ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARI TASLAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 02.09.2008  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:22:59  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, Temel İlkeler Amaç

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, katılımcı, şeffaf ve etkin bir kamu yönetiminin kurulması, kamu hizmetlerinin kaliteli, süratli, etkili, adil ve ekonomik bir şekilde sunulması, rekabetçi piyasa şartlarının oluşturulması, devletin düzenleyici fonksiyonunun güçlendirilmesi, bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkili, kaldırılması, mevcutların bölünmesi veya birleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin teşkilat, görev, yetki ve kaynak dağılımı ile bunlar arasındaki ilişkilerin esas ve usullerini düzenlemektir.  Kapsam Madde 2- Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç olmak üzere merkezi ve yerel yönetimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.  Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinin temel ilkeleri Madde 3- Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde esas alınacak temel ilkeler şunlardır:  a) Kamu hizmetinin sunulmasında, sürekli gelişim, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, hizmetin sonucuna ve hizmetten yararlananların ihtiyacına odaklılık ve beyana güven esastır.  b) Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Kamu hizmetinin sunulmasında ayırımcılık ve temel hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı düzenleme yapılamaz.  c) Kamu kurum ve kuruluşlarında yetki ve sorumluluk, hizmetten yararlananlara en uygun ve en yakın birime verilir.  d) Kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların alınmasında vatandaşların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alınır.  e) Milli güvenlikle; ilgili hususlar dışında vatandaşların bilgi edinme hakkı vardır. Yönetimin işlem ve kararlan ilgililerinin talebi halinde gerekçeli olarak bildirilir.  f) Kamu hizmetlerinin sunulmasında bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılır. Kamu kurum ve kuruluşları kendi aralarında bilgi-hizmet ağını en yaygın şekilde kullanır.  g) Kamu hizmetlerinin süre ve kalite açısından standartları belirlenerek, hizmetten yararlananların önceden bu standartları bilmesi sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri hizmetlerin bu standartlara uygun şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.  h) Kamu kurum ve kuruluşların piyasada rekabet şartlan içinde üretilen mal ve hizmetleri haksız rekabet oluşturacak şekilde üretemez. Bu ilkeye aykırılık teşkil eden bütün birimler tasfiye edilir ve yenileri kurulamaz.  İKİNCİ KISIMMerkezi ve Yerel Yönetimlerin Yetki, Görev ve Sorumluluklar. Merkezi yönetimin yetki, görev ve sorumlulukları Madde 4- Merkezi yönetimin kamu hizmetlerinin yürütülmesinde temel yetkileri şunlardır:  a) Hizmetlere ilişkin ulusal politikaları ve standartları belirlemek,  b) Ulusal ve bölgesel ekonomik, sosyal ve fiziki planları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, c) Ulusal düzeydeki kamu hizmetlerini merkez, taşra ve yurtdışında örgütlenerek doğrudan yerine getirmek,  d) Hizmetlerin merkezi yönetimi oluşturan kuruluşlar ve bunlarla yerel yönetimler arasında etkili, verimli ve koordinasyon içerisinde yerine getirilmesini sağlamak,  e) Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve işbirliğini sağlayıcı mekanizmalar oluşturmak,  f) Hizmetlerin hukuka, belirlenen politika yürütülmediğini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,  g) Hizmetlerle ilgili verileri toplamak, istatistik ve bilgi üretmek.  Birinci fıkrada sayılan yetkilere dayanarak merkezi yönetim tarafından yerine getirilecek veya düzenlenecek görev ve hizmetler şunlardır:  a) Adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler ve dış politika hizmetleri,  b) Maliye, hazine,.dış ticaret, gümrük hizmetleri ile piyasalara ilişkin düzenleme ve denetleme hizmetleri,  c) Ulusal düzeyde haberleşme ve ulaşım hizmetleri,  d) Milli eğitimde eğitim ve öğretim birliğini sağlama, müfredatı belirleme ve geliştirme hizmetleri ile yüksek öğretim, ulusal düzeyde bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeydeki gençlik ve spor organizasyonu hizmetleri, (Any. m. 42/3, 5 ve 6‘ncı fıkralarında‘ değişiklik gerekebilir)  e) Ulusal düzeyde koruyucu sağlık, üreme sağlığı ve ana çocuk sağlığı hizmetleri,  f) Ulusal ve bölgesel düzeyde çevrenin, ekolojik dengenin ve gıda güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi hizmetleri,g) Din hizmetleri,  h) Sosyal güvenlik hizmetleri,  ı) Tapu ve kadastro, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri,  i) Acil durum yönetimi ve sivil savunma ile ilgili ulusal düzeyde yapılması gereken  j) Ulusal ve bölgesel düzeyde olmak üzere ormanların korunması, geliştirilmesi ve yönetimi hizmetleri, (Any. m. 169‘da değişiklik gerekebilir)  k) Ulusal ve bölgesel düzeyde yürütülmesi gereken enerji ve madenlerle ilgili hizmetler, (ADY. m. 168‘de değişiklik gerekebilir)  1) Ulusal ve bölgesel kalkınma planlanın hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin hizmetler ile bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkların gidermeye yönelik kalkınma program ve projelerinin uygulanmasına dair hizmetler,  m) Ulusal ve bölgesel düzeyde bilgi toplama, araştırma yapma, istatistik ve standardizasyon hizmetleri,  n) Vakıflarla ilgili olarak ulusal düzeyde yapılması gereken yönetim ve denetime ilişkin hizmetler,  o) Yerel yönetimlere teknik ve mali yardımda bulunma, rehberlik yapma ve eğitim desteği sağlama hizmetleri.  (Any. m. 45 ve 63‘e göre tarım ile tarih, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin görevlerin de merkezi yönetimin görevleri arasında yer alması gerekebilir. Bu nedenle Anayasanın bu maddelerinde de değişiklik gerekebilir.)  

Yerel yönetimlerin yetki, görev ve sorumlulukları

Madde 5- 4 üncü maddede sayılan ve merkezi yönetim tarafından yürütülmesi öngörülenlerin dışındaki görev ve hizmetler ile kanunlarda öngörülen ve açıkça başka bir kuruluşa verilmeyen her türlü mahalli ve müşterek mahiyetteki görev ve hizmetler yerel yönetimler tarafından yerine: getirilir.  Yerel yönetimler, görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren hizmetleri, idarenin bütünlüğüne, mevzuata, kalkınma planlarının ve yıllık programların ilke ve hedeflerine ve merkezi yönetim tarafından belirlenen esas ve usuller ile standartlara uygun olarak yürütür.  Merkezi yönetimin yerel yönetimlerin görev alanına giren konulardaki yetki, görev ve sorumluluklarıMadde 6- Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin görevli ve yetkili olduğu hizmetlerle ilgili olarak politika ve standart oluşturmaya, ilke ve hedefleri belirlemeye, esas ve usulleri tespit etmeye ve bunları denetlemeye yetkilidir.  Merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına giren görev ve hizmetler için yerel düzeyde ayrıca teşkilat kuramaz ve doğrudan harcama yapamaz. Ancak, görev ve hizmetlerin ilgili yerel yönetimlerce etkin bir biçimde yapılabilmesi için gereken yardım ve desteği sağlar.  Merkezi yönetim birimleri tarafından yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemelerde, yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlayıcı mahiyette ve yerinden yönetim ilkesine aykırı hükümler yer alamaz.  Hizmet ilişkilerinin esasları Madde 7- Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına giren hizmetlerinin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonunu sağlar.  Merkezi yönetim tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlerden illerde yapılması gerekenlerin, bu Kanunda sayılan istisnalar dışında valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Bunlara ait ödenekler ilgili merkezi yönetim tarafından valilik emrine aktarılır.  Merkezi yönetimin görevleri arasında sayılan hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler ilgili kuruluş tarafından o yerel yönetim bütçesine aktarılır. Bu ödenekler başka amaçla kullanılamaz.  ÜÇÜNCÜ KISIMMerkezi Yönetimin Teşkilatlanması, Buna İlişkin Esas ve Usuller, Görevler 

BİRİNCİ BÖLÜM

Merkezi Yönetimin Teşkilat Yapısı Merkezi yönetimin kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin ilke ve esaslar Madde 8- Merkezi yönetimin kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin ilke ve esaslar şunlardır:  a) Merkezi yönetim kendisine verilen işlevleri yerine getirmek üzere; Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, bakanlıklar ile bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar biçiminde teşkilatlanır.  b) Teşkilatlanmada, görev ve yetkilerin idarenin bütünlüğü ilkesi bozulamaz.  c) Merkezi yönetimin teşkilatlanmasında etkili ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanır. Benzer hizmet ve görevler birden fazla kurum ve kuruluşa verilemez.  d) Merkezi yönetime dahil bütün kurum ve kuruluşlar, performansa dayalı yönetime temel teşkil edecek şekilde temel amaç ve fonksiyonlarını, politika ve önceliklerini ortaya koyar, ölçülebilir başarı kriterlerini ilan eder.  e) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasında hiyerarşik kademelerin azaltılması ve esnek birimler kurulması esastır. Bakanlar Kurulu Madde 9- Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlar Kurulu, ulusal düzeyde karar alır, planlama ve koordinasyon görevini yerine getirir.  Başbakan Madde 10- Başbakan;  a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmekle, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri almakla, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmekle, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamakla, refahı yaygınlaştırmakla, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin etmekle,  b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla,  c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmakla, görevlidir.  Devlet Bakanları ve Başbakan Yardımcıları Madde 11- Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları sekizi geçmemek üzere Devlet Bakanları görevlendirilebilir.  Bakanlardan en çok üçü, Başbakan adına birden çok bakanlığın görev alanına giren konularda bakanlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.  

Bakanlıktarın ,teşkilatlanması

Madde 12- Bakanlıklardan;  a) Ekli (I)  sayılı cetvelde sayılanlar, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan,  b) Dışişleri Bakanlığı hariç, ekli (II) sayılı cetvelde sayılanlar, merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan,  c) Dışişleri Bakanlığı, merkez ve yurtdışı teşkilatından, meydana gelir.  Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları Madde 13- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde düzenlenir.  a) Bakanlık merkez teşkilatında  1. Müsteşarlık, 2. Kurul Başkanlığı, 3. Genel Müdürlük, 4. Daire Başkanlığı, 5. Şube Müdürlüğü.  b) Bağlı kuruluşlarda:  Müsteşarlık şeklindeki bağlı kuruluşlarda: 1. Müsteşarlık, 2. Genel Müdürlük, 3. Daire Başkanlığı, 4. Şube Müdürlüğü.  Başkanlık şeklindeki bağlı kuruluşlarda: 1. Başkanlık, 2. Genel Müdürlük, 3. Daire Başkanlığı, 4. Şube Müdürlüğü.  Genel Müdürlük şeklindeki bağlı kuruluşlarda: 1. Genel Müdürlük, 2. Daire Başkanlığı, 3. Şube Müdürlüğü.  c) Bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarında: 1. Vali, 2. İl Müdürlüğü, 3. Şube Müdürlüğü.  d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında: 1. Kaymakam, 2. İlçe Müdürlüğü, 3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü.  Bakanlık merkez teşkilatı Madde 14- Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç, politika ve standart belirleme, planlama, koordinasyon, eğitim, izleme, değerlendirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana gelecek şekilde düzenlenir.  a) Bakan1ıklann hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri,  b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, eğitim, idari, hukuki, mali, araştırma-geliştirme konularında faaliyette bulunan danışma ve denetim birimleri,  c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken personel, eğitim, idari ve mali hizmetleri yerine getirmekle görevli yardımcı birimler.  Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri Madde 15- Bakanlıkların yürütmekten sorumlu oldukları hizmet ve görevlerden bağlı kuruluş kurulmasını gerektirmeyenler, bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulan anahizmet birimleri tarafından yerine getirilir.  Anahizmet birimleri her bakanlığın hizmet ve görev özellikleri ile faaliyet alanlarına göre bakanlıkların kuruluş kanunlarıyla düzenlenir.  Bakanlık taşra teşkilatı Madde 16- Merkezi yönetime verilen asli işlevleri yerine getiren ve ekli (I) sayılı cetvelde sayılan bakanlıklar kuruluş amaçlarını gerçekleştirnıek için ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birinden meydana gelecek şekilde taşra teşkilatı kurabilirler.  a) İl valisine bağlı il kuruluşu, b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşu.  Yurtdışı hizmetlerinin yürütülmesi Madde 17- Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı (TİKA) hariç, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları yurtdışı teşkilatı kuramazlar. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hangilerinin hangi ülkelerde yurtdışı hizmeti sunacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bu suretle belirlenecek kurum ve kuruluşların yurtdışı hizmetleri Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatı bünyesinde ilgili bakanlık, kurum veya kuruluş personelinin Dışişleri Bakanlığı kadrolarına geçici süreli olarak görevlendirilmesi suretiyle yürütülür. Bu kadroların sayısı Dışişleri Bakanlığının yurtdışı kadrolarının yüzde beşini geçemez. Bu görevlere Dışişleri Bakanlığı elemanları atanamaz.  Bakanlık bağlı kuruluşları Madde 18- Bağlı kuruluşlar, bir bakanlığın hizmet ve görev alanına giren özel önemi bulunan anahizmetlerden bazılarını yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.  Bağlı kuruluşlar~merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir.  Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı il kuruluşları şeklinde kurulabilir.  Bakanlık ilgili kuruluşları Madde 19- İlgili kuruluşlar, bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ve özel kanun veya statü ile kurulan»iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve iştiraklerinden oluşan kuruluşlardır.  İlgili kuruluşlar, özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir.  Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık, kuruluş kanun veya statülerinde belirlenir.  İlgili kuruluşlar sadece merkez teşkilatından oluşur.  Bakanlık ilişkili kuruluşları Madde 20- ilişkili kuruluşlar, bir bakanlığın görev ve hizmet alanına giren piyasa alanlarında rekabeti bozucu faaliyetleri ve tekelleşmeyi önlemek üzere düzenleyici ve denetleyici görev yapan, yetkilerini kendi sorumlulukları altında kullanan, kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz, özel kanunla kurulan kuruluşlardır.  Bu kuruluşların ilişkili olduğu bakanlık kuruluş kanununda belirlenir.  Bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri Madde 21- Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir.  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, c) Hukuk Müşavirliği, d) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği.  Gerekli görülen hallerde 40 ıncı madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas edilebilir.  Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma birimleri kurulabilir.  a) Hukuk Müşavirliği, b) Gerekli görülen hallerde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.  

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki yardımcı hizmet birimleri

Madde 22- Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur:  a) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya Daire Başkanlığı b) Özel Kalem Müdürlüğü.  Bakanlık bağlı kurullarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur.  İlgili kuruluşların anahizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri Madde 23- ilgili kuruluşların anahizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri 14 üncü madde ile bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin diğer hükümler gözönünde bulundurularak hizmet özelliklerine göre kuruluş kanunlarında veya statülerinde belirlenir.  Sürekli kurullar Madde 24- Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda hizmetin kurul biçiminde yürütülmesi gerektiğinde, görevleri ve teşekkül tarzı kuruluş kanunlarında gösterilmek kaydıyla sürekli kurullar kurulabilir.  

Bölge kalkınma ajansları

Madde 25- Ulusal kalkınma planı ile uyumlu olarak İstatistiki Bölge Birimi-2 Düzeyinde araştırma yapmak, katılımcı yöntemlerle gelişim stratejileri oluşturmak, iller arası koordinasyonu sağlamak, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak, bölgesel gelişimi hızlandırmak ve özel girişimciliği desteklemek amacıyla bölge kalkınma ajansları kurulur.  Bölge kalkınma ajanslarının kuruluşu, görev ve faaliyetleri, merkezi yönetim ile ilişkileri kanunla düzenlenir.  İKİNCİ BÖLÜMBakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların Teşkilatlanma Esas ve Usulleri Merkez teşkilatı kurulmasına ilişkin esaslar Madde 26- Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez teşkilatının kurulmasında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır.  a) Anahizmet, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir. Anahizmet, danışma, denetim ve yardımcı birimlerdeki daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinin sayısı kuruluş kanunlarında gösterilir.  b) Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde anahizmet birimi kurulamaz.  c) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında 13 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak, birim ve personel sayısı esas alınarak ve kuruluş kanunlarında düzenlenmek kaydıyla, bakanlıklarda ve müsteşarlık şeklinde kurulan bağlı kuruluşlarda en çok üç müsteşar yardımcısı; başkanlık ve genel müdürlük şeklinde kurulan bağlı kuruluşlarda ise en çok üç başkan yardımcısı ve genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edilebilir.  Taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin esaslar Madde 27- Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı bu Kanunla birlikte teşkilat kanunları ve İl İdaresi Kanunu ile belirlenen esas ve usullere göre kurulur.  Taşra teşkilatının kurulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:  a) il ve ilçe kuruluşları, görev ve hizmet alanlarının sosyal ve ekonomik özelliklerine, nüfus durumuna göre farklı tip ve statüde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir.  b) Bakanlıklar ile bağlı kuruluşların il ve ilçelerde, bakanlık ve bağlı kuruluşu temsil edecek şekilde bir taşra teşkilatı kurmaları esastır.  c) Merkezi yönetimin taşra teşkilatı kurma yetkisi bu Kanunda ve kurum ve kuruluşların kendi kanunlarında belirtilir. Kanunlarında bu konuda açıkça yetki verilmeyen bakanlık veya kuruluş taşra teşkilatı kuramaz.  d) Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.  e) Ülke düzeyinde yerine getirilmesi gereken hizmetler için, taşra teşkilatının il ve ilçe kuruluşu şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, bu hizmet alanlarında birden fazla ile destek sağlayacak ve geçici nitelikte olmak üzere coğrafi bölge esasına dayalı olarak sayılan yediyi geçmemek üzere bölge kuruluşları kurulabilir. Havza esasına göre hizmet üretmek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarında bu sayı Bakanlar Kurulu karan ile ona kadar artırılabilir.  f) Geçici bölge teşkilatı; görev veya hizmet süresi, merkezlerinin bulunacağı il ve dahil olacak iller belirtilmek şartıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Bu kararname Resmi Gazetede yayımlanır ve bu teşkilat görevleri sona erince kaldırılır. Geçici bölge teşkilatının görev ve hizmet sürelerinin uzatılması bu bentteki usule tabidir.  İlgili kuruluşlara ilişkin esaslar Madde 28- İlgili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluktan ile teşkilatlanmalarına ilişkin esaslar bu kuruluşların özel kanunlarına veya statülerine göre düzenlenir  Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar hariç, ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır.  Kurulma işlemlerinin tamamlanması Madde 29- Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanır.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlık Makamının Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Bakanların görev yetki ve sorumlulukları Madde 30- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.  Her bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplanın denetlemekle görevli ve yetkilidir.  Müsteşarın göre yetki ve sorumluluklar. Madde 31- Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlama ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.  Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimlerinin Görev ve Yetkileri Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bakanlıkların denetime ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Madde 32- Bakanlıklar, denetim görevini Teftiş Kurulu Başkanlığı eliyle yerine getirir. Teftiş Kurulu Başkanlıkları;  a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, araştırma ve ön inceleme işlerini yürütür.  b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlar ve bakana sunar.  c) Hizmet standartlarına uygun seviye ve kalitede hizmet sunulabilmesi için ilgili kuruluş ve birimlerle koordinasyon içinde yerel yönetimlere eğitim ve rehberlik hizmeti verir.  Teftiş ve denetimlerde aşağıdaki ilkelere uyulur:  a) Teftiş ve denetim hukuka uygunluk yanında, programların etkinlik ve verimliliği, belirlenen standartlara uygunluğu ve performans sonuçlarının değerlendirilmesini kapsar.  b) Teftiş ve denetimde eğitim ve rehberlik boyutuna öncelik verilir.  c) İyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve kamuoyunun denetiminin sağlanması amacıyla teftiş ve denetim raporlan yayımlanır.  Yerel yönetimlerin denetimi Madde 33- Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin ve bunların bağlı kuruluşlarıyla işletmelerinin iş ve işlemlerini idarenin bütünlüğüne, mevzuata, kalkınma planlarının ve yıllık programların ilke ve hedeflerine ve merkezi yönetim tarafından belirlenmiş esaslara göre denetler.  Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetim görevinin esasları şunlardır:  a) Taşra teşkilatı olmayan ve görev ve hizmetleri yerel yönetimlere devredilen bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyon içinde bu hizmetlerin denetimini yapar.  b) Denetim sonucunda tespit edilen performans sonuçlan yerel yönetimlere genel bütçeden gönderilecek bütçe ödenekleri ile ilişkilendirilir.  Yerel yönetimlerde hesap ve harcama denetimi Madde 34- İl özel idareleri, belediyeler, yerel yönetim birlikleri ve bunların işletmelerinin hesap ve harcamaları mali yılın sonundan itibaren bir yıl içinde sonuçlanmak üzere İçişleri Bakanlığınca denetlenir. Bakanlık bu denetimi kendi denetim elemanları ile yapabileceği gibi, bu amaçla faaliyet gösteren denetim şirketlerine veya mali müşavirlere de yaptırabilir. (Hesap ve harcama denetimi idarenin asli ve sürekli hizmetlerinden addedilerek denetim şirketlerine veya mali müşavirlere denetleme Anayasaya aykırı bulunabilir. Nitekim önceki yıllarda yeminli bürolara verilen bazı görevler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.) Bu şekilde dışarıdan yaptırılacak denetime ilişkin usul ve esaslar Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  Hazırlanan denetim raporlan Sayıştay Başkanlığında bu amaçla kurulacak dairelerde görüşülerek ilgililerin beraatına ya da zimmetine karar verilir. Sayıştay Başkanlığı hesap ve harcamaya ilişkin yargılamayı ilgili mali yılın bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlar. (Any. m. 160‘a "özel bütçe" kelimesinin eklenmesi ve Sayıştay Kanununda bu konuda düzenleme yapılması gerekiyor)  Denetim raporlarının aleniliği Madde 35- Yerel yönetimlere ilişkin denetim raporlan, denetimden sonraki ilk olağan toplantıda ilgili yerel yönetim meclisinde okunmak suretiyle üyelerin bilgisine sunulur. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda yerel gazeteler, radyolar ve televizyonlar gibi uygun vasıtalarla halka da duyurulur.  Yerel yönetimlere müdahale Madde 36- Merkezi yönetim tarafından belirlenen standartların karşılanması hususundaki yetersizlikler, yerel yönetimlerce yürütülen hizmetlerin aksatılması, kayıt ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda İçişleri Bakanlığınca sırasıyla şu uygulamalar yapılır:  a) İlgili yerel yönetime bir yılı aşmamak üzere, belirlenen noksanlığın giderilmesi için uygun bir süre verilerek belirlenen yetersizliğin giderilmesi, hizmetin yerine getirilmesi, kayıt ve işlemlerin düzeltilmesi veya tamamlanması istenir.  b) Verilen süre -sonunda yetersizliğin veya eksikliğin ortadan kaldırılmaması halinde, ilgili yerel yönetime yardımcı olmak ve uygulamayı gözetlemek üzere İçişleri Bakanlığınca, bir veya birkaç bakanlık personeli belli bir süre için ilgili yerel yönetimde görevlendirilir. Hizmetin ilgisine göre diğer bakanlıklardan da uzman personel istenebilir.  c) Bakanlık görevlisi veya görevlileri tarafından, kendilerine verilen sürenin sonunda hazırlanacak raporda,. ilgili yerel yönetim hizmetlerinde ciddi şekilde aksamanın ve yetersizliğin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığının müdahalede bulunma yetkisi vardır. Bakanlık aksatılan ya da yetersiz olarak verilen hizmeti başka bir yerel yönetim birimine veya merkezi idare birimine verebileceği gibi görevlendireceği bir personelin sorurn1uluğu.altında söz konusu yerel yönetim içinde yerine getirilmesini de sağlayabilir.  Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve bakanlıklarının araştırma, planlama ve koordinasyona ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Madde 37- Bakanlıkların araştırma, planlama ve koordinasyona ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı eliyle yerine getirilir.  Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için araştırma yapmak ve çalışma esaslarım tespit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, gerekli istatistikleri toplayarak uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermeye dönük öneriler geliştirmek, Bakanlığın görev alanına giren konularda hizmet standartları geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.  Hukuk Müşavirliği ve bakanlıkların hukuk müşavirliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları Madde 38- Bakanlıkların hukuk müşavirlikleri;  a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmekle,  b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almakla; anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmakla,  c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda bakanlık veya kuruluşu temsil etmekle,  d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve bakana sunmakta, görevli ve yetkilidir.  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 39- Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği kurulabilir.  Bakanlık Müşavirleri Madde 40- Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere bakanlık müşavirleri bulunabilir  Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.  Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve yirmiyi geçmeyecek şekilde sayısı kuruluş kanunlarında gösterilir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü Madde 41- Özel Kalem Müdürlüğü; Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek ve Bakanın vereceği diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde 42- Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  a) Bakanlığın insangücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,  b) Bakanlığın personelle ilgili atama, özlük, yürütmek,  c) İdari ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek, emeklilik ve benzeri işlemlerini  d) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulamasını takip etmek,  e) Bakanlığın görev alanına giren konularda yerel yönetimlere dönük eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,  f) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,  g) Bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,  h) Bakanlık savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,  i) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  Bağlı ve ilgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri Madde 43- Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki danışma, denetim ve yardımcı birimlerinin görevleri, bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birimlerin görevleri esas alınarak kanunla düzenlenir  ALTINCI BÖLÜMİlişkili Kuruluşların Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Bağımsız idari otoriteler Madde 44- 20 nci maddede belirtilen görevleri yapmak üzere oluşturulan düzenleyici ve denetleyici kurumlar bakanlık ilişkili kuruluşlarıdır.  Kurumlar görevlerini yaparken bağımsızdır o Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumların nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.  Kurumun merkezi Ankara‘ dadır. Kurumlar taşra teşkilatı kuramaz. Ancak, düzenlemekle görevli olduğu sektörün yoğun olduğu illerde olmak ve toplam sayısı üçü geçmemek kaydıyla yurtiçi temsilcilik açabilir. Kurumun teşkilatı kurul, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.  Kurul biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul başkam ve üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Kurul üyeleri kendi aralarından ikinci başkam seçer.  Kurul başkanlığı ve üyeliklerine atanacaklarda aşağıdaki nitelik ve özellikler aranır:  a) Kurumun faaliyet göstereceği sektörde uzmanlaşmış ve mesleğinde temayüz etmiş olmak,  b) Meslekleri ile ilgili olarak kamu ve/veya özel sektörde en az on yıl tecrübesi olmak,  c) Hukuk, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve mühendislik dallarında yurt içi ya da yurt dışında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş veya bu dallarda yüksek lisans yapmış olmak,  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartlan taşımak.  Kurul üyeliklerine atananların mesleki kariyerleri ve tercih sebepleri atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararının gerekçesinde belirtilir.  Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır. Süresi biten başkan ve üyeler en fazla bir dönem daha atanabilir. Başkan ve üyeliğin, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan yere bir ay içinde atama yapılır. Bu halde atanan kişi, yerine atandığı kişinin süresini tamamlar.  Kurul başkan ve‘ üyelerinin süreleri. dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, atanmaları için gerekli şartlan kaybettikleri veya durumlarının 9, 10 11 ve 12 nci fıkraya aykırı düştüğü anlaşılan ya da kanunla verilen görevleriyle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme karan ile sabit olan kurul başkan ve üyelerinin görevleri atandıkları usul ile sona erdirilir.  Kurul başkan ve üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, Kurulun düzenlemekle yetkili olduğu sektördeki ortaklıklarda pay sahibi olamazlar; kendileri veya üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları, Kurul başkanlığı ve üyeliği görevi süresince ve bu görevin sona ermesinden itibaren iki yıl dolmadan bu sektörde ticari faaliyette bulunamaz, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz yahut görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.  Kurul başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki her türlü sermaye piyasası mevzuatı anlamındaki menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları "dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Otuz gün içinde bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.  Dokuz ve onuncu fıkra hükümleri kurumda ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış ya da vekalet veya istisna akdi ve benzeri iş görme sözleşmeleri ile kurum için çalışmış olanlar hakkında da uygulanır.  Kurul üyeleri ve diğer personel kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması sırasında öğrendikleri ticari sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar. Başkanlık, kurul başkanı ve kurum başkan yardımcılarından teşekkül eder. Kurul başkanı kurumun en üst amiri olup, kurumun da başkanıdır ve kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, kurumun çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.  Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:  a) Kurumun karar organı olan Kurul ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek,  b) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek,  c) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanmasını izlemek,  d) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak,  e) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabım ve yıllık çalışma raporlarım hazırlamak ve Kurula sunmak; Kurum bütçesinin uygulanmasınğ, gelirlerin toplanmasını, giderlerinin yapılmasını sağlamak,  f) Kurumun faaliyet gösterdiği sektörde strateji, politikalar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirmek,  g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,  h) Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,  ı) İlgili sektöre ilişkin Kurulun nihai kararlan ile Kurum tarafından hazırlanacak tebliğ ve yönetmeliklerin yayınlanmasını sağlamak,  j) Kurul başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,  k) Kuruma yapılan başvuruların Kurul gündemine alınmasına karar vermek, gündeme alınmayanlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.  Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde başkana yardımcı olmak amacıyla iki başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler.  Düzenleyici ve denetleyici kurumların hizmet birimleri ve personeli Madde 45- Kurumun hizmet birimleri; daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, denetim ve danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.  Ana hizmet birimleri her Kurumun hizmet ve görev özelliklerine ve alanlarına göre, bu Kurumlara ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir. Ancak ana hizmet birimlerinin sayısı onu geçemez.  Kurum teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma birimleri kurulabilir.  1) Hukuk Müşavirliği, 2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 3) Başkanlık Müşavirleri.  Kurum yardımcı hizmet birimleri şunlardır:  !) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2) Başkan Özel Kalem Müdürlüğü, 3) Kurul Özel Büro Müdürlüğü.  Kurumda yukarıda belirtilenlerin dışında bir birim unvanı ve birim amirlerinin altında şube müdürlüğü dışında başka bir hiyerarşik kademe ihdas edilemez.  Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kariyer uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kurum personeli ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.  Mali piyasalar ve- bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Kurumlarda yukarıda sayılan personele ek olarak Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcıları da meslek personeli sıfatını haizdir.  Kurumun hizmet birimleri, personelin atama ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli "personelin unvanı, sayısı, nitelikleri kurumun kuruluş ve görev esaslarına ilişkin kanunda düzenlenir. Kurumun hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Kurum personeline ilişkin kadroların ihdası ve iptali ile kullanılmasına dair esas ve usuller 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun.Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.  Kurumun ana hizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde kariyer uzman ve uzman yardımcılarının çalıştırılması esastır. Ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam. edilecek personelin nitelik ve sayıları Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Ancak yardımcı hizmet birimlerinde çalışacak personelin oranı, Kurumun toplam personel sayısının yüzde otuzbeşini aşamaz.  Kurum emrinde kariyer uzman sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde yeteri kadar uzman meslek personeli ile kariyer dışı ihtisas personeli sözleşmeli statüde çalıştırılabilir. Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit olunur. Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya istisna akdi hükümleri uygulanır. Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre, Başkanlığın önerisi üzerine Kurulun onayı ile yabancı uzmanlar istihdam edilebilir.  Kurul Başkan ve üyelerinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklan, Başbakanlık Müsteşarının her türlü ödemeler dahil aylık net ücretini geçmemek üzere Başbakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum personelinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklan da, Kurul Başkanının ücretleri ile diğer mali ve sosyal haklarının yüzde doksanbeşini geçmemek üzere Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından tespit edilir.  Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatları ile diğer malı hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.  En az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak kaydıyla uzmanlara Başbakanlık uzmanları için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçirilmiş sürelerden sayılır.  Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip birinci dereceli bankalar yeminli murakıplarına bakanlık müfettişi için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır.  Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.  Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı olmak üzere üniversitelerden gelen başkan ve üyelerle uzman veya diğer personel hakkında da uygulanır.  Düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçesi Madde 46- Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurumun gelirleri, kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunda belirtilir.  Kurum, her yıl için gelir tahminlerini ve yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere gider tahminlerini gösteren ve Kurulca kabul edilen bütçe tasarısını mali yıl başından en az altmış gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Kurumun bütçesi genel ve katma bütçe tasarılarından hemen sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.  Kurum gelirleri T.C. Merkez Bankası veya diğer bir bankada açılacak ortak bir hesapta toplanır. Kurumun gelir-gider farkının yüzde sekseni her üç ayda bir genel bütçeye aktarılır. Ayrıca, Kurumun yıl sonunda oluşan gelir-gider farkının tamamı, ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar genel bütçeye aktarılır. Yetki ve düzenleme yapma Madde 47- Kendilerine kanunlarında verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla Kurumlar, kalkınma planlan, yıllık programlar ve hükümet programlarında yer alan ilke, strateji ve politikaları her türlü icraatlarında öncelikle gözetirler.  Kurum1ann düzenleme ve uygulamalarında koordinasyon Başbakan adına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanır.  Kurumlar faaliyette bulunduğu sektöre yönelik hazırlayacağı ikincil düzenlemelerde kalkınma planı, yıllık programlarla ilişkisinin kurulması, değişik Kurumların hazırladıkları düzenlemelerin tutarlılıklarının sağlanması açısından öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı‘nın görüşünü alırlar.  Mali denetim Madde 48- Kurumun yaptığı düzenlemeler, kanunlarla kendilerine verilen görevler çerçevesinde aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler dışında, yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri, Sayıştay denetimine tabidir.  Hesap verme ve bilgilendirme Madde 49- Kurumun faaliyetleri hakkındaki yıllık rapor, bütçe ve mali denetim raporlan ile bütçe kesin hesabı her yılın Mart ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulur. Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık malı raporu ve bütçe kesin hesabı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ibra edilir. Plan ve Bütçe Komisyonunun, gerekçe göstermek kaydıyla hesapları üst üste iki defa ibra etmemesi durumunda Kurul Başkan ve üyeleri görevden alınmış sayılırlar.  Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait yaptıktan düzenlemelerin ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden raporu Bakanlar Kuruluna sunar.  Kurumun faaliyetleri hakkında Bakanlar Kuruluna sunulan faaliyet raporu ve bu rapor hakkındaki Bakanlar Kurulunun değerlendirmeleri ve karan ile faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptıkları bilgilendirmenin dokümanları her yılın Mayıs ayı sonunda kamuoyuna açıklanır. Kurum, toplumu bilgilendirmeye yönelik olarak altı aylık dönemlerde, ilgili dönemlerde yaptıkları düzenlemeler, işlemler,‘ araştırma ve soruşturmalar hakkında gerekçeleri ile birlikte rapor hazırlar. Bu raporlar Kurumun internet sayfalarında veya hazırlayacakları bültenlerde yer alır.  Kurul düzenlemelerine karşı yargı yolu Madde 50- Kurul kararlan kesindir. Ancak, Kurulun düzenlemelerine, nihai kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli para cezalarına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay‘ da görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı yapılan başvurulan acele işlerden sayar.  Yargı yoluna başvurulması işlemi durdurmaz.  DÖRDÜNCÜ KISIMSorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluklar

Madde 51- Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.  Bakanlıkların koordinasyon ve işbirliğine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Madde 52- Bakanlıklar, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle; kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.  Bakanlıklar; diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla sorumludur.  Bakanlıklar, hizmet alanlarına giren konularda yerel yönetimlerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.  Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisi Madde 53- Bakanlıklar, kanunen yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.  Yetki devri Madde 54- Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, vali, kaymakam, belediye başkanı ve yerel yönetimlerdeki diğer yöneticiler gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmım astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.  BEŞİNCİ KISIMYerel Yönetimlerin Teşkilat Yapısı Yerel yönetimlerin teşkilatlanmasında genel esaslar Madde 55- Yerel yönetimlerin teşkilatlanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur.  a) Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinde yerinden yönetim ilkesi en geniş şekilde uygulanır. Bu amaçla yerel hizmetlerin, bu hizmetten yararlananlara en yakın birim tarafından verilmesi esastır.  b) Yerel yönetimlerin, görevlerini etkili ve verimli bir biçimde yürütmesini sağlayacak büyüklükte ve kapasitede kurulması esastır. Bu amaçla gerektiğinde Bakanlar Kurulu karan ile mevcut yerel yönetimler sınır düzenlemesine tabi tutulur ve yerel yönetimler arasında Bakanlar Kurulu karan ile zorunlu birlik kurulabilir. (Any. m. 127/sonda değişiklik gerekir)  c) Yerel yönetimler, hizmetlere ilişkin kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde açıklık ve katılımı sağlayıcı tedbirleri alır. Bu amaçla, görev ve yetki alanlarına giren konularda halkın, meslek teşekküllerinin, diğer yerel yönetimlerle mahalle muhtarlarının, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yönetime katılma, bilgi alma ve görüş bildirmelerine imkan sağlanır. d) Yerel yönetimlerin genel karar organlarının toplantıları ve kararlarının aleniliği esastır. Bu organların kararlan ile yıllık faaliyet raporlan ve kesin hesaplan yerel gazeteler, radyolar ve televizyonlar gibi uygun vasıtalarla halka duyurulur.  Yerel yönetimlerde hiyerarşik kademeler ve birim unvanları Madde 56- Yerel yönetimlerde hiyerarşik kademeler ve birim unvanları aşağıdaki gibidir.  a)      İl özel idarelerinde, büyükşehir ve il belediyelerinde; 1. Genel Sekreterlik, 2. Daire Başkanlığı, 3. Şube Müdürlüğü.  b)      Diğer belediyelerde; 1. Müdürlük, 2. Şube Müdürlüğü.  c) Yerel yönetim birliklerinde Birlik Genel Sekreteri.  Görevlendirme Madde 57- İl  özel idarelerinde valinin, büyükşehir belediyelerinde  belediye başkanının onayı ile sayısı üçü geçmemek üzere genel sekreter yardımcısı görevlendirilebilir.  Yerel yönetim birlikleri Madde 58- Yerel yönetimler belirli kamu hizmetlerinin görı1lmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurabilirler.  Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluğunda bulunan hizmet alanlarında kurulmuş veya kurulacak yerel yönetim birliklerine kamu yararının zorunlu kıldığı projeler için İçişleri Bakanının onayı ile ilgili yerel yönetim birimlerinin katılması zorunludur.  Birliği oluşturan yerel yönetim birimleri birliğin ve projenin giderlerine de katılırlar.  ALTINCI KISIMYerel Yönetimlere Sağlanacak Kaynaklar ve Diğer Mali Hükümler 

Mali kaynak

Madde 59- Yerel yönetimlere görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynaklan sağlanır. Kanunun belirleyeceği alt ve üst sınırlar içinde kalmak kaydıyla, yerel yönetimler tarafından toplanacak vergi, resim ve harçların oran ve miktarlarını belirlemeye, yerel yönetimlerin genel karar organları yetkilidir. (Any. m. 73/sonda değişiklik yapmak gerekiyor. ) 

Mali yardım

Madde 60- Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından pay ayrılır.  Payların ayrılmasına, dağıtımına ve bu paylardan yapılacak kesintilere ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.  Merkezi yönetim, yerel yönetimlere uygulayacakları projeler için yardım yapabilir. Bu yardımlar, tahsis amacı dışında kullanılamaz.  YEDİNCİ KISIMÇeşitli Hükümler 

Döner sermaye işletmeleri

Madde 61- Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar sermayeleri, gelirleri, işleyiş ve denetimleri ile ilgili esas ve usuller kanunla belirlenmek kaydıyla döner sermaye işletmesi kurabilirler. Döner sermayenin kanunun belirttiği miktarın on katına kadar artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sağlık kuruluşları ve üniversiteler hariç olmak üzere, kuruluş kanunlarına döner sermaye gelirlerinden bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar personeline pay ödenmesine ilişkin hüküm konulamaz.  Kadrolar Madde 62- Merkezi ve 6yerel yönetimlere ait kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar genel hükümlere göre düzenlenir.  Atama Madde 63- Merkezi yönetimde 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. Bakanlık, bağlı, ilgili ‘ve ilişkili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır.  Müsteşarların, başkanların ve genel müdürlerin görev süresi hükümetin görev süresi ile sınırlıdır. Bu şekilde görevi sona erenler her türlü özlük haklan saklı kalmak üzere bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.  Yerel yönetimlerde yöneticilerin ve memurların atamaları kanunla düzenlenir.  Kamu kurum w.kuruluşları personelinin bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde görevlendirilmesi Madde 64- Bakanlıklar bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programlan ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve geçici olarak bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez.  İl özel idarelerinde valinin, belediyelerde ise belediye başkanının talebi halinde, yerel yönetimlerin yönetici kadrolarında merkezi yönetim personeli, süresi bir yılı aşmamak üzere görevlendirilebilir. Süresi dolan personel bir yıl daha görevlendirilebilir. Bu personel kurumundan izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam ettirilir.  Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar Madde 65- Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ekli cetvelde gösterilmiştir.  Kamu harcamaları Madde 66- Merkezi yönetim için Türkiye Büyük Millet Meclisi; yerel yönetimler için seçilmiş karar organları tarafından kabul edilmeyen hiçbir kamu harcaması yapılamaz. Memurların ve diğer kamu görevlilerin aylık, ödenek, zam, tazminat, harcırah, huzur hakkı ve diğer her türlü ödemeleri kanunla belirlenir. Hiçbir kamu harcaması Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi dışında tutulamaz.  Kamu oyunu bilgilendirme Madde 67- Bu Kanun kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşlar görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki tekemmül etmiş idari işlemlerini, mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin ihalelerin ilanından sonuçlanmasına kadar bütün aşamalarına ilişkin bilgileri, kurum dışında yaptırdıkları işleri, hizmetleri ve projeleri gerekçeleri, bedelleri ve uygulama sonuçlan ile birlikte ayrıntılı olarak internet sitelerinde bir yıl süreyle kamu oyunun bilgisine sunarlar. İnternet sitesi olmayan kurum ve kuruluşlar ise yukarıda belirtilen bilgileri Başbakanlık internet sitesinde yayımlanmak üzere derhal Başbakanlığa gönderirler.  Kırtasiyeciliğin önlenmesi Madde 68- Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ya da bu kurum ve kuruluşlar adına gerçek ve tüzel kişilerden kamu yararının gerektirdiğinden fazla bilgi ve belge istenemez.  Toplanan bilgi ve belgelerden kamu adına sağlanacak faydanın artırılması, kişi ve kuruluşlar üzerindeki külfetin azaltılması için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler yapılırken toplanan bilgi ve belgelerden sağlanacak fayda ile bilgi ve belge istenen kişi ve kuruluşlar üzerindeki külfetin dengelenmesi esastır.  Toplanan bilgi ve belgelerin elektronik araçlar da kullanılarak tasnifi ve saklanması, başka kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması, gereksiz olanlarının imhası, istenecek bilgi ve belgelerin belli sürelerle gözden geçirilmesinin usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  Uygulanacak hükümler Madde 69- Bu Kanun kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşlar 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir. Kanunlara söz konusu kanunlara tabi olunmayacağına ilişkin istisna hükümleri konulmaz.  Kaldırılan hükümler ve kuruluşlar Madde 70- 27/9/1984 tarihi ve 3046 sayılı Kanun, 24/10/1960 tarihi ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  9/5/1983 tarihli ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kaldırılmıştır.  Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı hariç bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlan kaldırılmış ve yurtdışı kadroları iptal edilmiştir.  Trafik hizmetlerinin devri Madde 71- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmiş olan trafik hizmetlerinin denetimi, yönetimi ve düzenlenmesi görevlerinin tamamı veya bir kısmı, belediye meclislerinin kararına istinaden yapılacak talep üzerine, İçişleri Bakanının onayı ile belediyelere devredilebilir. Devredilen hizmetler belediyelerce genel trafik hizmetleri ile koordineli olarak yürütülür.  Devir kararlan, devredilen hizmetlerin gerektirdiği personel ve teknik alt yapının tamamlanmasını sağlamaya yetecek ölçüde bir hazırlık süresi verilerek uygulanır.  Emniyet Genel Müdürlüğünün devredilen hizmetle ilgili personel, tesis, araç ve gereçleri de ilgili belediyelere devredilir.  Bu maddenin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  Geçici Madde 1- Bu Kanunla yerel yönetimlerin görevli ve yetkili kılındıkları hizmetlere ilişkin olmak üzere;  a) Milli eğitim, sanayi, bayındırlık, kültür, turizm, tarım, orman ve sağlığa ait görev, yetki, personel, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malların il özel idarelerine,  b) Çevre, gençlik ve spor ile sosyal hizmetlere ait görev, yetki, personel, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallardan belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde olanların büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ilgili belediyelere, bu sınırların dışındakilerin il özel idarelerine,  devri ve tasfiyesi, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usullere göre gerçekleştirilir.  Geçici Madde 2- Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri; personel, araç, gereç, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, bunlara ait ödeneklerle birlikte İstanbul dışında il özel idarelerine, İstanbul ilinde ise bu hizmetleri il hudutları dahilinde yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.  9/5/1983 tarihli ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda geçen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibareleri İstanbul ilinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi", İstanbul dışında ise "il özel idaresi" olarak uygulanır.  Birinci fıkrada belirtilen tasfiye ve devir işlemleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usullere göre üç ay içinde gerçekleştirilir.  Geçici Madde 3- Kaldırılan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görevleri ile personel, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan bunlara ait ödeneklerle birlikte Sayıştay‘a devredilmiştir. Bu Kanunun yayımı tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda çalışanlardan Kurul Başkan ve üyeleri Sayıştay uzman denetçi kadrolarına; baş denetçi, denetçi ve denetçi yardımcıları ise Sayıştay baş denetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır. Kurulda görevli diğer personel durumlarına uygun kadrolara atanır.  Geçici Madde 4- Durumları 3 üncü maddenin (i) bendine uymayan kuruluşlar içinde tasfiye edilir.  Geçici Madde 5- 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 115-118 inci maddelerinde düzenlenen katma bütçe yürürlükten kaldırılmıştır. Katma bütçeli kuruluşların bütçelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu kuruluşlar katma bütçeli olarak faaliyetlerine devam eder. (Any. 160-163‘ürncü maddelerde değişiklik gerekir)  Geçici Madde 6- Yurtdışı teşkilatı kaldırılan ve yurtdışı kadroları iptal edilen bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin olarak 17 nci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu karan üç ay içinde çıkarılır. Sözü edilen bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlan bu kararnameye göre yapılacak görevlendirmelerin tamamlanmasına kadar görevlerine devam ederler.  Geçici Madde 7- 25 inci maddede öngörülen bölge kalkınma ajanslarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin kanun, ............içinde çıkarılır.  Geçici Madde 8- Yerel yönetim genel karar organlarının çalışmaları ve 48 inci maddenin ( c) ve (d) bentlerinde öngörülen katılım ve açıklığın sağlanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  Geçici Madde 9- Kamu hizmetlerinin gerektirdiği nitelik ve sayıda, esnek, liyakata dayalı istihdamı esas alan sade, performans değerlendirmesine müsait, şeffaf bir personel sistemi, bir yıl içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur.  Geçici Madde 10- Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve bu Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanun hükümlerine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren alt ay içinde bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve bu Kanun kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş ve görevlerine ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlarında bu Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yaparlar.  58 inci madde kapsamında ekli cetvellerde sayılan bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar arasında sayılmayan bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan adı değişenler yeni adlarıyla, ilga edilecekler, bakanlık anahizmet birimi olarak teşkilatlandırılacaklar ve tasfiye edilecekler, altı ay içinde çıkarılacak bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşların kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunlarda düzenlenir. Bu kurum ve kuruluşlar bu süre içerisinde mevcut statülerini korumaya devam ederler.  Yürürlük Madde 72- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme Madde 73- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  (I) SAYILI CETVELTAŞRA TEŞKİLATI OLAN BAKANLIKLAR 1. Adalet Bakanlığı, 2. Milli Savunma Bakanlığı, 3. İçişleri Bakanlığı, 4. Maliye Bakanlığı, 5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.  (II) SAYILI CETVELTAŞRA TEŞKİLATI OLMAYAN BAKANLIKLAR 1. Dışişleri Bakanlığı, 2. Ekonomi Bakanlığı, 3. Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı, 4. Sağlık Bakanlığı, 5. Tarım Bakanlığı, 6. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, 7. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 8. EneIji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9. Orman ve çevre Bakanlığı, 10. Kültür ve Turizm Bakanlığı 11. Bayındırlık Bakanlığı  (III) SAYILICETVEL (İkinci Seçenek)TAŞRATEŞKİLATI OLMAYAN BAKANLIKLAR 1 Dışişleri Bakanlığı, 2 Ekonomi Bakanlığı, 3 Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı, 4 Sağlık Bakanlığı, 5 Tarım ve OrmanıBakanlığı, 6 Ulaştırma Bakanlığı 7 Haberleşme (Enformasyon) Bakanlığı, 8 Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 9 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 10 EneIji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 11 Şehirleşme, Yerleşme ve çevre Bakanlığı, 12 Kültür ve Turizm Bakanlığı  (IV) SAYILI CETVEL

BAĞLI KURULUŞLAR LİSTESİ

 Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlar 1. Devlet Arşivleri Kurumu Genel Müdürlüğü (Anahizmet birimi olarak da devam edebilir, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluş da olabilir) 2. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 3. Devlet Personel Başkanlığı 4. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 5. Diyanet İşleri Başkanlığı 6. Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı 7. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 8. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı  Adalet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 9. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 10. Ceza ve infaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı 11. Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi  Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 12. Harita Genel Komutanlığı 13. İlaç Fabrikası Komutanlığı 14. İlmi İstişare ve Araştınna Kurulu (İLAR) 15. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 16. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Başbakanlığa bağlı kuruluş da olabilir)  

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

17. Emniyet Genel Müdürlüğü 18. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü 19. Jandarma Genel Komutanlığı 20. Sahil Güvenlik Komutanlığı  Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 21. Milli Piyango İdaresi Başkanlığı (Özelleştirilecek)  Ekonomi Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 22. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 23. İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Genel Sekreterliği (İlga edilebilir) 24. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

25. Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardım Sandığı Başkanlığı (Tasfiye edilebilir) 26. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği  Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 27. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak olan Koruyucu Sağlık Hizmetleri Gn. Md. içinde Karantina Daire Başkanlığı şeklinde yapılandırılarak ilga edilebilir. Yabancı ülkelerden ülkemize ve ülkemizde çıkabilecek bu tür hastalıkların yabancı ülkelere yayılmasını önlemek amacıyla karantina konusunda hizmet vermektedir.) 28. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (İl Özel İdarelerine bağlanabilir)  Tarım Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 29. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 30. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 31. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 32. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (Anahizmet birimi de olabilir)  Orman ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 33. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (Anahizmet birimi de olabilir)  Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 34. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı (Anayasa değişikliği gerekiyor, m. 134) 35. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 36. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 37. Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği 38. Vakıflar Genel Müdürlüğü  (IV) SAYILI CETVELİLGİLİ KURULUŞLAR LİSTESİ 

Başbakanlıkla İlgili Kuruluşlar

1. T.C. Merkez Bankası Başkanlığı  Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar 2. TUSAŞ Genel Müdürlüğü 3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 4. Askeri Yargıtay Başkanlığı 5. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı  Ekonomi Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar 6. Doğal Met Sigortalan Kurumu Başkanlığı 7. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 8. Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 9. Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü 10.. Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 11. Türkiye Vakıflar Bankası T AO Genel Müdürlüğü  Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar 12. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 13. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) 14. Futbol Federasyonu Başkanlığı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar

15. Meslek Standartları Kurumu Başkanlığı (Kurulacak)  Tarım Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar 16. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 17. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanlığı 18. Tarım Satış Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanlığı 19. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek)Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar 20. Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü 21. Anadolu Ajansı TAŞ Genel Müdürlüğü 22. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek) 23. T. C. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü 24. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (işletme ile alt yapı ayrılacak) (Bağlı ortaklıkları TÜV ASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ özelleştirilebilir) 25. Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek) 26. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek) 27. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek)  

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar

28. Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 29. Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı (ilişkili kuruluş olabilir) 30. Sümer Halıcılık ve El Sanatları San. ve Tic. AŞ Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek) 31. T. Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü (Özelleştirilecek)  

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar

32. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BDT AŞ) 33. ETİ Holding AŞ Genel Müdürlüğü 34. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) 35. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 36. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) (Bağlı ortaklık özelleştirilebilir) 37. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğü (TETT AŞ) 38. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) 39. Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü (TPAO) 40. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)  Bayındırlık Bakanlığı ile İlgili Kuruluşlar 41. İller Bankası Genel Müdürlüğü   (V) SAYILI CETVELİLİŞKİLİ KURULUŞLAR LİSTESİ Maliye Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar 1. Kamu ihale Kurumu Başkanlığı  

Ekonomi Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar

2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı 3. Sermaye Piyasası Kurumu Başkanlığı  ("Mali Piyasalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı" şeklinde ikisi birleştirilerek bir kurum olarak da düşünülebilir)  

Sağlık Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar

4. İlaç ve Eczacılık Kurumu Başkanlığı (Anahizmet birimi olmaktan çıkarılıp Kurul şeklinde yapılandırılması halinde)  Tarım Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar 5. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı 6. Şeker Kurumu Başkanlığı  ("Tarım ve Tarımsa! Sanayi Ürünleri Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı" ikisi birleştirilerek bir kurum olarak da düşünülebilir)  Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar 7. Radyo ve Televizyon Üst Kurumu Başkanlığı 8. Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar

9. Rekabet Kurumu Başkanlığı  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kuruluşlar 10. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı  

 

Tüm Oda Görüşleri - Raporlar »

02.09.2008 tarihinden itibaren 4674 defa okunmuştur.

 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri