ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

19 Ekim 2018 Cuma    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 ZEHİR SOLUYORUZ!..GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ

    Yayına Giriş Tarihi: 05.01.2017  Güncellenme Zamanı: 23.02.2017 09:47:16  Yayınlayan Birim: GAZİANTEP ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 05.01.2017 14:18:13

Çevre sorunlarının başında hava kirliliği gelmektedir. Artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşme ile ortaya çıkan hava kirliliği, başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıları tehdit etmektedir. Araştırmalar, havanın şimdi ki hızla kirletilmeye devam edilmesi ve önlem alınmaması durumunda, çok yakın gelecekte insan ve hayvanların, hatta bitkilerin dahi yaşama olanağı kalmayacağını göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliğini "görünmez katil" olarak tanımlamaktadır. Çünkü her yıl 7 milyondan fazla ölüm, hava kirliliği nedeniyle meydana gelmektedir. DSÖ verilerine göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin % 36`sı, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıklarına bağlı ölümlerin % 35`i, inmeye bağlı ölümlerin % 34`ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümleri % 24`ünün sorumlusu hava kirliliğidir. Hava kirliliği hem dış ortamda, hem iç ortamda ölüme ve kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır.

Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4,3 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Çocukların etkilenimi ise anne karnında başlamakta ve bu maruziyet başta akciğer olmak üzere pek çok organın gelişimini bozmaktadır.

Konutlardaki ısınma cihazlarının (kalorifer, soba vb.) baca gazları, motorlu araçların egzoz gazları, sanayi tesislerinin baca gazları ve enerji santralleri gibi nedenlerden kaynaklanan dış ortam hava kirliliği ise dünyada her yıl 3 milyon prematüre ölüme neden olmaktadır. DSÖ ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı`nın (IARC), dış ortam hava kirliliğini bir bütün olarak Grup 1 kanserojen etken olarak ilan etmiştir. Hava kirliliğinin en önemli bileşeni olan Partiküler Madde (PM) de ayrıca tek başına kanser yapıcı olarak ilan edilmiş ve Grup 1`e eklenmiştir.

Türkiye`de ve özellikle kentimizde ise hava kirliliği son yıllarda giderek artmakta, gerek resmi veriler gerekse bilimsel raporlar, Türkiye`nin hemen tüm illerindeki hava kirlilik düzeyinin Dünya Sağlık Örgütünün normal kabul ettiği değerlerin çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Öte yandan dünya genelinde dış ortam hava kirliliğini azaltmak amacıyla PM 2,5 dâhil birçok önlem alınması gerekmektedir. Bu küçük partiküller, başta akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, ani kalp krizlerine, kalp ritim bozukluklarına, inmelere yol açmakta ve özellikle çocuklarda astım prevalansında artışa, akciğer fonksiyon bozukluklarına, otizme neden olmaktadır.

Hava kirliliği ve iklim değişikliklerinin neden olduğu hastalıklara multidisipliner yaklaşmak önemlidir. Gaziantep`te hava kirliliği Meteoroloji Müdürlüğü`nün ölçümlerinden de görüleceği üzere bazı günler sokağa çıkmamayı gerektirecek kadar ileri seviyeye gelmektedir.

Hava kirliliği ile mücadele, bizim ve gelecek kuşaklarımızın sağlığı yönünden üzerinde önemle durulması gereken çok hassas bir konudur. Hava kirliliği ile savaş, her şeyden önce onu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile mümkündür. Günümüzde mevcut teknoloji ile konutlardaki ısınma cihazlarını, motorlu araçları ve sanayi tesislerini kullanmadan yaşamamız mümkün değildir. O halde hava kirliliğinin azaltılması için, bu gazların zararsız hale getirilmesi veya zararının en aza indirilmesi gereklidir. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve çevreyi koruyup çoğaltmak gereklidir. Bu duyarsızlık ve doğa tahripleri devam ederse, kuşkusuz kaybedilen geleceğimizi geri getirmemiz mümkün olmayacaktır.

Hava kirliliği için kısa vadede alınması gerekli önlemler;

* Kalorifer kazanı kullanıcılarının eğitilmesi ve uygun yakma tekniklerinin öğretilmesi gereklidir. Kalorifer kazanlarının; tekniğine uygun olarak yakılması ve işletme kurallarına uygun olarak çalıştırılması, kent içindeki hava kirliliğinin önlenmesi yönünde en basit, ancak çok önemli bir mücadele yöntemidir. Kentimizde halen katı yakıt kullanan binlerce bina olduğu düşünüldüğünde yastıklama yöntemi ile ciddi bir rahatlama sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca işini iyi bilen bir kalorifer ateşçisi ile bilmeyen bir kalorifer ateşçisi arasında % 20`lere varan bir yakıt tasarrufu da söz konusudur.

* Binaların ve sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümleri yapılmalıdır. Baca gazı emisyonu sınır değerlerin üzerinde olan binalara yaptırım uygulanmalıdır. Emisyon değerleri uygun olmayan bacalara filtre sistemi uygulama zorunluluğu getirilmelidir.

* Vatandaşlarımızın standartlara uygun ve kaliteli yakıt kullanımı sağlanmalıdır. Kaçak ve standartlara uygun olmayan yakıt satışı yapan firmalar tespit edilmeli ve gerekli cezai işlem uygulanmalıdır.

*  Kazan, soba ve baca temizlikleri zamanında yapılmalıdır.

* Araçlardaki egzoz emisyon denetimleri artırılmalı ve egzoz emisyonu uygun olmayan araçlara yaptırım uygulanmalıdır.

 

Uzun vadede alınması gerekli önlemler;

* Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması sağlanmalıdır.

* Sanayi tesislerinin ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına kurulmasına özen gösterilmelidir.

* Özel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

* Konforlu, hızlı olan raylı ve elektrikli toplu taşıma araçları geliştirilmelidir. Kentimizde güzergâhı, kapasitesi, sistemi, modeli çok tartışılmasına rağmen hafif raylı sistem yapıldı ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmaya devam edilmektedir. Kendi dışında diğer trafik akışını ciddi bir şekilde etkileyen, sıkışıklığa neden olan ve önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntı yaratacağı kesin olan bu sistem üzerinde daha fazla ısrar edilmemelidir. Ekonomik ve çevreci olan raylı sistemler, kentimizde tam tersi çalışmaktadır. Raylı sistemin diğer araçlarla kesiştiği kavşaklarda çok ciddi araç kuyrukları oluşmakta, araçlar dakikalarca yeşil ışık beklerken boşuna çalışarak önemli ölçüdüe yakıt tüketmekte ve ciddi bir şekilde de havayı ve çevreyi kirletmektedir. Bu nedenle hafif raylı sistem yerine artık yer altı metrosunun gündeme getirilmesi ve bir an önce hazırlıklara başlanılması gerekmektedir.

* Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde ağaçlandırma yapılarak yeşil alanların artırılması sağlanmalıdır.

* Yeni yerleşim birimlerinde mümkünse merkezi ısıtma sistemleri kurulmalı ve enerji tasarrufu için bina yalıtımlarına özen gösterilmelidir.

* Şehir planlamasında, meteorolojik faktörler, özellikle rüzgâr durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin genellikle rüzgâr batıdan doğuya doğru esiyorsa, sanayiyi batıya kurmak çokta akılcı olmamaktadır.

* Kentimizde, diğer yakıtlara oranla daha temiz baca emisyonuna sahip olan doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Doğal gaz kullanımının artırılması için, doğal gaz ücretlerinde indirim uygulanmalıdır. Dar gelirli vatandaşlara dağıtılan kömür yerine, bu vatandaşların konutlarında doğal gaz geçişleri için maddi destek olunmalı ve teşvik edilmelidir. Hatta en az kömür yardımı kadar doğal gaz faturalarına destek olunmalıdır.

* Vatandaşlarımız, çevre ve hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli, hatta ilköğretimden başlamak üzere tüm okulların eğitim programlarında çevre konularına daha kapsamlı yer verilmelidir.

* Üniversitelerde, kamuda ve özel sektörde teknoloji geliştirme amaçlı ar-ge çalışmalarına ağırlık ve destek verilmelidir. Çevrenin ve doğal hayatın korunmasına ilişkin gerekli araştırma ve planlamalar yapılmalıdır.

* Çevre - enerji konularında yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve var olan yasaların uygulanması sağlanmalıdır.

* Tarım alanlarına, sanayi tesisleri kesinlikle kurulmamalı, çarpık kentleşme ve kıyı yağmalanmasının önüne geçilmeli, sanayi atıkları kontrol altında tutulmalı, arıtma tesisleri şart koşulmalı ve denetlenmeli, atıklar için geri dönüşüm projeleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.

* Ülkemizin enerji politikalarının belirlenmesinde dışa bağımlı olan ve çevreyi kirleten enerji kaynakları ve teknolojileri yerine ulusal kaynaklarımıza dönük yatırımlar ve çevresel etkileri yok denecek kadar az olan enerji kaynakları (güneş, akarsu, rüzgâr, jeotermal vb.) ön plana çıkarılmalıdır.

Saygılarımızla,

Gaziantep Akademik

Meslek Odaları Birliği Adına,

Gürcan ÜLGEY

GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ Bileşenleri;

·          Gaziantep Barosu

·          Gaziantep Diş Hekimleri Odası

·          Gaziantep Eczacı Odası

·          Gaziantep - Kilis Tabip Odası

·          Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

·          Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

·          Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası

·          TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

·          TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

·          TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Maden Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

·          TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi

·          TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Orman Mühendisleri Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep Temsilciliği

·          TMMOB Şehir Plancıları Odası Gaziantep Temsilciliği

      ·          TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

 

Güncellenme Zamanı: 05.01.2017 14:18:29

Gaziantep Şube Kaynaklı Haberler »

05.01.2017 tarihinden itibaren 559 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBE
BUDAK MAH. ABDULKADİR BEHÇET CAD. NO:40 ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP
TEL: (+90) 342 2304477   FAKS: (+90) 342 2305292
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2018 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri