ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZ...

    Yayına Giriş Tarihi: 18.12.2006  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 14:45:10  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamız tarafından açılan davalar ve diğer hukuk çalışmalarımız yazının devamındadır.

· Odamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı‘na karşı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 42.maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen; İş Makinaları Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esasların bazı maddelerinin ve özel bir sürücü kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine ilişkin işlemin iptali istemiyle Odamızca Danıştay‘da açılan iki ayrı davamız reddedilmiş, bu ret kararlarının Odamızca temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu temyiz gerekçelerimizi yerinde bularak Danıştay 8.Dairesinin söz konusu ret kararlarının BOZULMASINA ve dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir. Danıştay 8.Dairesi‘ndeki inceleme henüz sonuçlanmamıştır.

· Bayındırlık Bakanlığı‘nın, 11.07.2002 tarih ve 2412 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay‘da açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Dava konusu Yönetmelik; 23.09.2004 tarih ve 25592 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" nin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.


· Ulaştırma Bakanlığı‘nca 23.09.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan " Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" in, hukuka aykırılığı nedeniyle yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 19.11.2004 tarihinde Danıştay 8. Dairesi‘nde dava açılmıştır. Söz konusu davada Odamızca; Yönetmeliğin dayanağı olan ve araç muayene hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin hükümler içeren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 35.maddesinin Anayasa‘ya aykırılığı iddiasında da bulunulmuştur. Danıştay 8.Dairesi‘nce bu itirazımız ciddi bulunarak, 2918 sayılı Kanun‘un 35.maddesinin Anayasa‘ya aykırı olduğu gerekçesiyle, dosyanın Anayasa Mahkemesi‘ne gönderilmesine ve davanın geri bırakılmasına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi incelemesinde, söz konusu Kanun hükmünün değişmesi nedeniyle incelemeye yer olmadığına ilişkin bir karar verilmiş, Danıştay 8.Dairesi‘nce de yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verilmiştir. Sözkonusu karara karşı Odamızca Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‘na itirazda bulunulmuş olup, dava devam etmektedir.


· Araç Muayene İstasyonları Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nın ihale ilanı ve bu ilana dayanak kararın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açılmış, Ankara 11.İdare Mahkemesi‘nce davamızın kabul edilerek, ortada hukuki süreci henüz sonuçlanmamış başka bir ihale mevcutken 2. kez ihaleye çıkılmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.


· Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalenin onaylanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nın 24.09.2005 tarihli ihale ilanı ve bu ilana dayanak kararının iptali istemiyle açmış olduğumuz davada iptal kararı verildiğinden, dava konusu işlemin de iptal edilen bu işleme dayanarak tesis edilmiş olması nedeniyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun dava konusu ihale onay kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Dava devam etmektedir.


· Rekabet Kurulu‘nun Araç Muayene İstasyonları Hizmetinin Özelleştirme suretiyle devrine izin verdiği kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Odamızca Danıştay‘da dava açılmış, aynı hizmetle ilgili olarak iki ayrı ihale ve iki ayrı ihaleyi sonuçlandırıcı işlemler bulunduğundan davalı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nca bu durumun değerlendirilerek yeniden bir karar almasının gerekli bulunduğu gerekçesiyle dava konusu Rekabet Kurumu Kararlarının dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Davalı tarafın bu karara karşı yaptığı itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‘nca reddedilmiş olup, dava devam etmektedir.


· Araç Muayene İstasyonları Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihaleye izin veren Rekabet Kurulu Kararı‘nın, Danıştay 13.Dairesi‘nce yürütmesinin durdurulması üzerine, "..Birinci ihalenin fiilen uygulanma imkanı olmadığı, İdare tarafından gerçekleştirilen ve Akfen-Doğuş-TüvSüd ortak girişim grubu tarafından kazanılan ihalenin onaylanmasına.." ilişkin olarak yeniden alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ile dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Odamızca Danıştay‘ da dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.


· Araç Muayene İstasyonları Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihaleye izin veren Rekabet Kurulu Kararı‘nın, Danıştay 13.Dairesi‘nce yürütmesinin durdurulması üzerine, "..Birinci ihalenin fiilen uygulanma imkanı olmadığı, İdare tarafından gerçekleştirilen ve Akfen-Doğuş-TüvSüd ortak girişim grubu tarafından kazanılan ihalenin onaylanmasına.." ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının Rekabet Kurulu‘na sunulmasıyla Rekabet Kurulu‘nca "...geçmiş karardan bugüne kadar şartlarda bir değişiklik olmadığını tespit edildiği, devir işlemine izin verilmesi..." yönünde yeniden alınan ihaleye izin Kararı‘ nın iptali ile dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına istemiyle Danıştay‘ da dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.


· Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesindeki %46.12 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine yönelik yapılan ihalenin onayına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemiyle, Danıştay‘da dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.


· Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesindeki kamu payının özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihaleyi kazanan OYAK tarafından, Erdemir hisselerinin alımı için kurulan ATAER Holding A.Ş.‘nin %41 oranındaki hissesinin ARCELOR S.A‘ya devrinin planlandığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘na bildirilerek, onay alınması talebine ilişkin olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nın ARCELOR S.A‘ya hisse devrinin uygunluğuna ilişkin verdiği onay kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Danıştay‘da dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.


· Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesindeki %46.12 oranındaki kamu hissesinin, özelleştirilmesine yönelik yapılan ihaleyle blok satışına izin veren Rekabet Kurulu Kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay‘da dava açılmış, Rekabet Kurulu‘nun devir işlemine izin verdiği davaya konu kararın, Yasa‘da öngörülen usule aykırı olarak 7 kişi yerine 8 kişinin katılımıyla alındığı gerekçesiyle, dava konusu Rekabet Kurulu Kararı‘nın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Dava devam etmektedir.


· Türk Telekom A.Ş.‘nin %55 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin ihaleyi onaylayan kararının, duruşmalı olarak yapılacak yargılama sonucunda iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle Haber-Sen tarafından Danıştay‘da açılan davaya, Odamızca davacı yanında müdahale talebinde bulunulmasına karşın, müdahale istemimiz Danıştay‘ca reddedilmiştir.


· Normandy Madencilik A.Ş.‘nin TMMOB jeoloji Mühendisleri Odası‘na karşı açmış olduğu tazminat davasına Odamız da davalının yanında müdahil sıfatıyla katılma isteminde bulunmuş, mahkemece müdahale istemimiz reddedilmesine karşın davacı tarafın tazminat davası da reddedilmiştir.· Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun TÜPRAŞ‘da mevcut % 65.76 oranındaki kamu payının 1.302.000.000 dolar bedel ile Almanya kökenli EFREMOV şirketine satılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Petrol-İş Sendikası‘nca açılan davaya Odamızca Petrol-İş Sendikası yanında müdahil sıfatıyla katılma isteminde bulunulmuş, müdahele istemimiz Mahkemece kabul edildiği davada; önce yürütmenin durdurulmasına, daha sonra da Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun dava konusu kararının iptaline karar verilmiştir.


· Mart 2004 tarihinde MMO/2004/354 yayın numarasıyla yayınlanan "Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı" adlı yapıtın konusunun Çevre Mühendisleri Odası‘nın uzmanlık ve çalışma alanına girdiğinin tespiti amacıyla TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nca Odamıza karşı dava açılmıştır. Ankara 3.İdare Mahkemesi‘nde görülen davada; idari yargıda tespit davası türüne yer verilmediği gerekçesiyle, davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.


· Çevre ve Orman Bakanlığı‘nca 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"‘nin doğalgaz hattının geçtiği yerlerde doğalgazın kullanımını zorunlu kılan 20.maddesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamızca Danıştay‘da açılan dava devam etmektedir.· Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20 Ocak 2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev,Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamızca açılan dava Danıştay 10.Dairesi‘ nde devam etmektedir.


· T.C Sanayi Bakanlığının LPG ve CNG dönüşüm proje onay yetkisini T.S.E‘ye devreden 23.12.2004 imza tarihli protokolün iptali istemiyle Danıştay 8.Dairesi‘nde açılan dava devam etmektedir.


· 13.10.2004 tarih ve 25612 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2 ya da üç yıllık yükseköğrenim görenlerin de 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesini öngören "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.· Bursa Şubesi Yalova İl Temsilciliği‘nin tabelasına ilişkin olarak Yalova Belediyesi‘nce tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergisinin iptali talebiyle, Yalova Belediyesi‘ne yazılan yazıya olumsuz cevap verilmesi üzerine açılan ve Bursa Şubemizce yürütülen davada Mahkemece; Temsilcilik levhasının, Kurumun yerinin tespit edilmesine yardımcı olan, ilan ya da reklam niteliği taşımayan bir tanıtım levhası olduğu gerekçesiyle davamız kabul edilerek, ilan-reklam vergisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.


· Bir Oda Üyemizin, Odamız "Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği" nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay‘da açmış olduğu dava; Danıştay 8.Dairesi‘nce reddedilmiş olup, temyiz incelemesi devam etmektedir.


· Odamızdan tescilli bir SMM Bürosunun, TMMOB Makina Mühendisleri Odası SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca büro tescil belgesinin 6 ay süreyle geçersiz kılınması kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamıza karşı açmış olduğu davada, davacı tarafın yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiş olup, dava devam etmektedir.


· Odamızdan tescilli SMM olan bir Oda Üyemizin Oda Yönetmeliklerine uymaması nedeniyle projelerinin vizelenmemesi işleminin iptali istemiyle Odamıza karşı açmış olduğu davada; mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.


· Odamızdan tescilli bir SMM Bürosunun, TMMOB Makina Mühendisleri Odası SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca projelerini mesleki denetimden geçirmediği gerekçesiyle büro tescil belgesinin (6) ay süreyle geçersiz kılınması kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Odamıza karşı açmış olduğu davada mahkeme, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.


· Odamızdan tescilli SMM olan bir Oda Üyemizin, A.İ.T.M. projelerini,Oda mesleki denetiminden geçirmemesi nedeniyle TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendis Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" nin 13/c maddesi uyarınca, büro tescil belgesinin geçici olarak geçersiz kılınması kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Odamıza karşı açmış olduğu davada, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından bu karara karşı temyiz yoluna gidilmiş olup, temyiz incelemesi devam etmektedir.


· Bir Oda Üyemizin, serbest müşavirlik mühendislik bürosu tescil belgesi ile çeşitli faaliyet sahalarına göre düzenlenen yetki belgelerinin 4 yılda bir yenilenmesini, her yıl vize edilmesini, projelerin mesleki denetimden geçirilmesini ve onaylanmasını, bu işlemlerin her biri için ayrı ayrı ücret ödenmesini, bu koşullara uyulmaması halinde yetki belgelerinin yenilenmeyeceğine ilişkin Şube işlemleriyle,bu işlemlerin dayanağı olan 22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği"nin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açmış olduğu davada Danıştay‘ca; Odaların mesleki denetimde bulunabilecekleri, ancak onay ücretinin nisbi değil maktu olması gerektiği gerekçesiyle anılan Yönetmeliğin nisbi ücret oranını düzenleyen 9/f m.nin ve Şube işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu karara karşı Odamızca ve davacı tarafından temyiz yoluna gidilmiş olup, temyiz incelemesi devam etmektedir. (İptal edilen Yönetmelik hükmü 03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan değişiklik Yönetmelik‘iyle değiştirilmiştir.)


· Odamızdan tescilli SMM olan bir Oda Üyemizin; TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği‘ne aykırı olarak yapmış olduğu projeleri Oda mesleki denetiminden geçirmediği gerekçesiyle Büro Tescil Belgesinin üç ay süreyle geçersiz kılınması kararına karşı açmış olduğu davada, verilen cezanın yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


· Odamızdan tescilli SMM olan bir Oda Üyemizin geçerlilik süresi dolan "Tesisat" konulu "SMM Büro Tescil Belgesi" nin yenilenmesi talebiyle İzmir Şubesi‘ne sözlü başvuruda bulunduğu, ancak sözlü olarak olumsuz cevap verildiği, bunun üzerine konuya ilişkin olarak yine İzmir Şubesi‘ne ihtarname/ihbarname gönderdiği, buna yasal süresi içerisinde cevap verilmediğinden talebinin zımnen reddedilmiş sayıldığı iddiasıyla, bu ret kararının iptali, yürütülmesinin durdurulması ve belgenin yenilenmesi istemiyle açmış olduğu dava Mahkemece reddedilmiştir.


· Bir Oda Üyemizin; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nde öngörülen koşulları yerine getirmeden mekanik tesisat hizmetleri uzman mühendis yetki belgesi almayı talebine karşı Odamızca verilen ret yazısının ve bu yazının dayanağı olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin 6.maddesi ile geçici 1 ve geçici 2.maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 8.Dairesi‘nde açılan davada, davacının yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiş olup, dava devam etmektedir.


· Bir Oda Üyemizce, Oda‘yı vasıta kılarak ticari kazanç sağladığı gerekçesiyle TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca Oda Onur Kurulu‘nca verilen yazılı uyarı cezasının iptali istemiyle açılan davada mahkemece verilen cezada hukuka aykırılık bulunmadığına ve davanın reddine karar verilmiştir. Ret kararı davacı tarafından temyiz edilmiş olup, temyiz incelemesi devam etmektedir.


• Bir Oda Üyemizce, haksız ve mesnetsiz suçlamalarla bir diğer meslektaşın kişisel ve mesleki onurunu zedelemek,Oda organlarının çalışmalarını aksatmak gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca Oda Onur Kurulu‘nca verilen yazılı uyarı cezasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Mahkemece; yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir. Dava devam etmektedir.

Tüm Hukuki Çalışmalar »

18.12.2006 tarihinden itibaren 6248 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri