ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 45. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

    Yayına Giriş Tarihi: 21.08.2014  Güncellenme Zamanı: 21.08.2014 14:17:42  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU

(EİM MEDAK)

45. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek gerek meslek ve meslektaşla gerekse Ülke gündemiyle ilgili konularda yaşanan gelişmelere müdahil olabilmesi amacıyla kurulan Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), çalışmalarını aşağıdaki ana eksenler etrafında şekillendirmektedir.

EİM MEDAK, Odamızın 45. döneminde yapacağı çalışmalara en etkin katkı sağlamak, EİM‘ni ilgilendiren konularda etkinlikler düzenlemek, Şubelerde kurulan ve MEDAK‘ın işlevsel olmasının asıl dayanağı olan Meslek Dalı Komisyonları (MDK) arasında merkezi koordinasyonu oluşturmak, yapılması planlanan çalışmaları yönlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

EİM MEDAK, Meslek Dalı (MD) üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, MD‘na özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikimlerinin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek MD çalışmalarının örgütlenmesi, MD‘nın geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına devam edecektir.

EİM MEDAK, üyelerin alınan kararlar ve etkinliklerdeki katılımını artırmak için MDK‘lar ile uyum içersinde olmak ve amaçlarını net olarak ortaya koymak gibi önemli görevlerinin bilincindedir. MEDAK, tüm EİM‘ler ile iletişim içersinde olmayı sürdürecek ve Odaya üye olmayan EİM‘lere ilişkin örgütlülüğe vurgu yapacak çalışmalar yürütecektir.

Oda Merkezi tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde meslek disiplini içerisinde tanımlı alanlarda en etkin katkı ve katılım sağlanacaktır.

Kadın kurultayı ve öğrenci kurultayları örgütlenme aracı olarak görülecek ve bu amaçla kurultayların düzenleyicileri arasında yer alınacak, yapılacak çalışmalara destek verilecektir.

Odada EİM örgütlenmesini geliştirmek amacıyla her dönemde MD Danışma Kurulu düzenlenecektir.

EİM MEDAK, gerek MDK‘larla iletişimin sağlanması gerekse MDK‘ların kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğinin örgütlenmesinden sorumlu olacak ve MDK‘ların düzenleyeceği veya kendi bölgelerinde düzenlenen MD‘na yönelik etkinliklere katılım sağlayacaktır. MDK koordinasyon toplantıları adı altında bölgesel bazlı toplantılar düzenlenecektir.Oda Danışmalarının bir parçası olan EİM MEDAK, Danışmalara etkin katılım sağlayarak meslek ve meslektaş sorunlarını Oda platformlarına taşımayı hedef edinecektir.

44. Dönem sonunda odaya kayıtlı EİM sayısı 7.045‘dir. Mezun sayısı esas alındığında 30.000‘in üzerinde EİM çalışma hayatında yer almaktadır. 44. Dönemde EİM‘lerin odaya üye olma/olmama sebeplerinin analizi yapılarak, üyeleşmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

MDK üyelerinden en az bir üyenin örgütlenme, öğrenci üye ve sosyal işler komisyonlarına doğrudan katılımı yoluyla komisyonlar ve MDK nın faaliyetlerinin koordinasyonları sağlanacaktır. Odada  örgütlenmeye yönelik İşyeri Temsilciliği, EİM‘lere yönelik uzmanlık komisyonları, Örgütlenme komisyonları, Öğrenci Üye Komisyonları, Sosyal Etkinlikler Komisyonları vb. komisyonlarda EİM‘lerin aktif olarak yer almaları teşvik edilecek, bu komisyonların faaliyetlerinin Şube MDK faaliyetleri ile eşgüdümlenmesi sağlanacaktır. Bu sayede odada örgütlenmeye yönelik araçlar EİM örgütlenmesi için de daha etkin şekilde kullanılacaktır.

EİM MEDAK, temeli Anayasanın ilgili maddelerine dayanan, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki demokratik kitle örgütünün bileşeni olduğunu ve bu gerçekten hareketle ulusal düzeyde kendi MD‘nın tek resmi temsilcisi olduğunu her platformda deklare edecek ve örgütlenme çalışmalarında bu niteliğini vurgulayacaktır. Bu niteliğini örgütlenmesi dışında kalan meslektaşlarına bir baskı aracı olarak değil, fakat onların da mesleki çıkarlarının tek temsilcisi olduğunu vurgulamak amacı ile ön plana çıkaracaktır.    

MESLEKİ ÇALIŞMALAR

MD‘na ilişkin sanayi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler tesis edilmesi için çalışmalar yürütülecektir ve belirlenen / belirlenecek uzmanlık alanlarında meslek içi eğitimler ile meslektaşın gelişimine katkı sağlayacak alanlarda yeni eğitimlerin uygulanması sağlanacaktır.

Endüstri ve İşletme Mühendislerine yönelik olarak Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamında "Stratejik Planlama" ve "Yatırım Hizmetleri Yönetimi" alanlarında "Mühendis Yetki Belgesi" verilmesi esaslarını içeren yönetmeliklerinin Resmi Gazete‘de yayımlatılması ile başlayan süreç, stratejik planlarda ve yatırım hizmetleri projelerinde EİM üyelerimizin imza yetkisinin fiilen yaşama geçirilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yapılması yönündeki çalışmalarla devam ettirilecektir. Eğitimlerin her MDK‘lar öncelikli olmak üzere görev olarak eğitimlerin planlanması ve yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

Stratejik planlama yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarında EİM‘lerin yasal haklarının çalışma yaşamında meslektaşlarımıza kamuda istihdam yaratması için T.C. Kalkınma Bakanlığı sanayi dairesi başkanlığı ile irtibata geçilerek konu gündemde tutulacaktır.

Yatırım hizmetleri yönetimi konusunda hazırlanacak bir sunum ile şubelerimizin ve MDK‘larımızın olduğu illerdeki sanayi odalarına, yatırım için hibe ve teşvik veren kamu kurumlarına ulaşılacak bu konuda meslektaşlarımıza istihdam yaratılmasına çalışılacak.

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu çalışma döneminde de Ülke genelinde EİM Meslek Dalı Komisyonları tarafından Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümlerine ziyaretler düzenlenecek, Odamızı ve Komisyonumuzu tanıtıcı sunumlar yapılarak Endüstri - İşletme Mühendisliği öğrenci üye sayısının artırılması sağlanacaktır. Yapılan ziyaretlerde bir taraftan Odada EİM‘lere yönelik olarak düzenlenecek eğitimler konusunda üniversitelerin desteğinin sağlanması için görüşmeler yapılırken diğer taraftan okul sonrasında EİM‘lerin çalışma yaşamlarında edindiği birikim ve deneyimlerin Oda tarafından mühendislik öğrencilerine aktarılabilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Sanayiye, Kamu Kurumlarına ve topluma mesleğimizi tanıtma amaçlı olarak hazırlanan broşür ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir. 

Kamu Kurumları, Sanayi Kuruluşları ve KOBİ‘lere yönelik Meslek Tanıtım Toplantıları bölgesel düzeyde MDK‘larca düzenlenecektir. Bu toplantıların amacı EİM Çalışma alanlarının, çalıştığı kurumlara neler kattığının/katacağının paylaşılması, panel ,seminer ve iyi uygulama sunumları ile bu etkinlerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Uzaktan eğitim gibi mühendislik eğitimini tasviye edebilecek yönelimlere karşı hukuki süreç durdulamasa dahi kamuoyu oluşturmaya devam edilecek; bölümlere kayıtların azaltılması ve bireysel başvuru konusunda çalışma yapılacaktır.

 İş yaşamında EİM‘lerin sorunlarına çözüm üretecek projelerin yapılması sağlanacaktır. 

EİM alanındaki uluslararası organizasyonlarla temaslarda bulunulması hedeflenecektir.

VIII. ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI ve

DİĞER EİM ETKİNLİKLERİ

45. dönemde yapılaması planlanan kurultayın içeriğinin dönüştürülmesi için çalışmalar yapılarak daha etkili bir etkinlik haline dönüştürülmesi için MEDAK ve MDK lar olarak bir çalışma yapılmalı ve buradan çıkacak sonuca göre organizasyonuna yön verilemelidir.

 Yapılacak etkinliğin sadece yürütücü Şube çapında kalmaması, katılımın yurt geneline yayılması amacıyla; meslektaş ve öğrencilerin etkin katılımının sağlanması için duyuru yapılması, bildiri toplanması ve düzenlenecek panellere konuşmacı bulunması vb. konularda tüm Şubelerin katkı koyması, görüş sunması konusunda MEDAK aktif rol alacaktır.

 45. Dönemde Şube yerelinde yapılacak EİM etkinliklerinin duyurulması ve katkı sağlanması konusunda EİM MEDAK, MDK‘lar ile koordinasyon halinde olarak merkezi planlama ve koordinasyon sayesinde yapılan iyi organizasyonların diğer şube ve MDK‘larca paylaşımı sağlayacaktır. Bu çalışmalar için aylık MDK‘ların faaliyet raporları ile çalışmalarının elektronik bülten ile paylaşılması sağlanacaktır

 EİM uzmanlık konularına ilişkin mümkün olduğunca çok sayıda konferans, seminer veya eğitim düzenlenmesi sağlanacaktır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, EİM BÜLTENİ ve YAYIN ÇALIŞMALARI 

EİM MEDAK bu dönemde Endüstri Mühendisliği dergisinin gelişimi için katkı sunmaya devam edecek ve EİM üyelere yönelik yeni yayın/kitap kazandırılması çalışmalarını sürdürecektir.

 Endüstri ve İşletme Mühendisleriyle ilgili başarı öyküleri, eğitici ve öğretici tecrübe ve bilgi paylaşımı, fabrika ortamında ve hizmet üretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri ve yöntemleri, mesleğimizle ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki yeni gelişmeler, mesleğimizi ve meslektaşımızı doğrudan ilgilendiren toplumsal sorunlara dair yazıların yer aldığı 6 aylık periyotlarla çıkarılan EİM Bülteni‘nin 4 aylık periyotlarla çıkartılması için çalışılacak ve tüm EİM üyelerimize ulaştırılmasına devam edilecektir.

Önceki dönemlerde hazırlanmış olan "Kurumsal Kaynak Planlaması Öz Değerlendirme Kılavuzu"nun güncellenerek ilgili kurum/kuruluşlara ve üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılmasına devam edilecektir. İstanbul Şube yerelinde yapılmış olan ERP Günleri Seminer Kitabı, Küba ve Endüstri Mühendisliği Kitapçığının yaygın şekilde dağıtımı sağlanacaktır. Ankara Şube tarafından hazırlanmış olan Endüstri Mühendisliği tanıtım kitapçığının güncellenerek tekrar basımı ve üyelere ücretsiz dağıtımı sağlanacaktır.

Aynı şekilde Yatırım Hizmetleri ve Stratejik Planlama konularında kılavuzlar hazırlanarak ücretsiz olarak dağıtılması sağlanacaktır.

 Endüstri Mühendisliğine Giriş, Üretim Yönetimi, Ergonomi, Tesis Tasarımı, Mühendislik Ekonomisi, İş Etüdü, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması gibi EİM‘lere yönelik temel kitapların oda yayını olarak yayınlanmasının ve dağıtımının sağlanması hedeflenecektir.

 UZAKTAN EĞİTİM SORUNU

 Eğitim programının piyasalaştırılmasının yeni bir biçimi olan "uzaktan eğitim" ile  Endüstri Mühendisi yetiştirmeye yönelik programlar açılmıştır.  Mevcut lisans programlarının % 15‘i boş kalırken, "uzaktan eğitim" modeliyle öğrenciye tek yönlü yüklenen teorik bilgilerle endüstri mühendisi yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem ne mühendislik eğitiminde kullanılan klasik eğitim modeli ne de probleme dayalı öğrenme modeli olan aktif eğitim modeli ile uyuşmaktadır.

 SONUÇ

 EİM MEDAK olarak yukarıda bahsedilen konularda kamuoyu oluşturma, ilgili kurum ve kuruluşlara görüşme, görüş iletme, hukuksal süreçleri başlatma, mevcut yetkileri etkin kılma  ve yeni yetkilendirme alanları oluşturma çalışmaları ile mesleği ve meslek onurunu koruyucu çalışmalar yürütecektir

Unutulmamalıdır ki EİM MEDAK, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan MMO‘nun bileşeni olarak ulusal düzeyde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin tek resmi temsilcisidir.

 Burada sunulan programa, Ülke insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rolü olan Endüstri ve İşletme Mühendisliği mesleklerinin toplumsal hayattaki etkinliğini artırmak için tüm meslektaşlarımızı Oda çatısı altında buluşturmak hedefinden hareketle 45. Dönem boyunca olası gelişmelere bağlı olarak yeni hedefler eklenecektir.

 

21.08.2014 tarihinden itibaren 4154 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri