ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
04.11.1999 - 07.11.1999
Efes Convention Centre

 
Sonuç Bildirgesi

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 4-7 kasım 1999 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir'de Büyük Efes Oteli'nde gerçekleştirilmiştir. Kongre, 20 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 19 oturumda 55 adet bildiri sunulmuştur.Kongre süresince 2 panel, 3 sabah toplantısı ve 4 adet kurs gerçekleştirilmiş, Hilton Oteli tesisat dairesine bir teknik gezi yapılmıştır. Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten, 300'e yakın yerli ve yabancı firmanın  temsilciliğini yürüten 74 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 918 adedi kayıtlı delege olmak üzere 2000'e yakın mühendis, mimar, teknik eleman ve üniversite öğrencisi izlemiş, sergi 5000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda, Tesisat Mühendisliği kapsamında yer alan ve üretkenlik açısından konforlu,sağlıklı hacimler oluşturabilmek ve bunu çağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ve ekonomik olarak gerçekleştirebilmenin yollarını göstermek amacı güden bildiriler sunulmuş, konular tartışmaya açılmıştır. 

Panellerde ise "Tesisat Mühendisliğinde Personel Akreditasyonu" ve "Tesisat Malzeme ve Ekipmanlarında Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, İthalatın ve İhracatın Sorgulanması, Denetimi, Standardizasyonu ve bu Konulardaki Ülke Politikalarının Belirlenmesi" konuları ilgili Bakanlık Oda,Dernek ve Üniversite temsilcileri tarafından masaya yatırılmıştır.

İlk uygulaması bir önceki kongrede yapılan sabah toplantıları bu kongrede de gerçekleştirilmiş, "İmar Mevzuatı Hazırlıkları", "Tesisat Ekipmanlarının Test ve Standardizasyonu için Ülke Çapında Gerekli Alt Yapının Oluşturulması" ve "MMO Tesisat Mühendisliği Alanındaki Yayınların Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi" konuları uzman kişiler tarafından ele alınarak çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Bu kongrede ilk kez olmak üzere 4 farklı konuda kurslar düzenlenmiştir. Konuları " Klima Sistem Seçimi", "Soğu Depolamalı İklimlendirme Sistemlerinin Seçim ve Tasarımı","Temel ve Uygulamalı Psikrometri","Soğuk Depoculuk ve Soğuk Depo Tasarımı" olan kurslarda katılımcı sayısı 25 ile sınırlandırılarak verimliliğin artırılması hedeflenmiştir. Beklenenin üzerinde ilgi olması, benzer aktivitelerin gelecek kongrelerde de gerçekleştirilmesi gerekliliğine işaret etmiştir.

  • Tesisat Mühendisliği üretim ve hizmetlerinin çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenlikli olarak toplum yararına gerçekleştirilmesi, ülkemiz kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması için "uzman mühendislik"  uygulamasına geçiş zorunluluğu önemle bir kez daha vurgulanmıştır.

Bu konuda 17 Ağustos'ta Marmara Depremi ardından başlatılan yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar meslek odalarının, ilgili tüm kurumların görüş ve önerileri alınarak ivedilikle sonuçlanmalıdır.

  • Meslek Odalarının kamu yararına, kamu adına  sürdürdüğü  üretim ve  hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürüttükleri "mesleki denetim hizmetlerinin" önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca hukuk tanımaz bir anlayışla konulan tüm engeller ve sınırlamalar kaldırılmalıdır.

  • Mühendislik eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve yüksek öğretim kurumları arasındaki altyapısal dengesizlerden kaynaklanan eşitsizliğin giderilmesi için "eğitimde  akreditasyon" gerçekleştirilmelidir.

  • Ülkemiz tesisat ürün ve malzemeleri açısından bir ithalat cenneti haline gelmiştir. Bu sektörde ithalat, ihracatımızın 5 katı durumundadır. Yerli üretimin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında etkinliğinin artırılması için AR-GE ve yüksek üretim teknolojilerine yönelik yatırımlara destek verilmesi devlet politikası haline getirilmelidir.

  • Ülkemiz sanayicisinin ithal ürünlerle rekabetin önündeki en büyük engellerden biri de ürün, labratuvar ve sistem belgeleme uygulamalarımızın uluslararası kabul edilebilirliğinin olmamasıdır. Bu konuda Ekim 1999 sonu itibarıyla kanunlaşan Türkiye Akreditasyon Kurumu Yasası soruna çözüm getirmekten uzaktır. Eksiklik ve yanlışlıklar içermektedir. Belgeleme sisteminin tanınırlılığında evrensel ön koşul  olan izlenebilirlik, katılımcılık, yansızlık ilkeleri kanuna yansıtılmamıştır. Bu eksiklik ve yanlışlıklar ivedilikle giderilmelidir.

  • Tesisat alanındaki  mevcut kitap ve süreli yayınların envanter çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Oda yayınlarında çağdaş teknolojik gelişmelerin anında meslektaşlarımıza yansıtılması amacıyla "forma basım" yoluna gidilmelidir.

  • Tesisat mühendisliğinin ihtisas konularında yaygın "teknik komisyonların" oluşturulması hızlandırılmalı ve bu komisyonlara yeni teknolojilerin yayınlara yansıtılması, meslekiçi eğitim etkinliklerinin  düzenlenmesi görevleri verilmelidir. Meslektaşlarımızın bu komisyonlarda etkin ve üretken yer alabilmesi için özendirici düzenlemelere gidilmelidir.

  • Ülkemize, özel ve kamu kuruluşlarında, meslek odalarında üniversitelerimizde bulunan araştırma geliştirme ve test amaçlı labratuvarlarının bir envanteri yapılmalıdır. Çeşitli amaçlardaki bu laboratuvarların bilgi, deneyim ve  altyapı olanaklarının ortak kullanımı hedeflenmelidir.

  • Önceki Ulusal Tesisat Kongrelerinde defalarca tekrarlandığıüzere Bayındırlık Birim Fiyat  Tarifleri, Devlet İhale Kanunu ve imara yönelik  tüm teknik ve idari mevzuat, gelişen teknolojiye  uygun hale getirilmelidir.

  • Ülkemiz insanının çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli üretkenlik koşullarında yaşaması amacını güden, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlayan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri'ne destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri Makina Mühendisliği Odası Sekreteryası'nda periyodik toplantılar  gerçekleştirilmelidir.

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri