ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

20 Ocak 2017 Cuma    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 ÜYELERİMİZ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR

    Yayına Giriş Tarihi: 07.07.2009  Güncellenme Zamanı: 18.05.2012 17:42:14  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

1-     Odanın kuruluş amaçları nedir?

2-     Oda kimliği nüfus cüzdanı yerine geçer mi?

3-     Üyelikte geçmişe dönük aidat alınıyor mu?

4-     Aidatımı taksitlendirerek ödeyebiliyor muyum?

5-     Emekliyim çalışmıyorum, aidat ödemem gerekir mi?

6-     Üyelik için gerekli fotoğraf şartları nelerdir?

7-     Yasal olarak odaya üyelik zorunlu mudur? Neden?

8-     Yurtdışına çıktığımda aidat vermek zorunda mıyım?

9-     Yurtdışında yaşamaya karar verdiğimde üyeliğimle ilgili nasıl bir işlem yapmalıyım?

10-  Askerde olduğum dönem için aidat ödeyecek miyim?

11-  Master öğrencisiyim, aidat ödemem gerekiyor mu?

12-  Üyelik ücretleri hangi koşullarda alınmaz?

13-  İşsiz kaldığım süreler içerisinde odanın etkinliklerinden ücretsiz yararlanabilir miyim?

14-  Uçak mühendisiyim, hangi alanlarda yetki alabilir ve çalışabilirim ?

15-  Uzay mühendisiyim hangi alanlarda yetki alabilir ve çalışabilirim?

16-  Endüstri mühendisiyim hangi alanlarda yetki alabilir ve çalışabilirim?

17-  Mekatronik mühendisiyim hangi alanlarda yetki alabilir ve çalışabilirim?

18-  Kamuda çalışan makina mühendislerinin ek iş yapma imkanları var mı?

19-  Mühendislik mesleğimi icra etmediğim zaman üye olmamın bana ne gibi faydası var?

20-  Makina Mühendisleri Odası çalışmaları hakkındaki sorularıma ne şekilde cevap bulabilirim?

 

1-     ODANIN KURULUŞ AMAÇLARI NEDİR?

  1. Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
  2. Ülkemiz imar ve sanayi politikasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin ve sanayinin yararına sunmak, Ülkenin çevre sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde meslek alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,
  3. İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuarlar kurmak,
  4. Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları doğrultusunda önerilerde bulunmak,
  5. Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
  6. Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda her türlü girişimlerde bulunmak,
  7. Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek

2-     ODA KİMLİĞİ NÜFUS CÜZDANI YERİNE GEÇER Mİ?

Yasal olarak pasaport ve ehliyet nüfus cüzdanı yerine geçmektedir. Oda kimlik kartınızı fuar, sempozyum, seminer vb. etkinliklerde tanıtım amacıyla, Oda ile ilgili faaliyetlerde de kimlik kartı olarak kullanabilirsiniz.

3-     ÜYELİKTE GEÇMİŞE DÖNÜK AİDAT ALINIYOR MU?

Genel Kurul kararıyla yeni kayıtta sadece içinde bulunduğumuz yılın aidatı alınmaktadır.

4-     AİDATIMI TAKSİTLENDİREREK ÖDEYEBİLİYOR MUYUM?

Üye aidatlarınızı İş bankası Maksimum Kredi Kartı ve Maksimum özellikli Ziraat Bankası ve ING Bank kredi kartlarıyla 10 taksitle, Garanti Bankası Bonus Kredi Kartı ve Bonus özellikli kredi kartlarıyla 12  taksitle  ödeyebilirsiniz.

5-     EMEKLİYİM , ÇALIŞMIYORUM AİDAT ÖDEMEM GEREKİR Mİ?

Emekli ve çalışmayan üyelerimizden belgelendirdikleri takdirde aidat alınmamaktadır.

6-     ÜYELİK İÇİN GEREKLİ FOTOĞRAF ŞARTLARI NELERDİR?

 Fotoğraflar sakallı/türbanlı ve fotokopi olmamalıdır.

7-     YASAL OLARAK ODAYA ÜYELİK ZORUNLU MUDUR ? NEDEN ?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB yasasının 33. maddesi‘ne göre -"Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler."- Mühendisler mesleklerini icra edebilmek için Oda‘ya kayıt olmak zorundadır.

8-     YURT DIŞINA ÇIKTIĞIMDA AİDAT ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

Yurtdışında bulunan üyelerimizden; pasaport ibraz etmeleri koşuluyla yurtdışında bulunduğu sürelerin aidatı alınmamaktadır.

9-     YURTDIŞINDA YAŞAMAYA KARAR VERDİĞİMDE ÜYELİĞİMLE İLGİLİ NASIL BİR İŞLEM YAPMALIYIM?

Yurtdışında bulunduğunuzu dilekçe ve pasaportla belgelendirmeniz gerekmektedir 

10-  ASKERDE OLDUĞUM DÖNEM İÇİN AİDAT ÖDEYECEK MİYİM?

Askerlik bitiminde terhis belgesi ile başvurulduğunda askerlik süresinin aidatı alınmamaktadır. 

 

11-  MASTER ÖĞRENCİSİYİM, AİDAT ÖDEMEM GEREKİYOR MU?

Master öğrencisi olup çalışmayan üyelerimizden; her yılın Aralık ayında öğrenci belgesi getirmesi durumunda aidat alınmamaktadır.

12-  ÜYELİK ÜCRETLERİ HANGİ KOŞULLARDA ALINMAZ?

 İşsiz, emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye aidatı alınmamaktadır.

13-  İŞSİZ KALDIĞIM SÜRELER İÇERİSİNDE ODANIN ETKİNLİKLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANABİLİR MİYİM?

İşsiz üyelerimize yönelik ücretsiz kurs ve seminerlere katılabilir, diğer seminerlerden ise katılım ve kontenjan durumuna göre ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

14-  UÇAK MÜHENDİSİYİM HANGİ ALANLARDA YETKİ ALABİLİR VE ÇALIŞABİLİRİM?

 Araç Projelendirme, Enerji Yöneticiliği, Bina ve Sanayide Enerji Etüdü

15-  UZAY MÜHENDİSİYİM HANGİ ALANLARDA YETKİ ALABİLİR VE ÇALIŞABİLİRİM?

Enerji Yöneticiliği, Bina ve Sanayide Enerji Etüdü

16-  ENDÜSTRİ MÜHENDİSİYİM İMZA YETKİM VAR MI? VARSA HANGİ ALANLARDA YETKİ ALABİLİRİM?

Stratejik Planlama, Yatırım Hizmetleri, Enerji Yöneticiliği, Bina ve Sanayide Enerji Etüdü

17-  MEKATRONİK MÜHENDİSİYİM YETKİLERİM NELERDİR?

Enerji Yöneticiliği, Bina ve Sanayide Enerji Etüdü

18-  KAMUDA ÇALIŞAN MAKİNA MÜHENDİSLERİNİN EK İŞ YAPMA İMKANLARI VAR MI?

Kanununa göre devlet memurunun ek iş yapması yasaktır. Ancak Odalarda kamusal görev olan bilirkişilik ve eğitmenlik konularında görev alabilirler.

19-  MÜHENDİSLİK MESLEĞİMİ İCRA ETMEDİĞİM ZAMAN ÜYE OLMAMIN BANA NE GİBİ FAYDASI VAR?

Odanın sağladığı avantajlar (Ferdi Kaza sigortası, yayın, ücretsiz eğitimler, yetkilendirme eğitimleri, iş bulmada destek, hukuksal destek)

20-  MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ SORULARIMA NE ŞEKİLDE CEVAP BULABİLİRİM?

Sorularınızı istanbul@mmo.org.tr adresine iletmeniz durumunda, genel konularda üyeyi aydınlatacak soru ve cevaplar, sıkça sorulan sorular bölümünde yer alacaktır. Yayınlanmayan sorularınızın cevabı size, gönderdiğiniz mail adresinden ulaştırılacaktır.

 

 

21- Mekanik tesisat kursunun neden ön şartı var?

Üyelerin serbest çalışmaya başlamadan önce deneyim kazanmalarının gerekliliğinden hareketle Uzmanlık yönetmeliğimiz gereği Mekanik Tesisat kursu için 1 yıl staj ön şartı vardır.

 

22- Endüstri- Uçak mühendisiyim, yıllardır projeciyim oda bize neden yetki için hak tanımıyor?

Yönetmeliğimizde bu konuda sadece Makine Mühendislerinin yetkilendirileceği tanımlanmıştır.

 

23- SMM‘nin faydaları nelerdir?

SMM olmak sizin bu konuda serbest çalışabilme yetkinizin olduğu ve bununda Oda tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla siz SMM olmakla özel ve tüzel kişilere proje hazırlayabilirsiniz.

 

24- SMM kendi içinde sınıflandırılması neden yapılmamaktadır?

Henüz bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

 

25- Firmalara neden SMM firma olma zorunluluğu getirilmemektedir? 

Ne tür firmaların kastedildiği anlaşılmamakla birlikte proje üreten firmalar kastediliyorsa zaten bu tür firmaların SMM olma zorunluluğu vardır.  Yoksa ürettikleri projeleri yasal mercilere onaylatmaları mümkün değildir.

Mekanik tesisat kurusuna katılmak için istenen ön koşullarda SMM firmada çalışmak gerekmektedir. Ancak SMM firma sayısı az ve bu alanlarda ücretli olarak iş bulmak zorlaşmaktadır. Böyle bir ön şart var ise Türkiye genelinde neden SMM firma sayısı artırılmamaktadır.

Oda olarak böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla Odanın belirlediği koşulları yerine getirerek SMM olmak için yapılan bütün başvurular değerlendirilmekte ve uygun olanlara SMM yetkisi verilmektedir.

 

26- Farklı alanlarda aldığım yetkileri aynı anda kullanabilir miyim?

Bir büroda ücretli çalışıyorsanız kullanamazsınız. Konu son Oda genel kurulunda değerlendirilerek ücretli çalışan mühendislerin firmalarda ancak tek bir uzmanlık yetkisinin kullanılabileceğini karar altına almıştır.

 

27- İGDAŞ‘ın yetki belgesi ile oda yetki belgesi arasındaki fark nedir?

İGDAŞ tan aldığınız yetki ile ancak İgdaş‘ın gaz dağıtımı yaptığı yerlerde proje hazırlayabilirsiniz. Oda dan almış olduğunuz yetkiyle Türkiye‘nin her yerinde proje hazırlayabilirsiniz.

 

28- LPG sorumlu müdürlük belgesi ile kaç firmada çalışabilirim?

SMM iseniz firmanın onayı ile 1 istasyonda değilseniz en fazla 5 istasyonda sorumlu müdürlük yapabilirsiniz.

 

29- Periyodik kontrol yapmak için oda üyesi olmak yeterli mi?

Periyodik kontrol yapmak için herhangi bir kuruluşun sertifikalandırması ya da yetkilendirilmesi yoktur. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğünde periyodik kontroller hükümetlerin ve yerel idarelerin belirlediği teknik görevliler tarafından yapılır ifadesi yer alıyor. Bu ucu açık bir ifadedir. Fakat denetimlerde denetimi yapan İş müfettişi ya da denetçi kuruluş yıllardır yaptıkları uygulamalar da periyodik kontrol raporların altında makina mühendisi imzası aramıştır. Bu durum geleneksel bir hale gelmiş ve oturmuştur. Açıkça bu konu denetçilerin insiyatifine bırakılmıştır. Denetçi raporu kabul ettikten sonra herhangi bir yasal sıkıntı yoktur.

 

30- Firmadaki periyodik kontrolleri ben yapabilir miyim? Riskleri nelerdir?

Periyodik kontrol can ve mal güvenliğini ilgilendiren çok önemli bir konudur. Bu onu hakkında uzman olmak gerekmektedir. Bir makina mühendisinin çalıştığı firmada periyodik kontrol yapmasının önünde hiçbir yasal engel yoktur. Unutulmamalıdır ki periyodik kontrolleri yapan kişi ileride olacak bir iş kazasında sorumluluğu direk olarak üstüne almış olacaktır. Genelde bilgisizce mühendisler tarafından hiçbir kontrol yapılmaksızın bu raporlara işveren baskısı ile imza attırılmaktadır. Bu da iş güvenliğini riske atmak oluyor ve ciddi bir sorumluluğu beraberinde getiriyor.

 

31- Bilirkişilik yapmak için komisyonlarda aktif mi olmak gerekiyor?

Bilirkişilik yapmak için herhangi bir eğitime ya da komisyon üyesi olmaya gerek yoktur. Kendinizi uzman olarak gördüğünüz konularda mahkemelerin belirlediği tarihler arasında kayıt yaptırarak bilirkişi listesine adını yazdırıyorsunuz. Mahkeme bu listeden seçer görevlendirirse bilirkişilik yapabilirsiniz.

 

32- Forklift kullanıcıları için ehliyet almam gerekiyor bu konuda oda‘nın ne tür bir çalışması var?

İş makinaları operatörlerinin ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince, iş makinalarını iş yerinde (inşaat, şantiye alanı, fabrika içi ve sahası vb.) kullanabilmesi için üzerinde iş makinasının türü (Forklift, Mobil Vinç, Gezer Köprü Vinç, Kule Vinç, Yükseltici Platform, Dozer, Ekskavatör, Yükleyici, Silindir, Kazık Makinası vb.) yazılı "İŞ MAKİNASI KULLANMA (OPERATÖRLÜK) BELGESİ" ne sahip olması gereklidir.

•       Odamız ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince iş makinası türüne göre düzenlendiği eğitimler sonucunda başarılı olan katılımcılara operatörlük belgesi vermektedir.

İlgili kanun, tüzük ve yönetmelikler:

•            İş Kanunu

•            İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

•            TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

•            TMMOB Makina Mühendisleri Odası İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

•            İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

•            Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

•            İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

•            Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik*

 

33- İşsiz kaldığım sürelerde MİEM kurslarından ücretsiz ya da indirimli faydalanabilir miyim?

MİEM kursları yetkilendirme kapsamında olduğundan ücretsiz ya da indirim uygulaması yoktur. Ancak seminerlerde işsiz üyelerimiz kontenjan dâhilin de ücretsiz katılabilir.

 

34- Hukuk bürosundan hangi koşullarda yararlanabilirim?

Çalışma yaşamına ilişkin konular öncelikli olmak şartıyla üyelerimizin hakları, görevleri ve sorumluluklarına ilişkin soruları yanıtlanmak, sorunlarının aşılması için gerekli hukuki yollar göstermek ve haklarını elde edinceye kadar tüm süreçte destek olunmak amacıyla odamız tarafından Hukuk Bürosu oluşturulmuştur. Hukuk Birimi;

•         İş davaları,

•         İdari davalar,

•         İcra takibi,

•         Sigorta tespit davaları,

•         Fesih ihbarnamesi,

•         Dilekçe,

•         İşten çıkarılma,   

•         İşten ayrılma,

•         Ücret alacağı,

•         Bilgi edinme,

•         İşe iade,

•         Sigorta,

•         Sözleşme,

•         Kıdem tazminatı,

•         İhbar tazminatı,

•         Miras,

•         Boşanma,

•         Emlak,

•         Ticari alacak,

•         Kira sözleşmesi,

•         İşsizlik ödeneği

•         İbraname imzalatma,

•         Yıldırma,

•         Taciz,

•         Ücretsiz izin,

•         İstifaya zorlama,

•         İmzasının kullanılması,

•         Mesul müdürlük,

•         Emekli Maaşı Kesilmesi

vb. hukuki konularda üyelerimize hizmet vermektedir.

 

İstanbul Şube Kaynaklı Sıkça Sorulan Sorular »

07.07.2009 tarihinden itibaren 56968 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAH. İPEK SK. NO:9 34433 BEYOĞLU - İSTANBUL
TEL: (+90) 212 2529500 Dahili: 01   FAKS: (+90) 212 2498674
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2017 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri