ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24696

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası

                                           Ana Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası‘nın amaç, kuruluş ve örgütlenmesini tanımlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası‘nın kuruluş, Oda amacı, üyelik, Oda organları ve görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 4 - (Değişik cümle:RG-5/11/2010-27750) Yurt içindeki üniversitelerin, Makina, Endüstri, Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde öğretim yapan üniversitelerce verilen lisans diplomasına ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurtdışındaki üniversitelerin yukarıda tanımlanan mühendislik disiplinlerinden mezun olanlar için ise Türkiyedeki yetkili mercilerce onaylanmış denklik belgesine sahip ve Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yasal yetkili olan yukarıda belirtilen tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (Oda) Anayasa‘nın 135 inci maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Merkez

Madde 5 - Oda‘nın merkezi Ankara‘dadır. Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açılabilir.

Oda‘nın Amaçları

Madde 6 - Oda‘nın amaçları şunlardır :

a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Ülkemiz imar ve sanayi politikasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin ve sanayinin yararına sunmak, ülkenin çevre sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde meslek alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,

c) (Değişik:R.G.-3/9/2004-25572)  İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayie yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuarlar kurmak,

d) (Değişik:R.G.-3/9/2004-25572)   Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları doğrultusunda önerilerde bulunmak,

e) (Değişik:R.G.-3/9/2004-25572)  Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,

f) (Değişik:R.G.-3/9/2004-25572)  Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda her türlü girişimlerde bulunmak,

g) Makina Mühendisliğini ve Türk Makina mühendislerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

h) Meslek alanları ile ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yurdun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak, Makina Mühendisliği eğitiminin ve Makina Mühendisliği öğrenciliğinin sorunlarını incelemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, öğrencileri mesleğe hazırlayacak staj, eğitim çalışmalarında bulunmak, bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek, öğrencilere Meslek odaları etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla organlar (öğrenci üyeliği komisyonu vb.) oluşturmak,

ı) (Değişik:R.G.-3/9/2004-25572)   Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek,

j) Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan "uzmanlık sicil dosyaları" tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek,

k) Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

l) Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak ve gerekli önlemleri almak, uzmanlık alanlarına ve kişisel özelliklerine göre istihdam süreçlerine katkıda bulunmak, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislerinin asgari ücretlerini belirleyerek yayımlamak,

m) Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

n) Meslek alanları ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek ve bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

o) TMMOB‘nin, Oda‘yı ilgilendiren amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak,

p) Oda‘nın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak,

r) Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslar arası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslar arası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek.

Üyelik

Madde 7 - (Değişik:RG-5/11/2010-27750)

Odaya asıl üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmak ve Türkiye sınırları içinde Makina, Endüstri, Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde öğretim yapan üniversitelerce verilen lisans diplomasına ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurt dışındaki üniversitelerin yukarıda tanımlanan mühendislik disiplinlerinden mezun olanlar için ise Türkiyedeki yetkili mercilerce onaylanmış denklik belgesine sahip olup, mühendislik hizmetlerini yüksek mühendis veya mühendis unvanı ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Ayrıca Türkiyede çalışmasına yasalar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu yüksek mühendis ve mühendisler ile Türkiyede oturan yabancı uyruklu Türk soylu yüksek mühendis ve mühendisler Odaya geçici üye olabilirler.

Fahri/Onur/Öğrenci Üyelik

Madde 8 - Oda‘nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ve dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda‘nın çalışmalarına katılmak isteyen özel veya tüzel kişilere, Oda Yönetim Kurulu‘nun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile "fahri üyelik" veya "onur üyeliği" verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulu‘nun görüşü alınarak Oda Genel Kurulu‘nca geri alınabilir. (Değişik cümle:RG-5/11/2010-27750) Makina, Endüstri, Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde öğrenim gören öğrencilerden Odaya başvuranların öğrenci üye olarak Odaya kaydı yapılır.

Üyelik Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9 - Üyeler;

a) Oda‘nın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler gereğince, mesleksel çalışmalarda bulunurlar,

b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda; bu isteği, geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadırlar,

c) Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler,

d) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleksel rekabet yapamazlar,

e) Oda Genel Kurulu‘nca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorundadırlar,

f) Oda üye kimlik kartını beş (5) yılda değiştirmekle yükümlüdür. Süresi içinde değiştirilmeyen üye kimlik kartı, geçersizdir.

Üyelikten Ayrılma

Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kurulu‘na yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla ayrılabilirler. Bundan sonra 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişiler için uygulanmaz. İlgili yasalar ve bu Yönetmelik‘deki istisnai hükümler saklıdır. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kurulu‘na itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

Yeni Üyelik

Madde11 - Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise, Oda‘ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulu‘nun olumlu görüşü gereklidir.

Oda Organları

Madde 12 - Oda‘nın organları şunlardır :

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

d) Oda Denetleme Kurulu,

e) Oda Danışma Kurulu.

Oda Genel Kurulu

Madde 13 - Oda Genel Kurulu, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, Şube Genel kurullarınca, Şube bölgelerinde oturan üyelerin toplamının yüzde biri (%1) oranında seçilir. Oturma ve çalışma yerleri ayrı Şube Bölgesinde bulunan üyelerin durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır. TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur kurullarının Oda asıl üyeleri, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme kurullarının asıl üyeleri, Oda Genel Kurulu‘nun doğal üyeleridir. Doğal üyeler Genel Kurul sırasında delegelerin sahip olduğu hak ve yetkilere sahiptir. Oda Genel Kurulu iki (2) yılda bir, Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulu‘nca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Denetim ve Onur kurulları asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda‘nın ve TMMOB‘nin ilan yerlerinde üç (3) gün süre ile asılarak duyurulur. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi, hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içinde Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu doğal üyelere ve delegelere bildirir. Ayrıca Oda Merkezi‘nin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul‘un tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce doğal üyelere ve delegelere bildirir, ayrıca Oda Merkezi‘nin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur. Oda Genel Kurulu‘nun seçimler dışında, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Genel Kurul‘un Açılışı

Madde 14 - Oda Genel Kurul toplantısı, TMMOB temsilcisinin hazır bulunması ile Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir.

Genel Kurul‘un Yönetilmesi

Madde 15 - Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul‘ca seçilen bir (1) başkan, iki (2) başkan yardımcısı ve dört (4) yazmandan oluşan Başkanlık Divanı‘nca yönetilir.

Gündem‘in Oluşturulması

Madde 16 - Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulu‘nca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmü saklı kalmak koşuluyla, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüş sıraları değiştirilebilir.

Gündem

Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 16 ıncı maddesine göre Oda Yönetim Kurulu‘nca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıda belirtilen maddelerin bulunması zorunludur:

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulu‘nun aklanması,

c) Yönetim, Denetleme ve Onur kurulları asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

d) TMMOB Yönetim ve Denetleme kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kurulu‘na katılacak Oda delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

e) Seçimler.

Genel Kurula Katılım Şartı

Madde 18 - Oda Genel Kurulu‘nda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu‘nca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnızca hakim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Kararların Alınması

Madde 19 - Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanı‘nın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Ancak, Oda‘nın Ana Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin (2/3‘ünün) olumlu oyu gereklidir.

Genel Kurul Tutanağı

Madde 20 - Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak Başkan, Başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB‘ye iletilmek üzere Oda Yönetim Kurulu‘na verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

Olağanüstü Oda Genel Kurulu

Madde 21 - Olağanüstü Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu‘nca toplantıya çağrılır :

a) Oda‘ya kayıtlı üye sayısının beşte birinin (1/5‘inin), Oda Yönetim Kurulu‘na yazılı başvurması ile,

b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmeleri ve oy birliğiyle alacakları kararı ile,

c) Oda Yönetim Kurulu‘nun üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu‘nun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Olağanüstü Oda Genel Kurulu‘nu toplamaması durumunda, Olağanüstü Oda Genel Kurulu TMMOB Yönetim Kurulu‘nca toplanır.

Oda Yönetim Kurulu Üyeliğini Tamamlama

Madde 22 - Oda Yönetim Kurulu‘nu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ve yerlerine gelecek yedeklerin bulunmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulu‘nu seçmek üzere Oda Onur Kurulu‘nca bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Onur Kurulu‘nun çağırmaması durumunda, TMMOB Yönetim Kurulu‘nca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 23 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, toplantıya çağrılış nedeni dışında, gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel kurullarda delege listeleri Seçim Kuruluna gönderilmez, 3 gün süre ile Oda‘da asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında delege listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken hergün için ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurulma olayı belgelenir. Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel kurullar, Oda Yönetim Kurulu Kararıyla Oda Merkezi dışında da yapılabilir.

Uygulanacak Yönetmelik

Madde 24 - Oda Genel Kurulu‘nda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Toplantıya Çağrılamama

Madde 25 - Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç (3) ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa; üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Oda Genel Kurulu‘nun yapılmasını isteyebilirler.

Oda Genel Kurulu‘nun Görev ve Yetkileri

Madde 26 - Oda Genel Kurulu‘nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kurulu‘na görevler vermek,

c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulu‘nun aklanması konusunda karar almak,

d) Yönetim Kurulu‘nun önerdiği yeni dönem Oda Bütçesi‘ni, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,

e) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerinin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,

f) Odanın taşınmaz mallar satın alması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda, Oda Yönetim Kurulu‘na yetki vermek,

g) Odanın borç alması, vermesi, kurduğu veya katıldığı kuruluşlar ile üyeleri lehine kefalette bulunmasına ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kurulu‘na yetki vermek,

h) Şube açılmasına ve Oda Yönetim Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu‘nun gerekçeli önerisi ve Oda Genel Kurul kararı ile Şubenin kapatılmasına karar vermek, kapatılan şubelerin etkinlik alanında olan illerin hangi şubelere bağlanacağına aynı Genel Kurulda karar vermek,

ı) Oda Onur, Denetleme, Yönetim Kurulu asıl ve yedek adayları, TMMOB Genel Kurulu delegeleri asıl ve yedek adayları, TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak,

j) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurulu delegeleri asıl ve yedek üyelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç (3), TMMOB Denetleme Kurulu için bir (1) ve Yüksek Onur Kurulu için bir (1) aday seçmek,

k) Önerilen Ana Yönetmelik ve diğer yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak.

Oda Yönetim Kurulu

Madde 27 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu‘nca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince Olağanüstü Oda Genel Kurulu‘nda seçilen üyeler, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevde kalırlar. Asıl ve yedek üyelerin sıralanmasında, alınan oyların eşitliği durumunda, Oda sicil numarası küçük olan, öncelik kazanır.

Yönetim Kurulu‘nun Belirlenmesi

Madde 28 - Oda Genel Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi (7) gün içinde, yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu, eski Oda Sekreteri‘nin çağrısıyla ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında, gizli oyla Oda Başkanı, Oda Başkan Vekili, Oda Sekreteri ve Oda Saymanı‘nı seçerek göreve başlarlar.

Yönetim Kurulu‘nun Toplantıları

Madde 29 - Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları, Oda Başkanı yönetir. Oda Başkanı bulunmazsa, Oda Başkan Vekili yönetir, oda bulunmazsa Oda Sekreteri yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik olması durumunda toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşürülmesi

Madde 30 - Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde olağan toplantılarının dörtte birine (1/4‘üne) katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır.

Oda Yönetim Kurulu‘nun Temsil Yetkisi ve Çalışma Yöntemi

Madde 31 - Oda Yönetim Kurulu‘nun temsil yetkisi ve çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir:

a) Oda‘yı Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda, Oda Başkan Vekili veya gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulu‘nun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Oda Sekreteri, Oda‘nın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür.

b) Oda Sekreteri, Oda işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin isteği ile gündeme madde eklenebilir veya gündemden madde çıkartılabilir. Oda Sekreteri, Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır, Oda‘nın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder, tüm Oda örgütündeki görevlilerin özlük işlerini yürütür.

c) Oda Saymanı, Oda‘nın mali işlerinin yürütülmesini, Oda Bütçesi‘nin uygulanmasını, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur.

d) Oda Sekreteri ve Saymanı yürütme görevlerinden dolayı, Oda Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.

e) Oda Başkanı, Oda Başkan Vekili, Oda Sekreteri ve Oda Saymanı‘na Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Odanın olağan ödemelerini Oda Sekreteri yürütür. Banka işlemlerinde, bu dört üyeden ikisinin birlikte imzasının bulunması gereklidir.

f) Oda Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere Kurulun diğer üyeleri ile Oda Sekreter yardımcılarına, Oda Müdürü‘ne, Şube Yönetim kurullarına denetim ve sorumluluğunda olmak üzere görev verebilir.

Oda Yönetim Kurulu‘nun Görevleri

Madde 32 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

a) Oda Genel Kurulu‘nca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek,

b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleksel onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak,

c) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak,

ç) Makina Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

d) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

e) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleksel ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

f) Üyelerin çalışma koşulları ve her türlü mesleksel hizmetleri karşılığı alacağı asgari ücretleri saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

g) Oda‘nın amaçları kapsamına giren konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,

ğ) Makina Mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli diğer elemanların (tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler) meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkiler kurmak,

h) Yasama ve yürütme organlarında Oda‘nın amaçları ile ilgili olarak yapılacak yasa, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,

ı) Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı her türlü Oda içi çalışmaları yapmak ve üçüncü kişiler ile kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

i) Üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve üçüncü kişiler nezdinde girişimlerde bulunmak,

j) Oda Genel Kurulu‘nun yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıdan en az on (10) gün önce, çalışma ve denetleme raporlarını göndererek delegelere bildirmek ve basın yolu ile duyurarak toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,

k) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

l) Oda Onur Kurulu‘nu gerektiğinde on (10) gün içinde toplantıya çağırmak, Kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulu‘nca onaylanması gerekenleri, TMMOB Yönetim Kurulu‘na göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak,

m) Oda‘nın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda, Oda‘yı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

n) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Makina Mühendisliği alanlarında mesleksel yayınlar ve süreli yayınlar (dergi, gazete, bülten, vb.) yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,

o) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil vb. özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak,

ö) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurul‘ca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

p) Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi ve fuarlara katılmak,

r) Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,

s) Şube Genel kurulları için Oda gözlemcilerini atamak,

ş) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönetmelikler düzenleyip, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde, Oda Genel Kurulu‘nun onayına sunmak,

t) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun tanıdığı hak ve yetkilerin, Oda Ana Yönetmeliği çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek,

u) Oda Danışma Kurulu‘nun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

ü) Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen yeni dönem bütçeler ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az onbeş (15) gün önce Oda Denetleme Kurulu‘na iletmek,

v) Eğitim Merkezi açmak,

y) Gerektiğinde yurt dışında TMMOB Makina Mühendisleri Odası temsilciliği açmak.

Uzmanlık Komisyonlarının Kurulması

Madde 33 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde, üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonlarını kurarak görev verebilir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle saptanır.

Onur Kurulu

Madde 34 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulu‘nca iki (2) yıl için seçilen beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

Oda Onur Kurulu Toplantıları

Madde 35 - Oda Onur Kurulu üyeleri, kendilerine bir konunun iletilmesi üzerine, asıl ve yedek üyelerinden herhangi birinin veya Oda Yönetim Kurulu‘nun konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek asıl ve yedek tüm üyelere yapacağı çağrısı ile toplanır. Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, belge ve dökümanları ve toplantı süresince Oda adına bir yetkilinin bulunmasını sağlar.

Onur Kurulu Yedek Üyesinin Toplantıya Katılımı

Madde 36 - Onur Kurulu asıl üyelerinden gelmeyenler yerine hazır bulunan yedeklerden Kurul‘un üye sayısı tamamlanır ve aralarından bir (1) başkan ve bir (1) yazman seçerler. Toplantıya katılan yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar asıl üye olarak görev yaparlar.

Onur Kurulu Üyeliğinin Düşürülmesi

Madde 37 - Yapılan üç çağrıya rağmen gelmeyen ve toplantı gününe kadar yazılı özür bildirmeyen Onur Kurulu üyesi çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye, asıl üye olur.

Onur Kurulu Üyelerinin Reddedilme veya Çekilmesi

Madde 38 - Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri ile ilgili, Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu‘ndaki hakimlerin red ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, red isteğini, kendisi inceler. Bu konuda vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kurulu‘nda itiraz edilebilir. Onur Kurulu‘nun bir bölüm üyeleri ile ilgili red istemi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağrılırlar.

Onur Kurulu Toplantısı

Madde 39 - Onur Kurulu‘nun ilk toplantısı ve esas ile ilgili son kararın verileceği toplantı, tüm üyelerin katılımıyla yapılır, kararlar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Onur Kurulu‘nun Çalışma Yöntemi

Madde 40 - Onur Kurulu, kendisine gelen konuları, en geç üç (3) ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Onur Kurulu, çalışmalarında tanık dinleme, keşif ve bilirkişi incelemeleri gibi kanıtların saptanmasını, doğrudan veya görevlendireceği Kurul üyesi aracılığıyla yapabilir. (Değişik cümle:RG-5/11/2010-27750) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunması alınır, gerekli görüldüğü takdirde sözlü ifadesine başvurmak üzere Kurul toplantısına da davet edilir. (Değişik cümle:RG-5/11/2010-27750) Üyenin yazılı savunma verme süresi onbeş gündür. (Değişik cümle:RG-5/11/2010-27750)  Sözlü ifadesine başvurmak üzere Kurul toplantısına davet edilen üyeye toplantı tarihinin en az onbeş gün öncesinden Odada kayıtlı tebligat adresine yazılı çağrı gönderilir. (Değişik cümle:RG-5/11/2010-27750) Üye, savunma süresi içerisinde savunma göndermez ve/veya toplantıya katılmazsa, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden inceleme yapılarak karar verilir.

Onur Kurulu Kararlarının Uygulanması

Madde 41 - Onur Kurulu kararları gerekçeleri ile birlikte, uygulanmak veya Yüksek Onur Kurulu‘na sunulmak üzere dosyası ile birlikte Oda Yönetim Kurulu‘na verilir. Oda Yönetim Kurulu, kararları ilgililere yedi (7) gün içinde bildirir.

Onur Kurulu‘nun Belirtilen Süre İçerisinde Karar Verememesi

Madde 42 - Onur Kurulu, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen süre içinde karar veremezse sürenin bitiminden önce, durumu gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kurulu‘na bildirmek ve karara ne zaman varılabileceğini açıklamak zorundadır.

Onur Kurulu Evraklarının Korunması

Madde 43 - Onur Kurulu tarafından incelenen konuyla ilgili her türlü yazı ve tutanaklar, Onur Kurulu Başkanı‘nın sorumluluğu altında bulunur. Oda Yönetim Kurulu, ilgili her türlü yazı ve tutanakların korunması için Onur Kurulu‘na gerekli hizmetleri sağlar.

Oda Onur Kurulu‘nun Görev ve Yetkileri

Madde 44 - Oda Onur Kurulu‘nun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarını yapmak ve karara bağlamak,

b) Asıl ve yedek üyelerinden herhangi birinin veya Oda Yönetim Kurulu‘nun gerek bir istek üzerine ve gerekse kendiliğinden Kurula ilettiği konular ile ilgili karar vermek,

c) Yüksek Onur Kurulu‘nca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak,

d) Oda onur ve fahri üyeliği için görüş vermek,

e) Oda Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün birden istifa etmeleri ve yerlerine gelecek yedek üyenin kalmaması durumunda; Oda yönetimini ele alarak, Olağanüstü Genel Kurul‘ca seçilecek yeni Yönetim Kurulu göreve başlayıncaya kadar, Oda Yönetim Kurulu‘nun görevlerini yapmak ve yetkilerini kullanmak,

f) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre, Oda Genel Kurulu‘nu olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantının yapılması ve sonuçlanması için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

Onur Kurulu‘nun Giderleri

Madde 45 - Onur Kurulu‘nun kendisine inceleme için gönderilmiş işlerin gerektirdiği her türlü giderler, Oda Bütçesi‘nden karşılanır. Bilirkişi giderleri, Kurul‘ca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda Bütçesi‘nden; istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılıyorsa, istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı Kurul kararında belirlenir.

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 46 - Oda üyelerinden; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları Oda Onur Kurulunca verilir:

a) Yazılı uyarma,

b) Yasada belirtilen hafif para cezası,

c) Yasada belirtilen ağır para cezası,

d) Onbeş (15) günden altı (6) aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

e) Üyelikten çıkarma ve/veya meslekten men.

Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilemez. Ancak suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri verilir. Kararda, verilen cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır. Oda Onur Kurulu‘nca, ceza, cezaların yukarıda belirtilen en az ve en çok sınırları arasında verilir. Cezanın en az sınırından fazla uygulanması durumunda, bunun nedenleri ve gerekçesi, verilen kararda ayrıntılı olarak açıklanır. Oda Onur Kurulu; çeşitli yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim kurullarının kararları ile belge ve yetki verilen üyelerin, üyelerin bulunduğu büroların, firmaların ve benzeri kuruluşların yönetmeliklere ve/veya kararlara aykırı davranışları durumunda, bunların yetkilerini kısıtlayabilir ve gerektiğinde, sürekli olarak veya tümüyle kaldırabilir ve belgelerini de geçersiz kılabilir.

Onur Kurulu Kararlarına İtiraz Edilmesi

Madde 47 - Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki cezalara karşı, kararın bildirim tarihinden başlayarak onbeş (15) gün içinde Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kurulu‘na itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi gereklidir. Oda Yönetim Kurulu da, Onur Kurulu‘nun aklanma veya takipsizlik kararlarına karşı, Yüksek Onur Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir.

Üyelikten Çıkarılma Cezası

Madde 48 - Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenlerle ilgili olarak bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen durumlarda uygulanabilir.

Geçici Olarak Meslekten Men

Madde 49 - Üyeler veya üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleksel etkinlikte bulunamazlar, mesleklerini uygulamak için imza kullanamazlar, aksine davranılırsa, uygulanan ceza iki katı ile yeniden verilir. Aksine davranışta ısrar edenler hakkında bu Yönetmeliğin 46 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki ceza uygulanır. Verilen kararlar, uygun bir biçimde duyurulur ve uygulanmasını sağlamak üzere, ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

Oda Denetleme Kurulu

Madde 50 - (Değişik birinci cümle:R.G.-13/2/2009-27140) Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen (Değişik ibare:RG-5/11/2010-27750) onbeş asıl ve (Değişik ibare:RG-5/11/2010-27750) onbeş yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, gerektiğinde, üye çoğunluğu ile toplanır. Denetleme Kurulu çalışmaları, bir yönetmelikle düzenlenir.

Denetleme Kurulu‘nun Görevleri

Madde 51 - Denetleme Kurulu‘nun görevleri şunlardır :

a) Oda Örgütü‘nün hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini, en az üç (3) ayda bir inceleyerek rapor düzenlemek ve Oda Yönetim Kurulu‘na vermek,

b) Oda Örgütü‘nün mali işlemleri, Yönetim Kurulu‘nca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Oda Genel Kurulu‘na sunmak,

c) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendine göre, Oda Genel Kurulu‘nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu‘ndan istemek,

d) Bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinin (b) bendine göre Şube Genel Kurulu‘nun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulu‘ndan istemek,

Denetleme Kurulu Üyeliğinin Düşürülmesi

Madde 52 - Nedeni ne olursa olsun, üstüste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer.

Oda Danışma Kurulu

Madde 53 - Oda Danışma Kurulu; Oda‘nın TMMOB kurullarında görev yapan üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme kurulları, Şube Yönetim kurulları, Meslek Dalı Ana komisyonları, Oda Yönetim kurulu‘nun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ile Oda Sekreter yardımcıları ve Oda Müdürü‘nden oluşur. Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulu‘nca yılda en az iki kez toplantıya çağrılır. Oda Danışma Kurulu‘nun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için Şube başkanlıklarını ve gerektiğinde sekreterlerini ve/veya saymanlarını toplantıya çağırabilir.

Oda Danışma Kurulu‘nun Görevleri

Madde 54 - Oda Danışma Kurulu‘nun görevleri şunlardır:

a) Oda Merkezi‘nin, Şube ve bölgelerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak,

c) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

Şube

Madde 55 - Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleksel çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Oda‘nın yükümlü bulunduğu görevler gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulu‘nun önerisi ve Oda Genel Kurulu‘nun kararı ile merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek yeni Şube açılabilir. Yeni açılacak Şubenin etkinlik alanına giren illerin belirlenmesinde veya bir Şubenin etkinlik alanında olan illerin başka bir Şube‘ye bağlanmasında Şube merkezince yakınlık, iletişim ve ulaşım olanakları ile üyelerin işyeri ve oturma yerleri ilişkisi gözönüne alınır.

İl/İlçe Temsilciliklerinin Açılması

Madde 56 - Oda Yönetim Kurulu, gerektiğinde şubelere bağlı il ve ilçelerde il, ilçe temsilcilikleri açabilir.

Üyelerin Adres Değişikliği

Madde 57 - (Değişik:RG-5/11/2010-27750)

Oda üyelerinin Odaya bildirmiş oldukları ve Oda üyelik kayıtlarında mevcut adresleri kanuni  tebligat adresleri  olarak kabul edilir. Üyeler, kayıta esas adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı bulundukları Şubeye yeni adreslerini bildirmekle yükümlüdür. Bağlı oldukları Şubenin etkinlik alanındaki adresten ayrılan üyelerin, yeni adreslerinin bulunduğu etkinlik alanındaki Şubeye kayıtlarının aktarılması için ayrılış tarihinden başlayarak üç ay içinde başvuruda bulunmaları zorunludur.

Şube Organları

Madde 58 - Şubenin organları şunlardır :

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Danışma Kurulu.

Şube Genel Kurulu

Madde 59 - Şube Genel kurulları, toplantı tarihinden otuzbeş (35) gün önce, etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Oda‘ya kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda‘ya veya Şube‘ye verenlerden oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerini veya evlerini söz konusu etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, Genel Kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnız ve ancak iş yerlerinin bulunduğu birimin Genel Kurulu‘na katılırlar. Şube Genel kurulları iki (2) yılda bir, Ocak ayı içinde yapılır. Genel kurulların tarihi Oda Danışma Kurulu‘nun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az kırkbeş (45) gün önceden Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanır. Aynı gün tüm örgüt birimlerine bildirilir. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, Şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube Genel kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantı tarihinden en az otuz (30) gün önce, Şube Genel Kurulu‘na katılacak üyelerin listesi, Oda sicil numaralarına göre sıralanarak listelenmiş olarak Oda Yönetim Kurulu‘na gönderilir. Birden fazla örgüt birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve durum on (10) gün içinde seçilecek delege sayısıyla birlikte şubeye yazılı olarak bildirilir. Şube yapılan düzeltmelere göre işlem yapar. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı‘na iletir. Gerekli incelemeden sonra, hakimce onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar, ilgili birimin ilan yerlerine asılarak üç (3) gün süre ile duyurulur. Genel Kurula katılacak üye listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Şube Genel Kurulu gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ve çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantı için aynı bilgileri, toplantı gününden en az onbeş (15) gün önce Şube Yönetim Kurulunca günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin Genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda süreli yayınları veya günlük gazetelerden biri ile duyurur.

Şube Genel Kurulu‘nun Görev ve Yetkileri

Madde 60 - Şube Genel Kurulu‘nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve yasaların Oda‘ya verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için, Oda ve TMMOB Genel kurullarına sunulmak üzere, Şube Yönetim Kurulu‘nca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Oda Genel Kurulu‘na önermek,

b) Şube Yönetim Kurulu‘na görev vermek,

c) Şubenin gelişmesi için, gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak,

d) Oda‘nın amaçlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak, Şube‘yi ilgilendiren konularda karar almak,

e) Şube Yönetim Kurulu, yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,

f) Şube‘ye kayıtlı üyelerin yüzde biri (%1‘i) oranında (kesirler tam olarak alınır) Oda Genel Kurulu delege asıl ve yedek adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde 61 - Şube Genel Kurulu, aşağıda belirtilen durumlarda, Şube Yönetim Kurulu‘nca olağanüstü toplantıya çağrılır:

a) Şube‘ye kayıtlı üyelerin en az beşte birinin (1/5‘inin) Şube Yönetim Kurulu‘na yazılı olarak başvurması durumunda,

b) Oda Denetleme Kurulu‘nun; Şube mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile karar vermeleri durumunda.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul gibi yapılır. Ancak, Genel Kurul‘a çağrılış nedeni dışında, gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Koşulları yeterli olmasına karşın, en çok bir (1) ay içinde, Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu‘nu olağanüstü toplantıya çağırmazsa; üyeler, Oda Yönetim Kurulu‘na başvurarak, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasını isteyebilir. Olağanüstü Şube Genel Kurul ilanında üye listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir, listeler asılırken ve kaldırılırken hergün için ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurulma olayı belgelenir.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 62 - Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu‘nca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi (7) gün içinde, eski Sekreterin çağrısı ile ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Saymanını seçerek göreve başlar. Yönetim Kurulu en az onbeş (15) günde bir, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı Başkan, bulunmaz ise Başkan Vekili, o da bulunmazsa Sekreter yönetir.

Şube Yönetim Kurulu‘nun Görevleri

Madde 63 - Şube Yönetim Kurulu‘nun görevleri şunlardır:

a) Oda çalışmalarını, etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere, yasalar, Oda ile ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Oda‘yı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek ve yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu hazırlayarak, o yılın Aralık ayının 25. gününe kadar Oda‘ya göndermek,

b) Şube Yönetim Kurulu‘nun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok onbeş (15) gün içinde, bütçe uygulamasını da kapsayan Şube yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu‘na göndermek,

c) Bölgesinde bulunan tüm üyelerin mesleksel onur, hak ve çıkarlarını koruyarak, önlemler için gerekli girişim ve görüşmelerde bulunmak,

d) İstenildiğinde bölgesinde bulunan üyelerin bilgi, uzmanlık ve becerileri ile ilgili referans vermek, Mühendis gereksinimi olanlarla iş arayan üyeler arasında bağlantı kurmak,

e) İstenildiğinde, kamu ve özel işlere bilirkişi önermek,

f) Bölgesinde bulunan üyelerin, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleksel ilişkilerinde, ortaklaşa uyulması gereken esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünden üyelerin her türlü meslek çalışmalarını denetlemek, mesleksel hizmetlerde yönetmeliklere uyulmasını sağlamak,

g) Konferans, seminer, kurs, teknik gezi ve üyeler arasında sosyal etkinlikler düzenlemek,

h) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, Oda Yönetim Kurulu‘na zamanında, gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte iletmek,

ı) Şube Genel Kurulu‘na sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, Şube Genel Kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere göndermek,

j) Oda Yönetim Kurulu‘nca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

k) Etkinlik alanında bulanan İl ve İlçe merkezlerinde temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, yeni açılacak ve mevcut temsilciliklerin Yürütme kurullarını dönem başından itibaren üç (3) ay içinde üye eğilimini de alarak atamak,

l) Bölgesinde bulunan temsilciliklerin çalışmalarını, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerine ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapmalarını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulu‘nca verilen görevleri yerine getirmek,

m) Şube Danışma Kurulu‘nu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

n) En az beş (5) üyenin bulunduğu işyerlerinde işyeri temsilciliği açmak, üye eğilimini de alarak temsilciliklere, temsilci ve gerektiğinde yardımcılarını atamak,

o) İl/İlçe Temsilciliği açılması koşulu olmayan yerlerde gerekli görülürse Mesleki Denetim bürolarını açmak, açılan Mesleki Denetim bürolarına mesleki denetim sorumlusu, gerektiğinde yardımcılarını atamak,

p) Meslek dalı komisyonları ile gerekli gördüğü alanlarda uzmanlık komisyonlarını oluşturmak ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak.

Şube Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşürülmesi

Madde 64 - Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yılda olağan toplantıların dörtte birine (1/4‘üne) katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Şube Yönetim Kurulu tam sayısını oluşturacak yeterli sayıda yedek üye kalmaması durumunda, kalan üyelerin önerdiği iki katı aday arasında Oda Yönetim Kurulu‘nca atama yapılarak üye sayısı tamamlanır. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı, salt çoğunluğun altına düşmesine karşın kalan üyeler bir (1) ay içinde yeterli aday önermezse Oda Yönetim Kurulu‘nca doğrudan atama yapılır.

Şubenin Çalışma Kuralları

Madde 65 - Şubenin çalışma kuralları aşağıdaki gibidir:

a) Şube‘yi Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili temsil eder. Olağan işlerde, Sekreter, Şubenin doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Gerektiğinde, belli görevlerin yürütülmesi için temsil yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile diğer üyelere verilebilir.

b) Şube Sekreteri, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak çalışmalarını yürütür, kararların uygulanmasını sağlar.

c) Şube Yönetim Kurulu‘nun toplantı gündemi, Sekreter tarafından düzenlenir ve üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.

d) Sekreter, görevlilere ait sicillerin tutulması ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Şubenin işlemlerini yürütür ve imzalar. Gerektiğinde, görevliler için Yönetim Kurulu‘na önerilerde bulunur.

e) Sekreter, Şube‘nin olağan ödemelerini yürütür.

f) Sayman, Şube mali işlemlerinin, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklere ve usulüne uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların iyi şekilde kullanılmasından Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

g) Şube Başkanı, Başkan Vekili, Sekreter ve Saymanı yönetmelik hükümleri ve bütçe olanakları içinde, Şube Yönetim Kurulu‘nca alınan kararlara göre harcama yaparlar.

h) Şube Yönetim kurulları, gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulu‘ndan ek ödenek isteyebilirler.

Şube Bütçesi ve Mali Hükümler

Madde 66 - Şubenin her türlü gelirleri, Oda‘ya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulu‘nca kabul edilen Şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube Yönetim Kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde on‘u (%10‘u) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir oranla bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kurulu‘na bildirilir. Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden, Oda Yönetim Kurulu‘na karşı da sorumludur. Oda Genel Kurulu‘nca onaylanan Şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, Şube ile Oda Yönetim kurulları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm Şube Yönetim Kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Şube Danışma Kurulu

Madde 67 - Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme kurulları üyeleri, Mesleki Denetim büroları sorumluları ve yardımcıları, işyeri temsilcileri ve yardımcıları, Meslek Dalı ve Uzmanlık Dalı komisyonları üyeleri, Şube Müdürü ve teknik görevliler ve TMMOB ve Oda organlarında görev yapan üyelerle, Şube etkinlik alanında çalışan Meslek Dalı Ana Komisyonu üyeleri, TMMOB ve Oda organlarında veya herhangi bir Şube Yönetim (Bölge Temsilciliği Yürütme) Kurulu‘nda daha önce seçilerek görev yapan üyelerden oluşur.

Şube Danışma Kurulu‘nun Görevleri

Madde 68 - Şube Danışma Kurulu‘nun görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deney birikimlerini dikkate alarak aday önermek,

c) Etkinlik bölgesinde bulunan üyelerin Şube çalışmalarına katılımlarını ve Şube bağlarının kurulmasını sağlamak.

Meslek Dalı Ana Komisyon ve Komisyonları

Madde 69 - Oda bünyesinde yer alan Endüstri-Sanayi, İşletme, Gemi-İnşaa, Uçak Mühendisliği meslek dalı üyelerinden en az yüz (100) kişinin Oda Yönetim Kurulu‘na başvurması veya Oda Yönetim Kurulu‘nun gerekli görmesi durumunda, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda Yönetim Kurulu‘na bağlı meslek dalı ana komisyonu ve örgütlülük düzeyine göre şubelerde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile bu Yönetim kurullarına bağlı Meslek Dalı komisyonları oluşturulur. Meslek Dalı Ana komisyonları ve Meslek Dalı komisyonlarının görevlendirme yöntem ve süreleri, üye sayısı, çalışma esasları, görev ve yetkileri yönetmeliklerle düzenlenir.

İl/İlçe Temsilcilikleri

Madde 70 - İl/İlçe merkezlerinde, Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulu‘nun önerisi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Şube‘ye bağlı olarak İl/İlçe temsilcilikleri kurulur. Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu‘nun İl/İlçe Temsilciliği kurulması önerisini, Oda Merkezi‘ne iletilmesinin ardından en geç üç (3) ay içinde karara bağlayarak Şube‘ye bildirir. İl/İlçe temsilcilikleri çalışmaları üç (3) veya beş (5) üyeden oluşan Yürütme kurullarınca yürütülür.

Mesleki Denetim Büroları

Madde 71 - İl/İlçe Temsilciliği kurulması koşulları oluşmayan yerleşim merkezlerinde, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Mesleki Denetim büroları kurulur. Mesleki Denetim büroları çalışmaları, Mesleki Denetim sorumluları ve yardımcıları tarafından yürütülür. Mesleki denetim sorumluları ve yardımcıları, Şube Yönetim Kurulu tarafından atanır. Mesleki Denetim büroları çalışma esasları, görev ve yetkileri, Oda Örgüt, Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği ile belirlenir.

İşyeri Temsilcilikleri

Madde 72 - En az beş (5) üyenin bulunduğu işyerlerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile Şube Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulabilir. İşyeri temsilcileri ve yardımcıları Şube Yönetim Kurulu kararı ile atanır, işyeri temsilciliklerinin çalışma esasları ve görevleri yönetmelikle belirlenir.

Seçimler

Madde 73 - Oda seçimlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Oda, Şube organ seçimleri yasada belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

b) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim kurulları ile Şube Yönetim kurulları seçimlerinde, en az asıl ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gereklidir. Oy pusulalarına asıl ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asıl ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asıl ve yedek üyeler, ayrı ayrı, aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

c) Pazar günü yapılacak olan seçimler için, Genel Kurul‘ca adaylar önerilir. Genel Kurul‘a katılan üyeler, kendilerini veya başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylıkları için, yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra başkanlık divanınca kesin aday listesi de okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için, İlçe Seçim Kurulu‘na yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

d) Bir üye; Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu, üyeliğinden yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir veya atanabilir. Bu görevlerden birine seçilen veya atananlar TMMOB organlarına seçilebilirler. Ancak, Oda Onur Kurulu üyesi olan bir üye Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez.

Seçimler sonucunda oylarda eşitlik olursa, Oda numarası küçük olan öncelik kazanır. Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

Mali Hükümler

Madde 74 - Oda gelir ve giderleri, tüm Oda Örgütü‘nü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurul‘ca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir (1) takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar, yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim kurulları ile Şube Yönetim, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme kurulları üyeleri, Meslek Dalı ve Uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler Bütçe ile saptanır.

Bütçenin Uygulanması

Madde 75 - Bütçe, bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesi (b) bendinde belirtilen biçimde kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul‘un yapılacağı takvim yılı başından Bütçe‘nin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl Bütçe‘sinin onikide biri (1/12‘si) oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kezde yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar onikide bir (1/12) oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulu‘nca yapılabilir.

Gider Bütçesinde Aktarma İşleminin Yapılması

Madde 76 - Oda Yönetim Kurulu, gereksinim olması durumunda gider bütçe bölümleri arasında fazla gider gereken bölüme diğer bölümlerden bölümün yüzde onu (%10) oranında, aynı bölümün maddeleri arasında ise bir orana bağlı olmaksızın aktarma yapabilir.

Oda‘nın Gelirleri

Madde 77 - Oda‘nın gelirleri şunlardır:

a) Asıl üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulu‘nca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti,

b) Asıl üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulu‘nca saptanan miktarda alınacak üye ödentileri,

c) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık alınacak ücretler,

d) Her türlü yayın gelirleri,

e) Bağış ve yardımlar,

f) Para cezaları,

g) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

h) Hizmet karşılığı elde edilecek gelirler,

ı) Diğer gelirler.

Oda Gelirlerinin Saptanması

Madde 78 - Bu Yönetmeliğin 77 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen gelirlerin miktar ve esasları Oda Genel Kurulu‘nca saptanır. Tüm Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi tahsil, esas, usul ve zamanları da Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanır.

Yıllık Üye Ödentisi

Madde 79 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisans üstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenlere, İcra ve İflas Kanunu‘nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yolluk Giderlerinin Karşılanması

Madde 80 - Oda Genel Kurulu‘na katılacak delegelerin, doğal üyelerin ve TMMOB Genel Kurulu‘na katılacak Oda delegeleri ile adayların yolluk vb. giderleri, Oda Bütçesi‘nin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı İl‘in belediye sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı İl dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller de dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

Mali İşlemlerin Yürütülmesi

Madde 81 - Oda‘nın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, mali yasalar, genel muhasebe kuralları ve bu Ana Yönetmelik hükümleri esas alınarak, hazırlanacak yönetmeliklere göre yürütülür.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 82 - Üyelerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik:RG-5/11/2010-27750) Türkiyede mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendislerin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları yasalarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel yasaların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendisler Oda organlarında görev alamaz. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

b) (Değişik:RG-5/11/2010-27750) Diploma veya mezuniyet belgesi veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiyede mühendis olarak çalışabilecek duruma gelmiş ve bu maddenin (a) bendi gereğince Odaya kayıtları yapılmış Mühendis ve Yüksek mühendisler, Oda üye kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda üye kimlik kartı almayanlar veya disiplin nedeniyle kartı yenilenmemiş olanlar, mühendislik hizmetlerinde çalışamazlar. Ancak bu maddenin (a) bendindeki istisna hükümleri saklıdır.

c) Oda üyeleri, kendilerine yasayla verilmiş unvandan başka, herhangi bir unvan kullanamazlar.

d) Mesleksel alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları saptanacak bir jürice kabul edilerek derece kazanan üyelere, ödül verilebilir. Bu konuda uygulanacak yöntem, yönetmeliklerde belirtilir.

Yabancı Uyruklu Mühendisler

Madde 83 - Yabancı uyruklu mühendislerin çalışma koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Yabancı uyruklu Mühendis, Yüksek Mühendis veya Mühendislik kuruluşları ile müteahhitler, Makina Mühendisliği hizmetlerinde, ancak aşağıdaki hususlar dikkate alınarak çalışabilirler:

1) Türkiye‘de kamu kuruluşları ile tüm özel kuruluş ve kişilere karşı doğrudan doğruya veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhütte bulunan ve yurdumuzda Makina Mühendisliği hizmetleri konusunda iş yapacak müteahhit ve kuruluşlar, Oda üyeleri ile işbirliği yapmak ve işlerinde kendi uzmanları ile birlikte, Türk mühendisleri de çalıştırmak zorundadır. Zorunluluk bulunması durumlarında, kuruluş veya kişilerin getirecekleri yabancı uyruklu Mühendis veya Yüksek mühendislerin Türkiye‘de çalışabilmeleri için, bunların sayısını, kimliklerini, mezun oldukları okulları ve yaptıkları işleri, uzmanlık durumlarını, hangi iş ve ne kadar süre için getirildiklerini, alacakları ücretleri, belgeleri ile birlikte Oda‘ya bildirmeleri ve bunların, yalnız belirtilen işte çalıştıracaklarını taahhüt etmeleri zorunludur.

2) Türkiye‘de belirli bir süre ile çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu Makina Mühendisi veya Makina Yüksek mühendisleri, Odaya "geçici üye" olarak kayıt edilir. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar.

b) Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlardan başkasının yabancı Makina Mühendisi veya Makina Yüksek Mühendisi çalıştırabilmesi, Oda‘nın olumlu görüşünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi ve Bakanlığın olumlu karar vermesine bağlıdır. Yalnız kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerin danışman olarak getirecekleri elemanlarla mesleksel teknik eğitim ve öğretim için getirilecekler hakkında, yukarıdaki hüküm uygulanmaz. Bunlar da ancak getirildikleri konuda çalışabilirler. Konu dışında mesleksel çalışma yapamazlar. Ancak, bu elemanların, ilgili kuruluş veya müteahhit tarafından derhal Oda‘ya bildirilmesi zorunludur.

c) Yabancı uyruklu, fakat Türk soylu Yüksek Mühendis ve mühendislere bu maddenin (a) ve (b) bentleri uygulanmaz. Türk soylu yabancı Makina mühendisleri veya Makina Yüksek mühendisleri bu durumlarını belgelemeleri, İçişleri Bakanlığından çalışma izni ve oturma izni verilmiş olması koşuluyla, Oda‘ya geçici kayıt yaptırmak zorundadır. Geçici üyelik süresi izin süresi kadar, yani en çok iki (2) yıldır. İzin süresinin uzatılması durumunda, geçici üyelik süresi de kendiliğinden uzar. Ancak bu durumun üye tarafından belgelendirilerek, Oda‘ya bildirilmesi zorunludur. Verilen iznin sona ermesi ya da geri alınması durumunda, geçici üyelik de sona erer. Türk soylu yabancıların Oda‘ya kayıtları ve üyelikleri sırasında, Türk vatandaşlarına uygulanan koşullar geçerlidir. Bu kişiler; Oda, Şube Genel kurullarına katılamayacakları gibi; Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarına da seçilemezler. Ancak Oda‘ya kayıtlı olmanın üyelere sağladığı bütün haklardan Türk vatandaşları gibi yararlanırlar. Bunlar, diğer üyelere uygulanan tüm yükümlülüklere ve koşullara uymak zorundadır. Oda Onur Kurulu‘nca, Oda‘dan ihraç ve serbest sanat uygulanmasından yasaklanmaları durumunda, Türk vatandaşları için doğan sonuçlar, bu üyeler için de geçerlidir.

d) Bu maddenin (a) ve (b) bentleri gereğince, gelen yabancı uyruklu Makina Mühendis ve Makina Yüksek mühendisleri, Türkiye‘de bir (1) aydan fazla kalırlarsa, Oda‘ya başvurarak geçici üye olarak kayıt olurlar ve Türkiye‘de kaldıkları süre içerisinde, bu Yönetmeliğin 77 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri yerine getirirler. Bunlar ve bu Yönetmeliğin 78 inci maddesinde belirtilenler ile ilgili de, bu Ana Yönetmeliğin disipline ilişkin hükümleri uygulanır. Çalışma izni ve geçici üye olarak kaydı yapılan yabancı uyruklu Makina Mühendis ve Makina Yüksek mühendislerinin, izin verilen iş alanı dışında çalıştığı saptandığında geçici üyelik kaydı silinir ve mesleksel çalışmaları yasaklanır.

Yürürlük

Madde 84 - Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 85 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri