ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 DANIŞTAY KARARI AÇIKLANDI...

    Yayına Giriş Tarihi: 27.05.2004  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 14:19:46  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Tespit Edilen "İş Makinaları Kullanacak Olanlara Verilecek İş Makinaları Kullanma Sertifikası İlgili Esaslar"ın Bazı Maddelerinin İptali İstemiyle Açmış Olduğumuz Davaların Reddine İlişkin Kararlar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Bozuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı‘nca Tespit Edilen "İş Makinaları Kullanacak Olanlara Verilecek İş Makinaları Kullanma Sertifikası İlgili Esaslar"ın Bazı Maddelerinin İptali İstemiyle Açmış Olduğumuz Davaların Reddine İlişkin Kararlar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Bozuldu. Odamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 42.maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen;Karayolları Genel Müdürlüğü,TMMOB Makina Mühendisleri Odası,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca İş Makinaları Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esasların 2,3,4,7 son,8/c-d,9,10,14.maddelerinin ve Özel Bir Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay 8.Dairesinin 1998/6398 E.sayılı dosyasında,Milli Eğitim Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine de yine aynı "Esaslar"ın ilgili maddeleriyle Karayollarına ait bir Vakfın Sürücü Kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay 8.Dairesinin 1998/3926 E.sayılı dosyalarında iki ayrı dava açılmıştı.Bu davalardaki iptal istemlerimiz; Danıştay 8.Dairesinin 26.02.2001 tarih ve 2001/726 K.ve 2001/725 K.sayılı kararlarıyla reddedilmişti.Bu ret kararları tarafımızca temyiz edilmiş,temyiz istemimizi inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2001/699 E.,2004/606 K. Ve 2001/551 E.,2004/607 K.sayılı kararlarıyla temyiz gerekçelerimizi yerinde bularak Danıştay 8.Dairesinin sözkonusu ret kararlarının BOZULMASINA ve dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine 27.05.2004 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‘nun sözkonusu kararlarının gerekçelerinde özetle;2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 42.maddesinin (a) fıkrasında 4199 sayılı Kanun‘la yapılan değişiklik sonucunda iş makinalarının sürücülerinin eğitimi ve eğitimde başarılı olanlara sertifikalarının Milli Eğitim Bakanlığı,Karayolları Genel Müdürlüğü ve Makina Mühendisleri Odasınca verilebileceği sonucuna varıldığı bu nedenle iş makinalarının sürücülerinin eğitimi ve sertifikalarını verme yetkisi Kanunda sayma suretiyle belirtilen kuruluşlara ait iken bu yetkiye tüm kamu kurumları ile gerçek veya tüzel kişilerin de sahip olduğu kabul edilerek yapılan dava konusu düzenlemede ve uygulama işleminde hukuka uyarlık görülmediği ifade edilmiştir.


Karar gerekçelerinden de anlaşılacağı üzere;dava konusu etmiş olduğumuz "Esaslar"ın iptali istenen madde hükümlerince;kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel kurum ve kuruluşlarca iş makinaları kullanım (operatörlük) kurslarının açılması ve belge tanzimi,bu kişi ve kurumlarca yerine getirilmesi gereken işlemler,eğitim programlarının Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra eğitime başlanılması,kurslarda öğretici olarak görevlendirileceklerin nitelikleri,kurs bitirme sınavları ve sertifikaların düzenlenmesi,sınavlarda ödenecek ücret ve daha önce faaliyette bulunanların kazanılmış hakkının bir yıl süre ile korunacağına ilişkin düzenlemelerin hukuka uyarlı olmadığı bu nedenle bu hususların iptali istemiyle açmış olduğumuz davaların reddinin de yerinde olmadığı tespit edilmiştir.Anılan gerekçelerle BOZULAN kararlar,Danıştay 8.Dairesinde yeniden incelenerek karara bağlanacaktır.

Tüm Hukuki Çalışmalar »

27.05.2004 tarihinden itibaren 5314 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri