ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 21.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26794

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ  ODASI STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planın hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alacak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, meslekî etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerine, Oda tarafından stratejik planlama alanında mühendis yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, stratejik planlama konusunda çalışan Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerinin uzmanlıklarının Oda tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

             b) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

             c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

             ç) ŞYK: Şube yönetim kurulunu,

             ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme İşlemleri

             Stratejik planlama mühendis yetki belgesi

             MADDE 5 - (1) Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi (Ek-1), stratejik planlama mühendisliği alanında verilir. Belge sahibi Oda üyesi, kuruluşlarda stratejik planlama konusunda çalışma yapmaya yetkilidir.

             Belgelendirme koşulları

             MADDE 6 - (1) Stratejik planlama mühendis yetki belgesi alma koşulları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Oda üyesi endüstri ve işletme mühendisi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

             b) OYK tarafından belirlenecek ücreti ödemek.

             c) Meslekten men cezası almamış olmak.

             ç) Stratejik planlama mühendis belgelendirmesi konusunda Oda tarafından merkezi düzeyde açılacak eğitim programına katılmış olmak.

             d) Oda tarafından açılacak sınavlarda başarılı olmak.

             Stratejik planlama mühendis yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

             MADDE 7 - (1) Stratejik planlama mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitim programlarını tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitim programlarını tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere ve Birliğe bildirilir.

             (2) Stratejik planlama mühendis belgelendirmesi konusunda verilecek eğitim programları ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

             Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu

             MADDE 8 - (1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu, stratejik planlama alanında OYK‘nin karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK‘ye görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan bir kuruldur.

             (2) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında stratejik planlama mühendis yetki belgesi alma koşullarına sahip Oda üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul, yedi üyeden oluşur. Kurul, Oda‘nın yazılı çağrısı üzerine toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyeliğinde boşalma olması durumunda OYK, en geç bir ay içinde yeni üyeyi belirler.

             (3) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun oluşumunda, şubelerin önerileri de dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen koşullara uyulması kaydıyla üniversitelerden de üye belirlenebilir.

             Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun görevleri

             MADDE 9 - (1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Stratejik planlama alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.

             b) Yetki belgesi sınav komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK‘ye önerilerde bulunmak.

             c) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK‘ye görüş bildirmek.

             ç) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

             Sınav komisyonu

             MADDE 10 - (1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK‘nin belirleyeceği sınav komisyonu; stratejik planlama mühendis yetki belgesine ya da yetki belgesi alma koşullarına sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

             Stratejik planlama mühendis belgelendirme sınavları

             MADDE 11 - (1) Stratejik planlama mühendis belgelendirme sınavları, eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. Belgelendirme sınavı için başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70‘tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan dört sınav hakkı verilir.

             Başvuruda istenen belgeler

             MADDE 12 - (1) Stratejik planlama mühendis eğitimleri için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler aşağıda sayılmıştır.

             a) İki adet vesikalık renkli fotoğraf,

             b) Oda kimlik fotokopisi,

             c) Şubelerden temin edilecek olan üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,

             ç) Kursa katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz.

           

  Eğitim

             MADDE 13 - (1) Stratejik planlama yetki belgesi eğitim programları 24 saatten az olamaz.

             (2) Oda tarafından açılacak olan kursun eğitim programı aşağıda belirtilen konulardan oluşur.

             a) Oda mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat

             b) Mühendislik etiği

             c) Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramları

             ç) DPT Stratejik Planlama Kılavuzu incelenmesi

             d) Risk, mevcut durum, ve paydaş analizleri

             e) Öz değerlendirme

             f) Performans planlama (kriter belirleme)

             g) Bütçeleme ve finansman

             ğ) Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme

             h) Stratejik planlama uygulamalarının analizi

             (3) Eğitim programının içeriği ve süresi değişen teknik, idarî ve hukukî koşullara göre Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun önerisi üzerine OYK kararıyla değiştirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan hususlar

             MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            

 Yürütme

             MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Eki İçin Tıklayınız

 

 

 

               
  Metin Kutusu: 20....   Metin Kutusu: 20....   Metin Kutusu: 20....   Metin Kutusu: 20....

 
 

STRATEJİK PLANLAMA

MÜHENDİS YETKİ BELGESİ

 
 

 

 

 

Dosyalar

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (41 KB)

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri