ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

    Yayına Giriş Tarihi: 19.04.2011  Güncellenme Zamanı: 21.08.2014 14:14:03  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU

(EİM MEDAK)

43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek gerek meslek ve meslektaşla gerekse Ülke gündemiyle ilgili konularda yaşanan gelişmelere müdahil olabilmesi amacıyla kurulan Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), çalışmalarını aşağıdaki ana eksenler etrafında şekillendirmektedir.

 

EİM MEDAK, Odamızın 43. döneminde yapacağı çalışmalara en etkin katkı sağlamak, EİM‘ni ilgilendiren konularda etkinlikler düzenlemek, Şubelerde kurulan ve MEDAK‘ın işlevsel olmasının asıl dayanağı olan Meslek Dalı Komisyonları (MDK) arasında merkezi koordinasyonu oluşturmak, yapılması planlanan çalışmaları yönlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

 

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

 

EİM MEDAK, Meslek Dalı (MD) üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, MD‘na özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikimlerinin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek MD çalışmalarının örgütlenmesi, MD‘nın geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına devam edecektir.

 

EİM MEDAK, üyelerin alınan kararlar ve etkinliklerdeki katılımını artırmak için MDK‘lar ile uyum içersinde olmak ve amaçlarını net olarak ortaya koymak gibi önemli görevlerinin bilincindedir. MEDAK, tüm EİM‘ler ile iletişim içersinde olmayı sürdürecek ve Odaya üye olmayan EİM‘lere ilişkin örgütlülüğe vurgu yapacak çalışmalar yürütecektir.

 

Oda Merkezi tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde Meslek disiplini içerisinde tanımlı alanlarda en etkin katkı ve katılım sağlanacaktır. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı ve Öğrenci Üye Kurultayı gibi birincil amacı örgütlenme olan etkinliklerin düzenleyicileri arasında yer alacak, yapılacak çalışmalara destek verecektir.

 

MEDAK Sekretaryası, Şube MDK‘larınca alınan görevlendirmeleri Şube Yönetim kurullarına aktarmalıdır. Böylece MDK‘lar aracılığı ile MEDAK‘ın etkinliği daha da artırılımış olacaktır.

 

Odada EİM örgütlenmesini geliştirmek amacıyla her dönemde MD Danışma Kurulu düzenlenmesine devam edilecektir.

 

Oda Danışmalarının bir parçası olan EİM MEDAK, Danışmalara etkin katılım sağlayarak meslek ve meslektaş sorunlarını Oda platformlarına taşımayı hedef edinecektir.

 

EİM MEDAK gerek MDK‘larla iletişimin sağlanması gerekse MDK‘ların kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğinin örgütlenmesinden sorumlu olacak ve MDK‘ların düzenleyeceği veya kendi bölgelerinde düzenlenen MD‘na yönelik etkinliklere katılım sağlayacaktır.

 

42. Dönem sonunda odaya kayıtlı EİM sayısı 5.307‘dir. Mezun sayısı esas alındığında 20.000‘in üzerinde EİM çalışma hayatında yer almaktadır. 43. Dönemde EİM‘lerin odaya üye olma/olmama sebeplerinin analizi yapılarak, üyeleşmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

 

Odada  örgütlenmeye yönelik İşyeri Temsilciliği, EİM‘lere yönelik uzmanlık komisyonları, Örgütlenme komisyonları, Öğrenci Üye Komisyonları, Sosyal Etkinlikler Komisyonları vb. komisyonlarda EİM‘lerin aktif olarak yer almaları teşvik edilmeli, bu komisyonların faaliyetlerinin Şube MDK faaliyetleri ile eşgüdümlenmesi sağlanmalıdır. Bu sayede odada örgütlenmeye yönelik araçlar EİM örgütlenmesi için de daha etkin şekilde kullanılacaktır.

 

V. EİM Kurultayı Sonuç Bildirgesinde "MEDAK ve MDK‘ların işleyişini kolaylaştırmak amacıyla, her şubede en az bir, merkezde ise en az üç EİM teknik görevli istihdamı sağlanmalıdır." İfadesi yer almıştır. Buna dayanarak 41. ve 42. dönemde EİM‘lerin yoğun olduğu şubelerde ve oda merkezinde EİM istihdamı sağlanmıştır. Bu amaçla istihdam edilen EİM‘lerin öncelikli görevinin EİM örgütlenmesi olması Oda ve Şube Yönetim Kurullarınca sağlanmaldır.

 

EİM MEDAK, temeli Anayasanın ilgili maddelerine dayanan, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki demokratik kitle örgütünün bileşeni olduğunu ve bu gerçekten hareketle ulusal düzeyde kendi MD‘nın tek resmi temsilcisi olduğunu her platformda deklare edecek ve örgütlenme çalışmalarında bu niteliğini vurgulayacaktır. Bu niteliğini örgütlenmesi dışında kalan meslektaşlarına bir baskı aracı olarak değil, fakat onların da mesleki çıkarlarının tek temsilcisi olduğunu vurgulamak amacı ile ön plana çıkaracaktır.    

 

MESLEKİ ÇALIŞMALAR

 

MD‘na ilişkin sanayi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler tesis edilmesi için çalışmalar yürütülecektir ve belirlenen / belirlenecek uzmanlık alanlarında meslek içi eğitimler ile meslektaşın gelişimine katkı sağlayacak alanlarda yeni eğitimlerin uygulanması sağlanacaktır.

 

 

Endüstri ve İşletme Mühendislerine yönelik olarak Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamında "Stratejik Planlama" ve "Yatırım Hizmetleri Yönetimi" alanlarında "Mühendis Yetki Belgesi" verilmesi esaslarını içeren yönetmeliklerinin Resmi Gazete‘de yayımlatılması ile başlayan süreç, stratejik planlarda ve yatırım hizmetleri projelerinde EİM üyelerimizin imza yetkisinin fiilen yaşama geçirilmesi için gereken yasal düzenlemelerin yapılması yönündeki çalışmalarla devam ettirilecektir.

 

Bununla birlikte "enerji verimliliği uzmanlığı" hizmetinin bütününde endüstri ve işletme mühendislerinin de yetkilendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar devam edecektir.

 

Yeni yetki alanları çalışmaları için çalıştaylar düzenlenecektir.

 

Düzenlenecek yetkilendirme kurslarının tüm örgüt birimlerine ve EİM üyelere ulaştırılabilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır.

 

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu çalışma döneminde de Ülke genelinde EİM Meslek Dalı Komisyonları tarafından Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümlerine ziyaretler düzenlenecek, Odamızı ve Komisyonumuzu tanıtıcı sunumlar yapılarak Endüstri - İşletme Mühendisliği öğrenci üye sayısının artırılması sağlanacaktır. Yapılan ziyaretlerde bir taraftan Odada EİM‘lere yönelik olarak düzenlenecek eğitimler konusunda üniversitelerin desteğinin sağlanması için görüşmeler yapılırken diğer taraftan okul sonrasında EİM‘lerin çalışma yaşamlarında edindiği birikim ve deneyimlerin Oda tarafından mühendislik öğrencilerine aktarılabilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

 

Sanayiye, Kamu Kurumlarına ve topluma mesleğimizi tanıtma amaçlı olarak hazırlanacak broşür ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

 

Kamu Kurumları, Sanayi Kuruluşları ve KOBİ‘lere yönelik Meslek Tanıtım Toplantıları bölgesel düzeyde MDK‘larca düzenlenecektir. Bu toplantıların amacı EİM Çalışma alanlarının, çalıştığı kurumlara neler kattığının/katacağının paylaşılması, panel ,seminer ve iyi uygulama sunumları ile bu etkinlerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Uzaktan eğitim gibi mühendislik eğitimini tasviye edelecek yönelimlere karşı kamuoyu oluşturma ve konuyla ilgili  hukuksal sürecin başlatılması konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

İş yaşamında EİM‘lerin sorunlarına çözüm üretecek projelerin yapılması sağlanacaktır.

 

EİM alanındaki uluslararası organizasyonlarla temaslarda bulunulması hedeflenecektir.

 

 

VIII. ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI ve

DİĞER EİM ETKİNLİKLERİ

 

43. Dönemde Bursa Şube yürütücülüğünde yapılacak olan VIII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayının gerçekleştirilmesinde aktif görevler üstlenilecek ve bu amaçla; Kurultay Düzenleme Kurulu‘nda görev alınacak, MDK‘ların panel ve oturumlara aktif katılımı sağlanacak, komisyon görüş ve önerilerinin bildiri olarak sunumu gerçekleştirilecektir. Kurultay‘da EİM‘lere yönelik tüm çalışmaların aktarılacağı bir sunum yapılacaktır.

 

Kurultayın sadece yürütücü Şube çapında kalmaması, katılımın yurt geneline yayılması amacıyla ; meslektaş ve öğrencilerin etkin katılımının sağlanması için duyuru yapılması, bildiri toplanması ve düzenlenecek panellere konuşmacı bulunması vb. konularda tüm Şubelerin katkı koyması, görüş sunması konusunda MEDAK aktif rol alacaktır.

 

Kurultay Ana Temasına Uygun olarak Şube MDK‘larınca çalıştayların düzenlenmesi ve bu çalıştay sonuçlarının Kurultay‘da sunulması ve bildiri haline getirlmesi EİM MEDAK tarafından sağlanacaktır.

 

İlk kez 43. Dönemde Merkezi etkinlik takvimine alınan İzmir Şube tarafından yapılacak olan Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulunda yer alınarak, etkinliğin örgüt geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına destek verilecektir.

 

Yine 43. Dönemde Şube yerelinde yapılacak EİM etkinliklerinin duyurulması ve katkı sağlanması konusunda EİM MEDAK gerekli olan desteği sağlayacaktır.

 

EİM uzmanlık konularına ilişkin mümkün olduğunca çok sayıda konferans, seminer veya eğitim düzenlenmesi sağlanacaktır.

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, EİM BÜLTENİ ve YAYIN ÇALIŞMALARI

 

EİM MEDAK bu dönemde Endüstri Mühendisliği dergisinin gelişimi için katkı sunmaya devam edecek ve EİM üyelere yönelik yeni yayın/kitap kazandırılması çalışmalarını sürdürecektir.

 

Endüstri ve İşletme Mühendisleriyle ilgili başarı öyküleri, eğitici ve öğretici tecrübe ve bilgi paylaşımı, fabrika ortamında ve hizmet üretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik pratik çözüm önerileri ve yöntemleri, mesleğimizle ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki yeni gelişmeler, mesleğimizi ve meslektaşımızı doğrudan ilgilendiren toplumsal sorunlara dair yazıların yer aldığı EİM Bülteni‘nin 6 aylık periyotlarla çıkartılmasına ve tüm EİM üyelerimize ulaştırılmasına devam edilecektir.

 

41.Dönem EİM MEDAK tarafından hazırlanan "Kurumsal Kaynak Planlaması Öz Değerlendirme Kılavuzu"nun güncellenerek ilgili kurum/kuruluşlara ve üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılmasına devam edilirken Meslek Tanıtım broşürü çalışması da tamalanarak yayınlanacaktır. İstanbul Şube yerelinde yapılmış olan ERP Günleri Seminer Kitabı, Küba ve Endüstri Mühendisliği Kitapçığının yaygın şekilde dağıtımı sağlanacaktır.

 

Endüstri Mühendisliğine Giriş, Üretim Yönetimi, Ergonomi, Tesis Tasarımı, Mühendislik Ekonomisi, İş Etüdü, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması gibi EİM‘lere yönelik temel kitapların oda yayını olarak yayınlanmasının ve dağıtımının sağlanması hedeflenecektir.

 

EİM MEDAK Çalışma Programının, Oda‘nın Çalışma Programı içerisinde daha geniş yer alması sağlanacak, yapılan etkinliklerin kalıcılaştırılması için kitaplaştırılması sağlanacaktır.

EİM‘LERİN EĞİTİM VE İSTİHDAM SORUNU

 

Bilindiği gibi istihdam konusu ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorun dünya genelinde yaşanan ve yüzyılın en derin ekonomik krizinin etkisiyle daha da derinleşmiştir. Kriz, meslektaşlarımızı da derinden etkilemiştir. Artan işsizlik baskısı, endüstri ve işletme mühendislerini daha düşük ücretler ve daha kötü çalışma koşulları ile karşı karşıya bırakmıştır.

 

Bir diğer sorun ise çalışma alanlarımız içinde yer alan stratejik planlama, fizibilite etütleri, kapasite raporlarının hazırlanması, tesis planlama, proje yönetimi, işgücü planlama, yönetim sistemleri, verimlilik çalışmaları gibi alanlara farklı meslek disiplinlerinin ikame ettirilmesidir. Kamuda DPT, MPM, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi EİM‘lerin yoğun bir şekilde istihdamının olması gereken kurumlarda 2006-2008 verilerine göre hiçbir EİM istihdam edilmemiştir. Bu alanların gerçek uzmanlarının istihdam edilmesi, öncelikle kamu ve özel sektörde mesleğimizin sağlayacağı katkıların anlaşılması ile mümkün olacaktır.

 

Mesleğe zarar veren uygulamalar birisi de üniversitelerde EİM programı açma ve kontenjan belirlemede fiziki altyapı, laboratuvar ve akademisyen sayıları, mevcut kontenjanlara talep ve kalkınma planlarının göz önünde bulundurulmamasıdır. 2009 verilerine göre 4621 olan EİM kontenjanlarının yaklaşık %15‘inin boş kaldığı görülmektedir.

 

Tüm bu olumsuz gelişmelere ek olarak eğitim programının piyasalaştırılmasının yeni bir biçimi olan "uzaktan eğitim" ile  Endüstri Mühendisi yetiştirmeye yönelik programlar açılmıştır.  Mevcut lisans programlarının % 15‘i boş kalırken, "uzaktan eğitim" modeliye öğrenciye tek yönlü yüklenen teorik bilgilerle endüstri mühendisi yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem ne mühendislik eğitiminde kullanılan klasik eğitim modeli ne de probleme dayalı öğrenme modeli olan aktif eğitim modeli ile uyuşmaktadır.

 

EİM MEDAK olarak yukarıda bahsedilen konularda kamuoyu oluşturma, ilgili kurum ve kuruluşlara görüşme, görüş iletme, hukuksal süreçleri başlatma, mevcut yetkileri etkin kılma  ve yeni yetkilendirme alanları oluşturma çalışmaları ile mesleği ve meslek onurunu koruyucu çalışmalar yürütecektir.

 

SONUÇ

 

Unutulmamalıdır ki EİM MEDAK, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan MMO‘nun bileşeni olarak ulusal düzeyde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin tek resmi temsilcisidir.

 

Burada sunulan programa, Ülke insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rolü olan Endüstri ve İşletme Mühendisliği mesleklerinin toplumsal hayattaki etkinliğini artırmak için tüm meslektaşlarımızı Oda çatısı altında buluşturmak hedefinden hareketle 43. Dönem boyunca olası gelişmelere bağlı olarak yeni hedefler eklenecektir.

 

19.04.2011 tarihinden itibaren 7036 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri