ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜROLARI TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24591

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve  Mesleki Denetim  Yönetmeliği

Amaç ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliğinde belirtilen makine mühendisliği hizmeti üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesiyle, makine mühendisliği hizmetlerinin mesleki bilimsel teknik esaslar, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin TMMOB Makine Mühendisleri Odası standartları ve yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlara, yönetmeliklere ve esaslara uygunluğunu sağlamak, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından belirlenen serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri asgari ücretlerinin uygulanmasıyla, meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşlarının mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olan kayıtların tutulmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliğinde belirtilen makine mühendisliği hizmetleri üreten kişi veya kuruluşlara büro tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen serbest müşavirlik ve mühendislik bürolarının hak ve sorumlulukları ile büroların mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve cezai yaptırımları ve uygulamalarını kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3- (Değişik:RG-15/7/2011-27995)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşveren: Bir serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosuna, müşavirlik ve/veya serbest mühendislik yaptırmak için sözleşme yapan özel veya kamu tüzel kişileri ile gerçek kişileri,

b) Mesleki denetim: Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının, birbirleriyle ve işveren ile olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplininin ve ahlakının korunması ve yapılan serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin kanun, standart ve yönetmeliklere uygun olarak uyum ve işbirliği içinde yürütülmesi için, serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine, Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretlere, Oda tarafından oluşturulan esaslara uygunluğunun Odanın görevlendirdiği yetkili mühendisler tarafından incelenmesi ve bunların Oda tarafından kayıtlarının tutulmasını,

c) Mühendis: Odasına karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve Oda mevzuatına göre çalışması yasaklanmamış makina, endüstri, uçak, işletme mühendisleri ile Odaya kayıtlı diğer mühendisler ve yüksek mühendisleri,

ç) Mühendislik hizmetleri (MH): Kabule, uygulamaya, yapmaya ve imzaya sadece mühendisin yetkili olduğu hizmetleri,

d) Müşavir mühendis (MM): 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak sadece mühendislerin yapmaya yetkili olduğu teknik danışmanlık ve denetim ile ilgili mühendislik hizmetlerini yapan mühendisi,

e) Müşavirlik hizmetleri (MH): Sadece mühendislerin yapmaya yetkili olduğu teknik danışmanlık ve denetim ile ilgili mühendislik hizmetlerini,

f) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasını,

g) Serbest mühendis (SM): 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak mühendislik hizmetlerinden birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş hesabına ücretli veya ortak ve benzeri bağlantı içinde yapan mühendisi,

ğ) Serbest mühendislik hizmetleri (SMH): Sadece serbest mühendislerin yapmaya yetkili olduğu araştırma, etüt, tasarım, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili mühendislik hizmetlerini,

h) Serbest mühendislik ve müşavirlik bürosu (SMMB): Serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran bünyesinde tam gün çalışan en az bir SM bulunduran vergiye tabi kişi veya kuruluşları,

ı) Serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetleri (SMMH): Serbest mühendislik hizmetleri ile müşavirlik hizmetlerinin kapsamına giren tüm mühendislik hizmetlerini,

i) Serbest müşavirlik bürosu (SMB): Müşavirlik hizmetlerini yapmak üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran bünyesinde en az bir mühendis bulunduran vergiye tabi kişi ve kuruluşları,

j) SMM: Serbest mühendis ve müşavir mühendisi,

k) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

Belgelendirme

Madde 4- (Değişik:RG-15/7/2011-27995)

Odaya kayıt ve tescilini yapan serbest mühendislik ve müşavirlik bürolarına uzmanlık alanlarına uygun olarak serbest mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten Büro Tescil Belgesi verilir. Odaya kayıt ve tescilini yapan müşavirlik bürosuna, serbest müşavirlik hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten Büro Tescil Belgesi; Odaya kayıt ve tescilini yapan mühendise ise uzmanlık alanına uygun olarak serbest müşavirlik hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten Müşavir Mühendis Belgesi verilir

Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Kapsamı ve Yerine Getirecek Mühendisler (Değişik başlık:RG-15/7/2011-27995)

Madde 5- (Değişik:RG-3/9/2004-25572)

(Değişik ibare:RG-15/7/2011-27995) Serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmeti yerine getirecek mühendisler ile serbest mühendis ve/veya müşavirin aldığı meslek dersleri ve katıldığı meslek kursları, mezuniyet sonrası stajlar ve mesleki deneyimi gözönüne alınarak hangi (Değişik ibare:RG-15/7/2011-27995) mühendislerce yerine getirilmesi gerektiği, TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde tanımlanmakta ve yer almaktadır.

Serbest Mühendislik ve/veya Müşavirlik Bürolarının Tescili İçin Gerekli Belge ve Koşullar

Madde 6- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-15/7/2011-27995)

Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının tescili için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosu adına tam gün çalışma koşulunun sağlanması,

1) Serbest mühendislik ve müşavirlik bürosu adına tam gün çalışan (kendi hesabına, ortak, ücretli ve benzeri) en az bir serbest mühendisin bulunması;

aa) Serbest mühendislik ve müşavirlik bürosunda kendi adına tam gün çalışan serbest mühendisin bulunması şartı aranır.

bb) Ortaklık durumunda; Mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş adi ortaklıklarda, ortak olarak çalışan ve %51 hisseye sahip serbest mühendisin bulunması gerekir. Adi ortaklardan biri veya birkaçı TMMOB üyesi ise serbest mühendisin ortaklık payı en az TMMOB üyeleri kadar olmak zorundadır. Ortakların tamamı TMMOB üyesi olan mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş sermaye şirketlerinde, ortak olarak çalışan ve ortaklık payı en az %20 olan serbest mühendisin bulunması gerekir. Serbest mühendisin hissesi %20‘den az olmakla birlikte en yüksek hisse sahibi ile eşit olmak zorundadır. Ortaklık çoğunluk hissesi TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş sermaye şirketlerinde, ortak olarak çalışan ve ortaklık payı en az %25 olan serbest mühendisin bulunması gerekir. Limited şirketlerde şirket müdürlerinden en az birinin, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyelerinden en az birinin TMMOB üyesi olması koşulu aranır.

cc) Ücretli çalışma durumunda; sadece kendi proje ve uygulamalarını yaptıkları işler için, üçüncü şahıslara ve kurum/kuruluşlara hizmet sunmamak koşuluyla mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş firmalarda, tam gün esasına göre çalışan en az bir serbest mühendisin bulunması gerekir. Bu durumdaki firmalar bir alanda faaliyet gösterebilir ve farklı alanlarda çalışma koşulları uygun olanlar her bir alan için bir serbest mühendis istihdam etmek zorundadır.

2) Serbest müşavirlik bürosunda kendi adına, ortak veya ücretli bir müşavir mühendisin bulunması;

aa) Serbest müşavirlik bürosunda kendi adına çalışan bir müşavir mühendisin bulunması,

bb) Ortaklık durumunda; müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş adi ortaklıklarda ortak olarak çalışanların tamamının müşavir mühendis olması gerekir. Adi ortaklardan biri veya birkaçı TMMOB üyesi müşavir mühendis ise Oda üyesi müşavir mühendisin ortaklık payının en az TMMOB üyeleri kadar olması şarttır. Ortakların tamamı müşavirlik amacıyla kurulmuş sermaye şirketlerinde ortakların tamamının müşavir mühendis olması, ortaklardan bir veya birkaçı TMMOB üyesi müşavir mühendis olan müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ortak olarak çalışan ve ortaklık payı en az %20 olan müşavir mühendisin bulunması gerekir. Büronun tescili, müşavir mühendisin hissesi %20‘den az olmakla birlikte en yüksek hisse sahibi ile eşit olması halinde geçerlidir.

Müşavir mühendis, birinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında yukarıda belirtilen şirketler dışında müşavirlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş sermaye şirketlerinde ulusal mevzuata, TMMOB ve Oda mevzuatında yer alan esaslara ve düzenlemelere uymak koşuluyla ücretli olarak müşavirlik hizmeti verebilir. Ücretli çalışan müşavir mühendis sadece ücretli çalıştığı şirketin faaliyetleri ve uygulamaları için müşavirlik hizmeti verir, kendi adına üçüncü şahıslara müşavirlik hizmetini veremez. Bu mühendislere müşavir mühendis belgesi verilir. Bu belgelerin verilmesi, yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının tescili için başvuru sırasında ilgili Oda birimine aşağıdaki belgelerin verilmesi esastır.

a) Serbest mühendis ve/veya müşavir mühendislerin noter onaylı imza sirküleri,

b) Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosu, işyerinin mekan ve donanım olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermeye uygun olması, işyeri adresi bildirimi için işyerinin kira sözleşmesinin veya işyeri mühendisin malı ise tapu belgesinin aslı ya da ilgili kurum veya Odaca onaylı sureti,

c) Vergi dairesinden alınan, serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosunun kuruluş statüsü gereği vergilendirmeye tabi olduğunu belirleyen yazı veya vergi levhasının aslı ya da ilgili kurum veya Odaca onaylı sureti,

ç) Sözleşmesinde serbest mühendislik ve/veya müşavirlik hizmetinin çalışma alanına girdiğine dair açık hüküm yer alması koşuluyla serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosunun kuruluş statüsüne göre adi ortaklık ise, noterden onaylı sözleşme sureti; sermaye şirketi ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret veya Sanayi Odalarından alınan faaliyet belgesi ve noter onaylı şirket imza sirküleri,

d) Oda tarafından verilen doğru ve eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacak başvuru çizelgesi,

e) Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik hizmeti verecek mühendisin, Odadan 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre almış olduğu belgenin o yıl vizelenmiş sureti,

f) Serbest mühendis veya müşavir mühendis kendi adına veya ortak olarak serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosunda çalışıyor ise başvuru tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık (Bağ-Kur) kaydı veya bu kaydın devam ettiğini gösterir son dönem makbuzu; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık (SSK) kaydını faal olarak sürdürüyor ise bu kayda ilişkin son dört aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listeleri; emekli ise sosyal güvenlik kesintisine ilişkin son dönem makbuzu veya kesintinin yapıldığı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son döneme ait kesintiyi gösterir belge,

g) Serbest mühendis veya müşavir mühendis ücretli çalışıyor ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığa ilişkin işe giriş bildirgesi ve tescil süresince geçerli noter onaylı hizmet sözleşmesi (serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının ücretli çalışan mühendislere ödeyecekleri aylık brüt ücret, Oda tarafından belirlenen aylık asgari ücretten az olamaz); mühendis önceden işe başlamış ise son dönem Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listesi ve tescil süresince geçerli noter onaylı hizmet sözleşmesi (serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının ücretli çalışan mühendislere ödeyecekleri aylık brüt ücret, Oda tarafından belirlenen aylık asgari ücretten az olamaz); emekli ise sosyal güvenlik destekleme primi ödemek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş bildirgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listesi; prim, emekli maaşından kesinti yoluyla ödeniyor ise sosyal güvenlik kesintisine ilişkin son dönem makbuzu veya kesintinin yapıldığı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son döneme ait kesintiyi gösterir belge.

Büro Tescil Belgesi verilmesinde aşağıda yer alan hususlara uyulması esastır.

a) Birinci fıkrada yer alan koşulları sağlayan kişi veya kuruluşlar aynı fıkrada belirtilen belgeleri tamamlayarak işyerinin bulunduğu ilin/ilçenin bağlı olduğu şube aracılığıyla Oda merkezine yazılı olarak başvurur.

b) Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosunun bağlı olduğu şube belgeleri aldıktan sonra işyerini inceler ve yedi gün içinde şube yönetim kurulu kararı alarak Oda merkezine iletir. Oda Merkezi başvuruyu aldıktan sonra en geç 21 gün içinde inceleyip sonuçlandırır.

c) Oda merkezince onaylanan büro tescil belgeleri ilgili serbest mühendis ve/veya müşavirlik bürosuna iletilmek üzere büronun bağlı olduğu şubeye iletilir.

ç) Büro Tescil Belgesinin üzerinde; Büro tescil no, ilk tescil tarihi, şube ismi, büro adı, adresi, telefon, telefaks, vergi dairesi ve numarası, yetkili olduğu serbest mühendislik ve/veya müşavirlik hizmetlerinin açık tanımı, mühendisin adı ve soyadı, oda sicil numarası, bitirdiği okulun adı, yılı, diploma numarası, uzmanlık alanı ve yetki sınıfı, fotoğrafı, çalışma şekli (ücretli, ortak ve benzeri), imzası, belge düzenleme tarihi, yetkili isim ve imzası, vize için gerekli bölümler bulunur. Belgede iki mühendis için yer bulunur. Daha fazla mühendis çalıştıran bürolar için ek belge düzenlenir.

d) Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının şube açabilmeleri için, açacakları şubelerde en az bir serbest mühendis ve/veya müşavir mühendis çalıştırmaları ve yukarıda belirtilen gerekli diğer koşulları sağlamaları zorunludur.

Büro tescil belgelerinin  yenilenmesi için gerekli koşullar ve belgeler  ile uygulanacak kurallar (Değişik başlık:RG-7/6/2009-27251)

Madde 7- (Değişik:RG-15/7/2011-27995)

Büro Tescil Belgesinin yenilenmesinde aşağıda yer alan belgelerin başvuru yapılan Oda birimine verilmesi esastır.

a) Doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve imza edilmesi gerekli olan ve Oda tarafından verilen başvuru çizelgesi,

b) Serbest mühendis veya müşavir mühendis kendi adına veya ortak olarak serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosunda çalışıyor ise başvuru tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık (Bağ-Kur) kaydı veya bu kaydının devam ettiğini gösteren son dönem makbuzu ya da benzeri belge; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık (SSK) kaydını faal olarak sürdürüyor ise bu kayda ilişkin son dört aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listeleri; emekli olup çalışmasını sürdürüyor ise sosyal güvenlik kesintisine ilişkin son dönem makbuzu veya kesintinin yapıldığı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son döneme ait kesintiyi gösterir belge,

c) Serbest mühendis veya müşavir mühendis ücretli çalışıyor ise;

1) Serbest mühendis veya müşavir mühendis yeni işe başlamış ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık (SSK) kaydına ilişkin işe giriş bildirgesi ve tescil süresince geçerli noter onaylı hizmet sözleşmesi (serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının ücretli çalışan mühendislere ödeyecekleri aylık brüt ücret, Oda tarafından belirlenen aylık asgari ücretten az olamaz) ve mühendisin noter onaylı imza sirküleri; emekli ise sosyal güvenlik destekleme primi ödemek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş bildirgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listesi; prim, emekli maaşından kesinti yoluyla ödeniyor ise sosyal güvenlik kesintisine ilişkin son dönem makbuzu veya kesintinin yapıldığı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son döneme ait kesintiyi gösterir belge,

2) Serbest mühendis veya müşavir mühendis önceden işe başlamış ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık (SSK) kaydına ilişkin son dört aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listeleri ve tescil süresince geçerli hizmet sözleşmesi (serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının ücretli çalışan mühendislere ödeyecekleri aylık brüt ücret, Oda tarafından belirlenen aylık asgari ücretten az olamaz); emekli ise sosyal güvenlik destekleme primi ödemek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş bildirgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet listesi; prim, emekli maaşından kesinti yoluyla ödeniyor ise sosyal güvenlik kesintisine ilişkin son dönem makbuzu veya kesintinin yapıldığı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son döneme ait kesintiyi gösterir belge,

3) Başvuru tarihi itibariyle vergi mükellefiyetinin devam ettiğini gösterir belgenin aslı ya da ilgili kurum veya Odaca onaylı sureti,

4) Büronun adres bilgilerinde değişiklik varsa, vergi levhasının aslı ya da ilgili kurum veya Odaca onaylı suretinin ya da vergi dairesinden alınacak adres değişikliği yoklama fişinin, kira veya tapu belgesinin aslı ya da ilgili kurum veya Odaca onaylı sureti, şirketse Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış adres değişikliği ilanı.

Büro Tescil Belgesinin yenilenmesinde aşağıda yer alan hususlara uyulması esastır.

a) Yenileme başvurusunda sunulan belgeler, başvuru yapılan ilgili Oda birimince incelenir. Büro, 6 ncı maddede açıklanan serbest mühendis ve/veya müşavirlik bürolarının tescili için gerekli koşulları taşıması, Oda mevzuatı ve/veya mesleğin ifasını düzenleyen diğer mevzuata aykırı davranış nedeniyle mesleki faaliyetine kısıtlama getiren bir ceza almaması ve Odaya karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler ile birlikte konuya ilişkin diğer evraklar Oda Merkezine gönderilir.

b) Büro Tescil Belgesinin veriliş tarihinden itibaren yılda bir veya belgenin kaybedilmesi veya belge üzerindeki tescile esas koşullardan herhangi birinin (büro adı, adresi, statüsü, serbest mühendis ve/veya müşavir değişikliği ve benzeri) değişmesi durumlarında yenileme yapılır. Bu durumların herhangi birinin ortaya çıkması halinde yenileme başvurusunda bulunulması zorunludur. Yenileme işlemi, Oda Merkezince yapılır.

c) Yenilenen belge, düzenlendiği dönem için vizelenmiş kabul edilir.

ç) Her yeni Büro Tescil Belgesi talebinde eski Büro Tescil Belgesinin Odaya iadesi gerekir. Eski Büro Tescil Belgeleri Odaca ilgilinin dosyasında saklanır.

Odanın Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- a) ODA, SMMH‘nin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

b) ODA, yapılan SMMH‘ni MESLEKİ DENETİM‘e ve onaylamaya yetkili ve görevlidir. MESLEKİ DENETİM‘de Büronun ve SMM‘nin kaydının devam edip etmediği, SMM imzasının doğruluğu, kesilen faturanın veya serbest meslek makbuzunun Asgari Ücret Yönetmeliğine ve eki fiyat tablolarına uygunluğu, hazırlanan proje ve hesaplarının standartlar, yönetmelikler ve Odanın proje hazırlama teknik esaslarına, asgari çizim standartlarına uygunluğu gibi konular incelenir.

Ancak bu MESLEKİ DENETİM ve onaylama, yapılan SMMH‘nin içeriğini ve hesaplarını denetleme ve onaylama değildir, bu anlamı taşımaz.

Oda birimleri MESLEKİ DENETİM için gelen SMMH‘yi en geç 3 işgünü içinde inceler. Uygun ise onaylar, değilse gerekçesi ile beraber Büro‘ya iade eder.

c) ODA, SMM Bürolarını tescil süresi içerisinde herhangi bir zamanda; Merkez, Şube, İl/İlçe Temsilciliği, mesleki denetim büroları veya görevlendirdiği MM‘lerle yılda en az bir kez olmak üzere denetler.

d) ODA, gerektiğinde SMM Bürolarını her türlü yayın organı kanalıyla tanıtmaya, bu konuda iş sahiplerine bilgi vermeye yetkili ve görevlidir.

e) (Değişik:RG-3/9/2004-25572) ODA SMM leri 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğine uygun olarak "uzmanlık alanı", "iş hacmi" ve "yetki sınıfı"na göre önceden tasnif eder.

Bu uzmanlık alanları ve yetki sınıflarının yapabilecekleri SMMH‘ler Serbest Müşavirlik ve Mühendislik ve Asgari Ücretler Yönetmeliği içinde de yer alır.

SMM Bürolarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- SMM bürolarının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretlerinde tanımlanan SMMH‘ni yapmaya, yalnızca Büro Tescil Belgesi verilen SMM Büroları yetkilidir.

Bu yetki; teknik uygulama sorumluluğu dahil tüm SMMH için ülke çapında geçerlidir. Ancak MM‘ler kendisi ve 1. derecede akrabaların gerçek kişi İSVEREN konumunda olduğu fakat ticari amacı olmayan, kendi uzmanlık alanında ve sınırı ODA‘ca saptanmış SMMH‘ni, bu durumu belgelemek ve her hizmet konusunda gerçek kişiye bir kere özgün olmak koşuluyla, fatura aranmaksızın asgari ücretler üzerinden kayıt ve onay ücreti ödeyerek yapabilirler.

SMM Bürolarının bu yetkileri, ODA dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

b) Tescilin yapılmış olması, bir SMM Bürosunun yasa, kararname, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluklardan kurtarmaz.

c) SMM Büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH‘nde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, geçerli yasalar ve borçlar hukuku çerçevesinde iyi niyet kurallarına uygun davranarak, ilgili konularda ODA‘ca yürürlüğe konulmuş şartnameler ve belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyacaktır.

d) SMM Büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH‘yi İŞVEREN, ilgili idare veya onay makamınca istensin veya istenmesin MESLEKİ DENETİM‘den geçirecek ve onaylatacaktır.

e) SMM Büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH‘yi baglı bulundukları Şube ve Temsilciliklere sunarken, aşağıdaki belgeleri ve hizmetin tümü gözönüne alınarak ODA‘ca istenilen diger belgeleri ODA birimlerine vermekle yükümlüdür. MESLEKİ DENETİM inceleme ve onay yeri SMMH‘nin uygulanacağı yerin bağlı olduğu ODA birimidir. Bu ODA birimi Büronun bağlı olduğu ODA biriminden farklı ise diğer belgelere ilave olarak Büro Tescil Belgesinin bir fotokopisi de verilir.

1) İŞVEREN ve SMM Bürosu arasında imzalanmış tip sözleşme. (SMMH asgari ücret tarifesinin geçerli olduğu aynı dönemde tamamlanmış ise sözleşmenin ODA‘ya sunulması zorunlu değildir.)

2) Yapılan SMMH ürünü dökümanlar (proje vb.)

3) SMMH‘ye ilişkin, en az ODA tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş (varsa ODA tarafından hazırlanmış örneğe uygun) serbest meslek makbuzu veya fatura. Ancak yapılan SMMH‘de, SMM Bürosu aynı zamanda İSVEREN konumunda ise, bu durum belgelenerek, serbest meslek makbuzu veya fatura kendi kendine kesilmiş olacaktır.

Bu belgelerde SMM Bürosunun vergi dairesinin adı, vergi numarası, adresi, İSVEREN‘ in adı ve adresi ile vergi mükellefi ise vergi dairesinin adı ve vergi numarası yer alacaktır.

f) (Değişik:RG-3/9/2004-25572) SMM Büroları ODA‘ya MESLEKİ DENETİM ve onay hizmeti için yapılan SMMH nin türüne göre yılda 2 kez Oda Yönetim Kurulunca belirlenen kayıt ve onay ücretini her hizmet için ödeyeceklerdir. Bu ücret SMM büroları tarafından ödenir, işverenden istenemez

SMMH‘nin Yapılmasında Uyulacak Kurallar

Madde 10- SMMH‘nin yapılmasında uygulanacak kurallar aşağıda belirtilmiştir.

a) SMM Bürosu bu Yönetmelik çerçevesinde SMMH yaptırmak isteyen bir İSVEREN ile (varsa ODA tarafından hazırlanmış örneğe uygun) sözleşme imzalamak zorundadır.

b) SMM Bürosu, İSVEREN ile yaptığı sözleşmeyi istenildiğinde ODA‘ya onaylatarak bir örneğini vermek zorundadır. SMMH‘nin ayrı yıllarda yapılması durumunda uygulanacak asgari ücretin saptanmasında, sözleşmenin ODA‘dan onay tarihi geçerlidir.

c) İŞVEREN, SMMH‘nin durumuna göre birden fazla SMM Bürosu ile sözleşme yapabilir. Ancak sözleşmelerde buna ilişkin hükümler yer almalıdır.

Bir sözleşme ile İŞVEREN tarafından SMM Bürosuna verilmiş SMMH‘nin bazı bölümleri başka SMM Bürosuna veya Bürolarına verilirse ilk sözleşme yapan SMM Bürosunun hakkı saklıdır.

İlk sözleşmenin saptanmasında sözleşme noterden yapılmışsa, noterden onay tarihi, aksi durumlarda ODA‘dan onay tarihi geçerlidir.

d) SMMH‘nin tümünden veya bir bölümünden vazgeçilir veya belirsiz bir süreye ertelenir veya mücbir nedenlerle, SMM Bürosu ile İŞVEREN arasında sözleşme bozulursa, o ana dek yapılan SMMH‘ye orantılı olarak ücret ve yapılan diğer masraflar ödenir. SMMH‘nin bir bölümünün yeniden yapılmasına ve tadil edilmesine karar verilmesi durumunda, SMMH, ilk sözleşme yapılan SMM Bürosu tarafından yapılır veya o SMMH‘nin başka bir SMM Bürosu tarafından yapılması için ilk sözleşme yapılan SMM Bürosunun onayı gereklidir. Ancak tümüyle yeniden yapılması halinde bu koşul aranmaz.

e) SMMH‘nin yapılmasında, sözleşmeye aykırı işler ve işlemler yapılması durumunda karşı taraf bu davranışlarda bulunan tarafa noter aracılığıyla belirli bir süreli bildirim yapar. Bu süre, işin yapılmasına yeterli olmalıdır. Bu süre içinde, bildirimde ileri sürülen hususlar düzeltilmez ve yerine getirilmezse, sözleşmeyi tek yanlı bozma hakkı doğar. Bu sıra düzeni izlenmeden İŞVEREN tarafından bozulan sözleşme konusu SMMH, başka bir SMM bürosuna yaptırılamaz.

f) Herhangi bir nedenle SMMH‘yi yapan SMM Bürosunun değişmesi durumunda onun yerini alan SMM Bürosuna, o güne değin yapılmış olan SMMH saptanarak, tüm teknik uygulama sorumluluğu (fenni mesuliyet) ile birlikte devredilir. Bu durum sözleşmede belirtilir. Bir SMMH yapımı sürerken SMM Bürosunda SMM değişmesi durumunda da gerekli ise İŞVEREN‘le sözleşme yenilenir.

g) İŞVEREN, sözleşme konusu SMMH için, SMM Bürosu tarafından hazırlanan proje, plan vb. dökümanları sözleşmede yer alan amaçlar dışında kullanamaz ve bunların ticaretini yapamaz.

Ancak TMMOB ve Oda Yönetmeliklerine aykırı olmamak koşuluyla, sözleşmede yer alan özel hükümler saklıdır.

h) SMM Bürosu, İŞVEREN tarafından verilen belgelerin gizliliğine uymak zorundadır.

i) SMM Bürosu sözleşme konusu SMMH için, SMM Bürosu tarafından hazırlanan proje, plan ve dökümanları İŞVEREN istediği zaman bu isteğe uymak zorundadır. Ancak ücreti ve sözleşmede belirtilen yapmış olduğu diğer giderler tamamen ödenmedikçe SMM Bürosu bu zorunluluğa uymakla yükümlü değildir.

j) SMM Bürosu, SMMH için verilen evrak, belgeler ile hazırladığı dökümanları isin sona ermesinden sonra iki yıl süre ile saklamak zorundadır. SMM Bürosu bunlardan İŞVEREN‘e verilecek olanları, noter aracılığıyla yazı ile bildirerek, almasını önerir. İŞVEREN bunları almadığı taktirde, saklama zorunluluğu, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde sona erer.

k) SMM Bürosu, proje ve teknik uygulama sorumluluğu (fenni mesuliyet)içinde) için gerekli belgelerin bir örneğini alıkoyacaktır. Yaptığı SMMH ile ilgili herhangi yetkili bir makamın talebi üzerine, bu belgeleri ortaya koyacaktır..

l) SMM Bürosu;

1) Önerilen SMMH‘de, SMM Bürosu veya SMM Bürolarında çalışan SMM‘ler önceden teknik uygulama sorumlusu (fenni mesul) kontrolör veya benzeri gibi katkıda bulunan çalışmalar yapmışsa ve bundan dolayı bir sakınca görüyorsa,

2) İŞVEREN, SMM Bürosuna veya SMM Bürosunda çalışan SMM‘lere karsı bir suç islemiş veya mahkemeye intikal etmiş bir ihtilafa düşmüşse,

3) İŞVEREN ile SMM Bürosunda çalışan SMM‘ler arasında yakın akrabalıktan dolayı bir sakınca görüyorsa,

4) Herhangi bir gerekçe göstermeden SMMH‘yi yapmak istemiyorsa,

İŞVEREN‘in önerisini reddedebilir. Ancak SMM Bürosu, İŞVEREN‘in öngördüğü süre içinde bu durumu İŞVEREN‘e bildirmekle yükümlüdür.

Gördüreceği SMMH en az iki SMM Bürosu tarafından red olunan İŞVEREN kendisine SMM Bürosu bulunmasını ODA‘dan isteyebilir.

m) SMM Bürosu, yapılması önerilen SMMH‘ni;

1) Usule aykırı, yanlış, teknik ve bilimle bağdaşmaz olduğunu görür veya bu kanıya varırsa,

2) Bu Yönetmeliğe veya mesleki dayanışma ve gereklerine aykırı buluyorsa, İŞVEREN‘in önerisini reddetmek zorundadır.

n) İmar Kanunu uyarınca teknik uygulama sorumluluğunu (fenni mesuliyet) üzerilerine alan SMM Büroları veya çalışan SMM‘ler uygulamayı ruhsat ve eklerine, teknik kurallara uygun yaptırmakla, İŞVEREN‘in ruhsatıyla ve ekleri ile teknik kurallara aykırı yaptırdığı uygulamaları da 15 gün içinde yazı ile Belediye‘ye ve ODA‘ya bildirmekle yükümlüdürler. (Ek cümle:RG-7/6/2009-27251) Çalışan SMM‘ler üzerlerinde bulunan Teknik Uygulama Sorumluluklarını (TUS) bir başka SMM‘e devretmeden ya da sorumluluklarını yerine getirmeden  görevinden ayrılamaz.

o) SMM Bürosu ile İŞVEREN arasında yapılmakta olan SMMH‘dan dolayı çıkacak anlaşmazlıklar, taraflar arasında çözümlenmediği taktirde, taraflardan birinin isteği üzerine anlaşmazlık konusu ODA‘nın atayacağı hakem tarafından çözümlenir. Hakem ücreti, TMMOB Bilirkişilik, Ekspertizlik Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliğine göre talep sahibi tarafından ODA‘ya peşinen ödenir. SMM Bürosu, bu durumda ODA‘nın vereceği karara uymakla yükümlüdür.

Diger Konular

Madde 11- a) Büro Tescil Belgelerinin verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi veya geçersiz kılınması konusunda son yetkili organ Oda Yönetim Kuruludur.

b) Tescile esas bilgi ve belgelerin ODA‘ya verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Büro Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda olan veya ücretli çalıştırdığı SMM‘nin aylık maaş ve dört aylık SSK pirim bordrosunun onaylanmış nüshasını 4 ayda bir en geç izleyen ay içerisinde ODA‘ya bildirmeyen SMM Bürolarının Büro Tescil Belgeleri geçersiz kılınır.

c) Büro Tescil Belgesini almayan veya yenilemeyen SMM Bürolarına hiçbir ODA belgesi verilmez.

d) Çalışan SMM‘lerin ayrılması durumunda, SMM kalmayan SMM Bürosunun Büro Tescil belgesi geçersiz kılınarak, kaydı kapatılır.

e) Belge onay işlemlerini her yıl yenilemeyen SMM Bürolarının kaydı kapatılır.

f) Kaydı kapatılan SMM Bürolarının yeniden başvurusu durumunda eski tescil numarası verilir.

g) SMM Bürosunun kayıt, tescil, yenileme işleri için ODA Yönetim Kurulu‘nca belirlenen ücretler alınır. Bu ücretler her yıl Aralık ayı içinde ODA asgari ücretleri ile birlikte saptanır ve yayınlanır.

h) Yasalar ve ODA yönetmelikleri gereğince, herhangi bir nedenle, meslekten men edilen SMM‘nin isine son verilmesi, SMM Bürosu‘na noter aracılığıyla gönderilen bir yazı ile bildirilir.

i) Büro Tescil Belgesi almak için ODA‘ya başvuran kişi ve kuruluşlar, bu yönetmeliğin tümünü okumuş, kabul etmiş ve uyacağını taahhüt etmiş sayılır.

j) ODA‘ya kayıtlı yabancı MM ve kuruluşlar da Türkiye‘de yapacakları SMMH için bu yönetmelik kurallarına uymak zorundadır.

k) (Değişik:RG-3/9/2004-25572) ODA merkezinde SMM Bürosu kütüğünden ayrı olarak, SMM kütüğü de tutulur. Bu kütükte SMM olarak görev yapan üyenin belgelendirme sürecine ait bilgiler SMMH ile ilgili çalıştığı SMM bürolarının isimleri, tarihleri Şubelerce yapılacak denetim sonuçları ve varsa aldığı cezalar işlenir, cezalandırılmış SMM‘nin SMM bürolarında görev almaması sağlanır.

l) SMM‘ce hazırlanan proje, rapor vb. belgelerin üzerine ODA‘nın öngördüğü ölçü ve biçimde hazırlanmış ve üzerinde ODA‘nın ismi, amblemi, üyenin isim ve soyadı ile ODA sicil numarasının yazılı olduğu tip mühür basılır ve SMM‘nin imzası bulunur.

m) SSK‘ya tabi çalışan SMM aynı zamanda şantiye hizmetinde de çalışıyorsa Büro Tescil Belgesi alabilmesi için şantiyenin aynı il sınırları içinde olması zorunludur.

Yaptırımlar

Madde 12- SMMH‘ni yürütürken, ODA Etik Kurallarına aykırı davranan, onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, bu Yönetmelik kurallarına, asgari ücret ve MESLEKİ DENETİM esaslarına uymadıkları belirlenen SMM‘lere ve SMM Bürolarına, ODA durumun fiili ağırlığını göz önünde bulundurarak, fakat sıra gözetmeksizin;

a) Yazılı uyarıda bulunur.

b) Yazılı ihtarda bulunur.

c) Büro Tescil Belgesini bir aydan altı aya dek geçersiz kılar.

d) Büro Tescil Belgesini süresiz geçersiz kılar.

Yaptırımların Uygulanması

Madde 13- (Değişik:RG-3/9/2004-25572)

Yaptırımların uygulanması aşağıda belirtilmiştir:

a) SMM Bürolarına ve/veya SMM‘ye 12 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki cezalar verilmeden önce; Şube Yönetim Kurulu tarafından SMM Bürosundan ve/veya SMM‘den 7 gün süre tanıyarak bilgi ve savunma istenir. Gelen cevap doğrultusunda Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki cezalarından birisinin verilmesi gerekiyorsa bu ceza, SMMH‘ni yürüttükleri ilin bağlı olduğu veya Büro Tescil Belgesini aldıkları Şube Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerindeki cezalarından birisinin verilmesi gerekiyorsa SMM bürosunun dosyası Oda Yönetim Kuruluna sunulur. SMM Bürolarının Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki cezalara karşı bildirimden sonra 15 gün içinde ODA Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır.

b) 7 gün süre içerisinde bilgi ve savunma göndermeyen SMM Bürosu ve/veya SMM hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki cezalar Şube Yönetim Kurulu, (c) ve (d) bentlerindeki cezalar ise Oda Yönetim Kurulu tarafından resen verilir.

c) SMM Bürolarına ve/veya SMM‘ye bu Yönetmeliğin, 12 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan cezalar Şube Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dosyanın incelenmesinden sonra Oda Yönetim Kurulu kararıyla verilir. ODA Yönetim Kurulu, iletilen öneri ve şikayetleri bir ay içinde karara bağlamak zorunda olup, bu süre içinde karar verilmemesi SMM Bürosu ve/veya SMM lehine yorumlanır ve cezalandırılmamış sayılır.

d) Oda Yönetim Kurulu kendisine gelen bir şikayet neticesinde soruşturma başlatıp, SMM Bürosuna ve/veya SMM‘e Yönetmeliğin, 12 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan cezaları verebilir.

e) ODA, hakkında cezai yaptırım uygulanan SMM Bürosunu ve/veya SMM‘yi ve cezai yaptırım türünü, ilgili Şubeye ve ilgili kurum ve kuruluşlara (Valilik, Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, vb.) bildirir, ODA ve diğer yayın organlarında kamuoyuna duyurur.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik Resmî Gazete‘de yayımı tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birligi Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri