ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

24 Temmuz 2017 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 16.12.2012 TARİH VE 28499 SAYILI RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANMIŞ OLAN SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.04.2013  Güncellenme Zamanı: 10.06.2015 14:32:48  Yayınlayan Birim: GAZİANTEP ŞUBE  
 

Kurs Kayıtlarımız Başlamıştır. Kayıt İçin Lütfen Şubemize Ulaşınız: 0 342 230 44 77, egitim-gaziantep@mmo.org.tr

 16.12.2012 TARİH VE 28499 SAYILI RESMİ GAZETE‘DE YAYIMLANMIŞ OLAN SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI

02.02.2013

  

SORUMLU MÜDÜR BELGELERİ MEVCUT DURUM, BELGE BAŞVURULARI, SÖZLEŞMELER VE YETKİLENDİRME KRİTERLERİ

  

1.      Yönetmelik yayım tarihi itibarı (16 Aralık 2012) ile en fazla bir dolum veya otogaz istasyonu için atama yapılacaktır.

 

2.      Yönetmelik yayım tarihi itibarı (16 Aralık 2012) ile Sorumlu Müdür olmak üzere ilk kez yapılacak başvurularda Sözleşme sürelerinin en az bir (1) , en çok beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır.

 

3.      Yönetmelik yayım tarihinden önce yapılmış olan sözleşmeler sözleşme süresi göz önüne alınarak 16 Aralık 2013`ye kadar geçerli olacaktır.

 

4.      Halen en az bir istasyonu bulunanlar için yeni başvuru ve kayıt alınmayacaktır. (Not: Yönetmelik yayım tarihinden önce sözleşme yapılarak, Odamız evrak kaydına girmiş olan yeni başvurular için belge düzenlenecek olsa bile EPDK tarafından Lisans başvurusu 16 Aralık 2012 tarihi itibarı ile birden fazla istasyon başvurusu olduğu için kabul edilmemektedir.)

 

5.      Halen Sorumlu Müdür olarak faaliyet yürütenlerin sözleşme süreleri 1 yıldan fazla olanlar var ise yönetmelik yayım tarihi itibarı ile Geçici maddeye dayanılarak bu sözleşmeler, Sorumlu Müdürlerce belirlenecek sıraya göre 1 istasyona düşürülmek üzere diğerleri sözleşme süresi 16 Aralık 2013`ü geçmemek üzere 1 yıl olarak değerlendirilecektir.  

 

Ancak bu  sözleşmelerden her hangi birinin sözleşme süresi 2013 yılı içerisinde bitmesine rağmen; yıl sonunda diğerlerini iptal edip 2014 de yenleme yapmak suretiyle süresi dolan sözleşme ile devam edeceğini beyan edenler için sözleşme yenilemesine müsaade edilecek olup diğerleri kesinlikle yenilenmeyecektir.  Ayrıca   söz konusu beyannamede Sorumlu Müdürün 2014 yılı için sözleşme yenilemek suretiyle devam edeceği istasyon ve bilgileri yanında sözleşme süresi ne bağlı olmaksızın sonuçlanacak diğer istasyon bilgileri (Lisans Numaraları ile birlikte) mutlaka yer alacaktır. Söz konusu beyannamenin bir nüshası Şubece saklanacak olup bir nüshası da yenileme tarihini takip eden hafta içerisinde EPDK`ya yazılı olarak bildirilecektir.

 

6.      Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürüten ve geçici maddeye dayanılarak yıl içerisinde yapılacak fesihlerle ilgili firma ile doğabilecek itilafların önlenmesi amacıyla; sözleşme süresine bağlı olmadan 1 yıl içinde iptal edilecek sözleşmelerle ilgili gerek istasyonlara gerekse Odamıza söz konusu sözleşme fesih gerekçesinin geçici maddeye dayanılarak yapılacağı hususunda mutlaka yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.  İlerde oluşabilecek itilafların önlenmesi amacıyla üyelerimizin şubelerimizce mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

7.      Yönetmelik yayım tarihi itibarı ile Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu ya da Otoğaz istasyonu için iki (2)  adet eğitim düzenlenecektir. Başvurularda katılacak olanlardan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği`nin "14 maddesinin (a) ve (b) bendindeki hususlar aranacaktır.

 

 

8.      Eğitim düzenleyen Odalarca Sorumlu Müdür ataması yapılırken;

 

a)        Başvurularda ekte yer alan Başvuru formu (EK-1), İstasyonla yapılan sözleşme ve sözleşmeye esas sosyal güvenlik kaydı bildirilmesine,(SSK`lı olarak çalışacaklar için İşe Giriş Bildirgesi, diğerleri içinse takip eden ay için Serbest Meslek Makbuzu vb.)

b)        Otogaz İstasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB` nin ...... nolu kararı "Karar no .....: EPDK tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanan LPG Eğitim Yönetmeliği kapsamında; Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin uygunluğuna," gereğince EK-2`de verilen sözleşme örneğine uygun olacak olup sözleşmelerde noter  tasdiki aranmayacaktır. Ayrıca sözleşme dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise yönetmelikte ayrıca "Diğer Hususlar" başlığı altında belirtilmesine,

c)         Üyelerimizin istifa ve sözleşme fesihleri ise 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği"nin  "Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi " başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılması ve bu konuda üyelerin mutlaka bilgilendirilmesi,

d)        Yeni sözleşmelere uygun firma kayıtlarının da tutulabilmesi için "Lisans No-Karar No" ifadesi konulmuş olup başvurularda mutlaka firma tarafından doldurulmuş olarak Odamıza sunulacaktır. Yeni sözleşmelerde (referans sözleşme örneği) Lisans No, Karar No,  firma adı ve unvanının; başvuru esnasında evrak kaydı yapan personel tarafından EPDK`nın (http://www2.epdk.org.tr/lisans/lpg/lpglisanslar/bayilik.asp) adresinden kontrol edildikten sonra onaylanması,

e)         Başvuru formu ve Sözleşmeye göre Odamızca her bir başvuru için kayıt açılacak olup kayıtlar "mevcut OBYS programına işlenmek" suretiyle tutulacaktır. Kayıt düşümleri ise yine Oda genelgeleri çerçevesinde ve OBYS üzerinden yapılacaktır. Mühendis olmayanlar ya da diğer meslek disiplinleri için programda meslek disiplinlerine göre bir ilk kayıt sorgusu açılacak olup, kayıt alma işlemine öncelikle bu yolla başlanacaktır.

f)          Yeni yönetmelik hükmü gereğince ataması yapılan Sorumlu Müdürlere her yıl için ya da faaliyette bulunduğu süreler için "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri" (EK-3) düzenlenir. "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri"; Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon vb. gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı defter olup tesiste muhafaza edilecektir. Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri her yıl yenilenmek üzere sertifika düzenleyen Odadan temin edilecektir.

g)        Sorumlu Müdürlerin yıllık mesleki faaliyetleri;  Eğitim düzenleyen ve atamasını yapan Oda tarafından Sorumlu Müdürlere o istasyon için düzenlenen ekli "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri" ile takip edilecektir. Yılsonunda kayıt defteri ile birlikte yıllık Sosyal Güvenlik Durum Bilgilerini sunanların kontrolü yapılarak EPDK`ya bu durumları (istasyonda çalışma süreleri) yazılı olarak bildirilecektir.

h)        Sorumlu Müdürler için bulunduğu il ya da komşu il uygulaması bulunmamakta olup  Şube  etkinlik alanı yada şube üyeliği gibi koşullar da aranmayacaktır.

i)          Tüm belgelendirme işlemleri Oda Merkezince yapılacağı için Yenileme, Fesih veya Yeni Sorumlu Müdür atamaları ile ilgili başvurular herhangi bir şubemizden yapılabilecektir. Başvuru hangi şubemizden yapılırsa yapılsın gerekli tüm kontrol ve kabul işlemleri Oda genelgeleri çerçevesinde yapılacak olup Kontrol Defteri ve Sorumlu mesleki faaliyetin takibi belge üzerinden yapılacağı gibi ayrıca istasyonun bulunduğu il/ilçe yada Temsilcilik etki alanına bağlı olarak ta o şube birimince de yapılabilecektir.

j)           Sorumlu müdür, eğitimleri TMMOB`a bağlı Odalar tarafından düzenlenecektir. Eğitimler uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen ve Odalarca Yetkilendirilecek Eğitmenler tarafından yürütülecektir.

k)        Eğitimler TMMOB tarafından yayınlanan belgelendirme şartnamesine uygun olarak düzenlenecektir.

l)          Halen Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından "LPG yetkili işletme personeli"eğitimleri verilebilecektir. Ancak eğitimler TMMOB`a bağlı Odanın görüşü alınarak "LPG Yetkili Teknik Personel Ve LPG Yetkili İşletme Personeli Kursları Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge" doğrultusunda yapılacaktır.

m)      Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimleri şubelerce "Şubesinin Bulunduğu Her İlde Yılda Altı Defadan Az Olmamak Üzere" yıllık olarak planlanacaktır. Şubelerce planlanan eğitimler her yıl Aralık ayının 15`ine kadar Oda merkezine elektronik ortamda gönderilecek olup Oda merkezince Ocak ayının ikinci haftası ilan edilecektir.

  

  

SINAV ŞARTNAMESİ

  

A.     Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/a Maddesi gereğince Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanların;

 

1.      3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sertifika almaları

2.      LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitiminden başarılı olanlar 1 günlük ek LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine devam ederek, sınavdan başarılı oldukları takdirde hem Dolum Tesisinde hem de Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

  

B.     Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 14/b Maddesi gereğince Otogaz İstasyonunda görev yapacak olanların;

 

1.    3 günlük LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimine katılıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde Otogaz İstasyonunda Sorumlu Müdürlük yapabilecekleri LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası alacaklardır.

  

EĞİTİM VE BELGELENDİRME

  

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile birlikte Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdür görevi yapacak olan meslek disiplinleri yeniden tariflenmiştir. Yönetmeliğin 14 maddesinin a ve b bendlerinde;

  

" MADDE 14 - (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

 

a) dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı kimyagerlik ve kimya mühendisliği hakkında kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

 

b) otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri vepetro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı kimyagerlik ve kimya mühendisliği hakkında kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak, "

 

şartları aranır" denilmektedir. Katılımcıların gerek mesleki farklılıkları gerekse mesleki yeterliliklerinde farklılıklar dolayısı ile sorumlu müdür eğitim ve yetkilendirilme koşulları ikiye ayrılmıştır. Bu nedenle yönetmelik yayım tarihi itibarı ile:

A.       LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

B.       LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi olmak üzere 2 farklı eğitim düzenlenecektir.

 

Eğitimde başarılı olanlara eğitim konularına göre;

A.       LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-5),

B.       LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (EK-6), düzenlenecektir.

 

Gerekli şartları (istasyonla yapılan sözleşme vb) sağlayarak sorumlu müdürlük yapmak üzere başvuran sorumlu müdür sertifikası sahiplerine;

A.       LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi (EK-7),

B.       LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi (EK-8) düzenlenecektir.

 

Ayrıca yönetmelik yayım tarihinden önce "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Katılım Sertifikası" bulunan üyeler;

1-        İsteklerine bağlı olarak Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonunda (en fazla bir koşulunu sağlamak kaydıyla) çalışmak üzere başvurabilirler.

2-        Başvurularına bağlı olarak LPG Dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası düzenlenir.

 

EĞİTİM, BAŞVURU VE BELGELENDİRME KRİTERLERİ

 

A.      Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

  

Ø  Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Ø  6269 sayılı kimyagerlik ve kimya mühendisliği hakkında kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak,

Ø  diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

koşulunu sağlayanların eğitim başvuruları kabul edilecektir.

 

Belgelendirme:

  

Ø  Eğitimde başarılı olanlara "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenir

Ø  Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde "TOPLAM İKİ YIL SÜREYLE FİİLEN GÖREVLERİNİ İFA ETMEYENLERİN YENİDEN EĞİTİM ALMASI" zorunludur.

Ø  Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile Odamıza yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren "LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi" düzenlenir. Belge düzenlendiği tarih itibarı ile 1 yıl geçerli olup her yıl Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye ve kontrol kayıt defterine bağlı olarak yenilenir.

 

B.       Otogaz İstasyonları Eğitimi İçin Başvurular:

 

Ø Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından

Ø teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Ø 6269 sayılı kimyagerlik ve kimya mühendisliği hakkında kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak

Ø diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,koşulunu sağlayanlarca yapılacaktır.

  

Belgelendirme:

  

Ø  Eğitimde başarılı olanlara "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenir,

Ø  Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde "TOPLAM İKİ YIL SÜREYLE FİİLEN GÖREVLERİNİ İFA ETMEYENLERİN YENİDEN EĞİTİM ALMASI" zorunludur.

Ø  Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile Odamıza yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren "LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi" düzenlenecektir. Belge düzenlendiği tarih itibarı ile 1 yıl geçerli, olup her yıl Odalarca yapılacak kontrollerden sonra yeni yapılacak sözleşmeye bağlı olarak yenilenir.

 

EĞİTİM SERTİFİKASI, BELGE VİZELEME VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

  

Eğitimlerini tamamlayan ve sözleşme yapmak suretiyle Otogaz İstasyonları veya Dolum Tesislerinde "Sorumlu Müdürlük" yapacak üyelerimizin başvuruları ile belge yenileme ve vizeleme işlemleri;

1.      Eğitimler sonunda "LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasıalan katılımcılara sözleşme bilgilerine bağlı olarak "LPG Dolum Tesisi / Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi" düzenlenecek olup belgeler yıllık olacaktır. (Belge üzerinde yıllık vize bölümü olmayacaktır.) Sorumlu Müdür Belgesi üzerinde Eğitim Sertifika Geçerlilik Süresi yer alacaktır.

 

2.      "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri" her bir firma için düzenlenecek olup, fesihlerde ya da yıllık kontrollerde Odaya onaylattırılacaktır. Eğitim Sertifikası ve Sorumlu Müdür Sertifikası (Sorumlu Müdür Atama Belgesi) takibi ve yıllık onaylar Sorumlu Müdür Belgelerine ilave olarak yıllık olarak  "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri" ile birlikte yapılır.

  

3.      "Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri" ile Sorumlu Müdür SGK kaydı üzerinden yapılacak kontrollerde İstasyonda bulunma süreleri ile kontrol raporları (haftalık/yıllık) bire bir aynılaştırılmak suretiyle İstasyonda Sorumlu Müdür Bulundurma kontrolü yapılır ve uygun olanların yıllık "Sorumlu Müdür Sertifikası (Sorumlu Müdür Atama Belgesi)" ücretsiz olarak yenilenir. Yönetmelik gereği gerekli koşulları sağlamayan üyeler ise yazılı olarak EPDK`ya bildirilmek üzere Oda merkezine bildirilir.

 

4.      Sözleşme süresine bağlı olarak her yıl verilecek defterlerde haftalık ve aylık kontrol formlarının düzenli olarak doldurulup doldurulmadığının yanı sıra Sorumlu Müdür ücretlerinin TMMOB`nin belirlediği asgari ücret çizelgesine uygunluğu kontrol edilir.

 

5.      Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi;

 

a)      Eğitim tarihi itibarı ile 5 yılı dolan belge sahipleri Şubelerce açılacak "TMMOB ..................... Mühendisleri Odası LPG Dolum Tesisleri veya Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi" ne katılmak ve sınavında başarılı olmak durumundadır.  Bu eğitime katılacak olanlardan eğitim katılım ücreti ALINACAKTIR.

b)      Sınavda başarılı olan üyelerimize yeni eğitim (kurs) tarihini belirten "TMMOB ..................... Mühendisleri Odası LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" düzenlenecek olup yeni belge düzenlendiği yıl itibarı ile 5 yıl geçerli olacaktır.

c)      Belge yenileme işlemlerinde, "Eğitim Sertifikasına" esas olan mevcut "TMMOB .....................Mühendisleri Odası LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge" asılları Şubelerce alınarak yeni Kurs tarihini içerecek şekilde yeniden düzenlenmek üzere  Oda Merkezine gönderilecektir. Bir istasyon için düzenlenecek olanSorumlu Müdür Belgesi için TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti alınacaktır.

d)      Anılan yönetmelik Madde 18 gereğince Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmeyecektir.

 

Gaziantep Şube Kaynaklı Haberler »

26.04.2013 tarihinden itibaren 7886 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBE
BUDAK MAH. ABDULKADİR BEHÇET CAD. NO:40 ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP
TEL: (+90) 342 2304477   FAKS: (+90) 342 2305292
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2017 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri