmanlara incelettirebilir. Bu inceleme karşılığında Telif Ücretleri Şartnamesi‘nde belirtilen ücret ödenir.

06. 03. Maddede belirtilen yolla elde edilen yapıtları yayımlama kararı Oda Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yayımlanmayan yapıtlar yazarlarına iade edilir.07. TELİF HAKLARI

Oda tarafından yayımlanacak her türlü özgün, çeviri ve derleme yapıt telif hakkı kapsamına girer. Basılmasına karar verilen yapıtların telif ücretlerinin ödenebilmesi için, yazarın, derleyenin veya çevirenin Oda Özgün Yapıt Yayım Sözleşmesi‘ni veya Derleme Yapıt Yayım Sözleşmesi‘ni veya Oda Çeviri Yapıt Yayım Sözleşmesi‘ni imzalayarak, telif haklarını Oda‘ya devretmesi gerekir. Oda, telif haklarını satın almış olduğu yapıtı, Oda Yönetim Kurulu‘nun onayladığı Çalışma Dönemi içinde basar. Oda Komisyonları tarafından hazırlanmış yapıtlar ile etkinlik kitaplarının telif hakları sadece Oda‘nındır.08. YAPIT BASIM ESASLARI:

08.01. Yapıt kapağında, Oda logosu ve Oda adı, Yapıt adı, Basım yılı ve ayı, Oda yayın numarası, varsa yazar adı ve ilk baskıdan sonrakiler için baskı numarası bulunur. Gerektiği durumlarda, Komisyonlar tarafından hazırlanmış veya edite edilmiş yapıtın hazırlayanları veya editörleri ile düzelticilerinin adı iç sayfalara konulur.

08.02. Yapıt içeriğinde sırasıyla, Oda Yönetim Kurulu tarafından yazılan Sunuş, varsa yazarı tarafından yazılan Önsöz, İçindekiler ve Ana metin yer alır.

08.03. Her yapıta aşağıdaki esaslar dahilinde Oda Yayın Numarası verilir.

Özgün, Derleme ve Çeviri Yapıtlar için: MMO/Basım yılının son iki rakamı/Sıra No

Etkinlik Kitapları: E/Basım yılının son iki rakamı/Sıra No

Kurs, Seminer Notu vb. Kitapçıklar için : K/ Basım yılının son iki rakamı/Sıra No

Yeni baskısı yapılacaklar için: Eski Yayın Numarası/Baskı numarası

08.04. Yapıtların basımı için yapılacak harcamalar, Oda Mali İşler yönetmeliğe göre yapılır.

08.05. Yayımlanacak yapıtlar için alınabilecek reklamlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak reklam şartnamesine uygun olacaktır.

08.06. Oda Yönetim Kurulu yayımına karar aldığı yapıtların basım görevini, talep etmesi doğrultusunda Şubelere de verebilir.

08.07. Etkinlik Kitapları, etkinliği yapan birim tarafından Oda Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen esaslar dahilinde basılır. Etkinlik kitabı gelir ve gider bütçesi Etkinlik bütçesi içerisinde değerlendirilir.

08.08. Basımı yapılan tüm yapıtların orijinal basımları Oda arşivinde saklanır.09. YAPIT DAĞITIM ESASLARI:

09.01. Basılan her kitaptan bedelsiz olarak; Bir adet Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, müdür ve teknik görevlilerine, Bir adet ilgili Komisyon, ilgili Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerine, Sözleşme hükümlerinde belirlenen miktarda yazar, çeviren veya derleyene, Bir adet Oda, Şube, İl/İlçe Temsilciliği ve Mesleki Denetim Bürosu Kitaplıklarına, Bir adet TMMOB Kütüphanesi‘ne verilir.

09.02. Etkinlik kitaplarının etkinliğe katılanlara verilme koşulları Oda Yönetim Kurulu‘nca belirlenir.

09.03. Basımı yapılan kitapların satış fiyatları Üye-Öğrenci üyeler ile Üye olmayanlar için ayrı ayrı olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü stok durumlarına göre kitapların satış fiyatlarını arttırabilir veya azaltabilir.

09.04. Oda kitap stok durumu ve envanteri Oda merkezi tarafından tutulur. Her birim her ayın son günü hangi kitabın kaç adedinin satıldığını listeyerek, Şube kitap stok durumu ile birlikte Oda merkezine iletir.

09.05. Her Şube basımı yapılan kitapları, üyelerin taleplerini karşılayabilmek üzere Şube stoklarında bulundurmak durumundadır.

09.06. Oda Yönetim Kurulu kararı ile kitap basma görevi verilen birim, stoklarında kitap bulunduğu sürece, kitap satış bedelinin yarı bedelini alma koşulu ile, diğer birimlerin kitap taleplerini karşılar. Basımı Oda merkezince yapılan ve Şube stoklarında bulunan kitaplar, diğer Şubelerin talebi ile Oda merkezinin bilgisi dahilinde talep eden Şubeye yollanır.10. DİĞER HUSUSLAR:

10.01. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bu esaslar dışındaki protokollerle kitap basmaya yetkilidir.

10.02. Telif Hakları ve Telif Ücretleri Şartnamesi bu Yönetmelik ekindedir.

10.03. Özgün Yapıt Yayım Sözleşmesi örneği bu Yönetmelik ekindedir.

10.04. Derleme Yapıt Yayım Sözleşmesi örneği bu Yönetmelik ekindedir.

10.05. Çeviri Yapıt Yayım Sözleşmesi örneği bu Yönetmelik ekindedir.11. YÜRÜRLÜK:

Bu Yönetmelik 01-02 Nisan 2000 tarihinde yapılan 38. Oda Genel Kurulunda kabul edilmiştir.12. YÜRÜTME:

Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.EK 1ÖZGÜN YAPIT YAYIM SÖZLEŞMESİ01. Taraflar

01.01.TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer II Sokak No:36/1-A

Demirtepe 06400 ANKARA

01.02. .................02. Sözleşmedeki Tanımlar

Yukarıda açıklanan taraflar arasında bir Yayın Sözleşmesi meydana getirilmiştir. Bu Sözleşme‘de .............. "YAZAR", TMMOB Makina Mühendisleri Odası "Oda" olarak anılacaktır.03. Sözleşmenin Kapsamı

Bu Sözleşme ile YAZAR .................... taslak sayfa ve ............ bölümden oluşan ................... isimli özgün yapıtının ................... adedi için, basım, işleme, çoğaltma, yayım ve satış hakkını Oda‘ya terk etmeyi kabul eder.04. Tarafların Hakları

04.01. YAZAR‘ın hakları;

04.01.01. Oda, yapıtın basımında YAZAR‘ın adının yapıtta yer almasını sağlayacaktır.

04.01.02. Oda, teknik ve baskı işlemlerinin gerektirdiği değişikliklerin dışında, yapıtın tümü veya bir bölümünde YAZAR‘ın izni olmaksızın herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

04.01.03. Oda YAZAR‘a yapıtın basımından sonra, telif hakkı olarak Oda Telif Ücretleri Şartnamesi‘ne göre baskı sayısını ve kitabın Oda Üyelerine satış fiyatını dikkate alarak ................... TL tutarında telif ücreti ödeyecektir.YAZAR‘a talebi halinde, Sözleşme‘nin imzalanması ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onaylaması durumunda, hesaplanan telif ücretinin dörtte biri (1/4‘i) oranında ................... TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılacaktır. Kitabın baskısı tamamlandıktan ve hesaplanan kesin telif ücretinden ön ödeme çıkarıldıktan sonra arta kalan kısım en geç üç (3) ay içinde YAZAR‘a ödenecektir.

04.01.04. Yayımlanan yapıtın ilk baskısında YAZAR‘ın ................... adet ücretsiz kitap hakkı olacaktır.

04.01.05. Kitap, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç bir (1) ay içerisinde basıma hazır hale getirilerek Odaya teslim edilecektir.

04.01.06. Yapıtın daha önceki baskılarına ilişkin YAZAR‘ın Yayın Evleri ile gerçekleştirdiği tüm anlaşmalardan doğan yasal yükümlülükler YAZAR‘a aittir.

04.01.07. YAZAR yapıtını A4 ölçüsünde beyaz daktilo kağıdına iki (2) örnek halinde yazarak, şekil ve grafikleri aydıngere çizerek, yayımlanacak resimlerin siyah-beyaz orijinal filmlerini hazırlayarak Odaya teslim edecektir.

04.02. Odanın hakları;

04.02.01. Oda, bu Sözleşme ile kendisine terk edilmiş yapıtı ................... yıl için yayımlamak hak ve serbestisine sahip olacaktır. Oda bu süre içinde, Madde 3‘de adedi belirlenmiş yayın hakkını bir veya birden çok defada kullanabilecektir.

04.02.02. YAZAR veya varisleri, Oda‘ya terk edilen yapıtın tümü veya bir bölümünde, Odanın zararına herhangi bir tasarrufta bulunamayacaktır. Yapıtı düzeltme ve iyileştirme yoluyla kendi nam ve hesabına veya bir başka yayıncı ile anlaşarak yayınlamayacaktır. YAZAR‘ın iyileştirme ve düzeltme hakkı saklı olup, düzeltilmiş ve iyileştirilmiş veya mevcudu tükenen yapıtın yayın hakkı da ................... yıl süreyle Odaya ait olacaktır. YAZAR bu sürede Odadan izin almaksızın bir başka yayınevi ile anlaşarak kitabının basım ve yayım hakkını devredemez.

04.02.03. YAZAR, Sözleşme hükümlerine uymamaktan dolayı, Oda aleyhine meydana getirdiği zararı ödemekle yükümlüdür.05. Diğer Hükümler

05.01. Oda Yapıt Hazırlama, Basım ve Dağıtım Yönetmeliği, bu Sözleşme‘nin doğal ekidir.

05.02. Bu Sözleşme, 5 (beş) ana maddeden oluşup, üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş ................... tarihinde taraflarca imzalanmıştır.DERLEME YAPIT YAYIM SÖZLEŞMESİ01. Taraflar

01.01. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer II Sokak No:36/1-A Demirtepe 06400 ANKARA

01.02. ...................02. Sözleşmedeki Tanımlar

Yukarıda açıklanan taraflar arasında bir Yayın Sözleşmesi meydana getirilmiştir. Bu Sözleşme‘de ................... "DERLEYEN", TMMOB Makina Mühendisleri Odası "Oda" olarak anılacaktır.03. Sözleşmenin Kapsamı

Bu Sözleşme ile DERLEYEN ................... taslak sayfa ve ................... bölümden oluşan ................... isimli derleme türündeki yapıtının ................... adedi için, basım, işleme, çoğaltma, yayım ve satış hakkını Odaya terk etmeyi kabul eder.

04. Tarafların Hakları

04.01. DERLEYEN‘in hakları;

04.01.01. Oda, yapıtın basımında DERLEYEN‘in adının yapıtta yer almasını sağlayacaktır.

04.01.02. Oda, teknik ve baskı işlemlerinin gerektirdiği değişikliklerin dışında, yapıtın tümü veya bir bölümünde DERLEYEN‘in izni olmaksızın herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

04.01.03. Oda DERLEYEN‘e yapıtın basımından sonra, telif hakkı olarak Oda Telif Ücretleri Şartnamesi‘ne göre baskı sayısını ve kitabın Oda Üyelerine satış fiyatını dikkate alarak ...................TL tutarında telif ücreti ödeyecektir. DERLEYEN‘e talebi halinde, Sözleşme‘nin imzalanması ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onaylaması durumunda, hesaplanan telif ücretinin dörtte biri (1/4‘i) oranında ................... TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılacaktır. Kitabın baskısı tamamlandıktan ve hesaplanan kesin telif ücretinden ön ödeme çıkarıldıktan sonra arta kalan kısım en geç üç (3) ay içinde DERLEYEN‘e ödenecektir.

04.01.04. Yayımlanan yapıtın ilk baskısında DERLEYEN‘in ................... adet ücretsiz kitap hakkı olacaktır.

04.01.05. Kitap, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç bir (1) ay içerisinde basıma hazır hale getirilerek Odaya teslim edilecektir.

04.01.06. Yapıtın daha önceki baskılarına ilişkin DERLEYEN‘in Yayın Evleri ile gerçekleştirdiği tüm anlaşmalardan doğan yasal yükümlülükler DERLEYEN‘e aittir.

04.01.07. DERLEYEN yapıtını A4 ölçüsünde beyaz daktilo kağıdına iki (2) örnek halinde yazarak, şekil ve grafikleri aydıngere çizerek, yayımlanacak resimlerin siyah-beyaz orijinal filmlerini hazırlayarak Oda‘ya teslim edecektir.04.02. Oda‘nın hakları;

04.02.01. Oda, bu Sözleşme ile kendisine terk edilmiş yapıtı ................... yıl için yayımlamak hak ve serbestisine sahip olacaktır. Oda bu süre içinde, Madde 3‘de adedi belirlenmiş yayın hakkını bir veya birden çok defada kullanabilecektir.

04.02.02. DERLEYEN veya varisleri, Odaya terk edilen yapıtın tümü veya bir bölümünde, Odanın zararına herhangi bir tasarrufta bulunamayacaktır. Yapıtı düzeltme ve iyileştirme yoluyla kendi nam ve hesabına veya bir başka yayıncı ile anlaşarak yayınlamayacaktır. DERLEYEN‘in iyileştirme ve düzeltme hakkı saklı olup, düzeltilmiş ve iyileştirilmiş veya mevcudu tükenen yapıtın yayın hakkı da ................... yıl süreyle Odaya ait olacaktır. DERLEYEN bu sürede Odadan izin almaksızın bir başka yayınevi ile anlaşarak kitabının basım ve yayım hakkını devredemez.

04.02.03. DERLEYEN, Sözleşme hükümlerine uymamaktan dolayı, Oda aleyhine meydana getirdiği zararı ödemekle yükümlüdür.05. Diğer Hükümler

05.01. Oda Yapıt Hazırlama, Basım ve Dağıtım Yönetmeliği, bu Sözleşme‘nin doğal ekidir.

05.02. Bu Sözleşme, 5 (beş) ana maddeden oluşup, üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş .................... tarihinde taraflarca imzalanmıştır.ÇEVİRİ YAPIT YAYIM SÖZLEŞMESİ01. Taraflar

01.01. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer II Sokak No:36/1-A Demirtepe 06400 ANKARA

01.02. ...................02. Sözleşmedeki Tanımlar

Yukarıda açıklanan taraflar arasında bir Yayın Sözleşmesi meydana getirilmiştir. Bu Sözleşme‘de ................... "ÇEVİREN", TMMOB Makina Mühendisleri Odası "Oda" olarak anılacaktır.03. Sözleşmenin Kapsamı

Bu Sözleşme ile ÇEVİREN .................... taslak sayfa ve ................... bölümden oluşan ................... isimli çeviri türündeki yapıtının ................... adedi için, basım, işleme, çoğaltma, yayım ve satış hakkını Oda‘ya terk etmeyi kabul eder.04. Tarafların Hakları

04.01. Çevirenin hakları;

04.01.01. Oda, yapıtın basımında ÇEVİREN‘in adının yapıtta yer almasını sağlayacaktır.

04.01.02. Oda, teknik ve baskı işlemlerinin gerektirdiği değişikliklerin dışında, yapıtın tümü veya bir bölümünde ÇEVİREN‘in izni olmaksızın herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

04.01.03. Oda ÇEVİREN‘e yapıtın basımından sonra, telif hakkı olarak Oda Telif Ücretleri Şartnamesi‘ne göre baskı sayısını ve kitabın Oda Üyelerine satış fiyatını dikkate alarak ................... TL tutarında telif ücreti ödeyecektir. ÇEVİREN‘e talebi halinde, Sözleşme‘nin imzalanması ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onaylaması durumunda, hesaplanan telif ücretinin dörtte biri (1/4‘i) oranında ...................TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılacaktır. Kitabın baskısı tamamlandıktan ve hesaplanan kesin telif ücretinden ön ödeme çıkarıldıktan sonra arta kalan kısım en geç üç (3) ay içinde ÇEVİREN‘e ödenecektir.

04.01.04. Yayımlanan yapıtın ilk baskısından ÇEVİREN‘in ................... adet ücretsiz kitap hakkı olacaktır.

04.01.05. Kitap, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç bir (1) ay içerisinde basıma hazır hale getirilerek Odaya teslim edilecektir.

04.01.06. Yapıtın daha önceki baskılarına ilişkin ÇEVİREN‘in Yayın Evleri ile gerçekleştirdiği tüm anlaşmalardan doğan yasal yükümlülükler ÇEVİREN‘a aittir.

04.01.07. 4846 sayılı yasanın 28 nci maddesine göre, çevirisi serbest bırakılmamış yapıtlarda. ÇEVİREN asıl yapıt sahibinden ve yayınevinden aldığı Türkçeye çevirmeye izin verildiğini gösteren belgeyi Odaya vermekle yükümlüdür. ÇEVİREN asıl yapıt sahibinin ve yayınevinin mali haklarından sorumludur.

04.01.08. Asıl yapıtla, çeviri yapıt arasındaki değişikliğin sorumluluğu ÇEVİREN‘e ait olacaktır.

04.02. Oda‘nın hakları;

04.02.01. Oda, bu Sözleşme ile kendisine terk edilmiş yapıtı ................... yıl için yayımlamak hak ve serbestisine sahip olacaktır. Oda bu süre içinde, Madde 3‘de adedi belirlenmiş yayın hakkını bir veya birden çok defada kullanabilecektir.

04.02.02. ÇEVİREN veya varisleri, Odaya terk edilen yapıtın tümü veya bir bölümünde, Odanın zararına herhangi bir tasarrufta bulunamayacaktır. Yapıtı düzeltme ve iyileştirme yoluyla kendi nam ve hesabına veya bir başka yayıncı ile anlaşarak yayınlamayacaktır. ÇEVİREN‘in iyileştirme ve düzeltme hakkı saklı olup, düzeltilmiş ve iyileştirilmiş veya mevcudu tükenen yapıtın yayın hakkı da ................... yıl süreyle Odaya ait olacaktır. ÇEVİREN bu sürede Odadan izin almaksızın bir başka yayınevi ile anlaşarak kitabının basım ve yayım hakkını devredemez.

04.02.03. ÇEVİREN, Sözleşme hükümlerine uymamaktan dolayı, Oda aleyhine meydana getirdiği zararı ödemekle yükümlüdür.05. Diğer Hükümler

05.01. Oda Yapıt Hazırlama, Basım ve Dağıtım Yönetmeliği, bu Sözleşme‘nin doğal ekidir.

05.02. Bu Sözleşme, 5 (beş) ana maddeden oluşup, üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş ................... tarihinde taraflarca imzalanmıştır.ÇEVİRİDE UYGULANACAK KOŞULLAR

1. Metinlerde açık ve yalın bir dil ve ülkemizde yaygın olan teknik terimler kullanılacaktır. Karşılığı henüz dilimize yerleşmemiş sözcüklerin yanına ayraç içinde özgün sözcük yazılacak ve yapıtın basımında önceki düzeltimi sırasında karşılıkları bulunanlar yerlerine konacak veya ayraca alınan sözcüklere gerek yoksa kaldırılacaktır.

2. Çeviriler aslına tamamen bağlı kalarak yapılacak, yabancı birimler zorunluluk yoksa SI birimlerine çevrilecek veya yapıtın sonunda bir çevrim tablosu eklenecektir.

3. Yapıtın aslındaki bütün işaretler ve kısaltmalar Odanın 89 no‘lu "Ölçü Birimleri ve Çevirme Katsayıları" isimli kitabına uygun olacaktır.

4. Çevrilecek yapıttaki bütün şekil ve grafikler yapıtın aslından kesilecek, yalnız uçlarından ve bozulmayacak şekilde yapıştırılacaktır. Bu şekil ve grafiklerin üzerindeki özgün yazıların çevirileri aydınger üzerine yazılarak şekil ve grafiklerin üzerine yalnız bir kenarından yapıştırılacaktır.

5. Çeviri yapanlar yapıtlarını A4 ölçüsünde beyaz bir kağıda daktilo veya bilgisayar kullanarak iki (2) örnek olarak yazacaklardır. Yazılacak çevirinin yazı, şekil, grafik ve cetvelleri yapıtın aslında olduğu gibi düzenleyecektir. Her yaprağın sağ üst köşesine bir sıra numarası ve üst ortasına da kitaptaki sayfa numarası konacaktır. Bir yaprağın kitabın bir sayfasına sığdırılmaması durumunda geri kalan kısım diğer bir yaprağa yazılır. Bu yaprağa da birinci sayfadaki numaralar konur ve bir bölü işareti altına iki yazılır. İkinci sayfanın tamamen dolmaması durumunda dolduğu yerin altına enine bir çizgi çizilerek bu çizginin altına ondan sonraki kitap sayfasının numarası yazılacaktır.

6 İçindekiler kısmı kitabın çevirisi tamamlandıktan sonra çeviren tarafından düzenlenecektir.

7 Çeviri süresi Oda tarafından belirlenecektir.

8 Özürsüz olarak Madde 4 ve Madde 5‘e uymayanlara ve kendisine verilen sürenin sonunda yaptığı çevirinin tümünü göndermeyenlere Oda tarafından bir (1) ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Bu süre sonunda da sonuç alınmazsa bu çeviri işini Oda başkasına verebilir ve ilk yükümlüler hiç hak isteminde bulunamazlar. Odanın verdiği kitapları geri getirmeyenler, kitapların o günkü ederinin iki (2) katı tutarında para ödemek zorundadır.TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TELİF ÜCRETLERİ ŞARTNAMESİMadde 1- Bu şartnamede ele alınan kitaplar konu olarak ikiye ayrılırlar.

A GRUBU : Makina Mühendisleri Odası üyelerinin kendi dallarındaki bilimsel yapıtlar.

B GRUBU : Makina Mühendisleri Odası üyelerinin veya uzmanların genel konulardaki bilgilerini arttıracak bilimsel yapıtlarMadde 2- Şartnamede ele alınan kitaplar hazırlanış biçimi olarak ikiye ayrılabilir.

C GRUBU : Özgün yapıtlar.

D GRUBU : Derleme ve çeviri yapıtlar.Madde 3- Şartnamenin bundan sonraki bölümünde tüm yapıtlar aşağıdaki dört grup içerisinde ele alınacaktır.

AC GRUBU : MMO üyelerinin veya uzmanların mühendislik alanındaki bilimsel özgün yapıtlar.

AD GRUBU: MMO üyelerinin veya uzmanların mühendislik alanındaki bilimsel derleme veya çeviri yapıtlar.

BC GRUBU: MMO üyelerinin veya uzmanların genel konularda bilgilerini arttıracak bilimsel özgün yapıtlar.

BD GRUBU : MMO üyelerinin veya uzmanların genel konularda bilgilerini arttıracak bilimsel derleme ve çeviri yapıtlar.Madde 4- Yayınlanacak kitaplara ödenecek telif ücretleri aşağıdaki gibidir.KATSAYISI

AC GRUBU 0.14-0.20

AD GRUBU 0.12-0.18

BC GRUBU 0.10-0.14

BD GRUBU 0.08-0.12

Basılacak Basılacak

TELİF ÜCRETİ = kitabın üye X kitabın X Katsayısı
satış fiyatı baskı sayısı

 

- Bu Yönetmelik 38. dönemde, 02.04.2000 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri