ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TELEFERİK, TELESİYEJ VB. RUHS., BAK. VE İŞL. DAİR TEBLİĞİ"NE İLİŞKİN ODA GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 13.10.2008  Güncellenme Zamanı: 30.12.2008 17:24:07  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN
"İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATININ "TELEFERİK.TELESİYEJ vb." RUHSATLANDIRILMASI, BAKIM VE İŞLETİLMESİNE DAİRE  TEBLİĞİ" TASLAĞI'NA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
13.10.2008
Madde Şekli 1:

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 2000/9/AT Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup,

……

ç) İşletme teknik personeli: En az endüstri meslek lisesi mezunu olan ve kablolu taşıma tesisatı konusunda yeterli eğitimi almış ve belgelendirilmiş personeli,
……

Değişiklik Önerisi 1:
 
Tebliğ'in 4. maddesinin ç bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"Tanımlar
Madde 4 –
(ç) İşletme Teknik Personeli: En az endüstri meslek lisesi mezunu olan kablolu taşıma tesisatı işletme ve bakımı konusunda TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca yeterli eğitimi almış ve ilgili meslek odasınca belgelendirilmiş personeli,

Gerekçe 1

Teleferik, telesiyej gibi işletmeler halkın yoğun  kullanımına maruz kalan ve birçok güvenlik sistemine sahip; işletmesi ve bakımı özel kurallara bağlı elektro mekanik tesislerdir. Bu tesislerin güvenli ve uygun işletilebilmesi için TS EN 1709 Standardına uygun işletme bakım ve kontrollerinin periyoduna uygun olarak yerine getirilmesi gerekir. Tüm bu çalışmalar ancak bu tür tesislerin işletilmesi, bakımı ve iş güvenliği konusunda meslek odasından gerekli eğitimi almış ve belgelendirilmiş makina ya da elektrik mühendisleri ve teknik elemanlarca yerine getirilebilecektir. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu tür teknik sorumlulukların eğitimli ve uzman kişilerin üstlenmesi amacıyla öneride bulunulmuştur.

Madde Şekli 2 :

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 2000/9/AT Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup,

..................

e) İşletme yöneticisi : Tesisat işletmecisi tarafından tesisatın emniyetli ve uygun kullanımını temin etmesi amacıyla atanan kişiyi,

Değişiklik Önerisi 2:

Tebliğ'in 4. maddesinin e bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"Tanımlar
Madde 4 –
e) İşletme Yöneticisi: Tesisat işletmecisi tarafından atanan tesisatın emniyetli ve uygun kullanımını temin etmesi amacıyla atanan ilgili meslek odasınca gerekli eğitimi almış ve belgelendirilmiş makina veya elektrik mühendisini,

Gerekçe 2:

Gerekçe 1 ile özdeştir.

Madde Şekli 3 :

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 2000/9/AT Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup,

……
g) Kontroller: Kablolu taşıma tesisatının gerçek durumu tespitte kullanılan işlemleri,


Değişiklik Önerisi 3.

Tebliğ'in 4. maddesinin g bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"Madde 4 g) Kontroller: Kablolu taşıma tesisatının gerçek durumunu belirlemek amacıyla, yeni tesisatlar için TS-EN 1709 standardı, eski tesisatlar için ise iyi mühendislik uygulamaları esas alınarak yapılan günlük/aylık/yıllık kontrolleri,

Gerekçe 3:

En üst düzeyde güvenlik sistemleriyle donatılan Teleferik/Telesiyej sistemlerinin kontrolü, yetkin İşletme Mühendisi amirliğinde, İşletme teknik personelinin günlük/aylık/yıllık periyotlarla yapılacak denetim ve bakımı ile sağlanabilecektir. Bu nedenle yukarıda belirtilen ekin yapılması önerilmektedir.

Madde Şekli 4:

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 2000/9/AT Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup,

……

ğ) Tesisat işletmecisi: Tesisatın işletmeye açılmasını müteakip, güvenli bir şekilde çalıştırılmasından, bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasından sorumlu olan ve bünyesinde en az iki olmak üzere yeterli sayıda işletme teknik personeli çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyiDeğişiklik Önerisi 4:

Tebliğ'in 4. maddesinin ğ bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"Madde 4 ğ) Tesisat işletmecisi: Tesisatın işletmeye açılmasını müteakip, güvenli bir şekilde çalıştırılmasından, bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasından sorumlu olan ve bünyesinde; ilgili meslek odası tarafından belgelendirilmiş makina ve elektrik mühendisi ile ayrıca her vardiyada en az iki İşletme teknik personeli olmak üzere işletme teknik ruhsatı aşamasında, işletme kapasitesine göre belirlenecek yeterli sayıda işletme teknik personeli çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,"

Gerekçe 4 :

1 ve 3. madde ile aynıdır.

Madde Şekli 5:

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 2000/9/AT Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup,

.....................

Değişiklik Önerisi 5: (Madde Bent İlavesi)

Tebliğ'in 4. maddesinin k bendinin ilave edilmesi önerilmektedir.

Taslağın; Birinci Bölüm – Tanımlar –
"Madde 4 k) Yıllık Denetim: Tesisin işletmeye açılmasından sonra, tesisin işletme aşamasındaki uygunluğunun her yıl, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası teknik yetkilileri tarafından yapılan periyodik denetimleri,"

Gerekçe 5:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde, kaldırma makinaları ve basınçlı kapların periyodik test ve kontrolleri zorunlu kılınmıştır. Tüm tesislerde olduğu gibi güvenliğin en çok dikkat edilmesi gereken bu tür tesislerde, kimi tesislerde ilk kurulduğu aşamadaki uygunluğu; gerek işletme körlüğü, gerekse niteliksiz, dikkatsiz çalışma vb. nedenlerle erozyona uğramakta, bu durum can kaybı ile sonuçlanan kazalara neden olmaktadır. Bu nedenle ilgili bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılacak yıllık denetimler, büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle taslakta bulunmayan bu maddenin eklenmesi önerilmektedir.  

Madde Şekli 6:

İşletme teknik ruhsatı
MADDE 6- (1) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasını müteakip, esas yapımcı tarafından aşağıda yer alan belgelerle birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odasına veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına başvuru yapılır.

……

Değişiklik Önerisi 6:

Yönetmeliğin 6. maddesinin (1) inci fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"İşletme Teknik Ruhsatı
Madde 6 -  (1) Yapı Kullanma  İzin Belgesinin alınmasını müteakip Esas yapımcı tarafından aşağıda yer alan belgelerle birlikte TMMOB Makina Mühendisleri Odası veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına başvuru yapılır.

Gerekçe 6:

Teleferik ve telesiyej gibi tesisatlar içinde bulunduğu binanın bir parçasıdır. Bina içinde tesisatla ilişkili olarak yer alan iniş biniş platformları, acil kaçış yolları, sosyal tesislerin vb. tamamlanmış ve kullanılır durumda olması tesisatın güvenli kullanımı için gerekli ön şarttır. Buna göre ve İmar Mevzuatına göre yapı kullanma izinleri bina içinde yer alan tesisatların işletme teknik ruhsatlarından sonra ve tamamının birlikte kullanılacağı esasına göre düzenlenir.  Bu konuda yanlış anlamadan kaynaklı farklı bir uygulamanın olmaması amacıyla değişiklik önerisinde bulunulmuştur.

Madde Şekli 7:

İşletme teknik ruhsatı
MADDE 6- (1) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasını müteakip, esas yapımcı tarafından aşağıda yer alan belgelerle birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odasına veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına başvuru yapılır.
......................

Değişiklik Önerisi 7 (Madde Bent İlavesi);

Yönetmeliğin 6. maddesinin (1) inci fıkrasına aşağıdaki bentlerin ilavesi önerilmektedir.
 
Taslağın; İkinci Bölüm – İşletme teknik ruhsatı-
"Madde  6- i) TMMOB Mimarlar Odası'ndan onaylı, tesis mimari projesi,
"Madde  6- j) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan onaylı, tesis inşaat projesi,
eklenmelidir.

Gerekçe 7:

Tüm yapıların, ilgili meslek disiplinlerinde, uzman mühendis/mimarlarca öncelikle projelendirilmesi; bu projelerin ilgili meslek odalarınca yasal ve teknik açıdan uygunluklarının denetlenmeleri, yasal bir zorunluluktur. Teleferik/Telesiyej projelerinde de, aynı zorunluluk bulunmaktadır. Deprem riski nedeniyle Jeolojik rapor uygunlukları, tesis direklerinin ve istasyon binalarının uygunlukları, mekanik ve elektrik tesisatının uygunlukları bu anlamda önem kazanmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen ekin yapılması önerilmektedir.

Madde Şekli 8:

İşletme teknik ruhsatı
MADDE 6- (1) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasını müteakip, esas yapımcı tarafından aşağıda yer alan belgelerle birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odasına veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına başvuru yapılır.

(2) TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müştereken görevlendirilecek uzmanlarca gerçekleştirilen teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde başvuru yapılan oda tarafından işletme teknik ruhsatı düzenlenir.

Değişiklik Önerisi 8:

Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) nci fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"İşletme Teknik Ruhsatı
Madde 6 -
……………….
(2) TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMOBB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müştereken görevlendirilecek uzmanlarca gerçekleştirilen teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde ilgili odalar tarafından müştereken işletme teknik ruhsatı düzenlenir.

Gerekçe 8:

İşletme teknik ruhsatlarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müşterek olarak düzenlenmesi halinde bu odaların bu konuda müşterek çalışmasını sağlayacak, hem de düzenlenen işletme teknik ruhsatlarının arşivlenmesini ve takibinin daha kolay olmasına olanak tanıyacağı amacıyla değişiklik önerisinde bulunulmuştur.

Madde Şekli 9:

İşletme teknik ruhsatı
MADDE 6- (1) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasını müteakip, esas yapımcı tarafından aşağıda yer alan belgelerle birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odasına veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına başvuru yapılır.

(2) TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müştereken görevlendirilecek uzmanlarca gerçekleştirilen teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde başvuru yapılan oda tarafından işletme teknik ruhsatı düzenlenir.

(3) İşletme teknik ruhsatı verilmesini müteakip tesisat hizmete açılır. İşletme teknik ruhsatının bir nüshası esas yapımcı tarafından Bakanlığa gönderilir.

Değişiklik Önerisi 9:

Yönetmeliğin 6. maddesinin (3) üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"İşletme Teknik Ruhsatı
Madde 6 -
………………
(3)  İşletme teknik ruhsatı verilmesini müteakip ilgili belediye veya mücavir alan dışında valiliklerden alınacak yapı kullanma izin belgesi ile tesisat hizmete açılır. İşletme teknik ruhsatının bir nüshası esas yapımcı tarafından Bakanlığa gönderilir.

Gerekçe 9:

Gerekçe 6 ile özdeştir.


Madde Şekli 10:

İşletme ile ilgili esaslar

MADDE 7- (1) Tesisat işletmecisi, işletme yöneticisine tesisatın emniyetli ve uygun kullanımı ile ilgili bütün yetki ve sorumluluk bu yetkileri verir. İşletme yöneticisi, tesisat için gerekli olan işletme talimatları ve kısıtlamalara yönelik dokümanların, bakım ve ayar talimatlarının, kontrollere ilişkin çizelgelerin, kurtarma talimatlarının kolay ulaşılabilir şekilde kumanda merkezinde muhafaza edilmesinden ve söz konusu talimatların uygulanmasından sorumludur.

Değişiklik Önerisi 10:

Yönetmeliğin 7. maddesinin (1) inci fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"Madde 7 - (1) Tesisat işletmecisi, işletme yöneticisine tesisatın emniyetli ve uygun kullanımı ile ilgili bütün yetki ve sorumluluk bu yetkileri verir. İşletme yöneticisi, tesisat için gerekli olan işletme talimatları ve kısıtlamalara yönelik dokümanların, bakım ve ayar talimatlarının, kontrollere ilişkin çizelgelerin, kurtarma talimatlarının kolay ulaşılabilir şekilde kumanda merkezinde muhafaza edilmesinden ve söz konusu talimatların uygulanmasından sorumludur.Tesisin çalışma uygunluğunun denetimini, her yıl TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'na yaptırmaktan ve denetim raporlarını muhafazadan sorumludur."

Gerekçe 10:

Değişiklik önerisi "Madde 4 k)" içeriğinde açıklanmıştır.

Madde Şekli 11:

İşletme ile ilgili esaslar

MADDE 7- (1) Tesisat işletmecisi, işletme yöneticisine tesisatın emniyetli ve uygun kullanımı ile ilgili bütün yetki ve sorumluluk bu yetkileri verir. İşletme yöneticisi, tesisat için gerekli olan işletme talimatları ve kısıtlamalara yönelik dokümanların, bakım ve ayar talimatlarının, kontrollere ilişkin çizelgelerin, kurtarma talimatlarının kolay ulaşılabilir şekilde kumanda merkezinde muhafaza edilmesinden ve söz konusu talimatların uygulanmasından sorumludur.

(2) İşletme yöneticisi işletme teknik personelinin eğitim durumunu gösteren belgelerin yer aldığı dosyayı oluşturmak zorundadır.

Değişiklik Önerisi 11:

Yönetmeliğin 7. maddesinin (2) inci fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"Madde 7 - (2) İşletme yöneticisi işletme teknik personelinin eğitim durumunu gösteren belgelerin yer aldığı dosyayı oluşturmak zorundadır. Bu personelin iş güvenliği eğitimleri her yıl güncellenmelidir."
                                                 
Gerekçe11 :

Bu tür tesislerde, iş güvenliği en önemli konudur. İş güvenliğinden en ufak bir uzaklaşma, geri dönüşü olmayan üzücü olaylarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, çalışanların iş güvenliği ile birlikte tesisten yararlanacak kişilerin psikolojilerini de gözlemleyebilecek nitelikte donanması gerekmektedir. Bu nedenle, iş güvenliği eğitimlerinin her yıl yenilenmesi amacıyla önerilmektedir.Değişiklik Önerisi 12:

Yönetmeliğin beşinci bölümünün ve 10. maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine, taslaktaki 5. bölüm ve 10. madde olarak düzenlenen bölüm numaralarının buna göre yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

"DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Periyodik Kontroller
.............................

Madde 10 -
(1) İşletmede bulunan tesisat en az yılda bir kez olmak üzere periyodik kontrolleri gerçekleştirilir.

(2) Periyodik kontroller, yeni tesisatlar için TS EN 1709 Standardına, eski tesisatlar için iyi mühendislik uygulamalarına göre yapılır. Kontrollerde tesisatların bölüm ve kontrolleri ile teknik personelin durumlarının bu yönergede belirtilen hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edilir.

(3) Yapılan kontrollerde uygunsuzluklar saptanırsa bunlar düzeltilmesi için rapor halinde İşletmeye bildirilir.

(4) Periyodik kontrollerini zamanında yaptırmayan veya saptanan eksiklikleri gidermeyen işletmelerin işletme teknik ruhsatları iptal edilerek Bakanlığa bildirilir.

Gerekçe 12:

İnsan taşımak üzere tasarımlanan bu tür tesisatların standartlara uygun olarak imal edilmesi ve kullanım süreleri boyunca can ve mal güvenliği açısından güvenlik kullanım vasfının korunması ancak yine standartlara uygunluk ve uygun olarak işletilmesi ve bakımının gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Standartlara uygun işletme ve bakımının gerçekleştirildiğinin bağımsız kuruluşlarca kamu denetimine tabi tutulması ve aynı zamanda ilgili meslek odalarının İşletme Teknik Ruhsatlarını vermiş oldukları tesisatların ruhsat esas incelemelerindeki vasıflarını koruyup korumadıklarını izleyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla değişiklik önerisinde bulunulmuştur.

Tüm Oda Görüşleri - Raporlar »

13.10.2008 tarihinden itibaren 5693 defa okunmuştur.

 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri