ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 2012
04.10.2012 - 06.10.2012
MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ-İZMİR

 
Sonuç Bildirgesi

ASANSÖR SEMPOZYUMU 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ
04 – 06 EKİM 2012

Asansör Sempozyumu 04-06 Ekim 2012 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından 724 kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1180 kişinin katılımıyla İzmir‘de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum 17 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş olup, sempozyum boyunca 10 oturumda 30 bildiri, 1 açık oturum, 1 panel, 5 kurs, ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla "Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli Kullanımı" konusunda eğitim çalışması ile asansör periyodik kontrolleri konusunda 2 adet "Yönetici Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Sempozyum katılımcıları sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergiyi de ziyaret ederek yeni ve ürün ve teknolojileri de görme olanağı bulmuşlardır.

Sempozyum kapsamında, AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı Sefa Targıt`ın yönettiği "İş Güvenliği ve İş Kazaları" başlıklı açık oturumda; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve asansör sektörü temsilcileri ile bir Plastik ve Mikro Cerrahi uzmanının katılımıyla konu ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.

Sempozyum kapsamında düzenlenen "Periyodik Kontroller ve SNEL Uygulamaları" başlıklı panelde; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve sektör temsilcinin katılımıyla ile konu ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.

 • Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği gereği 1.1.2012 tarihinden itibaren asansör periyodik kontrol çalışmaları A tipi muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ periyodik kontrol çalışmalarına usul ve esasları düzenlese de, uygulamada belediyelerden, bina yöneticilerinden, asansör bakım firmalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışma verimli olarak sürdürülememektedir. Çalışmanın sağlıklı ve verimli olarak yürütülebilmesi için tüm tarafların işbirliği içinde olması, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da konuyla ilgili muayene kuruluşları, meslek odaları ve sektör derneklerinin desteğiyle kamu spotları hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmesi gerekliliği önemle vurgulanmıştır.
 • Asansör periyodik kontrollerine ilişkin ilk veriler asansör montaj ve bakım firmaları ile asansörlerde önemli eksiklikleri ortaya koymaktadır. CE`li asansörlerin önemli bir bölümünün asansör yönetmeliğine uygun olmadığı, asansörlerin %90`nın kontrol sonrasında can ve mal güvenliği için uygun olmadığı,  bakım firmaların çoğunluğunun merdiven altı olarak tabir edilen şeklinde faaliyet yürüttüğü saptanmıştır. Sektörün disipline edilmesi, mevcut asansörlerin can ve mal güvenliği açısından uygun hale getirilmesi için periyodik kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi konusunda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Belediyeler, meslek odaları, sektör bileşenleri ve muayene kuruluşlarına önemli görevler düştüğü belirtilmiştir.
 • Asansör periyodik kontrol çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması, asansörlere ilişkin verilerin toplanması ve tüm asansörlerin muayene kuruluşlarınca kontrol edilebilmesi ve raporlandırılması, çalışmanın istenilen seviyeye gelmesi, 2013 yılında yerel seçimlerinde olduğu düşünüldüğünde en iyi olasılıkla 2014 yılının sonunda mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi ve Güvenliğin Arttırılmasına ilişkin yönetmeliğin yayınlanması ve uygulanması konusunda gecikme yaşandığı, bakanlığın periyodik kontrol çalışmalarını yakından takip ederek anılan yönetmeliği yayınlaması, periyodik kontrol ile mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenliğinin arttırılması çalışmalarının periyodik kontrol ile paralel olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • İnsan yaşamı için konfor ve kolaylık sağlayan taşıma sistemleri olan asansörler, yasal mevzuata uygun olarak yapılması, tasarımından imalatına, imalatından bakımına, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik hizmetine gereksinim duyan bir uzmanlık alanıdır. Asansör teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve değişim, enerji verimliliği gibi konular asansörlerde mühendisliğinin önemini gittikçe arttırmaktadır. Odalarımız tarafından yapılan meslek içi eğitim sonrasındaki belgelendirmeler ve teknolojik gelişmeler sonucu mühendislerin sektörde istihdam edilmesinin öneminin artması, asansör konusunda uzmanlaşmış mühendis kavramını ortaya çıkarmıştır. Asansör tasarımı, projelendirilmesi, malzemesi, montajı  risk değerlendirmesi, bakımı, revizyonu, periyodik kontrolü, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve ilgili standartlar konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlaşmış asansör mühendisine sektörün gereksinimi olduğu, asansörlerin elektrik ve makine mühendisliği disiplinlerinin meslek alanına girdiği, asansörlerin tasarımından, projelendirilmesine, montajından, işletilmesine, bakımından, periyodik kontrolüne kadar mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak, Odalarımızın da bu konuda meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirmesi gerekliliği belirtilmiştir.
 • Günümüzde her alanda olduğu gibi asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Bu gelişmelere uyum sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak, rekabet edebilme gücünü sürekli olarak sağlayabilmek için sektörde bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücüne gereksinim vardır. Nitelikli insan gücü sağlamak konusunda üniversitelere, ara teknik eleman yetiştiren okullara ve meslek odalarına önemli görevler düştüğü vurgulanmıştır.
 • Türkiye`nin iş kazası sayısı bakımından Avrupa`da birinci, dünyada ise üçüncü sırada olduğu, iş kazası sıklık hızında ABD, Almanya ve İngiltere`den iyi durumda olduğumuz, ancak her 100 bin çalışanda can kaybı sayısına baktığımızda bu ülkelerin önünde olduğumuz vurgulanarak tüm çalışanlara risk değerlendirme kültürünü yerleştirmek zorunda olduğumuz, bu konuda başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, meslek odalarına, sektörel derneklere ve işverenlere önemli görevler düştüğü belirtildi.
 • Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü açısından son derece kötü olduğu vurgulanarak, asansörlerde dahil olmak üzere tüm firmaların çevre, sağlık ve emniyet yönetim sistemlerinin kurulması, asansör firmalarının şantiyeleri için iş emniyeti konusunda kurallarını belirlemesi, çalışanları ile sürekli iletişim halinde eğitmesi, kuralların uygulanmasını sürekli olarak denetlenmesi gerekliliği belirtildi.
 • İş güvenliği uzmanı eğitim ve belgelendirme süreçlerinin sağlıklı yürümediği, bu yöntemlerle işletmeler mevzuata uygun hale gelse bile iş yerlerinde güvenlik iklimi yaratılamayacağı saptaması yapıldı.
 • Sağlık yasalarındaki düzenlemelerin sonucu olarak, ülkemizdeki hastanelerin acil servislerde hizmet vermekten kaçınması ve acil mikro cerrahi merkezlerinin azalması nedeniyle; iş kazaları sonucu uzuv kaybına uğrayan kişilere yeterince acil cerrahi müdahale yapılamadığı belirtilerek, uzuv kayıplı iş kazalarına uğrayan kişilere tıbbi hizmet verecek mikro cerrahi merkezi sayısının arttırılması gerektiği belirtildi.
 • Binalarda kat yüksekliğinin artması insanların dikey olarak ulaşımının önemini arttırmıştır. Kat yükseklikleri arttıkça dikey iletişim için kullanılan asansörlerin estetik, konfor, güvenlik, enerji verimliliği vb. konulardaki teknolojik gelişimini hızlandırmıştır. Dikey ulaşım için önemli bir işlevi olan asansörlerin güvenli, konforlu, estetik ve enerji sarfiyatı az bir şekilde yapılabilmesi için tasarım aşamasında mühendisler ile mimarlarımızın bu konuda birlikte çalışmaları gerektiği bir kez daha belirtilmiştir.
 • Sektörde finansman, sermaye yetersizliği, düşük verimlilik, kalifiye iş gücü, teknolojik ve endüstriyel birikim ve paylaşım sorunlarına ilişkin kalıcı, köklü çözüm mekanizmalarının işlerliğinin artırılması gereksinimi vardır. Sektörde sahip olunan bilgi ve deney birikiminin uygulamaya ve katma değere dönüştürülmesi için sistem tasarımında ulaşılan seviyenin geliştirilerek yaygın kullanımının sağlanması, yerli malzeme üretim ve kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir.
 • Meslek odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev çerçevesinde, kamu yararına ve kamu adına sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki denetim hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engeller ve sınırlamalar kaldırılması gerektiği ve  mesleki denetimin olmazsa olmaz koşulunun "uzmanlık ve belgelendirme" olduğu belirtilmiştir.
 • Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim ve bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda yaratılamadığı ve/veya değerlendirilemediği saptanmıştır. Bu nedenle bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına önem verilmeli, ortak çalışmalar gerçekleştirilmeli, sanayi, üniversite, ilgili kamu kuruluşları (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE ve Belediyeler), sektör dernekleri ve Meslek Odaları işbirliği içinde çalışmalısının gerekliliği vurgulanmıştır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri