ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI SON TASLAK (25.07.2003)

    Yayına Giriş Tarihi: 02.09.2008  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:22:31  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
AmaçMadde l- Bu Kanun, katılımcı, saydam, insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir kamu yönetiminin kurulması; adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkili, kaldırılması, mevcutların bölünmesi veya birleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması; merkezi idare ile mahalli İdarelerin teşkilat, görev, yetki ve kaynak dağılımı ile bunlar arasındaki ilişkilerin esas ve usullerini düzenler.KapsamMadde 2- Bu Kanun, merkezi idare ve mahalli idareler ile bunlara bağlı ve ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bu Kanunun üçüncü kısmında öngörülen teşkilatlanmaya ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşların teşkilatları kuruluş kanunlarında belirtilir. TanımlarMadde 3- Bu Kanunda geçen deyimlerden;Merkezi idare: Başbakanlık ve bakanlıklar İle bağlı ve ilgili kuruluşları, Mahalli idare: îl özel idaresi, belediye ve köyü,Stratejik plan: Kamu kurum ve kuruluşlarının uzun ve orta vadeli amaç, temel ilke ve politikaları, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile Ölçülebilir performans göstergelerini İçeren planı,ifade eder.İdarenin kuruluş ve işleyişinin temel ilkeleriMadde 4- İdarenin kuruluş ve işleyişinde esas alınacak temel İlkeler şunlardır:a) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik. beyana güven, hizmetlerin sonucuna ve hizmetten yararlananlananların ihtiyacına odaklılık esastır.b) Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve bu hizmetlerden yararlandırmada ayırımcılık; bu hizmetlerle ilgili olarak temel insan hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı idari düzenleme ve uygulama yapılamaz.c) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluluk, hizmetten yararlananlara en uygun ve en yakın birime verilir. d) Kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların alınmasında İlgili meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüş ve Önerilerinden yararlanılır.e) Kamu kurum ve kuruluşları vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanmaları için gerekli tedbirleri alır. f) Kamu hizmetlerinde bilgi teknolojilerinden etkin şekilde yararlanılır. g) Kamu kurum ve kuruluşları, insangücü ve maddi kaynaklarını etkin şekilde kullanır, kaynak kullanımında etkinliği artırmak amacıyla kendi aralarında işbirliği yapar. h) Kamu hizmetlerinin standartları belirlenerek, hizmetten yararlananların önceden bu standartları bilmesi sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, hizmetlerin bu standartlara uygun şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. i)Kamu kurum ve kuruluşları kanunlarla kendilerine görev olarak verilmeyen alanlarda, rekabeti bozucu nitelikte mal ve hizmet üretimi yapamaz, personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemez, işletme kuramaz. İKiNCi KISIMMerkezi ve Mahalli İdarelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Merkezi idarenin görev, yetki ve sorumluluklarıMadde 5- Merkezi idarenin kamu hizmetleri ile ilgili temel yetki ve sorumlulukları şunlardır:a) Hizmetlere ilişkin ulusal politikaları ve genel standartları belirlemek,b) Ulusal düzeydeki kamu hizmetlerini gerektiğinde merkez, taşra ve yurtdışında örgütlenerek yerine getirmek,c) Merkezi idareyi oluşturan kuruluşlar ile bunlarla mahalli idareler arasında, hizmetlerin verimli bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yerine getirilmesini sağlamak,d) Mahalli idareler, özel sektör, mesleki kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve işbirliğini sağlayıcı mekanizmalar oluşturmak,e) Hizmetlerin hukuka, belirlenen politika ve standartlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, Birinci fıkrada sayılan yetkilere dayanarak merkezi idare tarafından yerine getirilecek görev ve hizmetler şunlardır:a) Adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler ve dış politika hizmetleri,b) Maliye, hazine, dış ticaret, gümrük hizmetleri ile piyasalara ilişkin düzenleme hizmetleri,c) Ulusal ve bölgesel ekonomik, sosyal ve fiziki planları hazırlamaya, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik program ve projelerin uygulanmasını sağlamaya ilişkin hizmetler,d) Milli eğitimde eğitim ve Öğretim birliğini sağlama, müfredatı belirleme ve geliştirme hizmetleri,e) Din hizmetleri,f) Sosyal güvenlik hizmetleri,g) Tapu ve kadastro, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri,h) Acil durum yönetimi ve sivil savunma ile ilgili ulusal düzeyde yapılması gereken hizmetler,ı) Vakıflarla ilgili olarak ulusal düzeyde yapılması gereken yönetim ve denetime ilişkin hizmetler,i) Mahalli idarelere teknik ve mali yardımda bulunma, rehberlik yapma ve eğitim desteği sağlama hizmetleri,ile kanunlarla münhasıran merkezi idare tarafindan yerine getirilmesi öngörülen diğer ulusal ve bölgesel nitelikli görev ve hizmetler. Mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarıMadde 6- Mahalli ve müşterek mahiyetteki her türlü görev ve hizmetler ile 4 üncü maddede sayılan ve merkezi idare tarafindan yürütülmesi öngörülenler dışında kalan ve kanunlarla açıkça başka bir kuruluşa verilmeyen görev ve hizmetler mahalli idareler tarafindan yerine getirilir.Mahalli idareler görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren hizmetleri, idarenin bütünlüğüne, kanunlara, kalkınma planının ve yılık programın ilke ve hedeflerine ve merkezi yönetim tarafından belirlenen esas ve usuller ile standartlara uygun olarak yürütür. Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki ilişkilerMadde 7- Merkezi idare birimleri, mahalli idarelerin sorumluluk alanlarına giren görev ve hizmetler için yerel düzeyde ayrıca teşkilat kuramaz, doğrudan ihale ve harcama yapamaz.Mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemelerde, mahalli idarelerin yetkilerini kısıtlayıcı mahiyette ve yerinden yönetim ilkesine aykın hükümlar konulamaz. Hizmet ilişkilerinin  esaslarıMadde 8- Merkezi idare tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlerden illerde yapılması gerekenlerin, özel kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, valilik ve kaymakamlıklar tarafindan gerçekleştirilmesi esastır.Merkezi idarenin görevleri arasında sayılan hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, mahalli idareler eliyle gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler ilgili kuruluş tarafından o mahalli idare bütçesine aktarılır. Bu ödenekler başka amaçla kullanılamaz.Mahalli idarelere ait görevlere ilişkin yatırımlar, yetkili organlarının kararı alınarak ve bedeli mukabilinde diğer mahalli idareler ve merkezi idare tarafından yapılabilir. Mahalli idareler işbirliği içinde ortak yatırım yapabilirler. ÜÇÜNCÜ KISIMMerkezi İdarenin Teşkilatlanması, Buna İlişkin Esas ve Usuller, Görevler BİRİNCİ BÖLÜMMerkezi İdarenin Teşkilat Yapısı Merkezi idarenin kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin ilke ve esaslarMadde 9- Merkezi idarenin kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin ilke ve esaslar şunlardır:a) Merkezi idare kendisine verilen işlevleri yerine getirmek üzere; Bakanlar Kurulu, Başbakanlık ve bakanlıklar ile, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar biçiminde teşkilatlanır.b) Teşkilatlanmada, görev ve yetkilerin tespitinde idarenin bütünlüğü ilkesi bozulamaz.c) Merkezi idarenin teşkilatlanmasında etkili ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanır. Benzer hizmet ve görevler birden fazla kurum ve kuruluşa verilemez.d) Merkezi idareye dahil bütün kurum ve kuruluşlar, performansa dayalı yönetime temel teşkil edecek şekilde temel amaç ve fonksiyonlarını, politika ve önceliklerini ortaya koyar, hizmet kriterlerini ilan eder. Bakanlar Kurulu ve BaşbakanMadde 10- Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı ve Başbakanlık teşkilatının en Üst amiridir. Devlet Bakanları ve Başbakan YardımcılarıMadde 11- Başbakana yardımcı olmak ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları sekizi geçmemek üzere Devlet Bakanları görevlendirilebilir.Birden çok bakanlığın görev alanına giren konularda başbakana yardımcı olmak üzere en çok üç bakan Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bakanların görev, yetki ve sorumluluğuMadde 12- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumludur. Her bakan aşağıdaki görevleri yerine getirir.a) Bakanlığını, Hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen ulusal politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.b) Bakanlığının görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, bakanlık bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idari düzenleme çalışmalarını yapar.c) Bakanlığın yıllık faaliyet ve işlemlerini belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda koordine eder, izler, değerlendirir.d) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının politika ve stratejilerinin geliştirilmesini, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedeflerin oluşturulmasını, performans ölçütleri belirlenmesini, bütçelerinin hazırlanmasını sağlar ve denetler.e) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Müsteşarın görev, yetki ve sorumluluğuMadde 13- Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına uygun yıllık programlara göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla Teftiş Kurulu hariç, bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur. Bakanlıkların teşkilatlanmasıMadde 14- Bakanlıklardan;a) Ekli (I) sayılı cetvelde sayılanlar, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan,b) Dışişleri Bakanlığı hariç, ekli (II) sayılı cetvelde sayılanlar, merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan,c) Dışişleri Bakanlığı, merkez ve yurtdışı teşkilatından, meydana gelir. Hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarıMadde 15- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde düzenlenir.a) Bakanlık merkez teşkilatında:1. Müsteşarlık,2. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığı,3. Şube Müdürlüğü.Taşra teşkilatı olan bakanlıklarda Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlıklarına bağlı olarak daire başkanlığı kurulabilir.b) Bağlı kuruluşlarda:Müsteşarlık şeklindeki bağlı kuruluşlarda:1. Müsteşarlık,2. Genel Müdürlük,3.Şube Müdürlüğü. Başkanlık şeklindeki bağlı kuruluşlarda:1. Başkanlık,2.Daire Başkanlığı,3.Şube Müdürlüğü. .    .                                              - Genel Müdürlük şeklindeki bağlı kuruluşlarda: .    1. Genel Müdürlük,2.Daire Başkanlığı,3.Şube Müdürlüğü. c) Bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarında:1.Vali,2. il Müdürlüğü,3. Şube Müdürlüğü. d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:1. Kaymakam,2. İlçe Müdürlüğü,3. İhtiyaç duyulan ilçelerde şube müdürlüğü. e) Bölge kuruluşlarında:1. Bölge Müdürlüğü,2. Şube müdürlüğü veya başmühendislik.3. Bakanlık merkez teşkilatı Madde 16- Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi; bu hizmetlerle ilgili politika, standart ve hedeflerin belirlenmesi; planlama, koordinasyon ve denetimin sağlanması; eğitim, izleme ve değerlendirme görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir.a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri,b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara yardımcı olan teknik, eğitim, idari, hukuki, mali, araştırma-geliştirme konularında faaliyette bulunan danışma ve denetim birimleri,c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve personel, eğitim, idari ve mali hizmetler ile benzeri hizmetleri yerine getiren yardımcı birimler. Bakanlık anahizmet birimleriMadde 17- Bakanlıkların sorumlu oldukları temel hizmet ve görevler, bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulan anahizmet birimleri tarafından yerine getirilir. Danışma ve denetim birimleriMadde 18- Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir.a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,b) Strateji Geliştirme Başkanlığı,c) Hukuk Müşavirliği,d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Gerekli görülen hallerde 40 ıncı madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas edilebilir.Bakanlık bağlı kuruluslarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği kurulabilir, Yardımcı hizmet birimleriMadde 19- Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur:a) Özel Kalem Müdürlüğü,b) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,c) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.Bağlı kuruluşların merkez teşkilatında ihtiyaca göre İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. Bakanlık taşra teşkilatıMadde 20- Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan bakanlıklar, il valisine bağlı il müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan yerlerde kaymakama bağlı ilçe müdürlüğü şeklinde taşra teşkilatı kurabilir. Yurtdışı hizmetlerinin yürütülmesiMadde 21- Dışişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı hariç, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları yurtdışı teşkilatı kuramazlar. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hangilerinin hangi ülkelerde yurtdışı hizmeti sunacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bu surette belirlenecek kurum ve kuruluşların yurtdışı hizmetleri ilgili kurum veya kuruluş personelinin Dışişleri Bakanlığı kadrolarına belirli süreli olarak görevlendirilmesi suretiyle yürütülür. Bu görevlere Dışişleri Bakanlığı elemanları atanamaz. Bağlı kuruluşlarMadde 22- Bağlı kuruluşlar, bir bakanlığın hizmet ve görev alanına giren anahizmetlerden özel önemi bulunan hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli, katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.Bağlı kuruluşlar merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir. İlgili kuruluşlarMadde 23- İlgili kuruluşlar, hizmet ve görev alanına giren ve özel kanun veya statü ile kurulan, özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir.Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık, kuruluş kanun veya statülerinde belirlenir. İlişkili kuruluşlarMadde 24- İlişkili kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici görev yapan, yetkilerini kendi sorumlulukları altında kullanan, kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz, Özel kanunla kurulan kuruluşlardır.Bu kuruluşların ilişkili olduğu bakanlık kuruluş kanununda belirlenir. İlgili kuruluşların hizmet birimleriMadde 25- İlgili kuruluşların anahizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri 14 üncü madde ile bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin diğer hükümler göz önünde bulundurularak hizmet özelliklerine göre kuruluş kanunlarında veya statülerinde belirlenir. Strateji geliştirme kurulu ve diğer sürekli kurullarMadde 26- Bakanlıklarda, bakanlık stratejilerinin, amaç ve politikalarının belirlenmesine, bakanlık hizmet ve teşkilatının geliştirilmesine, bakanlık faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere strateji geliştirme kurulu oluşturulur. Bu kurul, bakanlık müsteşarının başkanlığında bakanlıkların teşkilat kanunlarında belirtilen birim başkanlarından oluşur. Bu kurula, bakanlığın görev alanında uzmanlaşmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri çağrılabilir. Kurulun sekreterya hizmetleri Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülür.Ayrıca bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda kurul biçiminde yürütülmesi zorunlu hizmetler İçin, görevleri ve teşekkül tarzı kuruluş kanunlarında gösterilmek kaydıyla başka sürekli kurullar oluşturulabilir.   İKiNCi BÖLÜMBakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların Teşkilatlanma Esas ve Usulleri Merkez teşkilatı kurulmasına ilişkin esaslarMadde 27- Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez teşkilatının kurulmasında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır.a) Anahizmet, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.b) Bağlı ve ilgili kuruluşlar eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca teşkilat kurulamaz.c) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında 15 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin esaslarMadde 28- Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı bu Kanunla birlikte teşkilat kanunları ve İl İdaresi Kanunu ile belirlenen esas ve usullere göre kurulur.Taşra teşkilatının kurulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:a) İl ve ilçe kuruluşları, görev ve hizmetin niteliğine, sosyal ve ekonomik şartlara ve nüfus durumuna göre farklı tip ve statüde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir.b) Kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı hallerde, birden çok ili kapsayan alanlarda, sürekli veya geçici nitelikte olmak üzere, kanunla merkezi idare teşkilatı kurulabilir.c) Bakanlıklar İle bağlı kuruluşların il ve ilçelerde, tek bir taşra teşkilatı kurmaları esastır. Taşra teşkilatı, ihtiyaçlara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir. İlgili kuruluşlara ilişkin esaslarMadde 29- İlgili kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmalarına ilişkin esaslar bu kuruluşların Özel kanunlarına veya statülerine göre düzenlenir Kurulma işlemlerinin tamamlanmasıMadde 30- Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDanışma ve Denetim Birimlerinin Görev ve Yetkileri Teftiş kurulu başkanlığıMadde 31- Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakanın emir veya onayı üzerine ve bakan adına aşağıdaki görevleri yapar;a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve İşlemleriyle ilgili olarak teftiş, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak, Teftiş ve denetimin ilkeleriMadde 32- Teftiş ve denetimlerde aşağıdaki ilkelere uyulur:a) Teftiş ve denetim, hukuka uygunluk yanında, belirlenen yıllık amaçlara, performans ve kalite Ölçütlerine göre yürütülürb) Teftiş ve denetimde eğitim ve rehberlik boyutuna Öncelik verilir.c) Teftiş ve denetim raporları kamuoyuna duyurulur.  Strateji geliştirme başkanlığıMadde 33- Strateji Geliştirme Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar.a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık programlar ve hükümet programı çerçevesinde bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,b) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite Ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,c) Bakanlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak; bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,d) Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırma yapmak,e) Strateji geliştirme kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek. Hukuk MüşavirliğiMadde 34- Bakanlıkların hukuk müşavirlikleri aşağıdaki görevleri yapar.a) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile sair hukuki konular hakkında görüş bildirmek,b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen adli ve idari davalarda bakanlık veya kuruluşu temsil etmek,d) Bakanlığın görev alanına giren konularda hukuki teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak, Basın ve Halkla İlişkiler MüşavirliğiMadde 35- Bakanlıklarda, basın ve hakla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulabilir. Bakanlık MüşavirleriMadde 36- Bakanlıklarda, önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere bakanlık müşavirleri bulunabilir.Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve yirmiyi geçmeyecek şekilde sayısı kuruluş kanunlarında gösterilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMYardımcı Hizmet Birimleri Özel Kalem MüdürlüğüMadde 37- Özel Kalem Müdürlüğü; bakanın çalışma programını; resmi ve Özel yazışmalarını; protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve bakanın vereceği diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir. İnsan Kaynakları Genel MüdürlüğüMadde 38- İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,b) Bakanlığın personelle ilgili atama, nakil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri Özlük işlemlerini yürütmek,c) Bakanlık teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,d) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahali idarelere dönük eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,e) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. Destek Hizmetleri Genel MüdürlüğüMadde 39- Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:a) Satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek,b) Bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,c) Bakanlık savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,d) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. Bağlı ve ilgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleriMadde 40- Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki danışma, denetim ve yardımcıbirimlerinin görevleri bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birimlerin görevleri esas alınarakdüzenlenir. DÖRDÜNCÜ KISIMSorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumluluklarıMadde 41- Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ve kalite Ölçütlerine, bakanlık emir ve direktiflerine uygun olarak yürütmekten üst kademelere ve halka karşı sorumludur. Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisiMadde 42- Bakanlıklar, kanunen yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki devriMadde 43- Bakanlık, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, vali ve kaymakamlar ile belediye başkanları, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. BEŞİNCİ KISIMMahalli İdarelerin Teşkilatlanmasının Esas ve Usulleri, Denetimleri ve Mali Kaynakları Mahalli idarelerin teşkilatlanmasında genel esaslarMadde 44- Mahalli idarelerin teşkilatlanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur.Mahalli idarelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesinde yerinden yönetim ilkesi uygulanır.Mahalli idarelerin, görevlerini etkili ve verimli bir biçimde yürütmesini sağlayacak büyüklükte ve kapasitede kurulması esastır.Mahalli idareler, hizmetlere ilişkin kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde açıklık ve katılımı sağlayıcı tedbirleri alır. Bu amaçla, görev ve yetki alanlarına giren konularda halkın, meslek teşekküllerinin, diğer mahalli İdarelerle mahalle muhtarlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum Örgütlerinin yönetime katılma, bilgi alma ve görüş bildirmelerine imkan sağlanır.Mahalli idarelerin genel karar organlarının toplantıları ve kararlarının aleniliği esastır. Bu organların kararları ile yıllık faaliyet raporları ve kesin hesapları ilan tahtası, internet, yerel gazete, radyo ve televizyon gibi uygun vasıtalarla halka duyurulur. Mahalli idarelerin denetimiMadde 45- Merkezi idare, il özel idareleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve işletmeler ile mahalli idare birliklerinin iş ve işlemlerini kanuna uygunluk ve idarenin bütünlüğü yönünden denetler.Bu kuruluşların harcamalarının denetimi Sayıştay tarafından yapılır veya yaptırılır, sorumluların hesapları kesin hükme bağlanır. Bu amaçla Sayıştayın teşkilat yapısı içinde özel ihtisas daireleri oluşturabileceği gibi, bölge Sayıştayları kurulabilir.Köyler ile köylerin kendi aralarında kurdukları birliklerin denetimi mülki amirlerce yapılır. Denetim raporlarının aleniliğiMadde 46- Mahalli idarelere ilişkin denetim raporları, denetimden sonraki ilk olağan toplantıda ilgili mahalli idare meclisinde okunmak suretiyle Üyelerin bilgisine sunulur. Bu raporlar saydamlık ilkesi doğrultusunda uygun vasıtalarla halka duyurulur ve kamuoyunun incelemesine açık tutulur. Yerel yönetimler halk denetçisiMadde 47- Her ilde, il özel idaresi, belediye ve köy idareleri ile bu idarelerin kurdukları birlik, işletme ve özel hukuk hükümlerine tabi olmayan diğer yerel yönetim kuruluşlarının gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirmek, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak üzere bir halk denetçisi seçilir.Halk denetçisi, il genel meclisinin 2/3 çoğunluk kararı ve dört yıl süreyle, kendi alanında uzmanlığı ve saygınlığı ile bilinen en az dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişiler arasından, ödenek ve Özlük hakları da belirlenerek seçilir. Halk denetçiliğine kişiler kendileri aday olabileceği gibi, il genel meclisi üyelerinin 1/5‘İ tarafından da aday gösterilebilir.Dava açma süresi içinde halk denetçisine yapılan başvuru, dava açma süresini durdurur, Yukarıda belirtilen kuruluşların karar ve işlemlerinden haberdar olunduktan sonra 30 gün içinde halk denetçisine başvurulabilir. Halk denetçisine müracaat, karar ve işlemin tekemmül tarihinden itibaren, 6 ayı geçemez. Halk denetçisi başvuru tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde raporunu vermek zorundadır. Dava konusu edilmiş hususlar ile üçüncü kişilere dönük karar ve işlemler için halk denetçisine başvurulamaz.İlgili kuruluşlar, halk denetçisi tarafından istenen bilgi ve belgeleri gecikmeye neden olmaksızın vermek zorundadır. Halk denetçisinin raporları kamuoyuna açıktır, gizli tutulamaz.Halk denetçisinin sahip olması gereken nitelikler ile çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Mali kaynakMadde 48- Mahalli idarelere görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynakları sağlanır. Kanunun belirleyeceği alt ve üst sınırlar içinde kalmak kaydıyla, mahalli idareler tarafından toplanacak vergi, resim ve harçların oran ve miktarlarını belirlemeye, mahalli idarelerin genel karar organları yetkilidir.Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından pay ayrılır.Payların ayrılmasına ve dağıtımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kanunda düzenlenir.Merkezi idare, mahalli idarelere uygulayacakları projeler için yardım yapabilir. Bu yardımlar, tahsis amacı dışında kullanılamaz. Yerel yönetimlerin dış ilişkileriMadde 49- Yerel yönetimler, görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara üye olabilir, ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya yabancı mahalli idarelerle işbirliği yapabilir.Yerel yönetimler; bu hizmetleri yerine getirmek, kurumsal, idari ve mali kapasitelerini güçlendirmek amacıyla dış ilişkiler birimi oluşturabilir. Bu birimler il Özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri için zorunlu, diğer yerel yönetim birimlerinin mali ve insan kaynakları kapasitesine bağlı olarak ihtiyaridir.      ALTINCI KISIMÇeşitli ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜMÇeşitli Hükümler Döner sermaye işletmeleriMadde 50-Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar sermayeleri, gelirleri, işleyiş ve denetimleri ile ilgili esas ve usuller kanunla belirlenmek kaydıyla döner sermaye işletmesi kurabilir. Döner sermayenin kanunun belirttiği miktarın on katına kadar artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sağlık kuruluşları ve üniversiteler hariç olmak üzere, kuruluş kanunlarına döner sermaye gelirlerinden bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar personeline pay ödenmesine ilişkin hüküm konulamaz. İnsan kaynakları yönetimiMadde 51- Kamu hizmetleri memurlar, tanı zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan diğer kamu görevlileri ve işçiler eliyle yürütülür.Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işe alınmaları ve görevde yükselmeleri ehliyete dayalı seçme sınavı ve liyakat esasına göre yapılır.Tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan diğer kamu görevlileri ve işçiler kadro şartına bağlı olmaksızın sözleşmeye dayalı olarak istihdam edilir. Sözleşmede, ilgili personelin görevleri, hak ve yükümlülükleri ile performans ölçütleri yer alır.Memurlar ve diğer kamu görevlileri, performans ölçütlerine göre değerlendirilir ve ödüllendirilir.Hükümetin görevi sona erdiğinde, müsteşarlar ile başkanlık ve genel müdürlük şeklinde kurulan bağlı ve ilgili kuruluşlarda başkan veya genel müdürlerin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Ancak bu görevlere yeni bir atama ya da görevlendirme yapılıncaya kadar bu kişiler görevlerine devam ederler. Bu şekilde görevi sona erenler özlük hakları saklı kalmak üzere, kadro şartı aranmaksızın bakanlık müşaviri kadrolarına atanırlar.Merkezi idarede 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin özel hükümler saklıdırMerkezî idare ve mahalli idarelerin kadro ihdas, iptal ve değişikliği İle kadrolara ilişkin diğer hususlar genel hükümlere tabidir, Başka kurumlarda personel görevlendirmesiMadde 52- İl özel idarelerinde valinin, belediyelerde ise belediye başkanının talebi ve ilgilinin muvafakati üzerine, merkezi idare personelinden memur statüsünde olanlar mahalli idarelerin yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu personel, kurumundan izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Kamuoyunu bilgilendirme ve bilgi edinme hakkıMadde 53- Kamu kurum ve kuruluşları, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemleri, mal ve hizmet alım ve satımları ve projeleri ile ilgili olarak; bilgi iletişim teknolojilerinden de yararlanmak suretiyle kamuoyunun bilgilenmesini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.Gerçek ve tüzel kişiler kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü karar, işlem ve toplantı zabıtlarının kendilerini ilgilendiren kısımlarının suretlerini yazılı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu taleplerin bir hafta içinde yerine getirilmesi zorunludur. Kırtasiyeciliğin ÖnlenmesiMadde 54- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya da bu kurum ve kuruluşlar adına gerçek ve tüzel kişilerden ancak hizmet usul ve standartlarında belirtilen bilgi ve belgeler istenir. Bilgi ve belge istemine ilişkin usul ve standartlar; etkinliği, verimliliği ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Trafik hizmetlerinin devriMadde 55- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmiş olan trafik hizmetlerinin denetimi, yönetimi ve düzenlenmesi görevlerinin tamamı veya bir kısmı, belediye meclislerinin kararına istinaden yapılacak talep üzerine, İçişleri Bakanının onayı ile belediyelere devredilebilir. Devredilen hizmetler belediyelerce genel trafik hizmetleri ile koordineli olarak yürütülür.Devir kararları, devredilen hizmetlerin gerektirdiği personel ve teknik alt yapının tamamlanmasını sağlamaya yetecek ölçüde bir hazırlık süresi verilerek uygulanır.Emniyet Genel Müdürlüğünün devredilen hizmetle ilgili, tesis, araç ve gereçleri ilgili belediyelere devredilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. İKİNCİ BÖLÜMSon ve Geçici Hükümler Kaldırılan hükümler ve kuruluşlarMadde 56- 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tüm denetim görev ve yetkileri, denetim esasları, denetim raporları, denetim raporlarının hazırlanma ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemler dışında kalan hükümleri yürürlükten kaldırılmış, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ise Özel ihtisas daireleri olarak Sayıştaya bağlanmıştır.Dışişleri Bakanlığı ile Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) hariç bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları kaldırılmış ve yurtdışı kadroları iptal edilmiştir.Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve bu Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanun hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Geçici Madde l- Bu Kanunla mahalli idarelerin görevli ve yetkili kılındıkları hizmetlere ilişkin olmak üzere;a) Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile bina, okul, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe Ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine,b) Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile önleyici sağlık hizmeti verilen sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık merkezi, dispanser gibi tesisler, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli nüfusu 10 bin ve üzerinde olan belediye sınırlan içinde belediyelere; bu yerler dışında bulunan tesisler ile eğitim hastaneleri hariç diğer hastaneler araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli il Özel idarelerine,c) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile ulusal nitelik taşımayan kütüphane ve müzeler ile halk kütüphaneleri, kültür merkezleri bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında il özel idarelerine,d) Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile fidanlıklar, piknik yerleri, dinlenme ve benzeri tesisler, belediye sınırları içinde belediyelere; belediye sınırları dışında bulunan bu gibi tesis ve yerler ile milli parklar il Özel idarelerine,e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile araştırma enstitüleri, okullar, laboratuvarlar, devlet üretme çiftlikleri, haralar, diğer üretim merkezleri bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe Ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli il Özel idarelerine,f) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile huzurevi, çocuk yuvası, kreş gibi tesisler, bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları, bütçe Ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli belediye sınırlan içinde belediyelere, belediye sınırlan dışında il Özel idarelerine,g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile spor sahaları, spor salonları, stadyumlar ve diğer spor tesisleri bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları, bütçe Ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında il özel idarelerine,h) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak Üzere personeli il Özel idarelerine, •devredilmiştir.Yukarıda (b), (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde belediyelere devredilen bina, araç, gereç, personel, taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçların, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde paylaşımı Özel kanununda belirtilen hükümlere tabidir.Devir ve tasfiye, içişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak esas ve usullere göre en geç altı ay içinde gerçekleştirilir. Geçici Madde 2- Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri; araç, gereç, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, bunlara ait ödeneklerle birlikte istanbul dışında il Özel idarelerine; istanbul ilinde ise bu hizmetleri il hudutları dahilinde yapmak üzere istanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, istanbul dışındaki taşra teşkilatı personeli bulundukları illerdeki il özel idarelerine, istanbul‘da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına kadro ve pozisyonları ile birlikte devredilmiş ve bunlar da başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadro ve pozisyonlara atanmış sayılır.9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda geçen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibareleri İstanbul ilinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi", İstanbul dışında ise "il Özel idaresi" olarak uygulanır.Birinci fıkrada belirtilen tasfiye ve devir işlemleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usullere göre üç ay içinde gerçekleştirilir. Geçici Madde 3- Özel ihtisas dairesi olarak Sayıştaya bağlanan Yüksek Denetleme Kurulunun personeli, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bütçesi Sayıştaya devredilmiştir.Yüksek Denetleme Kurulunun kadrolarından; başkan kadrosu, ilgili Özel ihtisas dairesi başkanlığına; üye kadrosu Sayıştay üyesi kadrosuna; denetim görevlilerinin kadroları mükteseplerine uygun uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı kadrolarına; idari personelin kadro ve pozisyonları da aynı unvanlı kadrolar olarak Sayıştay Başkanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetveline eklenmiştir.Bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu çalışanlarından; Kurul Başkanı ilgili özel ihtisas dairesi başkanlığına, üyeler kurulan Sayıştay özel ihtisas daireleri üyeliğine seçilmiş; başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcıları da kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Sayıştay uzman denetçisi, Sayıştay Başdenetçisi, Sayıştay Denetçisi ve Sayıştay Denetçi Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılırlar. Diğer personel ise durumlarına uygun kadrolara Sayıştay Başkanınca atanır. Devirle ilgili tüm işlemler Sayıştay Başkanınca yerine getirilir.Yapılan atamalar sonucu, her statüdeki kurul mensuplarına, devir tarihindeki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri çeşitli adlar altında yapılmakta olan ödemelerin net tutarının, Sayıştay mevzuatına göre hak edeceği aylık ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri çeşitli adlar altında yapılmakta olan ödemelerin net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Denetleme Kuruluna tevdi edilen tüm denetim görev ve yetkileri, denetim esasları, denetim raporları, denetim raporlarının hazırlama ve sonuçlandırılmasıyla ilgili işlemler Sayıştay bünyesinde kurulan özel ihtisas daireleri tarafından yürütülür. Geçici Madde 4- 21 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu kararı üç ay içinde çıkarılır. Sözü edilen bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları  bu kararnameye göre yapılacak görevlendirmelerin tamamlanmasına kadar görevlerine devam ederler. Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren alt ay içinde bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve bu Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş ve görevlerine ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlarında bu Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yaparlar. YürürlükMadde 57- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMadde 58- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (I)SAYILI CETVELTAŞRA TEŞKİLATI OLAN BAKANLIKLAR1. Adalet Bakanlığı,  2. Milli Savunma Bakanlığı,3. içişleri Bakanlığı,4. Maliye Bakanlığı,5.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (II)SAYILI CETVEL (Birinci Seçenek)TAŞRA TEŞKİLATI OLMAYAN BAKANLIKLAR1. Dışişleri Bakanlığı,2. Ekonomi Bakanlığı,3. Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı,4. Sağlık Bakanlığı,5. Tarım Bakanlığı,6. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı,7. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,9. Orman ve Çevre Bakanlığı,10. Kültür ve Turizm Bakanlığı11.Bayındırlık ve îskan Bakanlığı (II)SAYILI CETVEL (İkinci Seçenek)TAŞRA TEŞKİLATI OLMAYAN BAKANLIKLAR1. Dışişleri Bakanlığı,2. Ekonomi Bakanlığı,3. Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı,4. Sağlık Bakanlığı,5. Tarım ve Orman Bakanlığı,6. Ulaştırma Bakanlığı7. Haberleşme (Enformasyon) Bakanlığı,8. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,10. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,11. Şehirleşme, Yerleşme ve Çevre Bakanlığı,12. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tüm Oda Görüşleri - Raporlar »

02.09.2008 tarihinden itibaren 3295 defa okunmuştur.

 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri