ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 YÖNETMELİKLER

    Yayına Giriş Tarihi: 13.02.2009  Güncellenme Zamanı: 13.02.2009 09:44:10  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ ve YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ


21 Şubat 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26794

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planın hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alacak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, meslekî etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerine, Oda tarafından stratejik planlama alanında mühendis yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, stratejik planlama konusunda çalışan Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerinin uzmanlıklarının Oda tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,
c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ç) ŞYK: Şube yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belgelendirme İşlemleri

Stratejik planlama mühendis yetki belgesi
MADDE 5 –
(1) Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi (Ek-1), stratejik planlama mühendisliği alanında verilir. Belge sahibi Oda üyesi, kuruluşlarda stratejik planlama konusunda çalışma yapmaya yetkilidir.

Belgelendirme koşulları
MADDE 6 –
(1) Stratejik planlama mühendis yetki belgesi alma koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a) Oda üyesi endüstri ve işletme mühendisi olmak ve aidat borcu bulunmamak.
b) OYK tarafından belirlenecek ücreti ödemek.
c) Meslekten men cezası almamış olmak.
ç) Stratejik planlama mühendis belgelendirmesi konusunda Oda tarafından merkezi düzeyde açılacak eğitim programına katılmış olmak.
d) Oda tarafından açılacak sınavlarda başarılı olmak.

Stratejik planlama mühendis yetki belgesinin geçerliliği ve süresi
MADDE 7 –
(1) Stratejik planlama mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitim programlarını tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitim programlarını tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere ve Birliğe bildirilir.
 (2) Stratejik planlama mühendis belgelendirmesi konusunda verilecek eğitim programları ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu
MADDE 8 –
(1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu, stratejik planlama alanında OYK'nin karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK'ye görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan bir kuruldur.
(2) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında stratejik planlama mühendis yetki belgesi alma koşullarına sahip Oda üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul, yedi üyeden oluşur. Kurul, Oda'nın yazılı çağrısı üzerine toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyeliğinde boşalma olması durumunda OYK, en geç bir ay içinde yeni üyeyi belirler.
(3) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun oluşumunda, şubelerin önerileri de dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen koşullara uyulması kaydıyla üniversitelerden de üye belirlenebilir.

Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun görevleri
MADDE 9 –
(1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Stratejik planlama alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.
b) Yetki belgesi sınav komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK'ye önerilerde bulunmak.
c) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK'ye görüş bildirmek.
ç) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Sınav komisyonu
MADDE 10 –
(1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nin belirleyeceği sınav komisyonu; stratejik planlama mühendis yetki belgesine ya da yetki belgesi alma koşullarına sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

Stratejik planlama mühendis belgelendirme sınavları
MADDE 11 –
(1) Stratejik planlama mühendis belgelendirme sınavları, eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. Belgelendirme sınavı için başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan dört sınav hakkı verilir.

Başvuruda istenen belgeler
MADDE 12 –
(1) Stratejik planlama mühendis eğitimleri için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler aşağıda sayılmıştır.
a) İki adet vesikalık renkli fotoğraf,
b) Oda kimlik fotokopisi,
c) Şubelerden temin edilecek olan üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,
ç) Kursa katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz.

Eğitim
MADDE 13 –
(1) Stratejik planlama yetki belgesi eğitim programları 24 saatten az olamaz.
(2) Oda tarafından açılacak olan kursun eğitim programı aşağıda belirtilen konulardan oluşur.
a) Oda mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
b) Mühendislik etiği
c) Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramları
ç) DPT Stratejik Planlama Kılavuzu incelenmesi
d) Risk, mevcut durum, ve paydaş analizleri
e) Öz değerlendirme
f) Performans planlama (kriter belirleme)
g) Bütçeleme ve finansman
ğ) Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme
h) Stratejik planlama uygulamalarının analizi
(3) Eğitim programının içeriği ve süresi değişen teknik, idarî ve hukukî koşullara göre Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun önerisi üzerine OYK kararıyla değiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.


21 Şubat 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26794

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA
MÜHENDİSLERİ ODASI YATIRIM HİZMETLERİ
YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kuruluşlarca yapılması planlanan yatırımlar için yeni ürün üretimi ve/veya ürün artışına yönelik bir yatırım ise pazar araştırmasının, satış miktar ve fiyat tahminlerinin yapılması, buna bağlı olarak satış gelirleri projeksiyonunun oluşturulması ya da maliyet düşürücü, verim - kalite artırıcı yatırım ise yatırımı etkileyen unsurların belirlenmesi, yatırım alternatifleri ve özelliklerinin belirlenmesi (kapasite, teknik özellikler, çalışma şartları, yerleşim planı, sarf değerleri, yatırım tutarı ve benzeri), organizasyon ve işgücü planlamasının yapılması, mevcut ve proje durumu üretim/malzeme akış şemalarının hazırlanması, üretim maliyetlerinin belirlenmesi, yatırım bütçesi ve harcama planı ile proje uygulama programlarının hazırlanması, finansal analizlerin ve duyarlılık analizlerinin yapılarak yatırımın sektörlere göre değişen iç getiri oranı – geri ödeme süresi – net bugünkü değer ve benzeri değerleme yöntemlerine göre ekonomik olup olmadığının tespiti, bu doğrultuda yatırım fizibilite raporunun hazırlanması; yatırımın ekonomik olması durumunda yararlanabilecek teşviklerin ve teşviklerden yararlanma yöntemlerinin ortaya konulması konularında görev alacak, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, meslekî etik kurallarına uygun olarak çalışacak Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerine Oda tarafından yatırım hizmetleri yönetimi alanında mühendis yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, yatırım hizmetleri yönetimi alanında çalışan Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerinin uzmanlıklarının Oda tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,
c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ç) ŞYK: Şube yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belgelendirme İşlemleri

Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi
MADDE 5 –
(1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetki Belgesi (Ek-1), yatırım hizmetleri alanında verilir. Belge sahibi oda üyesi, yatırım hizmetleri alanında çalışma yapmaya yetkilidir.

Belgelendirme koşulları
MADDE 6 –
(1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi alma koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a) Oda üyesi endüstri ve işletme mühendisi olmak ve aidat borcu bulunmamak.
b) OYK tarafından belirlenecek ücreti ödemek.
c) Meslekten men cezası almamış olmak.
ç) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirmesi konusunda Oda tarafından merkezi düzeyde açılacak eğitim programına katılmış olmak.
d) Oda tarafından açılacak sınavlarda başarılı olmak.

Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesinin geçerliliği ve süresi
MADDE 7 –
(1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitim programlarını tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitim programlarını tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere ve Birliğe bildirilir.
(2) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirmesi konusunda verilecek eğitim programları ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu
MADDE 8 –
(1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu, yatırım hizmetleri yönetimi alanında OYK'nin karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK'ye görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan bir kuruldur.
(2) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi alma koşullarına sahip Oda üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul, yedi üyeden oluşur. Kurul, Odanın yazılı çağrısı üzerine toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyeliğinde boşalma olması durumunda OYK, en geç bir ay içinde yeni üyeyi belirler.
(3) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen koşullara uyulması kaydıyla üniversitelerden de üye belirlenebilir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun görevleri
MADDE 9 –
(1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yatırım hizmetleri yönetimi alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek.
b) Yetki belgesi sınav komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK'ye önerilerde bulunmak.
c) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK'ye görüş bildirmek.
ç) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Sınav komisyonu
MADDE 10 –
(1) Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nin belirleyeceği sınav komisyonu; yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesine sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirme sınavları
MADDE 11
– (1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirme sınavları, eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. Belgelendirme sınavı için başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan dört sınav hakkı verilir.

Başvuruda istenen belgeler
MADDE 12 –
(1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetkilendirme eğitimleri için başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler aşağıda sayılmıştır.
a) İki adet vesikalık renkli fotoğraf,
b) Oda kimlik fotokopisi,
c) Şubelerden temin edilecek olan üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,
ç) Kursa katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz.

Eğitim
MADDE 13 –
(1) Yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi eğitim programları 18 saatten az olamaz.
(2) Oda tarafından açılacak olan kursun eğitim programı aşağıda belirtilen konulardan oluşur.
a) Yatırım hizmetleri yönetimi temel kavramları
b) Mühendislik ekonomisi
c) Pazar araştırması teknikleri
ç) Tahmin teknikleri ve istatistik
d) Maliyet hesaplama yöntemleri
e) Teşvik ve teşviklerden yararlanma mevzuat
f) Malzeme akışı, proje uygulama ve iş planları oluşturma yöntemleri
g) Tesis yerleşimi ve planlaması
ğ) Malî tablolar (bütçe, bilanço, gelir tablosu, nakit akım, finansal değerleme tabloları) ve iç verim oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve benzeri hesaplama yöntemleri
(2) Eğitim programının içeriği ve süresi değişen teknik, idarî ve hukukî koşullara göre Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun önerisi üzerine OYK kararıyla değiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Hâlen yatırım hizmetleri yönetimi konusunda uzman olan Oda üyesi endüstri ve işletme mühendislerine, bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde bilgi ve deneyimlerine ilişkin belge ve dokümanlarla birlikte Odaya başvurmaları, sunulan belge ve dokümanların uygun bulunması, ŞYK önerisi doğrultusunda Yatırım Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun oluru ve OYK onayı ile eğitime ve sınava tabi tutulmaksızın Oda yatırım hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi verilir.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

13.02.2009 tarihinden itibaren 9992 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri