ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM - KAPSAM VE GENEL HÜKÜMLER

01. KAPSAM
Makina Mühendisleri Odası tüm örgütünün mali işleri bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

02. MALİ İŞLEMLER
Odanın mali işlemleri aşağıda belirtilen dört ana grupta toplanmıştır.
02.01. Bütçe Hazırlanması ve Uygulanması,
02.02. Muhasebe İşlemleri,
02.03. Satın Alma, Satma ve İhale İşlemleri,
02.04. Anbar İşlemleri,

İKİNCİ BÖLÜM - BÜTÇE
 
03. BÜTÇE
Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak şekilde hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir.

04. BÜTÇE DÖNEMİ
Bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Genel Kurul‘ca onaylanan bütçe 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Bütçenin yürürlük tarihi ile Oda Genel Kurulu‘nun onay tarihine kadar geçen süre içerisinde Oda Yönetim Kurulu, her ay için bütçenin 1/12 si oranında harcama yapabilir. Herhangi bir oranla bağlı olmaksızın gelirleri tahsil eder.
Niteliği bakımından bir defada yapılacak olan masrafların bu dönem içerisinde yapılması gerekirse bu gibi masraflarda 1/12 oranı aranmaz. Bu döneme ait harcama ve tahsilat kesin mizan cetveli ile Genel Kurul‘un onayına sunulur.

05.01. Bütçe Tasarısının Hazırlanması
Bütçe tasarısı, bir sene önceki fiili gelir ve giderler ile o yıl için yapılması öngörülen hizmetler dikkate alınarak, tahmini gelir ve gider belirlenmesi yoluyla Oda Yönetim Kurulu‘nca Ocak ayı sonuna kadar hazırlanır. Hazırlanan bütçe tasarısı mali rapor olarak diğer hususları da kapsayacak şekilde Genel Kurul‘a katılacak olan üyelere gönderilir.
05. 02. Yatırım Bütçesinin Hazırlanması
Yatırım bütçesi tasarısı bir sene önceki fiili gelir ve giderler ile o yıl için yapılması öngörülen yatırıma yönelik faaliyetleri (gayrimenkul, demirbaş ve hizmet alımları vs.) dikkate alınarak tahmini yatırımlar Oda Yönetim Kurulu‘nca Ocak ayı sonuna kadar hazırlanır. Hazırlanan yatırım bütçe tasarısı mali rapor olarak diğer hususları da kapsayacak şekilde Genel Kurul‘a katılacak olan üyelere gönderilir.

06. BÜTÇE SİSTEMİ
Bütçe gelir ve gider bütçesi olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Gelir ve giderler bölüm ve maddeler halinde düzenlenir.

06. 01. Gelir Bütçesi,
Gelir Bütçesi, şu bölüm ve Maddelerden oluşur:
06.01.01. Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri
1. Üye Kayıt Gelirleri
2. Üye Kimlik Gelirleri
3. Üye Cari Yıl Ödenti Gelirleri
4. Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri
5. Geçici üye kayıt ve ödenti Gelirleri
06.01.02. Belge ve Hizmet Karşılığı Gelirler
1. Araç ve Tesisat Projeleri Denetim Gelirleri
1.1. LPG Gaz sızdırmazlık raporu gelirleri
1.2. AİTM Proje Onay Gelirleri
1.3. Mekanik Tesisat Projeleri Denetim Gelirleri
2. Kalite ve Yeterlilik Belgesi Gelirleri
3. Trafik Bilirkişilik Gelirleri
4. Periyodik Kontrol Gelirleri
5. Ekspertizlik ve diğer Bilirkişilik Gelirleri
6. Kurs, Seminer, Sempozyum vs. Gelirleri
7. Belge Gelirleri
7.1. SMM Belge gelirleri
7.2. Üyelik Belgesi
7.3. AİTM Belge Gelirleri
7.4. Diğer Belge Gelirleri
8. Diğer Hizmet Karşılığı Gelirleri
06.01.03. Yayın Satış Gelirleri
06.01.04. Yayın İlan ve Reklam Gelirleri
06.01.05. Kira Gelirleri
06.01.06. Banka ve Faiz Gelirleri
1. Kur Farkı Gelirleri
06.01.07. Geleneksel Gece Gelirleri
06.01.08. Sair Gelirler
06.01.09. Kur Farkı Gelirleri
06.02. Gider Bütçesi
Gider Bütçesi şu bölüm ve maddelerden oluşur.
06.02.01. Personel Giderleri
1. Personel Ücretleri
2. Personel İkramiyeleri
3. Personel Sosyal Yard. Giderleri
4. Personel Fazla Çalışma
5. Kıdem Tazminatları
6. İhbar Tazminatları
7. SSK Primi İşveren Payı
8. Tasarruf Teşvik Primi İşveren Payı
9. Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı
06.02.02. Yönetim Giderleri
1. Yönetici Ücret ve Giderleri
2. Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri
3. Yönetim Kurulu Yolluk Giderleri
4. Yönetim Kurulu Temsil ve Ağırlama Giderleri
5. Genel Kurul Giderleri
06.02.03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
1. Kira Giderleri
2. Posta ve Kargo Giderleri
3. Haberleşme Giderleri
4. Elektrik Tüketim Giderleri
5. Su Tüketim Giderleri
6. Yakıt Tüketim Giderleri
7. Bakım ve Onarım Giderleri
8. Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri
9. Kırtasiye Giderleri
10. Dökümantasyon Giderleri
11. Dışarıdan Sağlanan Hizm. Sair Giderler
06.02.04. Çeşitli Giderler
1. Araç Tes. Proje Denetim Giderleri
2. Kalite ve Yeterlilik Belge Giderleri
3. Trafik Bilirkişilik Giderleri
4. Periyodik Kontrol Giderleri
5. Ekspertizlik, Bilirkişilik Giderleri
6. Kurs Seminer Sempozyum vs. Giderleri
7. Diğer Hizmet Karşılığı Giderler
8. Personel ve Diğer Yolluk Giderleri
9. Eğitim ve Burs Giderleri
10. Yayın Giderleri
11. Lokal Giderleri
12. Geleneksel Gece Giderleri
13. Gecikme Cezaları ve Faiz Giderleri
14. Mahkeme, Noter ve İcra Giderleri
15. Sair Giderler
06.02.05. Vergi Resim Harç ve Sigorta Giderleri
06.02.06. Amortisman ve Tükenme Giderleri
06.02.07. Temsilcilik Giderleri
Zaman içerisinde ortaya çıkacak gelişmelerin getireceği gereksinim durumunda gelir ve gider bütçelerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeni bölüm ve maddeler eklenebilir.

07. GELİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE HARCAMALARI
Oda Yönetim Kurulu Genel Kurul‘ca kabul olunan bütçedeki gelirleri gerçekleştirme ve harcamaların bölüm ve maddeler sınırları içinde yapmakla yetkili ve sorumludur.
Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri arasında aktarma yapılacak bölüm gider tutarının %10‘u oranının bölümler arası ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Aynı bölümün maddeleri arasında herhangi bir orana bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararıyla aktarma yapılabilir. Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte gereksinim giderilmediği durumda bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama Genel Kurul‘un onayına sunulur.

08. ŞUBE GİDER BÜTÇELERİ
Oda bütçesinin V. bölümüne her Şube için konulan gider ödeneği Şubelerin gider bütçelerinde 06.02 madde de belirtilen bölüm ve maddelerden gerekli olanlar esas alınarak düzenlenir ve ayrıca Merkez adına yapılan ödemeler (Demirbaş alımları, Yolluk ödemeleri ve Yayın Giderleri) ile Merkez Nakit ödemeleri Oda bütçesinin eki olarak Genel Kurul‘un onayına sunulur.
Şube Yönetim Kurulları her yılın Aralık ayının 25. gününe kadar gider bütçesi tasarılarını bölgesinde bulunan İl Temsilciliklerini kapsayacak şekilde hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu‘na gönderirler. Şube gider bütçesi tasarısı zamanında Oda Yönetim Kurulu‘na gönderilmediği taktirde Yönetim Kurulu Tasarıyı res‘en hazırlar. Şubeler tarafından hazırlanan gider bütçesi tasarısı Oda Yönetim Kurulu‘nca Şube bölgesinde bir yıl önce elde edilen gelirler, yapılacak hizmetler ve Oda Genel Gelirleri dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Genel Kurul‘a sunulacak hale getirilir. Tasarıda belirlenen toplam gider tutarı Oda bütçesine ödenek olarak aynen konur.
Temsilcilikleri için gider bütçesi yapılmaz. Bunların tüm giderleri bölgesinde bulundukları Şube gider bütçelerindeki ödenekten karşılanır.

9. BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI
Her yıl 6. maddede gösterilen sistem içerisinde hazırlanan bütçenin bölüm ve maddeler itibariyle kapsam ve uygulama esasları Oda Yönetim Kurulu‘nca açıklayıcı ve detaylı bir şekilde belirlenerek bütçe tasarısına eklenir ve Genel Kurul‘a sunulur.

10. KESİN HESAP RAPORU
Her takvim yılı sonunda, o yıl için uygulanan, Oda ve Şube bütçelerinden yapılan harcama ve tahsil edilen gelirleri gerçek, (fiili) tutarlarını göstermek ve bütçedeki tahmini rakamlarla kıyaslamak yoluyla kesin hesap raporu, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul‘un inceleme ve onayına sunulur. Ayrıca Oda Denetim Kurulu da kesin hesap raporunu inceleyerek bu konuda düzenleyeceği raporunu Genel Kurul‘a sunar.

11. MUHASEBE SİSTEMİ
Oda muhasebe kayıtları merkezi sisteme göre düzenlenir. Ana kayıtlar Oda merkezinde toplanır ve yapılır.
Merkez örgütü dışındaki Oda örgütü birimlerinde, kendilerine ait muhasebe işlemleri yapılır ve bu işlemler merkez kayıtlarına her ay sonunda aktarılır.
Oda Merkezi ve Şubelerde tekdüzen hesap planı uygulanır.

12. DEFTERLER
Odanın, Merkez ve Şube örgütünde tutulacak defterler şunlardır;
12.01. Defter-i Kebir
12.02. Yevmiye Defteri
12.03. Kasa Defteri
12.04. Yardımcı (Muavin) Defter
12.05. Amortisman ve Demirbaş Defteri
Bu defterler veya yerine bilgisayar çıktılı defterler kullanılacaktır.
İl Temsilciliklerinde kasa defteri tutulması zorunlu olup, diğer defterlerden hangisinin tutulması gerektiğini, gereksinim halinde Oda Yönetim Kurulu‘nca karar verilir.

13. DEFTERLERİN TASDİKİ
13. madde de belirtilen defterlerden kasa ve Demirbaş Defteri dışındakiler kullanılacağı takvim yılından önceki Aralık ayı içerisinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yerel bir notere onaylattırılır. Yıl içerisinde onaylı defterin dolması halinde yeni defter hiçbir kayıt yapılmadan evvelki defterin dolduğu tarihi takiben (10) gün içerisinde notere onaylattırılarak kullanılır.

14. DEFTERLERİN KULLANILIŞI
Vergi Usul Kanunu Hükümleri çerçevesi doğrultusunda tutulur.

15. BASILI KAĞITLAR
Oda‘nın Merkez, Şubeleri, İl / İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Bürolarında (MDB) muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere aşağıdaki basılı kağıtlar kullanılır.
15.01. Tahsilat Fişi
(Bir nüshası makbuz olarak kullanılır, bir nüshası kasa tahsil makbuzu, bir nüsha da dosya kontrol fişi olarak kullanılır.)
15.02. Fatura
15.03. Tediye fişi
15.04. Mahsup fişi
15.05. Kasa Kontrol Föyü
(Bilgisayar ile muhasebe tutan birimlerde kullanılmaz)
15.06. Tediye Döküm Cetveli
(Bilgisayar ile muhasebe tutan birimlerde kullanılmaz)
15.07. Tahsilat Döküm Cetveli
(Bilgisayar ile muhasebe tutan birimlerde kullanılmaz)
15.08. Aylık Mizan Cetveli
15.09. Yıllık Kesin Mizan Cetveli
15.10. Çek/Senet Tahsil Bordrosu
15.11. Çek/Senet Tevdi Bordrosu
15.12. Gider Makbuzu
Bu basılı kağıtlardan tümü Oda Merkezi‘nde ve Şubelerde kullanılır.
Fişlerin, biçim, nüsha ve adetleri Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanır. Merkez, Şube, ve İl Temsilciliklerinde kullanılacak basılı kağıtlar Oda Yönetim Kurulu‘nca Merkez, Şube ve İl Temsilciliklerinde ilgililere zimmetli olarak dağıtılır.

16. BASILI KAĞITLARIN KULLANILIŞI 
Basılı Kağıtlar aşağıda belirlenen esaslar içerisinde düzenlenir ve kullanılır.
16.01. Tahsilat Fişi
Kasaca yapılan her türlü nakit tahsilat için kullanılır.
16.02. Fatura
Odanın yapacağı satış işlemlerinde cari hesaplar için kullanılır.
16.03. Tediye Fişi
Nakden yapılacak ödemelerde kullanılır.
16.04. Mahsup Fişi
Kasayı ilgilendirmeyen işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılır.
16.05. Kasa Kontrol Föyü
Kasadan günlük olarak yapılan ödeme ve tahsilat kaydı için kullanılır. Büyük defter ile uygunluk sağlandıktan sonra Veznedar ve Mali İşler Şefi tarafından imza edilerek büyük defterlerde kasa hesabına yapılacak kayıtlarda esas alınır.
16.06. Tediye Döküm Cetveli
Şubelerde  günlük tediyelerin ayrıntılı şekilde dökümünün yapılması ve muhasebe kayıtlarına ulaştırılması aktarılması için kullanılır. İlgili muhasebe görevlisi tarafından imzalanır ve dosyalanır.
16.07. Tahsilat Döküm Cetveli
Oda Merkezinde ve Şubelerinde bir günlük tahsilatın ayrıntılı şekilde dökümünün yapılması ve muhasebe kayıtlarına aktarılması için kullanılır. Muhasebe görevlisi tarafından düzenlenerek imzalanır ve dosyalanır.
Yukarıdaki basılı evraklar bilgisayar ile muhasebe tutulan birimlerde bilgisayar çıktılı evraklar olarak kullanılacaktır.
16.08. Aylık Mizan Cetveli
Muhasebe kayıtlarının kesin sonucunu göstermek üzere düzenlenir.Şubelerce düzenlenenler Sayman Üyenin imzası ile izleyen ayın 10‘una kadar Oda Merkezine gönderilir.
16.09. Yıllık Kesin Mizan Cetveli
Muhasebe kayıtlarının kesin sonucunu göstermek üzere Ocak ayı içerisinde düzenlenir. Şubeler yıl sonunda düzenledikleri yıllık kesin mizan cetvelini Ocak ayının 15‘ine kadar Merkeze gönderir. 16.01, 16.02 16.03 ve 16.04 de belirtilen tahsilat fatura tediye ve mahsup fişleri ilgili muhasebe görevlisi tarafından düzenlenerek, merkezde Oda sekreter ve sayman üyeleri, Şubelerde Şube sekreter ve sayman üyeleri tarafından imza edilir. Merkez ve Şubelerde Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca tahsilat ve tediye fişleri Oda Müdürü ve Şube Müdürü tarafındanda imzalanabilir. Yetkililerin imzasını taşımayan tediye fişine dayanarak hiçbir ödeme yapılmaz. Tediye ve mahsup  fişlerini imzalayanlar fişlerin dayandığı evrakın eklenip eklenmediğine, bu evrakın doğruluğuna ve varsa bu konudaki ilgili kurul kararlarının ekli olup olmadığına bakıp, inceleme yapmak zorundadırlar. Eksik evrakla tediye ve mahsup yapılamaz. Yapıldığı takdirde, bundan doğacak Oda zararını imzaya yetkili olanlar tazmin eder.
16.10. Çek/Senet Tahsil Bordrosu
Kasaya nakit girişleri dışında alınan tüm çek ve senetlerin tahsilinde kullanılır.
16.11. Çek/Senet Tevdi Bordrosu
Kasadan yapılan nakit çıkışları dışında tüm çek ve senetle ödemelerde kullanılır.

17. ANA HESAPLAR
Oda muhasebe kayıtlarında, en az aşağıdaki yazılı ana hesapların açılması gereklidir.
1. Dönen Varlıklar
2. Duran Varlıklar
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Özkaynaklar
5. Gelirler (Gelir Tablosu)
6. Giderler (Maliyet Hesapları 7/B seçeneği)
7. Serbest Hesap (Merkez ve Şubeler Cari Hesabı)
8. Nazım Hesaplar
Bu ana hesaplar içinde kalmak üzere 12. maddeye göre yapılacak "Muhasebe Planında" diğer ikincil hesaplar açılır.

18. HARCAMA EVRAKI
Yapılacak tediyelerde genel olarak aşağıda belirtilen evrakın bulunması gereklidir.
18.01. Personele yapılacak ödemelerde bordrolar,
18.02. Yolluklarda harcırah bildirgesi ve gerekli durumlarda taşıt bileti
18.03. Oturum ücretlerinde, toplantı tutanağı ve bordro
18.04. Komisyon telif ücretleri, bilirkişilik hizmetlerinde gider makbuzu
18.05. Satın Almalarda fatura, makbuz veya bordro örneği
18.06. Vergi prim vb. ödemelerde bildirge tahakkuk fişi ve makbuz
18.07. Geçici Hizmetlerde fatura, gider makbuzu, gider belgesi
18.08. Taşıma işlerinde fatura, gider makbuzu, gider belgesi
18.09. Taşıt ücretlerinde, perakende satış fişi, bilet veya gider makbuzu
18.10. Evraka bağlanması olası bulunmayan harç, damga ve posta pulu yapıştırma gibi giderlerde harcamayı yapanın yazılı ve imzalı bildirimi
18.11. Diğer Ödemelerde, ödemenin cinsine göre fatura, makbuz, gider belgesi, ibraname bildirim geçerli kimlik ve adresi belli kişilerin yazıları, ibraname vb. diğer belgeler
18.12. Gereken hallerde yetkili kurullar kararı

19. KASA İŞLEMLERİ
Oda, Merkez ve Şube örgütü kasalarında, Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanacak miktardan fazla para bulundurulamaz. Fazlası, hemen Odanın hesabı bulunan bankalara yatırılır. Kasadan bir defada yapılabilecek en yüksek ödemenin miktarı yine Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanır.

20. BANKA İŞLEMLERİ 
Oda Merkez, Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri kasa fazlası ve nakit mevcudu, ulusal bankalarda Oda adına açılmış hesaplarda saklanır. Hangi banka ve Oda adına açılması bu hesabın vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde olması konusundaki kararlar Oda Yönetim Kurulu‘nca alınır.
Oda adına bankalardan, para çekmeye yetkili kişiler her Genel Kurul toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Oda Yönetim Kurulu‘nca kararlaştırılarak belirlenir ve ilgili bankalara imza sirküleri belli edilerek bildirilir. Bankalardan para çekmeye yetkisi tek başına bir kişiye verilemez. En az iki kişinin birlikte imza yetkisine sahip olması gerekir. Oda Yönetim Kurulu bir defada veya belli bir dönemde kimlerin ne miktarda ve hangi bankalardaki hesaplardan para çekebileceğini vereceği yetkide belirleyebilir. Şube ve Temsilcilik yetkililerine, kendi bölgeleri dışındaki Oda hesaplarında para çekme yetkisi verilemez.
Şube etkinlik alanında bulunan İl ve İlçe Temsilciliği Yürütme Kurullarının Başkan, Sekreter ve Sayman üyelerine, Şube Yönetim Kurulu kararı ile en az iki imza ile temsilcilik hesabının bulunduğu bankadan para çekme yetkisi verilebilir.

21. AVANS İŞLEMLERİ
Niteliği itibariyle önceden kesin miktarı saptanamayan harcamalar için sonradan harcama evrakına dayanarak mahsubu yapılmak üzere, Merkezde Oda Sekreter Üyesi, Sayman Üyesi, Şubelerde Şube Sekreter Üyesi veya Şube Sayman Üyesinin onayı ile ilgililere avans verilir. Ödenecek avansın en çok ve en az miktarları her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Geçici görev yolluğu, iş ve çeşitli harcamalar avansı alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde mahsup edilir, harcanmayan avans vezneye yatırılır. Aldığı avansı mahsup veya iade etmeyen bir kişiye yeniden avans verilmez.
Oda Merkez ve Şube Hukuk Müşavirlerine dava, Noter, icra takibi masrafları ile harç, posta masrafı vs. harcamaları için istenilen miktarda avans verilebilir.
Tüm avanslar yıl sonunda kesin biçimde mahsup edilir veya tahsil olunur.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SATIN ALMA VE İHALE İŞLEMLERİ
 
22. BÖLÜM KAPSAMI
Makina Mühendisleri Odası örgütünün gereksinimleri için satın alınacak her türlü demirbaş, mefruşat, basılı basısız kağıt, kırtasiye büro malzemeleri ve benzerlerinin satın alınması ile basım işleri, tamir ve bakım hizmetleri ve çeşitli tip proje inşaat tadilat ihalelerinde yapılacak işlemler bu esaslara göre yürütülür.

23. TANIMLAR
Bu bölümde geçen terimlerin ifade ettiği anlamlar şunlardır.
Oda: Makina Mühendisleri Odasının Merkez - Şube ve tüm Temsilcilikleridir.
Gereksinim: Odanın işlevlerini bütçe olanakları içerisinde tahakkuk ettirebilmesi için gerekli malzeme demirbaş, mefruşat baskı işleri, tamir işleri diğer malzeme ve hizmetleridir.
Satın Alma Organları: Satın almada yetki verilmiş Oda organı veya personeli
Normal Alım: Burada belirlenen yöntem ve formaliteler içinde yapılan alımlar

24. SATIN ALMA İLKELERİ
Her türlü gereksinim maddelerinin en uygun kalite, fiyat ve koşullarla zamanında toplu olarak satın alınması veya hizmetlerin yaptırılması Satın alma İşlerinin çeşitli organların işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmaları ile istenen bir şekilde sağlanması esastır.

25. GEREKSİNİMLERİN BELİRLENMESİ
Gereksinimler normal gereksinimler ve olağanüstü gereksinimler olarak Oda‘nın birim amirleri tarafından belirlenir.
Normal gereksinimler bir yıllık faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli olan cins, miktar ve içeriği - niteliği önceden belirlenebilen gereksinimler olup bir evvelki yılın faaliyet ve satın almaları dikkate alınarak (Genel Kurul toplantısını izleyen en çok 60 gün içerisinde) listeler halinde saptanır, Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunulur.
Olağanüstü gereksinimler, önceden belirlenemeyen gereksinimler ile harcama miktarlarının azlığı ve zorunluluk halinde kolayca elde edilmesi olası nitelikte olduklarından normal gereksinim listelerine konulması unutulmuş gereksinimlerdir.
Bunlar ortaya çıktıkça aşağıda belli edilen yetki limitlerine göre ihtiyaç fişine dayanılarak yetkili satın alma organlarının onayı ile satın alınır.
İhtiyaç liste ve fişlerinde, sıra no, ihtiyacın cinsi, miktarı ve niteliği ile birlikte gereksinimin nedeni belirtilir.
 
26. SATIN ALMA ORGANLARI VE YETKİLİ LİMİTLERİ 
Oda adına tüm satın almalarda Oda Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak;
Şubelerin bir önceki yıl gerçekleşen kesin gelir bütçelerinin 1 yıl içerisinde, toplamda (cari yıl içerisinde bu yöntemle gerçekleştirilen tüm satın almaların genel tutarı) en fazla %5 i oranına kadar cari yılda yapılacak satın almalarda Şube Yönetim Kurulu‘na devredilir.
26.01. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin bir yıl içerisinde, toplamda (cari yıl içerisinde bu yöntemle gerçekleştirilen tüm satın almaların genel tutarı) %1 i oranına denk gelen cari yılda yapılacak satın almalarda:
Merkezde: Oda Müdürünün önerisi ve Oda Sekreteri veya Oda Saymanının onayı ile,
Şubelerde: Şube Müdürünün önerisi, Şube Sekreteri veya Saymanın onayı ile,
26.02. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin bir yıl içerisinde toplamda (cari yıl içerisinde bu yöntemle gerçekleştirilen tüm satın almaların genel tutarı)  %1 - %5 i oranına denk gelen cari yılda yapılacak satın almalarda;
Merkezde; Merkez Satın alma Komisyonunun önerisi ve Oda Başkanının onayı ile,
Şubelerde: Şube Satın alma Komisyonunun önerisi ve Şube Başkanının onayı ile,
26.03. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin bir yıl içerisinde, toplamda (cari yıl içerisinde bu yöntemle gerçekleştirilen tüm satın almaların genel tutarı) %5 i oranını geçen cari yılda yapılacak satın alımlarda;
Merkezde; Merkez Satın alma Komisyonunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile.
Şubelerde, Şube Satın alma Komisyonunun önerisi, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile Oda Yönetim Kurulunun onayı ile satın alma işlemleri yapılır.
26.04. Oda Yönetim Kurulu, Bütçe tasarısında belirtilen ve Genel Kurul‘da onaylanan oran ve esaslarda Merkez Aktarımlarının gerçekleştirilmemesi halinde 26.01., 26.02. ve 26.03. maddelerinde belirtilen harcama yetkilerini kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

27. SATIN ALMA KOMİSYONLARI
Oda Merkezi ve Şubelerinde birer tane satın alma komisyonu kurulmuştur.

27.01. Merkez Satınalma Komisyonu Oda Sekreter Üyesinin Başkanlığında, Sayman Üye ve Oda Müdüründen,
27.02.  Şube Satın alma Komisyonu Sekreter Üyesinin Başkanlığında, Şube  Sayman Üyesi, Şube Yönetim Kurulu Üyesi veya Şube Müdüründen (veya Şube Teknik Görevlisinden) oluşur.
Satın alma işlemlerinin rutin işleri merkezde ilgili birim personelince yürütülür. Satın alma Komisyonları, Oda uzmanlık komisyonları kurulu ve çalışma yönetmeliği hükümlerine göre toplanır ve karar verirler.
 
28. SATIN ALMA USULLERİ
Satın alma usulleri ve limitleri her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirtilir.
29. SATIN ALMA USULLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
29.01. Öneri Alma Suretiyle Pazarlık
Bu usulde ilgili firma şirket ve kişilerden (en az üç adet) tarih belirtilerek istenecek yazılı ve kapalı önerilerden en uygunu seçildikten sonra bu öneri sahibi ile ayrıca pazarlık yapılır. Pazarlık sonucu bir tutanakla belirlenir.
Gerektiğinde diğer öneri sahipleri de pazarlığa çağrılabilir.
29.02. Açık eksiltme satın almanın özelliğine göre iki şekilde uygulanabilir :
- Tahmini bedeli belirlenemeyen alımlarda, öncelikle kapalı öneriler toplanır. Önerilen fiyatlar birbirlerine eşit veya çok az farklı (%15 oranına kadar) iseler satınalma komisyonu huzurunda açık eksiltme yapılır. Fiyatlar %15 den fazla bir farklılık gösterirse, açık eksiltme yapılmadan en düşük fiyatı veren öneri kabul edilir.
- Tahmini bedeli belirlenen satın almalarda, bu tahmini bedel esas tutularak ilan edilme suretiyle belirli gün ve yerde satın alma komisyonu huzurunda açık eksiltme yapılır. İlan şeklini Yönetim Kurulu tespit eder.
29.03. Kapalı Zarf Usulü Eksiltme
Bu usulde fiyat araştırılması yapılarak, tahmini bedel tespit edilir. Belirli ve yeterli zaman vermek suretiyle gerekli ilan yapıldıktan sonra, en düşük öneriyi verenle pazarlığa oturulur.

30. ŞARTNAME
Öneri isteme belgelerinde, öneri mektuplarında ilanlarda bulunması gereken en az bilgiler ile bunların şekilleri ve öneri alınan veya eksiltmeye katılacak firma şahıs ve kişilerde aranacak şartlar ve şartnameler satınalma konusunun özelliğine göre, satın almaya yetkili şahıslar veya komisyonlarca belirlenir ve hazırlanır.

31. TEMİNAT
Kapalı zarf usulü eksiltme ile yapılan satın almalarda, katılımcılardan tahmini bedelin en az %10 nispetinde nakit veya banka teminat mektubu veya devlet tahvili olarak teminat istenebilir. Satın alma işleminin sona ermesinden sonra (Muayene kabul ve teslimden sonra) teminat geriye verilir. Taahhüdüne uymayanların teminatları Oda‘ya gelir kaydedilir.

32. AYRIK HAL
Özelliği gereği bu bölümde belirtilen esaslara uymayan satın alma hallerinde Oda Yönetim Kurulu‘nca tespit edilecek ayrı yöntem ve esaslar uygulanır.
 
33. MUAYENE KABUL VE TESLİM
Satın alınan ihtiyaç maddeleri ile yaptırılan iş ve hizmetlerden (baskı tamir vb. işler) şartnamelerine ve satın alma organlarının kararlarına uygunluğu, Yönetim Kurulu‘nca oluşturulacak muayene kurulu tarafından kontrol ve muayene edilerek sonuç müteahhit firma, şirket veya şahıslarla birlikte bir tutanakla belirlenir. Uygun olanlar kabul edilerek, anbara girecekler ilgili personel tarafından, hizmetler ilgililerince teslim alınarak satın alma işlemleri tamamlanır.
Kabul edilmeyen gereksinim maddeleri, iş veya hizmetlerin yeniden yerine getirilmesi müteahhit firma, şahıs veya şirketten istenebileceği gibi, satın alma işleminden vazgeçilerek, başkalarından buradaki esaslar dahilinde yeniden satın alınması yapılabilir, bu konuda karar yetkisi satın alma organına aittir. Ret kararına karşı, müteahhit Oda‘ya veya cezai mercilere itiraz ettiği taktirde, ihtilaf halloluncaya kadar itiraz konusu mallar veya anbar kayıtlarına geçirilmez ve kullanılmazlar. Emanet suretiyle saklanırlar. İhtilaf konusu hizmet ise, yine ihtilaf sonuçlanıncaya kadar, bu hizmetten faydalanılmaz. İhtilaflı hali ile korunur.
 
34. ÖDEME
Ödemeler, fatura veya benzeri belgeler karşılığı ve şartnamesine uygun olarak kabul veya teslim tarihinden itibaren satın alma şartname ve sözleşmesine uygun olarak tahakkuka bağlanır.
 
35. İHALE
Çeşitli tip projeler, inşaat, tadilat vb. işlerde uygulanacak ihale yöntemi, yetkili organlar, her işin özelliğine göre ayrı ayrı Yönetim Kurulu‘nca belirlenerek uygulanır.

36. ÇEŞİTLİ KONULAR
Teklif isteklerinde şartnamelerde ve ilanlarda, Odanın siparişi yapıp yapmamakta veya fiyat kaydına uymaksızın dilediğinde yapmakta serbest olduğu açıkça belirtilir.
Alım kararları firmalara gereğine göre sözle veya yazı ile bildirilir. Yazı ile bildirilecek kararların belirli müddet içinde satıcılar teyid ettirilmesi, sözlü tebliğlerde ise satıcının kabul imzasının alınması şarttır.
Odanın herhangi bir cezai durumla karşı karşıya kalmaması ve haksız ödemelerde bulunmaması için çeşitli vergi ve diğer mükellefiyet kanunları daima göz önünde bulundurulur. Bu konularda belli edilen vergi, resim, harç ve diğer masrafları satıcılar öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

37. BÖLÜM KAPSAMI
Makina Mühendisleri Odası örgütü ambarlarında, taşınabilir eşyanın giriş-çıkış muhafaza bakım ve kullanılmasına ait her türlü işlemler bu esaslara göre yürütülür.
38. TAŞINIR EŞYANIN TANIMI
Odanın halen mülkiyetinde bulunan ve bundan böyle muhtelif şekillerde edinilecek değerlerden, Oda faaliyetlerinin devamına yardımcı olacak olan ve zamanla değer kaybına uğrayan veya uğramayan, taşınmaz eşya dışında kalan eşyaya "Taşınır Eşya" denir.

39. TAŞINIR EŞYANIN ÇEŞİTLERİ
Eşyalar demirbaş ve tüketilen eşya olmak üzere iki çeşittir.
39.01. Demirbaş Eşya
Hizmetlerin yürütülmesi için devamlı, olarak bulundurulacak ve zamana bağlı olmadan uzun süre kullanılacak eşyaya "Demirbaş Eşya" denir.
39.02. Tüketilen Eşya
Demirbaş eşya tanımı dışında kalan eşyaya "Tüketilen Eşya" denir.

40. AMORTİSMAN 
Demirbaş eşyanın değeri Vergi Usul Kanununda belirtilen miktarı  geçenlerin amortismanı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Bu değerin altındakiler doğrudan doğruya masraf yazılır.

41. KAYITLARIN TUTULMA ŞEKLİ
Oda ambarına giren, çıkan taşınabilir eşyanın hesabı bölümdeki formlara uygun olarak tutulur.

42. AMBAR KARTLARI
Ambar kartları, Oda Müdürlüğünce sıralı sıra numaraları ve mühürlü olarak ambar memuruna teslim edilir. Kartlar, Demirbaş Ambar kartları, son işlem gördüğü tarihten itibaren beş sene süre ile saklanır.

43. FORMLARIN DÜZENLENMESİ
Demirbaş eşyaya ana numara, ikinci numara olmak üzere iki çeşit numara verilir. Ana numara Demirbaş eşyanın sabit tesis ve Demirbaş Defterindeki numarasıdır. İkincil numara o demirbaş eşyanın kart numarasını gösterir. Her iki numara demirbaş eşya üzerine vurulur.

44. DEMİRBAŞ EŞYANIN ODA PERSONELİNE VERİLİŞ VE TAKİBİ
Demirbaş eşya, Oda Personeline (Oda hizmetlerinde kullanılmak üzere) "Eşya Geçici Alındısı" ile verilir. Oda hizmetlerinde kullanılmak üzere personele teslim edilen demirbaş eşya ambar görevlilerince izlenir.
45. GEREKSİNİM LİSTELERİ VE FİŞLERİ
Ambarda bulunmayan ve piyasadan sağlanacak eşya için gereksinim liste veya fişleri düzenlenir. Liste veya fişlerin düzenlenmesinde bu yönetmeliğin IV. bölümündeki hükümler uygulanır.

46. AMBAR PERSONELİ
Ambar hizmetleri, Oda kuruluş ve birim şemalarındaki pozisyonlara atanan personelce yürütülür.

47. AMBAR HESAPLARI
Ambar hesapları, demirbaş ve tüketilen eşyalar için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenecek hesaplar, Oda muhasebesince toplanır ve izlenir.

48. AMBAR GİRİŞ İŞLERİ
Eşya ambara 3 şekilde girer
48.01. Satınalma
48.02. İmalat
48.03. Bağış, Sayım Fazlası ve İade

49. SATIN ALMA
Odanın gereksinimleri bu yönetmeliğin IV. bölümündeki hükümlere göre satın alınır. Muayene ve kabul edilerek teslim alındıktan sonra "GİRİŞ FİŞİ" düzenlenerek ambar kayıtlarına alınır.
Giriş fişi düzenlenmemiş eşya için ödeme ve mahsup işlemi yapılmaz. Girişe alınacak eşyanın maliyeti, eşya ambara girinceye kadar yapılan giderler toplanarak bulunur.

50. İMALAT
Ambarda alınan ve yapım seyri tamam olan, Oda hizmetlerinde kullanılacak veya satışa çıkarılacak hale gelen eşya, yapıcı ünitenin tutanağına dayanarak ambarca "Giriş Fişi" düzenlenerek ambar kayıtlarına işlenir. Giriş Fişinin ilgili kopyaları yapımcı üniteye verilir.

51. BAĞIŞ, SAYIM FAZLASI VE İADE
51.01. Bağış
Bağış suretiyle ambara gelen eşya, bedeli bir tutanak ile belirlenerek Giriş Fişi ile ambar kayıtlarına alınır.
51.02. Sayım Fazlası
Sayım sonucunda ambarda fazla çıkan eşya için sayım kurulunun tuttuğu tutanağa dayanılarak Giriş Fişi düzenlenir ve eşya ambar kayıtlarına alınır.
51.03. İade
Ambardan kullanılmak üzere alınan ve herhangi bir sebeple kullanılmayan tüketilen eşyanın ambara iade edilmesinde, ambarca Giriş Fişi düzenlenerek ambar kayıtlarına alınır.

52. ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Eşya ambardan harcama ve kayıttan düşme suretiyle iki şekilde çıkar
52.01. Harcama
Harcama edilecek veya yapımda kullanılacak tüketilen eşya "Çıkış Fişi" ile ambardan verilir ve kayıtlardan çıkışı yapılır.
52.02. Kayıttan Düşme
Kayıp veya hasara uğrayan, fire veren, kullanılma, doğal etkiler veya niteliği nedeniyle eskiyen ve hizmet dışı kabul edilen satılacak eşya tutanakla tespit edilir ve Yönetim Kurulu kararına istinaden düzenlenen kayıttan düşme tutanağı ile kayıtlardan düşürülür.

53. KİMSENİN SUÇU OLMADAN KAYBOLAN VEYA HASARA
UĞRAYAN EŞYA
Oda‘ya ait eşya kimsenin suçu olmadan hasara uğrar veya kaybolursa kayıtlardan düşülür. Olayda dikkatsizlik, ihmal ve kasıt bulunup bulunmadığı Oda Müdürlüğünce değerlendirilir.
Bu şekilde kaybolan veya hasara uğrayan eşya için düzenlenecek "Kayıttan Düşme" tutanağına;
53.01. Tespit Tutanağı
53.02. Olayın Meydana Geldiği Birim Amirinin Teklifi
53.03. Yönetim Kurulu kararı iliştirilir.
 
54. DİKKATSİZLİK-İHMAL VE KASITLI KAYBETME VE HASARA
UĞRAMA
Oda eşyasını, dikkatsizlik, ihmal veya kasıtlı hasara uğratan veya kaybedenlerden aynı nitelikte eşya Oda Yönetim Kurulu tarafından istenir veya bedeli ödettirilir.

55. ÖDETTİRME
Dikkatsizlik sebebi ile kendisine verilen eşyanın hasara uğramasına veya kaybolmasına sebep olanlardan, eşyanın her türlü nitelikleri belirtilerek aynı nitelikteki eşyayı bir ay içinde geri vermesi istenir.
Bildirilen  süre içinde aynen geri verilmemesi halinde o günkü piyasa bedeli üzerinden ödemesi, ödemediği takdirde dava yolu ile tahsil yoluna gidileceği ikinci bir yazı ile kendisine tebliğ edilir. Yine bir aylık süre verilir.
Bu süreler içinde eşya bedelini ödemediği takdirde dava yolu ile tahsil edilmek üzere belgeler Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

56. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLECEK BELGELER
ŞUNLARDIR
56.01. Eşyanın Teslim Edildiğini Gösterir İmzalı tutanak
56.02. Eşyanın Geri Verilmesi için Yapılan Tebligat
56.03. Eşyaya ait Rayiç Bedel Yazısı
56.04. Rayiç Bedel Tutarının Ödenmesine ait Tebligat
56.05. Yapılan Tebligatları Aldığına Dair Tebellüğ Talepleri veya tutanaklar
Bu belgeler 1 asıl, 1 suret olarak Hukuk Müşavirliğine verilir.

57. FİRE
Ölçülebilen, tartılabilen, tüketilen eşya yapısı nedeniyle fire verdiği takdirde durum bir tutanakla tespit edilir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile kayıttan düşme tutanağı düzenlenerek ambar kayıtlarından düşülür.
57.01. Tespit Tutanağı
57.02. İlgili Birim Amirinin Teklifi
57.03. Oda Yönetim Kurulu Kararı

58. HURDAYA AYIRMA
Ekonomik ömrünü tamamlamış olup, hizmete alıkonulmalarında fayda görülmeyen veya teknik, yönetsel ve fiziki nedenlerle kullanılamaz hale gelen eşya imha etme, değerlendirme veya satış yapmak suretiyle kayıtlardan düşülür.

59. İMHA ETMEK ÜZERE HURDAYA AYIRMA
Yapısı gereği fayda yaratmayan veya satışı yapılamayan eşya imha edilir. İmha etmek üzere düzenlenecek kayıttan düşme tutanağına iliştirilecek belgeler şunlardır.
59.01. Tespit Tutanağı
59.02. İlgili Birim Amirinin Teklifi
59.03. Oda Yönetim Kurulu Kararı
59.04. Giriş Fişinin İlgili Nüshaları

60. DEĞERLENDİRMEK ÜZERE HURDAYA AYIRMA
Kullanılma veya dış etkenlerle onarılamayacak derecede hurda hale gelen eşya hurda kayıtlarına işlenerek kayıtlardan düşülür. Hurda kayıtlarına alınan malzeme başka hizmetlerde kullanılır veya satışı yapılır.
Değerlendirmek üzere hurdaya ayırmada kayıttan düşme tutanağına iliştirilecek belgeler şunlardır.
60.01. Tespit Tutanağı
60.02. İlgili Yönetim Kurulu Kararı
60.03. Oda Yönetim Kurulu Kararı
60.04. Giriş Fişinin İlgili Nüshaları

61. SATIŞ
Hurda kayıtlarında biriken satılacak eşya kurulacak bir komisyonca değerlendirilip, tespit edilecek esaslara göre satışa çıkarılır. Satışı yapılan eşya için düzenlenen kayıttan düşme tutanağına iliştirilecek belgeler şunlardır.
61.01. Tespit Tutanağı
61.02. İlgili Birim Amirinin Teklifi
61.03. Oda Yönetim Kurulu Kararı
61.04. Vezne Makbuzu
61.05. Eşyanın Alıcısına teslim edildiğine dair tutanağın asıl ve suretleri

62. SAYIM VE SAYIM HEYETİNİN TEŞKİLİ
Taşınır eşyanın sayımı Oda Müdürünce görevlendirilecek 3‘er kişilik sayım heyetleri tarafından, her yıl Aralık ayı içinde yapılır. Ambar görevlileri sayım heyetinde görevlendirilemez. Ancak sayım heyetinin istediği bilgi ve belgeleri göstermeye zorunludurlar.

63. SAYIMIN YAPILMA USULÜ
Sayım ambarda bulunan taşınır eşyanın sayılması ve Oda Personeline teslim edilen ve ambar görevlisi tarafından gösterilecek evraklara göre ve eşya görülerek ambar kayıtları üzerinde yapılır. Üzerinde taşınır eşya bulunanlar talep halinde bunları Sayım Heyeti‘ne göstermeye mecburdurlar. Sayımda tespit edilen eksik ve fazlalar tutanaklarda gösterilir.

64. SAYIM CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİ
Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen, o yıl içinde giren ve çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın cins, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle ambar görevlisi tarafından bir sayım cetveli düzenlenir. Sayım cetvelinin altına "Ambar kayıtlarına göre eksik ve fazlalar tespit edilerek ertesi yıla aktarılan taşınır eşya tarafımızdan sayılmıştır." açıklaması yazılır ve Sayım Heyetinin her üç üyesi de imzalar. Ayrıca "......................... takvim yılına ait iş bu sayım cetveli kayıtlara ve belgelerine göre düzenlenmiştir." açıklaması yapılmak suretiyle ambar görevlisince imzalanarak Oda Yönetim Kurulu‘na sunulmak üzere, sayman üyeye sunulur. Sayım cetvelleri en az bir yıl saklanır.
 
65. AMBAR KARTLARININ KAPATILMASI
Ambar kartları, her takvim yılı sonunda, bir önceki yıldan devreden senesi içinde giren ve çıkan ile bir sonraki yıla devreden eşyanın miktar ve kıymetlerinin toplamı gösterilmek suretiyle çift çizgi ile kapatılır.
Çift çizginin altına kırmızı kalemle 01.01.19.....................sayımı ibaresi ve bunun karşısına elde hanesine sayımda bulunan miktar ve bedel olarak tutarı yazılır.

66. PERSONEL DEVİR VE TESLİM İŞLEMLERİ
Personel arasındaki devir ve teslim işlemleri, ilgili birim yetkilisince 3 kişilik bir heyet tarafından ilgili personel huzurunda "Devir ve Teslim tutanağı" ile yapılır.
Devir ve teslimler takvim yılı sonuna rastladığı takdirde, ayrıca devir teslim tutanağı düzenlemeyip, Sayım Cetveli üzerinden devir, teslim yapılır. Devir ve teslimde fazla çıkan eşya için Giriş Fişi düzenlenir. Eksik çıkanlar için tanzim edilen tutanak, teslim edilen ilgili personel hakkında, gerekli işlemler yapılmak üzere, ilgili birim yetkilisine verilir. Devir ve teslim etmeden görevini terk eden ilgili personele devir teslimde bulunması için bildirim yapılır. Bu tebligata bildirilen süre içinde heyete iştirak etmediği takdirde devir teslim işlemleri gıyabında yapılır. Sonuç bir yazı ile kendisine bildirilerek gerekli işlemler yapılır.

67. AMBAR KAYITLARINDA KULLANILACAK FİŞLER VE BELGELER
Ambar işlerinde kullanılacak fişler ve diğer belgeler şunlardır.
67.01. İhtiyaç Fişi 3 nüsha düzenlenir;
1. Nüsha satın alma memuruna verilir.
2. Nüsha muhasebe servisine verilir.
3. Nüsha ambarda kalır.
67.02. Giriş Fişi 3 nüsha doldurulur.
1. Nüsha ambarda kalır.
2. Nüsha ilgili serviste saklanır.
3. Nüsha muhasebe de saklanır.
67.03. Maliyet Hesap Cetveli
3 nüsha düzenlenir. Girişe alınacak eşyanın maliyeti ambara girinceye kadar yapılan sarflar toplanarak hesaplanır;
1. Nüsha ambara verilir.
2. Nüsha muhasebeye verilir.
67.04. Kayıttan Düşme Tutanağı
1. Nüsha ambar nüshasıdır.
2. Nüsha muhasebe servisine gönderilir.
Bu fiş ve belgeler haricinde, gereksinim duyuldukça yeni fiş ve belgeler düzenlenebilir.
68. Ambar İşlemleri ile ilgili bu bölümdeki Oda Merkez ambarına ait hükümler,  Şubelerde Şubenin özellikleri ve değişik yapısı dikkate alınarak uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

69. Kanuni tutulması zorunlu defterler hariç, diğer defter ve kayıtlar  ait olduğu takvim yılını takiben on yıl süreyle saklanır. Süresi dolanlar yakılarak imha edilir veya kağıt üreten Devlet Teşekküllerine devredilir.

70. HÜKÜM OLMAMASI HALİ
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

71. YÜRÜRLÜK TARİHİ *
Bu yönetmelik 38. Genel Kurul‘un bittiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

72. YÜRÜTME YETKİSİ
Bu yönetmeliği Oda Yönetim Kurulu yürütür.

73. Maliye Bakanlığı‘nın Tek Düzen Hesap Planı ile ilgili yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğe eklenir.


* Bu Yönetmelik 31.03 - 01.06.2000 tarihlerinde gerçekleşen Odamız 38. Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri