ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

01. AMAÇ

Üyelerimizin çalıştıkları işyerlerinde; Oda Tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ve bu anlamda üyeler, işyerleri ile sürekli, canlı iletişim kurulması için işyeri temsilciliği örgütlenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.02. KAPSAM

İşyeri temsilciliklerinin, kuruluş, görev ve sorumlulukları ile ilgili esaslardır.03. TANIMLAR ve KISALTMALAR

03.01. TMMOB Makina Mühendisleri Odası; "Oda"

03.02. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘na; "Oda Yönetim Kurulu"

03.03. Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu‘na "Şube Yönetim Kurulu"

03.04. Makina mühendislerinin çalıştıkları işyerlerine, "İşyeri"

03.05. Makina Mühendisleri Odası‘na kayıtlı ve çeşitli işyerlerinde çalışan makina mühendislerine, "Üye"

03.06. Şube tarafından, işyerlerinde görevlendirilen üyeye, "İşyeri Temsilcisi" denir.04. KURULUŞ

04.01. Oda üyelerinin yoğunlaştığı işyerlerinde, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Şube Yönetim Kurulu kararıyla işyeri temsilcilikleri kurulabilir. İşyeri temsilcileri, bir (1) temsilci ve gerektiğinde yardımcılarından oluşur.

04.02. Bir işyerinde çalışan en az 5 (beş) üyenin bulunması ve bunlardan birinin İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun gerek görmesi durumunda; Şube Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulur. Şube Yönetim Kurulu başvuruları en geç 15 gün içinde karara bağlar.

04.03. İşyeri Temsilciliği kurulan işyerlerinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile; (İl ve ilçe temsilciliklerine bağlı işyerlerinde, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun da görüşü alınarak) önceden duyuru yapılmak kaydıyla üye eğilimine göre yükümlülüklerini yerine getiren üyeler arasından bir çalışma dönemi için, işyeri temsilcisi ve gereğinde yardımcıları atanır.

04.04. Bağımsız bölümler şeklinde, iletişimin sağlanması zor, büyük ölçekli işletmelerde; işyeri temsilcileri sayısı, Şube Yönetim Kurulunca artırılabilir.

04.05. İşyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları, görev süresi dolmadan; İl ve İlçe Temsilciliklerine bağlı işyerlerinde, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun da görüşü alınarak; Şube Yönetim Kurulu‘nun kararıyla görevden alınabilir.

04.06. Görevden ayrılmak isteyen işyeri temsilcileri ve/veya yardımcıları, Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunmak zorundadır.

04.07. Çeşitli nedenlerle boşalan işyeri temsilciliklerine, 04.03. madde de belirtilen kurallara göre atama yapılır. Yeni işyeri temsilcileri ve/veya yardımcıları atanıncaya dek, eski işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları görevlerini sürdürür.

04.08. Şube Yönetim Kurulu bir işyerinde 5 (beş) ten daha az üye kaldığında, işletmenin faaliyeti sona erdiğinde, ya da Oda çıkarları açısından gerekli gördüğü durumlarda işyeri temsilciliğini kapatabilir.05. İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

05.01. İşyeri temsilcileri, işyerlerinde Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu ile birlikte Şube programının gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Bu nedenle Şube ve temsilcilik çalışmaları, işyeri temsilcilerinin en etkin katılımıyla yürütülür. Etkin katılımın sağlanması için, yılda en az altı (6) kez işyeri temsilcileri toplantısı yapılır.

05.02. İşyeri temsilcileri; Şube Yönetim Kurulunun ve İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun verdiği görevleri yapar; Şube çalışma programı ve Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu kararları ve bilgisi dışında, Oda adına herhangi bir etkinlikte ve duyuruda bulunamaz.

05.03. İşyeri temsilcileri, üye ile Oda arasında iletişimi sağlamak, Oda etkinliklerini işyerinde duyurmak ve katılımı sağlamakla görevlidir.

05.04. İşyeri temsilcileri, Oda çalışmaları ile ilgili işyerlerindeki üyelerin eleştiri ve önerilerini ve her türlü sorunlarını belirleyip, işyeri temsilcileri toplantılarında veya yazılı olarak, Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna iletmekle görevlidir.

05.05. İşyeri temsilcileri, işyerindeki üyelerin ödentilerini toplamak, ajandaları dağıtmak, adres değişikliklerini en geç onbeş (15) gün içinde, Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna bildirmek, üye olmayanların üye yapılmasını sağlamakla görevlidir.

05.06. Üyelerimizin iş bulabilmelerini kolaylaştırmak için, işyeri temsilcileri, işyerlerindeki mühendis gereksinimini Şube Yönetim Kuruluna bildirmekle görevlidir.

05.07. İşyeri temsilcileri, aşağıda yer alan konularda Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna yardımcı olmakla görevlidir.

05.07.01. Oda‘ya öğrenci üye olarak kaydolanlar öncelikli olmak üzere Oda üyesi olmaya aday son sınıf öğrencilerine, işyerinde staj olanağı sağlamak.

05.07.02. Oda dergileri ve şube bültenine yazı yazılmasını sağlamak.

05.07.03. Oda yayınlarına katkıda bulunmak, reklam almak.

05.07.04. Oda‘nın verdiği hizmetleri (Periyodik Kontrol, Bilirkişilik, Kalite Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi vb.) geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

05.07.05. Oda, Üniversite, Sanayi ilişkisini geliştirmek.

05.07.06. Makina Mühendisliği uzmanlık alanına giren çeşitli konularda; kamuoyuna, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere, Oda politikalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları örgütlemek, geliştirmek ve rapor olarak Şube Yönetim Kurulu‘na sunmak.

05.07.07. Oda etkinliklerinin geliştirilmesi açısından, sanayinin gereksindiği kursları, seminerleri önermek.

05.07.08. Oda‘nın düzenlediği sergi, seminer, sempozyum türü etkinliklerle teknik gezilerin düzenlenmesine katkı koymak, katılım sağlamak.

05.07.09. Kurs ve seminerlere; öğretici, yer, araç ve donanımların teminini sağlamak.

05.07.10. Oda‘nın sosyal etkinliklerine katılım sağlamak.

05.07.11. İşyerinden ayrılan, tayin olan veya işyerine yeni gelen üyeleri bildirmek.

05.08. İşyeri bilgi formunu; işyeri temsilcisi olarak atanmasından itibaren veya işyeri bilgi formundaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren, onbeş (15) gün içinde düzenleyerek, Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna vermekle görevlidir.

05.09. İşyeri temsilcisinin bulunduğu işyerinde, Oda‘nın üyelerle ve işyerleriyle kurulan ilişkileri hakkında işyeri temsilcisine bilgi verilir. İşyeri temsilcisi ve yardımcıları; eleştiri, öneri ve her türlü görüşünü, işyeri temsilcileri toplantıları ve Şube/İl/İlçe Danışma Kurullarında dile getirir.

05.10. Yardımcı atanmayan işyerlerinde; işyeri temsilcisi, Oda çalışmalarının sürekliliği açısından, zaman zaman kendi yerine çalışmalara katılacak olan üyeyi, Şube Yönetim Kuruluna veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kuruluna bildirir.06. DİĞER HÜKÜMLER

Bu ilkeler, 9.3.96 tarihinde yürürlüğe girer, Oda Yönetim Kurulunca ve Şube Yönetim Kurullarınca yürütülür.

- Bu Yönetmelik 35. dönemde, 09.03.1996 tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri