ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 UZMANLIK KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

01. KURULUŞ ve GÖREV

Uzmanlık konularında yönetim kurulları çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile uzmanlık komisyonları kurulur.02. KOMİSYONLARIN KURULMASI

İnceleyeceği konu, üye adedi ve çalışma süresi tespit edilmek suretiyle Madde 02.02‘de belirtilen biçimde ilgili Yönetim Kurulu‘nca kurulur. Tercihen eski komisyon üyelerinden en az bir kişi yeni komisyonda görevlendirilir.

02.01. Şubelerde, Şube Yönetim Kurulu‘nun denetim ve idaresi altında da komisyonlar kurulabilir. Şubelerde kurulacak komisyonlar Oda ve Şube Yönetim Kurullarının koordine çalışmaları sonucu tespit edilir.

02.02. Komisyonlara seçilecek üyeler, Oda Yayın Organlarında yapılacak duyuru üzerine görev almak için istekte bulunanlar arasında seçilir. Acil hallerde kurulacak komisyonlara duyuru yapılmaksızın üye seçilebilir. Gerektiğinde Oda görevlileri de sekreter üye‘nin görüşü alınarak komisyonlarda görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri dilediklerinde komisyon toplantılarına iştirak edebilirler. Ancak oylamaya katılamazlar.

02.03. Komisyonlar, fikir ve çalışmalarından fayda beklendiği Oda üyeleri dışındaki kimselerin de komisyon çalışmalarına geçici veya sürekli olarak katılmaları için Yönetim Kurulu‘na teklifte bulunabilirler. Bu şekilde katılanlar da komisyon üyelerine sağlanan haklardan yararlanabilirler. Fakat oylamaya katılamazlar.

02.04. Üç üyeden kurulu komisyonlar kendi aralarından bir başkan, raportör, daha fazla üyeden kurulu komisyonlarda bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

02.05. Başkan, komisyonu temsil eder ve komisyon çalışmalarını yönetir. Başkan Vekili, başkan bulunmadığı zaman onun görevini yapar. Raportör, başkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini yapar. Raportör‘ün katılmadığı toplantılarda raportörlük görevi üyelerden biri tarafından yapılır.

02.06. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya üç aylık dönemde toplantıların yarısından fazlasına iştirak etmeyenlerin komisyondaki görevleri kendiliğinden sona erer. Konu ile ilgili bir çizelge komisyon raportörü tarafından tutulur ve neticeleri sekreter üye‘ye duyurulur. Bu üyelerin yerine sekreter üye‘nin önerisi ve Yönetim Kurulu‘nun kararı ile yenileri atanır. Ayrıca sekreter üye‘nin önerisi ve Yönetim Kurulu‘nun kararı ile komisyon üyeleri görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir.

02.07. Komisyonlar, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanırlar. Başkan, başkan vekili ve raportör‘den en az birisinin iştiraki olmadan toplantı yapılamaz. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde o toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

02.08. Komisyonlar Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Oda‘yı temsil edemezler. Komisyonlarca incelenen konular hakkında son karar, Oda Yönetim Kurulu‘na aittir.

02.09. Komisyonların, verilen konuyu inceleme, araştırma, görüşme ve sonuçlandırma usul ve esasları ile çalışma şekli ve iş bölümü kendilerince saptanır.

02.10. Toplantılarda öncelikle komisyon üyelerinin konu hakkındaki hazırlık çalışmaları koordine edilerek oluşturulur. Varsa rutin işler karara bağlanır. Bir sonraki toplantının gündemi olarak görüşülecek konularda görev bölümü yapılır ve toplantı tutanağına yazılır. (Görev bölümü toplantı tutanağında yazılmış olacaktır.) Görev bölümünde üyenin, ihtisas konusu, materyal temin imkanları, özel araştırma ve etüt imkanları vb. hususlar göz önünde bulundurularak hizmetin optimal nitelikte ve müddette sonuçlandırılmasına olanak sağlanır.

02.11. Komisyonlar Sekreter Üye‘nin tespit edeceği belirli gün ve saatte toplanırlar. Toplantı gün ve saati Sekreter Üye‘nin bilgisi altında değiştirilebilir. Zorunlu hallerde Sekreter Üye toplantı günlerini arttırabilir, tarihlerini öne alabilir. Komisyon toplantıları, verilen konu üzerinde incelemenin bitimine veya yapılacak bildirime kadar devam eder. Komisyonların beher toplantı süresi normal olarak iki saattir.

02.12. Çalışmaları devamlılık arzeden komisyonlar, Oda çalışma programları gereğince, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için, en çok yeni dönemin ilk üç haftasında komisyon çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulu‘na sunar. Komisyon çalışma programı, biri o döneme ait kısa süreli, diğeri gelecekteki dönemleri de kapsayacak şekilde uzun süreli olmak üzere 2 ayrı program şeklinde hazırlanır. Komisyonlar, Temmuz ve Aralık aylarının ilk yarısında faaliyet raporlarını hazırlayarak, Yönetim Kurulu‘nun tetkikine sunulmak üzere Sekreter Üye‘ye verirler.

02.13. Komisyonların aşağıda belirtilen işleri komisyon raportörü tarafından yapılır.

- Toplantı tutanağı doldurmak.

- Devam çizelgelerini tutmak.

- Yönetim Kurulu‘nun kararını gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı, rapor veya yazıları Sekreter Üye‘ye ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak ve kararın uygulanmasını takip etmek.

- Komisyonun yazı, rapor ve görüşlerini usulüne uygun olarak yazmak, daktilo ettirdikten sonra gerekli düzeltmeleri yapmak.

02.14. Komisyonların günlük çalışma tutanaklarında en az aşağıda yazılı bilgilerin bulunması gereklidir.

- Komisyonun adı,

- Toplantı sıra numarası,

- Toplantı tarihi (günü, saati)

- Toplantıda bulunanlar,

- Görüşülen konular hakkında kararlar (sıra numarası ile)

- Toplantıda bulunanların isim ve imzaları,

- Gelecek toplantının gündemi.03. MALİ HÜKÜMLER

Toplantılara iştirak eden komisyon üyelerine her toplantı itibarıyla oturum ücreti ödenir. Oturum ücretlerinin miktarı her yıl bütçe ile tespit edilir. Toplantı yapmaksızın yürütülen çalışmalar için verilecek ücret, çalışmalara başlamadan önce Sekreter Üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulu‘nca kararlaştırılır.

03.01. Oturum ücretleri genellikle iki ayda bir hazırlanacak bordrolarla ödenir. Para, üyenin Oda‘ya olan aidat ve diğer borçları ödenecek paradan mahsup edilir.

03.02. Raportör‘ün iştirak edemediği komisyon toplantılarında, raportör‘lük görevi yapan komisyon üyesine, o toplantı için, Raportör‘lere ödenecek miktarda oturum ücreti ödenir.04. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Komisyon çalışmaları, Oda Merkezinde Oda Sekreteri‘nin, Şubelerde Şube Sekreter Üyesi‘nin İdare ve Denetimine tabidir. Bunlar, komisyonların verimli şekilde çalışmalarını temin için her türlü tedbiri alarak uygularlar.

04.01. Komisyonların toplantı yerleri, genel olarak Oda Merkezi ve Şubelerin hizmet binalarıdır. Zorunlu hallerde, bu yerler dışında Sekreter Üye‘nin bilgisi dahilinde toplantı yapılabilir.

04.02. Genel Kurul çalışmaları sırasında, Genel Kurul‘ca seçilecek komisyonlar hakkında da bu yönetmelik ilgili hükümleri uygulanır. Bu komisyon üyeleri de oturum ücreti alırlar.

04.03. Oda‘ca iştirak edilmesi gereken, çeşitli kuruluşlardaki toplantı ve görüşmeler ile Oda adına belirli kuruluşlarda yapılacak araştırma, inceleme, görüşme ve benzeri faaliyetler için komisyon olarak teşkil edilmeksizin, bir veya birden fazla kişiye görev verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler komisyon üyesi niteliğinde olup, bu yönetmeliğe tabidirler. Oda dışında bulunan kuruluşlardaki toplantılarda, raportör olarak görev alanlara raportör, üye olarak görev alanlara oturum ücreti ödenir.

04.04. Komisyon çalışmalarına katılan Oda personeline oturum ücreti ödenmez. Ancak mesai saati dışındaki çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenir.

04.05. Komisyon çalışmalarına katılan Yönetim Kurulu üyelerine oturum ücreti ödenmez.

04.06. Komisyonlar Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.

04.07. Komisyonlar her türlü dilek ve şikayetlerini Sekreter Üye kanalı ile Yönetim Kurulu‘na yaparlar.

04.08. Bu yönetmelik hükümleri 17.02.1975 tarihinde yürürlüğe girer.

04.09. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde eski yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar. Bu Yönetmelik Oda Tüzüğünde, Oda Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliğinde 35. Oda Genel Kurulunda yapılan değişikliğe göre Oda Yönetim Kurulunun 26.12.94 tarihli, 313 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.

04.10. Bu Yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.

 

- Bu Yönetmelik 17.02.1975 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 35. Oda Genel Kurulunda yapılan değişikliğe göre Oda Yönetim Kurulunun 26.12.94 tarihli, 313 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri