ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24591

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

  

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine da­yanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilme­si ve gerektiğinde uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinîn sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Makina Mühendisleri Odasına kayıtlı Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin meslek alanlarına yönelik, top­lumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasa­rım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme gibi uzmanlık gerektiren Makine, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği hizmetleri için uzman üyelerin saptanması ve belgelendirilmesi kurallarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte;

a)   Belge: Uzman mühendis belgesi ve/veya mühendis yetki belgesi,

b)  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası: ODA,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasına bağ Şu-

be: Şube;

d) Oda Yönetim Kurulu: OYK, olarak tanımlanmıştır.

Uzmanlık Konuları ve Uzmanlık Konularının Belirlenmesi

Madde 5 - Oda mühendislik dalları öğrenim programları, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulama alanlarını, mesleki bilimsel geliş­meleri, ülkenin teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki-bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün veya hizmet­lerde kamu yararına meslekî denetimin sağlanması konusunda uzmanlık konularını ve uz­manlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğini belirler ve üyelerine duyurur.

 Uzmanlık Konuları ile  İlgili Belgelendirme

 Madde 6 - Belgelendirme esasları aşağıda sayılmıştır.

              a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konuları ve belge alma koşullarını sağlayan ve­ya bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir.

 b) Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, OYK belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu üyelerin kazanılmış haklarını göz önünde bulundurur.

c)  Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymak zorundadır,

 

d)  Belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

 e) Oda Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir,

f)  Belge iptalinde Oda Ana Yönetmeliğinin 46 ncı maddesindeki hususlar geçerlidir.

  g) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Belge Sicil Dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur, onayları işlenir. Ayrıca her Şubede, benzer dosyalarda Şubeye bağlı mühendislerin sicilleri tutulur.

  ğ) (Ek:R.G.-13/2/2009-27140)  Belge vize ve yenileme işlemi yaptırmak isteyen belge sahibi bir yıllık dönem içerisinde uzmanlık konularına göre belirli miktarda kredi toplamak zorundadır. Krediler, mesleki faaliyet, meslek içi eğitim, mesleki etkinlik ve akademik unvan ve benzeri alanlara göre verilir. Kredi miktarları ve kredilendirme kriterleri OYK tarafından belirlenir. Dönem sonunda belirlenen miktarda kredi toplayamayan belge sahibinin belgesine vize ve yenileme işlemi yapılamaz.

Meslek İçi Eğitim Merkezi

Madde 7 - Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar Makine Mühendisleri Odası  Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından gerçekleştirilir.

a)  MİEM sorumlusu OYK tarafından görevlendirilecek Sekreter Yardımcısı veya Oda Müdürü veya Oda teknik görevlisidir.

b)  MİEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı olmak üzere eğitim-sınav programı ve takvimi hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulur. MİEM meslek içi eğitim programını ve takvimini Şubelerin ve ilgili merkezi komisyonların görüş ve önerilerini ala­rak hazırlar.

c)  OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri Oda ve Şubele­rin süreli yayınlarında duyurulur.

d)  Eğilim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmenler ile sınav ko­misyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti OYK tarafından belirlenir.

e) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler OYK tarafından belirlenir.

f)  Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste Oda arşivlerinde iki yıl boyunca saklanır. 

Yürürlük

Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 -Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri