ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

27 Şubat 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 42.DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

    Yayına Giriş Tarihi: 09.02.2009  Güncellenme Zamanı: 21.08.2014 14:13:43  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB  Makina  Mühendisleri  Odası‘nda  Endüstri  ve  İşletme  Mühendislerinin  (EİM)  örgütlenerek  gerek  meslek ve  meslektaşla  gerekse  Ülke  gündemiyle  ilgili  konularda yaşanan  gelişmelere  müdahil  olabilmesi  amacıyla  kurulan Endüstri  İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), çalışmalarını aşağıdaki ana eksenler etrafında şekillendirilmektedir.

EİM MEDAK, Odamızın  42.  döneminde  yapacağı  çalışmalara  en  etkin  katkı  sağlamak, EİM‘ni  ilgilendiren  konularda etkinlikler düzenlemek, Şubelerde kurulan ve MEDAK‘ın işlevsel olmasının asıl dayanağı olan Meslek Dalı Komisyonları (MDK) arasında merkezi koordinasyonu oluşturmak, yapılması planlanan çalışmaları yönlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.


ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ


EİM MEDAK, Meslek Dalı (MD) üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, MD‘na  özgü  çalışmaların  yapılması,  bilgi  ve  deney  birikimlerinin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek MD çalışmalarının örgütlenmesi, MD‘nın geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi  ve  çıkarlarının  korunması  doğrultusunda  yürüttüğü çalışmalarına devam edecektir.

EİM MEDAK, üyelerin alınan kararlar ve etkinliklerdeki katılımını artırmak  için MDK‘lar  ile uyum  içersinde olmak ve amaçlarını net olarak ortaya koymak gibi önemli görevlerinin bilincindedir. MEDAK, tüm EİM‘ler ile iletişim içersinde olmayı  sürdürecek  ve Odaya  üye olmayan EİM‘lere  ilişkin örgütlülüğe vurgu yapacak çalışmalar yürütecektir.

Oda  Merkezi  tarafından  gerçekleştirilecek  etkinliklerde Meslek disiplini içerisinde tanımlı alanlarda en etkin katkı ve katılım sağlanacaktır. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı ve Öğrenci Üye Kurultayı gibi birincil amacı örgütlenme olan etkinliklerin düzenleyicileri arasında yer alacak, yapılacak çalışmalara destek verecektir.

Odada  EİM  örgütlenmesini  geliştirmek  amacıyla  her  dönemde MD Danışma Kurulu düzenlenmesine devam edilecektir.

Oda Danışmalarının bir parçası olan EİM MEDAK, Danışmalara etkin katılım sağlayarak meslek ve meslektaş sorunlarını Oda platformlarına taşımayı hedef edinecektir.EİM MEDAK gerek MDK‘larla iletişimin sağlanması gerekse MDK‘ların kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğinin örgütlenmesinden sorumlu olacak ve MDK‘ların düzenleyeceği veya kendi bölgelerinde düzenlenen MD‘na  yönelik etkinliklere katılım sağlayacaktır.

EİM MEDAK, temeli Anayasanın ilgili maddelerine dayanan, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki demokratik kitle örgütünün bileşeni olduğunu ve bu gerçekten hareketle ulusal düzeyde  kendi MD‘nın  tek  resmi  temsilcisi  olduğunu  her platformda  deklare  edecek  ve  örgütlenme  çalışmalarında bu  niteliğini  vurgulayacaktır.  Bu  niteliğini  örgütlenmesi  dışında kalan meslektaşlarına bir baskı aracı olarak değil, fakat onların da mesleki çıkarlarının tek temsilcisi olduğunu vurgulamak amacı ile ön plana çıkaracaktır.


MESLEKİ ÇALIŞMALAR 

MD‘na ilişkin sanayi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları  ile ilişkiler tesis edilmesi için çalışmalar yürütülecektir ve belirlenen / belirlenecek uzmanlık alanlarında meslek içi eğitimler  ile meslektaşın  gelişimine katkı  sağlayacak  alanlarda yeni eğitimlerin uygulanması sağlanacaktır.

Endüstri ve  İşletme Mühendislerine yönelik olarak Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamında "Stratejik Planlama" ve  "Yatırım  Hizmetleri  Yönetimi"  alanlarında  "Mühendis Yetki Belgesi" verilmesi esaslarını  içeren yönetmeliklerinin Resmi Gazete‘de yayımlatılması ile başlayan süreç, stratejik planlarda ve yatırım hizmetleri projelerinde EİM üyelerimizin imza yetkisinin fiilen yaşama geçirilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yapılması yönündeki çalışmalarla devam ettirilecektir.

Düzenlenecek yetkilendirme kurslarının tüm örgüt birimlerine ve EİM üyelere ulaştırılabilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır.
 
Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu çalışma döneminde de Ülke  genelinde  EİM Meslek  Dalı  Komisyonları  tarafından Üniversitelerin  Endüstri  Mühendisliği  Bölümlerine  ziyaretler  düzenlenecek, Odamızı  ve Komisyonumuzu  tanıtıcı sunumlar yapılarak Endüstri - İşletme Mühendisliği öğrenci üye  sayısının  artırılması  sağlanacaktır.  Yapılan  ziyaretlerde bir  taraftan Odada  EİM‘lere  yönelik  olarak  düzenlenecek eğitimler  konusunda  üniversitelerin  desteğinin  sağlanması için  görüşmeler  yapılırken  diğer  taraftan  okul  sonrasında EİM‘lerin çalışma yaşamlarında edindiği birikim ve deneyimlerin Oda  tarafından mühendislik  öğrencilerine  aktarılabilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

İş yaşamında EİM‘lerin sorunlarına çözüm üretecek projelerin yapılması sağlanacaktır.

EİM alanındaki uluslararası organizasyonlarla temaslarda bulunulması hedeflenecektir.


VII. ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI ve V. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI

42. Dönemde Kocaeli Şube yürütücülüğünde yapılacak olan VII. Endüstri  İşletme Mühendisliği Kurultayının gerçekleştirilmesinde aktif görevler üstlenilecek ve bu amaçla; Kurultay Düzenleme Kurulu‘nda görev alınacak, MDK‘ların panel ve oturumlara aktif katılımı sağlanacak, komisyon görüş ve önerilerinin bildiri olarak sunumu gerçekleştirilecektir. Kurultay‘da EİM‘lere  yönelik  tüm  çalışmaların  aktarılacağı bir sunum yapılacaktır.

İlk kez 42. Dönemde Merkezi etkinlik  takvimine alınan ve daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de İzmir Şube tarafından yapılacak olan V. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferanslarının Düzenleme Kurulunda yer alınarak, etkinliğin örgüt geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına destek verilecektir.

EİM uzmanlık konularına ilişkin mümkün olduğunca çok sayıda konferans, seminer veya eğitim düzenlenmesi sağlanacaktır.

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, EİM BÜLTENİ ve YAYIN ÇALIŞMALARI

EİM MEDAK bu dönemde Endüstri Mühendisliği dergisinin gelişimi  için katkı  sunmaya devam edecek ve EİM üyelere yönelik  yeni  yayın/kitap  kazandırılması  çalışmalarını  sürdürecektir.

Endüstri  ve  İşletme  Mühendisleriyle  ilgili  başarı  öyküleri, eğitici  ve  öğretici  tecrübe  ve  bilgi  paylaşımı,  fabrika  ortamında  ve  hizmet  üretiminde  karşılaşılan  sorunlara  yönelik pratik  çözüm  önerileri  ve  yöntemleri,  mesleğimizle  ilgili ülkemizdeki  ve  dünyadaki  yeni  gelişmeler, mesleğimizi  ve meslektaşımızı  doğrudan  ilgilendiren  toplumsal  sorunlara dair yazıların yer  aldığı EİM Bülteni‘nin 6  aylık periyotlarla çıkartılmasına ve tüm EİM üyelerimize ulaştırılmasına devam edilecektir.

41.Dönem  EİM MEDAK  tarafından  hazırlanan  "Kurumsal Kaynak  Planlaması Öz  Değerlendirme  Kılavuzu"nun  güncellenerek  ilgili  kurum/kuruluşlara  ve  üyelerimize  ücretsiz olarak dağıtılmasına devam edilirken benzer kılavuz ve broşürlerin hazırlanması sağlanacaktır.

EİM MEDAK Çalışma Programının, Oda‘nın Çalışma Programı içerisinde daha geniş yer alması sağlanacak, yapılan etkinliklerin kalıcılaştırılması için kitaplaştırılması sağlanacaktır.


SONUÇ

Unutulmamalıdır ki EİM MEDAK, kamu kurumu niteliğinde bir meslek  kuruluşu  olan MMO‘nun  bileşeni  olarak  ulusal düzeyde  Endüstri  ve  İşletme  Mühendislerinin  tek  resmi temsilcisidir.

Burada  sunulan  programa,  Ülke  insanının  yaşam  kalitesinin  yükseltilmesinde önemli  rolü olan Endüstri  ve  İşletme Mühendisliği  mesleklerinin  toplumsal  hayattaki  etkinliğini artırmak  için  tüm meslektaşlarımızı Oda  çatısı  altında  buluturmak hedefinden hareketle 42. Dönem boyunca olası gelişmelere bağlı olarak yeni hedefler eklenecektir.

 

 

Dosyalar

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (169 KB) (09.02.2009 14:09:09)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

09.02.2009 tarihinden itibaren 10475 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri